Elfelejtettem a jelszót.

microlife

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


A „microlife.hu” domain név tárgyában a Microlife Intellectual Property GmbH (Espenstr.139 CH-9443 Widnau, Svájc, képviselője: Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u.16.) Kérelmező által a Promedtron Nemzetközi Egészségügyi Szolgáltatásszervező Kft ( 1134 Budapest, Janicsár u.5. ) Kérelmezett ellen indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


d ö n t é s t:


a Regisztrációs Döntnök a „microlife.hu” domain nevet a Promedtron Nemzetközi Egészségügyi Szolgáltatásszervező Kft ( 1134 Budapest, Janicsár u.5. ) Kérelmezettől visszavonja és azt a Microlife Intellectual Property GmbH ( Espenstr.139 CH-9443 Widnau, Svájc ) Kérelmező javára átruházni rendeli.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás:


Kérelmező előadta és lajstromkivonattal igazolta, hogy kizárólagos jogosultja a 001301191 lajstromszámú „microlife” közösségi szóvédjegynek.

Kérelmezett a „microlife.hu ” domain használója, amely domain azonos a Kérelmező javára védett közösségi védjeggyel. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett anélkül igényelte a domaint, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, továbbá a domain igénylése és felhasználása rosszhiszemű.

Kérelmezett gazdasági társasággal Kérelmező 2000. és 2005. között szerződéses kapcsolatban állt, Kérelmezett a magyarországi termékeinek a forgalmazója volt. A felek között a jogviszony 2005.december 23.-án megszűnt, Kérelmező a szerződést Kérelmezett szerződésszegése miatt felmondta. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a szerződés időtartama alatt sem volt jogosult regisztrálni a „microlife.hu ” megjelölést.

Kérelmező előadása szerint többször felhívta Kérelmezettet arra, hogy a domainról mondjon le, aki ezen felhívásnak nem tett eleget, a megkeresésekre nem is válaszolt.

Előadta és közjegyzői okirattal igazolta, hogy a www.microlofe.hu címet a keresőbe beírva az Kérelmezett www.egeszaruhaz.hu honlapjára mutat, ami Kérelmezett rosszhiszeműségét bizonyítja. A domain átirányításával saját honlapjára Kérelmezett haszonszerzés céljából megtéveszti az Internet-felhasználókat, akik Kérelmező közismert megjelölésére asszociálva így Kérelmezett web áruházába jutnak.

Kérelmező álláspontja alátámasztásaként hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1., 2.2.2., 10.3. valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31., 33.a.,b.,d. pontjaiban foglaltakra.


A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Az eljárási szabályzat 31.pontja szerint „A domain igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.”

Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 22.pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a fenti döntést hozta.

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja szerint Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező nem vitásan védjegyoltalommal rendelkezik az eljárás tárgyát képező domainnal szószerint megegyező megjelölésre, azaz kizárólagos névhasználati joga van arra vonatkozóan.

Kérelmezettnek az eljárás során lehetősége volt arra, hogy a domain igénylésére vagy használatára vonatkozó jogát, jogos érdekét igazolja, érdemi védekezés hiányában azonban sem joga sem jogos érdeke nem volt megállapítható.


A Regisztációs Döntnök álláspontja szerint Kérelmezett azon magatartása, hogy a domain-ról Kérelmező felszólítása ellenére sem mondott le, illetve, hogy a kérelmezett domain használatával az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából szándékosan saját honlapjára, webáruházába irányítja, rosszhiszeműnek is minősül.


A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2014.február 10.


Dr.Révész Ilona
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum