Elfelejtettem a jelszót.

fotogarancia

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a fotogarancia.hu domain tárgyában indult eljárásban

Dormán Gábor mint Kérelmező által Mátraházi Márk Kérelmezett ellen a fotogarancia.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a fotogarancia.hu domain nevet Mátraházi Márk Kérelmezettől visszavonja és elrendeli annak Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a fotogarancia.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.


I. Kérelem

Dormán Gábor mint kérelmező, (a továbbiakban: Kérelmező) a kérelemben előadta, hogy a „FOTÓGARANCIA” kifejezést szolgáltatása megjelölésére, kereskedelmi névként, árujelzőként használja: fotóstúdió szolgáltatása, és a valósághű és eredeti fényképek megjelölésére. A „FOTÓGARANCIA” kifejezés közismert elnevezés, amelyről Kérelmező szolgáltatását szokták azonosítani. Ezen túlmenően Kérelmező arra is hivatkozott, hogy 2009. augusztus 27.-i elsőbbséggel jogosultja a „FOTÓGARANCIA” elnevezést tartalmazó, 210 135 lajstromszámon nyilvántartott színes ábrás nemzeti védjegynek a 35. áruosztályra kiterjedő oltalommal. A védjegyet a Creativ Center Kft. jogosult javára lajstromozta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. június 26.-án, azonban még a lajstromozást megelőzően, 2009. 09.03.-án kelt szerződésben a Creatív Center Kft. Kérelmezőre ruházta át a FOTÓGARANCIA színes ábrás védjegyből eredő valamennyi jogát. A lajstromozási okiratot és az átruházási szerződést (valamint mindazokat az iratokat és dokumentumokat, melyek a FOTOGARANCIA kifejezés kereskedelmi forgalomban való használatára őt a kifejezést megalkotó Kovács Marianna tervező részéről őt feljogosították s melyek jogutódkénti eljárását megalapozták) Kérelmező a kérelemhez mellékelten csatolta.

A web.archive.org adataiszerint Kérelmező már 2005-ben használta a FOTÓGARANCIA szóösszetételt árujelzőként, szolgáltatása megjelölésére. Ugyancsak ezt tanúsítja a WEBCREATÍV honlapkészítővel 2005. szeptember 22.-én kötött szerződés, továbbá a képviselője, Fekete László által 2009. április 23.-án kiállított nyilatkozat is, melyek a Kérelemhez ugyancsak becsatolásra kerültek. Kérelmező csatolta továbbá a web.archive.org oldalon a budapesterotika.hu weboldalról 2006. március 6.-i állapot szerint rögzített állapotot is, amelyek álláspontja szerint alkalmasak a FOTÓGARANCIA ábrás kifejezés kereskedelmi célú használatának igazolására. Hivatkozott továbbá arra is, hogy ő a használója a fotógarancia.hu ékezetes domain névnek. Mindezek alapján Kérelmező álláspontja szerint a fennálló védjegyoltalom és a kereskedelmi névhez való jog alapján is megilleti őt a névhasználati jog a kérelmezett domain névnek megfelelő FOTÓGARANCIA kifejezésre.

Ami a tárgybeli domain név Kérelmezett általi használatának körülményit illeti, Kérelmező előadta, hogy e domain nevet először 2006.06.02.-én regisztrálta egy másik személy, majd 2007. április 7. óta, átruházás folytán a Kérelmezett a domain név használója. A Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a FOTÓGARANCIA kifejezés használatára nem rendelkezik semmiféle névhasználati engedéllyel: e nevet – mint azt Kérelmezett fentebb kifejtette - már a domain regisztrációját megelőzően Kérelmező kereskedelmi névként használt, illetve amelyre 2009. augusztus 27.-i elsőbbséggel, védjegy oltalommal rendelkezik.

A névhasználat körülményi vonatkozásában Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett erotikus tartalmú hirdetéseknek biztosít tárhelyet a kérelmezett domain név alatt, ezzel ugyanabban az áruosztályban használja a Kérelmező illetve jogelődje javára védjegyoltalom alatt álló kifejezést, mint amelyre az oltalom fennáll. Kérelmező a regisztrált használója – többek között – a 2005.10. 14.-én regisztrált, erotikus tartalomszolgáltatást kínáló budapesterotika.hu domain névnek is, ahol a 2006. március 6.-i állapot szerint - a web.archive.org tanúsítása alapján is igazolhatóan - a FOTÓGARANCIA árujelző már szerepelt. Kérelmezett a Kérelmező budapesterotika.hu domain alatt működtetett szolgáltatásával azonos szolgáltatást nyújt. Ezért – Kérelmező álláspontja szerint - alappal feltételezhető, hogy a FOTÓGARANCIA kifejezést Kérelmező honlapján megismerte, és a domain használatban jogelődje ezért regisztrálta a Kérelmező által használt árujelzőt domain neve azonosítására. Mindez Kérelmező álláspontja szerint azt igazolja, hogy neki a fotogarancia.hu domain regisztrációjának eredeti időpontjában is elsőbbségi joga állt fenn a FOTÓGARANCIA kifejezésre. Erről Kérelmezettnek a domain név átruházásának időpontjában – miután a Kérelmezővel azonos, erotikus tartalmú szolgáltatásokat nyújt - tudnia kellett.

A Kérelem jogcímét megjelölve Kérelmező a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 30. pontjára hivatkozott, melynek c.) pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult. Kérelmezői álláspont szerint azonban Kérelmezett a domain nevet a Kérelmező javára fennálló védjegyoltalom jó hírnevének megsértésére alkalmas módon használja, ugyanabban az áruosztályban, amelyre Kérelmezőnek védjegyoltalma áll fenn. A FOTÓGARANCIA ábrás védjegyet Kérelmező színvonalas fényképészeti tevékenységéhez kapcsolódó hirdetési körben használja, és e körben a védjegy kifejezett ismertséggel és jó hírnévvel bír. Kérelmezett – Kérelmező szerint - a jogosulatlan névhasználatával megtéveszti a felhasználókat, és sérti a Kérelmező javára védett név jó hírnevét. Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain nevet Kérelmezett nem tisztességesen használja, és a FOTÓGARANCIA kifejezés jó hírnevének megsértésére alkalmas módon. Ezért Kérelmezett javára – Kérelmező szerint - a jogos érdek nem állapítható meg. Ezen túlmenően – mutat rá Kérelmező - a domain alatti tartalomszolgáltatás maga is jogsértő, mert sem a szolgáltatóra vonatkozó információk nem találhatók meg rajta a törvényi előírásokat megsértve, sem az adatvédelmi szabályoknak nem tesz eleget.

Kérelmező szerint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31. pontjában foglaltak alapján a Kérelmezett rosszhiszeműsége is megállapítható, mivel a körülményekből megállapítható, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy a Kérelmező, mint a regisztráció időpontjában versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; megakadályozzák, hogy a Kérelmező azt saját maga használja, és a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára a Kérelmező jogosult, és az összetévesztést Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. Kérelmező ennek összefüggésében arra mutatott rá, hogy Kérelmezett a FOTÓGARANCIA kifejezést az általa használt más oldalakon is a védjegyoltalmat sértő módon használja, a www.fotogarancia.hu web oldal erotikus tartalommal hirdetését többek között a Facebookon is reklámozza, súlyosan sértve ezzel a védjegy jó hírét. Kérelmező ismételten hivatkozott arra, hogy Kérelmezettnek a domain név átruházásának tudatában kellett annak lennie, hogy a domain név regisztrációja más személy, a Kérelmező névhasználati jogát sérti. Ennek ellenére a domain nevet saját javára regisztráltatta, megsértve ezzel a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjában foglaltakat.

Kérelmező arra is hivatkozott, hogy Kérelmezett 2009.03.12.-én regisztráltatta a budapesterotika.net, és a budapesterotika.info domain neveket, amelyeket 2012.02.25.-ig, illetve 2012.03.01.-ig használt. Ez – szerinte – ugyancsak alátámasztja Kérelmezett rosszhiszeműségét, amivel a versenytárs kereskedelmi neveit kívánta felhasználni jogtalan haszonszerzés végett, illetve a kérelmezett domain névben szereplő védjegyoltalom alatt álló kifejezéssel is így járt el. A Regisztrációs Döntnök általános gyakorlata alapján – adta elő végezetül Kérelmező - a rosszhiszemű domain név használat megállapítható abban az esetben, ha a kérelmezett domain nevet a más javára lajstromozott védjegy jó hírnevét sértő módon, üzleti tevékenység körében használják.

Összegezve Kérelmező álláspontját, a fentebb előadottakra tekintettel Kérelmezett terhére a rosszhiszemű használat és a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatában foglalt további feltételek fennállása megállapítható. Mindezekre tekintettel Kérelmező kérte a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és a részére történő átruházását.

II. Érdemi védekezés

Mátraházi Márk Kérelmezett érdemi védekezésében a Kérelmező által benyújtott kérelemnek mint alaptalannak elutasítását kérte. Álláspontja szerint Kérelmező a Kérelemben egyes dolgokat nem a valóságnak megfelelően adott elő, más, általa lényegesnek tartott körülményeket viszont elhallgatott vagy azokra lényegesen eltorzítva hivatkozott (Kérelmezett szóhasználatával: „csúsztatott”).

Kérelmezett nem vitatja, hogy Kérelmező valóban jogosultja egy „fotogarancia” elnevezésű színes ábrás (grafikus) védjegynek, ugyanakkor elhallgatja azt az egyszerű tényt, hogy ugyanilyen elnevezéssel lajstromba van véve egy másik színes ábrás védjegy is, melynek a használatára Kérelmezett is jogosult (M1002913). A színes ábrás védjegyek sajátossága, hogy számos védjegynek lehet azonos elnevezése, ugyanis mindkét védjegyben szerepel szöveges formában a „fotogarancia” kifejezés. Ez – Kérelmezett szerint - azért történhet így, mert a színes ábrás védjegyek esetében a megkülönböztető sajátosságot nem az abban található szöveges kifejezés, hanem maga a színes ábrás megjelenítés jelenti. Kérelmezett fontosnak tartotta kiemelni, hogy ő soha nem használt és jelenleg sem használ a Kérelmező színes ábrás védjegyével megegyező vagy arra hasonlító emblémát. A Kérelmezett egy piros emblémát használt, amelynek felső részében a fotogarancia.hu domain felirat volt látható: s ez mind színében, mind tartalmában teljesen eltért a Kérelmező zöld színű és domináns elemként fényképezőgépet és pipa jelet tartalmazó színes ábrás védjegyétől, azzal nem összetéveszthető. A Kérelmezett honlap arculatváltása után a honlap fejlécébe jobban illeszkedő és jobban olvasható betűkből álló FOTOGARANCIA.HU feliratot használ, ez a megjelölés szintén eltér tartalmában, színében, így ez az ábra sem téveszthető össze a Kérelmező emblémájával. A Kérelmező – Kérelmezett szerint - úgy állítja be, mintha a „fotogarancia” védjegy, mint szóvédjegy jogosultja lenne, holott az általa csatolt mellékletből is megállapíthatóan ez egy színes ábrás védjegyet jelent, melynek a jellemző egyedisége, domináns jegye nem maga a „fotogarancia” kifejezés, hanem egy fényképezőgép és egy nagy zöld színű „pipa” jel.

Ennek alapján Kérelmezett számára érthetetlen, hogy miért lenne a Kérelmező kizárólagosan jogosult a „fotogarancia” szó, mint kifejezés, illetve, mint védjegy használatára. Az ábrás védjegy esetében azért sem tartható a Kérelmező álláspontja, mert az abból „kiragadott” „fotogarancia” kifejezés szóvédjegyként történő lajstromba vételét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az M091954/5. szám alatt lefojtatott eljárásban elutasította. E végzést, mutat rá Kérelmezett védekezése, annak bírósági megtámadását követően a bíróság is helybenhagyta. Kérelmezett idézte a határozatot, mely úgy fogalmazott, hogy a „fotogarancia” kifejezés „nem alkalmas a megkülönböztetésre, mivel kizárólag olyan adatokból áll, amelyeket a forgalomban a szolgáltatás fajtája, jellemzője feltüntetésére használnak.”, illetve, hogy: „A “fotogarancia” megjelölés nem részesíthető védjegyoltalomban, mivel leíró jellegű, kizárólag olyan jelekből és adatokból áll, amelyeket a forgalomban a szolgáltatás fajtája és egyéb jellemzője feltüntetésére használnak, továbbá az üzleti életben állandóan és szokásosan alkalmazzák”.

Mindeme csúsztatások mellett Kérelmezett szerint a Kérelmező egyértelműen valótlanul állítja, hogy a kifejezéssel az ő szolgáltatását azonosítanák a fogyasztók: ez szerinte tényszerűen nem igaz, mert a felhasználók az általa regisztrált domain nevet azonosítják a kifejezéssel. Ennek igazolására a következőket adta elő. Kérelmezői állítással szemben Kovács Marianna nem „alkothatta meg” a „fotogarancia” kifejezést, illetve - a fent hivatkozott SZTNH határozat és bírósági végzés alapján végkép nem „szerezhetett jogot” a kifejezés használatára. E – megkülönböztetésre alkalmatlan - kifejezésen senki nem szerezhet kizárólagos jogokat - „fotogarancia” kifejezés Kérelmezett álláspontja szerint ugyanúgy alkalmatlan a megkülönböztetésre, mint pl. a „cipőbolt”, vagy akár az „akció”, vagy a „pénzvisszafizetési garancia” kifejezések és értelemszerűen senki nem szerezhet ezek felett kizárólagos jogokat. Kérelmezett kétségbe vonta a Kovács Marianna által készített védjegygrafika elkészültének körülményeit is: álláspontja szerint az olyan elemet is tartalmazott, mely 2001-ben még nem volt forgalomban (egy Sony-fényképezőgép), s így az 2001-ben semmiképp nem készülhetett el.

Kérelmezett hivatkozott arra, előtte is ismert, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat előírásai alapján Kérelmezett kizárólagosan felel a domain név választásáért: ez azt jelenti, hogy a domain igénylése előtt a nyilvános adatbázisok segítségével köteles meggyőződni arról, hogy a választott domain nem sérti-e más személy jogait. A domain név regisztrációjának időpontjában még nem volt lajstromba véve a Kérelmező színes ábrás védjegye, azt még elő sem terjesztette, továbbá a domain-regisztrációkor a kéthetes időszak alatt sem jelezte kifogásait az ISZT felé. A domainregisztráció időpontjában tehát kérelmezett szerint a Kérelmezőnek ilyen, sérelemre alkalmas joga nem állt fenn - s álláspontja szerint még jelenleg sem áll fenn, hiszen a színes ábrás védjegyének nem domináns eleme a kifejezés - ezért ezt a jogát nem is sérthette meg. Kérelmezett az érdemi védekezésben kifejtett következetes álláspontja szerint nem kell semmilyen szerződéssel rendelkeznie a „fotogarancia” kifejezés használatára, illetve ahhoz, hogy ilyen domain név alatt szolgáltason, hiszen azon senki nem szerezhet kizárólagos jogokat. S bár lehetségesnek tartja, hogy a Kérelmező már 2005-ben regisztrált „budapesterotika.hu” oldalon is használta a „fotogarancia” kifejezést, ám – egyrészt, mert az az előbb kifejtettek szerint megkülönböztetésre, így kizárólagosságot megalapozó névhasználati jog megalapozására alkalmatlan, másrészt, mert Kérelmező 2003-tól, tehát két évvel korábban az „ejszakaipillangok.hu” weboldalon is láthatta ezt a kifejezést – Kérelmezett ennek a körülménynek csekély relevanciát tulajdonít – mindennek alátámasztására csatolt egy szakvéleményt.

Kérelmezett szerint a Kérelmező „budapesterotika.hu” honlapja alatt azonos jellegű tartalom található, mint a tárgybeli domain név alatt működő oldalon. Ez álláspontja szerint alátámasztja, hogy az általa üzemeltetett oldal tevékenysége is összefügg a „fotogarancia” kifejezés használatával: Kérelmezett a domain nevet folyamatosan és jelenleg is áruk és szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használja, így a Regisztrációs Döntnök Szabályzata 30. pontja alapján a jogos érdek megállapítható.

Kérelmezett előadta továbbá, hogy tevékenységének közismert elnevezése a fotogarancia.hu domain: ezt a tényt a 2006 óta tartó, folyamatos hirdetési kampányok által történő brandépítés erősíti. Álláspontja szerint a domain név közismertségét a piac legnagyobb súlyú és látogatottságú szereplőivel kiépített kiemelt partnerviszonya, közös hirdetésfigyelő rendszere és közös partnerprogramjai biztosítják: a fotogarancia.hu közismert elnevezésére utalnak a független internetes fórumok bejegyzései, amelyek a fotogarancia oldalt és annak szolgáltatását a fotogarancia.hu domain névvel azonosítják. Technikailag pedig legnagyobb internetes keresők a „fotógarancia” keresőszóra a fotogarancia.hu honlapot jelenítik meg első releváns találatként. Álláspontja szerint szintén a Kérelmezett tevékenységének közismertségét bizonyítja, a tizenezres regisztrációval rendelkező felhasználó közösség, valamint a 2006 óta napi több ezer látogató, akinek nagy része a statisztikailag visszatérő-látogató. A Kérelmezett honlapja, adta elő az alexa.com-ra hivatkozva a Kérelmező, a 1280. látottsági helyezéssel rendelkezik hazai területen, míg a Kérelmező által említett budapesterotika.hu honlap mindössze csak a 6553. helyen áll, továbbá a Kérelmező említett fotós szolgáltatását tartalmazó (erotikusfotostudio.hu, erotikusfotozas.info, budapestfotostudio.hu) honlapok pedig olyan csekély nézettségűek, hogy azok adatai ilyen vonatkozásban el sem érhetők.

Jogi álláspontja alátámasztásának szándékával Kérelmezett hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Pascal-Door Kft. vs. DEKORA Ajtóstúdió Kft. ügyben hozott határozatára. A hivatkozott ügyben Kérelmezett szerint a tárgybeli ügyhöz hasonlatosan a domain név regisztrációja megelőzte a színes ábrás védjegy bejegyzésének kérelmezését. Kérelmezett szerint azonos a két ügy annyiban is, hogy a hivatkozott ügyben a t. Döntnök megállapította, hogy „az „ajtógyár” kifejezés pedig nem hozható szorosabban összefüggésbe Kérelmező személyével, csupán tevékenységére utal, ami azonban nem alapít kizárólagos névhasználati jogosultságot, és nem zár ki másokat a név jogszerű használatából.” Álláspontom szerint a fentiek igazak a „fotogarancia” kifejezés esetében is, annyi különbséggel, hogy erről SZTNH határozat és bírósági végzés is rendelkezik.

Kérelmezetti álláspont szerint Kérelmező elsődlegesen egyáltalán nem jogosult a „fotogarancia” kifejezés kizárólagos használatára, másodlagosan pedig a jelen ügyben nem állnak fenn a rosszhiszemű domainregisztrációnak a Regisztrációs Döntnök Szabályzata 31. pontjában foglalt ismérvei sem - mindezekre tekintettel a kérelem elutasítását kérte.

III. Kérelmező észrevétele az érdemi védekezésre

Kérelmező Kérelmezett érdemi védekezésre terjedelmes és a védekezésben szereplő állításokat módszeresen cáfolni kívánó észrevételeket terjesztett elő. Arra hivatkozott, hogy Kérelmezett – bár állítása szerint maga is jogosult egy „fotógarancia” elnevezést tartalmazó színes ábrás védjegy használatára - a védjegy okiratot nem csatolta. A valóságban a SZTNH nyilvántartása szerint a M 1002913 lajstromszámú védjegy jogosultja Illés Kálán, Kérelmezett semmilyen bizonyítékot nem csatolt arra, hogy a más jogosult javára lajstromozott védjegy használatára joga lenne. Azt is megjegyezte, hogy a hivatkozott védjegyoltalom ellen jelenleg törlési eljárás van folyamatban. Mindezek alapján kérte, hogy a Tisztelt Regisztrációs Döntnök a védjegy oltalom fennállására vonatkozó kérelmezetti hivatkozást ne vegye figyelembe. A kérelmezett tehát a „Fotógarancia” név használatára vonatkozó jogát nem tudta igazolni. Álláspontja szerint ugyanakkor egyértelműen megállapítható, hogy a javára fennáll a névhasználati jog – ezt alátámasztandó utalt a Regisztráció Döntök töretlen gyakorlatára, amelynek értelmében, az ábrás védjegyben szereplő, annak domináns elemét képező kifejezés önmagában névhasználati jogot biztosít a jogosult javára a Domain nevek tekintetében.

Kérelmezett azon érvelése, mely szerint Kérelmező (mivel annak szóvédjegyként történő lajstromba vételét Szellem Tulajdon Nemzeti Hivatala az M.091954 alatt lefolytatott eljárásban megtagadta) nem lehet kizárólagosan jogosult „Fotógarancia” szó, mint kifejezés használatára, Kérelmező szerint nem állja meg a helyét. A Fővárosi Törvényszék a fellebbezési eljárásban hozott 3.PK23.405/2011/2-es sorszámú végzésben a korábban hozott elutasító határozatot hatályon kívül helyezte és a SZTNH-át új eljárásra utasította. A határozat indoklása Kérelmező szerint egyértelműen kimondta, hogy a leíró jellege miatt a megkülönböztetésre nem alkalmas védjegy esetén sincs a megjelölés kizárva védjegy oltalomból, ha a használat révén, akár az elsőbbségi időpontja előtt, akár azt követően megszerezte a megkülönböztető képességét. Itt ismételten hivatkozott arra, hogy (korábban már csatolt okiratokkal igazoltan) a „fotógarancia” kifejezést Kovács Mariann alkotta meg 2001-ben, akitől ennek a kifejezésnek a használatára jogot szerzett. A Kérelmező a kifejezést, majd utóbb az ábrás logót, amely védjegyoltalmat is szerzett, az óta is folyamatosan és töretlenül használja.

Kérelmező szerint Kérelmezett azon hivatkozása, hogy az ábrán szereplő fényképezőgép egy később forgalomba került Sony típusú gép, ugyancsak alaptalan. Az ábrán szereplő fényképezőgép egy sematikus ábra, számos más fényképezőgép hasonlít erre a grafikus ábrára. Ennek bizonyítására mellékelte számos, a 2001 körüli időszakban széles körű kereskedelmi forgalomba került fényképezőgép - a FUJIFILM, a CANON, a PENTAX, az OLYMPUS, a NIKON és a KODAK gyártmányai – fotóját, melyek ugyanolyan jellegűnek mondhatók, mint az ábrán szereplő, stilizált kamera. Kérelmezett továbbá a Kérelmező szerint nem jelölte meg azon jogokat pontosan, amelyeket az ábrázolás sért, s alaptalanul hivatkozik a formai hasonlóságra is.

Kérelmezett az érdemi védekezésben vitatta, hogy a „fotógarancia” kifejezést Kérelmező korábban kezdte volna használni. Ennek bizonyítására csatolta egy szakértő véleményét, mely szerint a www.ejszakaipillangok.hu weboldalon már 2003-ban illetve 2004-ben ezt a kifejezést szerepeltették. Kérelmező azonban a kifejezést a 35-ös áruosztályban jóval korábban, már 2001-ben kezdte el használni: ennek bizonyítására további bizonyítékokat (szerződést, nyilatkozatot és fényképeket) terjesztett elő. A versenytársak ennek hatására Kérelmezőtől annak álláspontja szerint engedély nélkül vették át a kifejezés használatát, miután tapasztalták annak jelentős, piaci értékét. Kérelmezett tehát rosszhiszeműen járt el, mikor saját nevére regisztrálta domain névként az általa használt kereskedelmi névvel azonos „fotógarancia” kifejezést. Álláspontja szerint Kérelmezett annak is pontosan tudatában volt, hogy induló szolgáltatásának megnevezésére olyan nevet választott, amelyre – Kérelmező szóhasználatával – „másnak története van” és nem vizsgálata az ahhoz fűződő jogot, s ez – a használat egyéb körülményeivel együtt – is rosszhiszeműségét bizonyítja. Kérelmezett ugyanis folyamatosan törekszi arra, hogy versenytársa, a Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarja, és szándékosan arra használja fel a Kérelmező javára oltalmazott védjegy domináns elemét jelentő kifejezéssel megegyező szó alatt regisztrált domain nevét, hogy a felhasználókat haszonszerzés céljából a saját honlapjára irányítja és megtévessze azokat.

Kérelmező álláspontját összegezve arra a következtetésre jutott, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pont a) és b) pontjában foglalt feltételek megvalósultak. Kérelmezett a név használatára vonatkozó jogos használat nélkül regisztráltatta a Domain nevet, és ahhoz a jogos érdeke sem fűződhet, mivel azt tisztességtelenül használja, a felhasználókat megtéveszti. Terhére a rosszhiszemű domain használat a Szabályzat 13. c.) és d.) pontjai alapján is megállapítható. A kérelemben foglaltakat tehát változatlanul fenntartotta és kérte a tárgybeli domain név részére történő átruházását.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök vezetője a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 21. pontja alapján az ügy eldöntését három tagú tanács elé utalta.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnöki Tanács első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára. E tekintetben megállapította, hogy a Kérelmező által csatolt okiratok által bizonyítottan 2009. augusztus 27.-i elsőbbséggel jogosultja a „FOTÓGARANCIA” elnevezést tartalmazó, 210 135 lajstromszámon nyilvántartott színes ábrás nemzeti védjegynek a 35. áruosztályra kiterjedő oltalommal. Kérelmező a fotogarancia kifejezéssel egyező szóvédjeggyel nem rendelkezik, az eljárás során feltárt tényekre tekintettel azonban megállapítható, hogy az erre vonatkozó oltalmi bejelentést megtette, s bár a közigazgatási eljárásban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elutasító határozatot hozott, a Kérelmező a Hivatal döntését közigazgatási perben megtámadta, mely jelenleg is folyamatban van. Kérelmező ugyanakkor – ugyancsak okiratokkal igazoltan – a tárgybeli domainnel egyező kifejezést az általa nyújtott erotikus tartalomszolgáltatáshoz kapcsolt kereskedelmi névként 2005 óta, folyamatosan használja. Kérelmező szerzett jogosultságot az – ékezetes írásmódú – fotógarancia.hu domain névre is, mely alatt jelenleg is elérhető tartalomszolgáltatást nyújt. A Döntnöki Tanács a fentiek alapján megállapította, hogy Kérelmezőnek a kérelmezett nevek használatához jogos érdeke fűződik.

A Regisztrációs Döntnöki eljárásban már delegált domain név visszavonásának a Szabályzat 29. pontja szerint két (vagylagos) további körülmény fennforgása esetén kerülhet sor: az első a névigénylés jogi megalapozatlansága illetve a névigényléshez való jogos érdek hiánya, a második a névigénylés vagy a névhasználat rosszhiszeműsége.

A Döntnöki Tanács megállapította, hogy a tárgybeli domain név egy harmadik személy javára 2006.06.02.-én került delegálásra: Kérelmezett 2007. április 7-én (az eredeti jogosulttal kötött jogátruházási megállapodás alapján) vált a domain név használójává. A rendelkezésre álló iratokból nem állapítható meg, hogy a névhasználati jog előző jogosultjának a névhez joga vagy jogos érdeke fűződött volna. A jogátruházás lehetőségéről az áruházás időpontjában hatályos Domainregisztrációs Szabályzat (http://www.domain.hu/domain/arch/rsz-20050301.html) 7.1 pontja rendelkezett, mely három - együttes – feltétel mellett tette lehetővé a jogátruházást. Az első feltétel az volt, hogy az új domain-igénylőnek a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést kellett kötnie valamelyik Regisztrátorral. A Regisztrátornak e tényt rögzítenie kellett a Nyilvántartásban és el kellett indítania az új delegálási eljárást. A második feltétel az volt, hogy az új domain-igénylőnek az átruházást (a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával) a szerződést kötő Regisztrátornál igazolnia kellett. Végezetül a harmadik feltétel az volt, hogy az új delegálás nem lehetett ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal. A Szabályzat egyértelműen kimondta, hogy az átruházással jogot szerző a névhasználati jog megszerzése (delegálás) során új igénylőnek minősül, jogszerzése pedig feltételes: nem a felek (a régi és az új használó) közti megállapodással, hanem az új delegálási eljárás befejeztével, a nyilvántartásba való bevezetéssel zárul le: az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba. Mindennek annyiban van az ügy megítélése szempontjából jelentősége, hogy a 2007. április 7-el a név használójává vált Kérelmezett az esetleges névhasználati jogok vonatkozásában nem vált az előző domain használó jogutódjává, névhasználati joga új igénylőként önállóan keletkezett, a név használatához fűződő esetleges jogait nem igazolta.

Következő lépésben a Tanács a visszavonhatóság további feltételeinek esetleges fennállását, a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta. Az átruházás időpontjában hatályos Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontja szerint a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (különösen: szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist. Az iratok alapján megállapítható, hogy Kérelmező ekkor a hivatkozott védjegyre vonatkozó jogosultsággal még nem rendelkezett, ilyen jogait tehát az igénylés teljesítése nem sérthette, tekintettel azonban a Kérelmezett és Kérelmezett között már ekkor is fennálló versenytársi kapcsolatra, egymás kereskedelmi tevékenységének ismeretére, tudomással kellett bírjon arról, hogy szolgáltatásai megjelölésére Kérelmező az általa választott domain névvel azonos kereskedelmi nevet használ.

A Szabályzat 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult. A Döntnöki Tanács a Kérelmező és a Kérelmezett által előadottak és a csatolt bizonyítékok alapján megállapította, hogy Kérelmezett a tárgybeli domain nevet szolgáltatások felkínálására ténylegesen használja, a nevet nem továbbértékesítés céljával szerezte meg. Névhasználata 2007 óta folyamatos, a fotogarancia.hu domain nevet a felhasználók egy jelentős része az általa nyújtott szolgáltatásokkal társítja. A jogos érdek bizonyításának azonban az is további feltétele, hogy a névhasználat gyakorlása legáltalánosabban tisztességes legyen, a használó ne törekedjen a felhasználók megtévesztésére, s a használat ne legyen sérelmes más által használt név jó hírére sem.

A Döntnöki Tanács a Szabályzat 29. b) pontja szerinti rosszhiszeműséget, mint a 29. pont b.) alpontja szerint alkalmazható visszavonás előfeltételét a 31. pontban foglaltak alapján vizsgálta. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség e szerint abban az esetben bizonyítható, ha: /…/ b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy (i.) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható. Tekintettel a már 2007-ben is fennálló versenytársi kapcsolatra, mikor Kérelmezett a nevet addig használó, a Kérelmezőtől különböző harmadik személytől a névhasználati jogot megszerezte, a Tanács bizonyítottnak látja, hogy Kérelmezett a regisztráció során nem járt el jóhiszeműen, s a név megszerzésével célja az volt, hogy a Kérelmezett szolgáltatása révén bevezetésre került kereskedelmi névvel azonos kifejezést (annak ismertségét kihasználva) a maga javára, domain névként hasznosítson.

A Tanács megjegyzi, hogy az ügy elbírálása során mindvégig a Regisztrációs Döntök Eljárási Szabályzata által biztosított kompetenciák között, szigorúan az eljárás céljához, a visszavonás esetleges feltételeinek megállapításához vagy ilyen feltételek hiányának kimondásához kötve járhatott csak el: nem volt lehetősége a felek által felkínált, zömében a másik fél üzleti tevékenységének bizonyos, az ügy tárgyához szorosan nem kötődő körülmények vizsgálatára. A regisztráció körülményeire és a felek versenytársi kapcsolatára tekintettel a Tanács úgy találta, hogy Kérelmezett a név igénylésekor az Eljárási Szabályzat 29. pont a) bekezdése szerinti módon járt el: a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez (az igénylés időpontjában) joga vagy jogos érdeke fűződött volna. A Tanács itt jegyzi meg, hogy a Szabályzat ezt objektív, a rosszhiszeműség fennállásához nem kötött visszavonási okként nevesíti, szemben a 29. b) pont szerinti, a rosszhiszeműség fennállásának szempontjából a 31. pont alapján megítélendő okokkal.

A Tanács azonban az Eljárási Szabályzat 29. b) pontja összefüggésében domain név igénylésével kapcsolatos rosszhiszeműséget is bizonyítottnak látta, hiszen a Kérelmezettnek tudomással kellett bírnia arról, hogy a jogátruházás folyamatában kezdeményezett regisztráció során a domain nevet abból a célból igényelte, a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. A Döntnök az Eljárási Szabályzat 31. b.) ii pontja alapján a fentiekre tekintettel a Kérelmezett terhére a rosszhiszeműséget megállapíthatónak tartotta.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelmet alaposnak találta, és elrendeli a fotogarancia.hu domain név Kérelmezettől történő visszavonását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2014. január 12.

Dr. Verebics János
Dr. Soós Andrea Klára
Pintz György

döntnökök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum