Elfelejtettem a jelszót.

dm

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a dm.hu domain tárgyában indult eljárásban

A dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-09-078006, 2046 Törökbálint, DEPO Pf.: 4.) kérelmező („Kérelmező”) által a HunNet-Média Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-865514, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) kérelmezett („Kérelmezett”) ellen a dm.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnöki tanácsban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök dm.hu domain nevet HunNet-Média Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmezettől visszavonja, és annak a Kérelmező, a dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás

Kérelmező dm.hu domain név ügyében képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be az Alternatív Vitarendező Fórumhoz, amelyben kérte a dm.hu domain névnek a Kérelmezettől neki történő átruházását, illetve kérelmének elbírálását egyszemélyes döntnöki tanácsban. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a HunNet-Média Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte meg.

I. Kérelem

A Kérelmező előadta, hogy 1992. április 22. napján került gazdasági társaságként megalapításra és azóta országos szinten, 256 egység üzemeltetésével végez „drogerie markt” illetve „dm” névvel kiskereskedelmi tevékenységet, a hazai háztartási és illatszer-kiskereskedelmi piac meghatározó szereplője. A „dm” megjelölést, mint márkanevet használja, elsődleges kereskedelmi névként és üzletjelzőként. Vásárlói elsősorban a „dm” megnevezéssel azonosítják.

A Kérelmező a kérelme alapjául a Kérelmezett a domain névhez fűződő jogosultságának és jogos érdekének hiányát, mind az igénylés, mind a használat tekintetében annak rosszhiszeműségét, valamint a domain érdemi használatának elmulasztását jelölte meg, továbbá használat elmulasztásával kapcsolatban hivatkozott üzleti jó hírnevének megsértésére.

A dm.hu domain névvel kapcsolatban utalt arra, hogy az a Kérelmezett részére 2000. március 25. napján került regisztrálásra és delegálásra. Az ettől számított 13 év alatt azonban a domain név alatt a Kérelmezett semmilyen látható szolgáltatást nem működtet, rendeltetésszerű használatra nem került sor, továbbá a Kérelmezett tevékenységével a „dm” karaktersor nem kapcsolható össze. Véleménye szerint a Kérelmezett a látogatókat megtéveszti a „Hamarosan..”, „Az oldal fejlesztés alatt áll” feliratok elhelyezésével, azt a látszatot keltve, mintha a látogató a Kérelmező weboldalára lépett volna, ahol a későbbiekben releváns tartalmat fog találni. A fejlesztés folyamatos elmaradása sérelmes a Kérelmező üzleti jó hírnevére, mivel a látogatók e körülményekből azt a téves következtetést vonhatják le, hogy a Kérelmező a modern internetes megjelenést, internetes arculatának kialakítását elhanyagolja. E körülmények álláspontja szerint azt is alátámasztják, hogy a Kérelmezettnek soha nem is állt céljában a domain név tényleges használata.

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett domain név igénylése már az igény benyújtásakor is rosszhiszemű volt, és az igény elsősorban azzal a céllal került benyújtásra, hogy a domain használatára jogosult számára később, ellenérték fejében átruházható legyen, illetve hogy a domaint jogosan használni kívánó Kérelmezőt annak használatában megakadályozza. A Kérelmező álláspontja szerint ezt a domain 13 éven keresztüli tartó tartalom nélküli „parkoltatása” támasztja alá.

A Kérelmező bizonyítékként csatolta a http://web.archive.org internetes oldalon, az egyes időpontokban fennálló állapotot tükröző pillanatfelvételeket is, valamint a Kérelmező és Kérelmezett közötti üzleti levelezés kivonatát, amelyben - a Kérelmező vételi ajánlatára válaszul – a Kérelmezett ellenérték fejében felajánlotta a nevezett domain átruházását a Kérelmezőre.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

Érdemi védekezésében a Kérelmezett elismerte, hogy a nevezett dm.hu domain alatt 2012. augusztus 5. napjától valóban nem kínál fel árukat vagy szolgáltatásokat, ezt megelőzően a domain nevet a Kérelmezett saját honlapjára történő átirányításra használta. A használat szüneteltetésének okaként a Kérelmezett olyan kedvezőtlen üzleti körülményeket nevezett meg, amelyek állítása szerint 2013 második felére immár kedvező fordulatot vettek és lehetővé tették az oldal fejlesztését illetve a domain név ismételt használatba vételét. Hozzátette azt is, hogy a használatot a Kérelmező kifejezett kérésére nem folytatták.

A Kérelmezett vitatta, hogy a domain név igénylésekor, delegálásakor a Kérelmező akadályozása vagy a továbbértékesítés szándéka vezette volna. Álláspontja szerint ezt igazolja az is, hogy korábban nem folytatott domain értékesítési tevékenységet. Vitatta azt is, hogy a domain név használatával megtévesztő magatartás folytatott volna, hogy a Kérelmező jó hírnevét megsértette, rámutatva arra, hogy a Kérelmező korábban sohasem tiltakozott az ilyennek vélt magatartása ellen, illetve hogy a domain név alatt semmilyen tartalom nem utal a Kérelmezőre vagy annak tevékenységére. Hangsúlyozta azt is, hogy a Kérelmezőnek lehetősége lett volna a domain név saját maga számára történő igénylésére, ezt azonban elmulasztotta, cégnevét pedig csak a delegálást követően, 2000. augusztus 23-án változtatta dm Kft-re. A Kérelmező álláspontja szerint a domain név „parkoltatása” egyébként is értelmezhetetlen.

Egyebekben a Kérelmezett kifogásolta az üzleti levelezésnek – véleménye szerint csak a Kérelmező álláspontját tükröző kivonatos megküldését –, illetve a kérelemben általa felismerni vélt belső logikai ellentmondásokat. Véleménye szerint a Kérelmezőnek róható fel, hogy Kérelmezett a domain nevet azóta sem használja, mivel maga a Kérelmező kérte „türelmüket”, további egyeztetési céllal. A Kérelmezett kifogásolta azt is, hogy a Kérelemhez aláírási címpéldány nem került becsatolásra, kérte ennek beszerzését. A Kérelmezett végezetül akként nyilatkozott, hogy a kérelem tárgyát képező domain nevet 2012. augusztus 5. napja előtt ténylegesen használta és a jövőben is használni kívánja, arról nem kíván lemondani, azt jóhiszeműen, nem eladási szándékkal igényelte.

III. Kérelmező észrevétele a kérelmezett érdemi védekezésére

A Kérelmező az Kérelmezett érdemi védekezésére adott észrevételében előadta, hogy a Kérelmezett 2012. augusztus 5. napja előtt sem kínált fel a dm.hu domain alatt árukat vagy szolgáltatásokat, különösen nem a kérelmezett domain néven vagy annak megfelelő, azzal akár csak közvetett kapcsolatban lévő megnevezéssel. A domain használata a Kérelmezett saját weboldalára történő átirányításban merült ki, azon érdemi, a domain névhez kapcsolódó tartalom nem került megjelenítésre és a „Fejlesztés alatt”, „Hamarosan” feliratok elhelyezése sem tekinthető ilyennek. A rosszhiszeműséget tehát a Kérelmezett a tartalomnélküliséggel és ennek folyamatos fenntartásával valósította meg. A rosszhiszeműséget támasztja alá az a körülmény is, hogy e félrevezető állapottal kapcsolatban elmulasztotta a látogatók tájékoztatását arról, hogy a dm.hu nem kapcsolható a dm-drogerie markt Kft-hez.

A Kérelmező hangsúlyozta: a Kérelmezettnek sem a regisztráció időpontjában, sem később semmilyen joga vagy jogos érdeke a dm.hu domain név használatához nem fűződött. A Kérelmezetthez vagy tevékenységéhez a delegálásra került dm.hu domain név semmilyen védjegyoltalom, cégnév vagy kereskedelmi név alapján sem kapcsolható, míg a „dm” a Kérelmező országosan ismert márkaneve, kereskedelmi neve. A regisztráció időpontjában a Kérelmező már 8 éve országosan használta kiskereskedelmi hálózatában a „dm” üzletjelző nevet, így az ügy szempontjából irreleváns az a körülmény, hogy a cégnevét csak a regisztrációt követően, 2000. augusztus 23 napján változtatta meg. A Kérelmezett számára tehát már a regisztráció időpontjában is minden bizonnyal ismert volt az körülmény, hogy egy közismert vállalkozás üzletjelző nevének delegálását és regisztrálását kéri a maga számára, ami a Kérelmező álláspontja szerint szintén alátámasztja a Kérelmezett rosszhiszeműségét.

A Kérelmező észrevételében rámutatott arra is, hogy a Kérelmezett az első, ellenérték fejében történő átruházásra irányuló megkeresésre azonnal felajánlotta a domain név átruházását, amely körülmény álláspontja szerint ellentmond a Kérelmezett érdemi védekezésében előadottakkal, hiteltelenné teszik a Kérelmező jövőbeni fejlesztésekre és a domain „újra használatbavételére” vonatkozó kijelentéseit. A Kérelmező szerint életszerűtlen és ellentmondással terhelt a Kérelmezett azon előadása, hogy az évek óta nem használt domain nevet – nehéz pénzügyi helyzetére hivatkozva – először eladásra kínálja fel, majd annak fejlesztését az érdeklődésre tekintettel felfüggeszti, majd utólagosan, a jelen eljárásban előadott védekezésében már a pénzügyi helyzet váratlan javulásáról és további fejlesztési szándékról számol be.

A Kérelmező álláspontja szerint e körülmények összességükben a Kérelmezett rosszhiszeműségét támasztják alá a vitatott domain névvel kapcsolatban és ezért az ügy szempontjából irreleváns a Kérelmezett más domain nevekkel kapcsolatos korábbi üzleti tevékenysége. Végezetül a Kérelmezett hangsúlyozta, hogy a Kérelmezett általi érdemi, jóhiszemű és rendeltetésszerű használatra, vagy akár az erre való törekvésre vonatkozóan semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre, erre vonatkozóan csak a Kérelmezett saját, bizonyítékokkal alá nem támasztott nyilatkozatai merültek fel, ugyanakkor részéről a tényleges használat teljes hiánya és az eladási ajánlat egyértelműen a rosszhiszeműségét támasztja alá.

Mindezekre tekintettel a Kérelmező maradéktalanul fenntartotta a kérelmezett domain név delegálásának a Kérelmezettől való visszavonására és a delegálás kérelmező részére történő átruházására irányuló kérelmét.

IV. Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, Kérelmezett nyilatkozata, Kérelmező viszontválasza, a felek által csatolt bizonyítékok valamint a nyilvános weboldalakon elérhető adatok és tények, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (RDSZ) rendelkezései alapján hozta meg döntését. A Döntnök hiánypótlási felhívására a Kérelmező képviselője tartalmilag és alakilag megfelelő meghatalmazást csatolt, így a döntés meghozatalának nem volt akadálya.
Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Döntnök megvizsgálta a Kérelmezőhöz köthető „dm” elemet tartalmazó védjegyeket a 2014.02.19. napján fennálló, az SZTNH által nyilvános weboldalon közzétett védjegy lajstromadatok szerint. A lajstrom alapján a Döntnök megállapította, hogy a 1066507 lajstromszámú „dm” szóvédjegy végleges közösségi oltalommal rendelkezik a 9. áruosztályban; a 915704 lajstromszámú „dm” közösségi szóvédjegy a 35. áruosztályban rendelkezik oltalommal; a 915704 lajstromszámú „dm” nemzetközi szóvédjegy véglegesen elismert oltalommal rendelkezik a 35., 38., és 41. áruosztályokban; a 848992 lajstromszámú „dm-Babybonus” közösségi szóvédjegy a 9., 16., 35, 36. és 42. áruosztályokban rendelkezik oltalommal; a 889975 „dm-Familybonus” nemzetközi, véglegesen elismert oltalommal rendelkezik, míg a 889975 „dm-Familybonus” közösségi szóvédjegy a 9., 16., 35., 36., 42. áruosztályokban rendelkezik véglegesen elismert oltalommal; a 916997 lajstromszámú „dm-gesund & fit” nemzetközi, véglegesen elismert szóvédjegy jogosultja a Kérelmező anyavállalata, a dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (Németország, Karlsruhe, Carl-Metz-Straße 1). A cégnyilvántartás adatiból a Döntnök megállapította, hogy e védjegyjogosult a Kérelmező egyedüli tagja (anyavállalata).

A fentieken felül a Kérelmező a 190628 lajstromszámú „dm baba bónusz” nemzeti szóösszetétel védjegy alapján fennálló oltalommal rendelkezik a 3., 5., 10., 16. és 25. áruosztályokban. .

A Döntnök a Kérelmező által becsatolt iratokból, valamint az SZTNH fent hivatkozott nyilvántartásából megállapította, hogy Kérelmező (és anyavállalata) a kérdéses domain névvel teljesen vagy a szóösszetétel domináns elemében megegyező érvényes nemzetközi és közösségi szóvédjegyekkel rendelkezik.

A Döntnök megállapítja, hogy a kérdéses domain név azonos illetve hasonló a Kérelmező (anyavállalata) fenti védjegyei legtöbbjének domináns elemével. Ezen felül a Döntnök a dm üzletlánc közismertsége, valamint a cégnyilvántartás telephely adataival igazoltan a Kérelmező több száz belföldi kiskereskedelmi egységének fennállása alapján a Kérelmező javára valósnak fogadta el a Kérelmező által használt dm kifejezés, mint közismert kereskedelmi név, üzletjelző belföldi jó hírnevének fennállását.

A Kérelmezett védekezésében csak általánosságban hivatkozott domain hasznosítási szándékára, azzal kapcsolatban konkrét árut vagy szolgáltatást nem jelölt meg, illetve az áru vagy szolgáltatás fajtáját a Döntnöknek nem állt módjában megállapítani, tekintve hogy a Kérelmezett a domain néven jelenleg már semmilyen tartalmat nem szolgáltat. A fentiekre tekintettel a Döntnök az RDSZ 29. pont első fordulatának az átruházás feltételeként megjelölt rendelkezése alapján, megállapította, hogy a Kérelmező jogosult lehet a dm.hu domain név használatára.

A Döntnök ezt követően vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett domain névhez, vagy a Kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, ill. használta-e.

Az RDSZ 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Döntnök megkísérelte megtekinteni a http://www.dm.hu oldalt, de megállapítást nyert, hogy az eljárás idején az oldal már nem működik, nem elérhető, semmilyen tartalom nem található rajta. A Döntnök megvizsgálta az oldalról 2002. január 23. napjától készült pillanatfelvételeket tároló www.webarchive.org archívumát, továbbá a Kérelmező által abból csatolt pillanatfelvételeket. Ezek alapján megállapítható volt, hogy az oldal tartalma (hozzávetőlegesen) 2002. januártól a Kérelmezett internet-szolgáltatását reklámozó honlap egyszerű többszörözése volt. Az archívumból az volt még megállapítható, hogy 2004. áprilisától egészen 2012. júliusáig az oldal tartalma a „Hamarosan – www.dm.hu” szöveg rövid ideig történő megjelenítésére, majd a látogatónak a Kérelmezett internet-szolgáltatását reklámozó honlapjára történő átirányítására szorítkozott.

A fenti körülmények megfelelően gondos mérlegelése alapján a Döntnök megállapítja, hogy az oldalon jelenleg, illetve korábban sem szerepelt semmilyen, a „dm” domain névnek megfeleltethető szolgáltatás, vagy áru. A Döntök álláspontja szerint a fentieket figyelembe véve az értékelhető fejlesztési, koncepcionális tartalmat nélkülöző „placeholder” szöveg a dm.hu domain név érdemi használatára vonatkozó előkészületnek - figyelembe véve az érdemi fejlesztés igen hosszú időn tartó hiányát - nem értékelhető. A Kérelmezett maga sem jelölt meg semmilyen olyan árut, szolgáltatást, vagy konkrét fejlesztési irányt, amelyet érdemi használatnak vagy arra való előkészületnek lehetne tekinteni.

A védjegylajstrom kutatás a Kérelmezett tekintetében nem tárt fel a domain névvel kapcsolatos semmilyen védjegyjogosultságot, a Kérelmezett cégneve pedig egyértelműen nem azonos vagy hasonlatos a „dm” kifejezéssel. A Kérelmezett maga sem valószínűsítette, hogy a névhez bármilyen joga vagy jogos érdeke fűződne.

Mindezek alapján a Kérelmezett javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket a Döntnök az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

A rosszhiszeműség tekintetében az RDSZ 31. pontja ad iránymutatást. Eszerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A Döntnök álláspontja szerint az eljárás során felmerülő bizonyítékok elégtelenek annak kétségen felüli megállapítására, hogy a kérelmezett domain nevet már az igénylés pillanatában is a Kérelmező részére ellenérték fejében történő átruházás céljából igényelték volna; erre vonatkozóan a Kérelmező és a Kérelmezett között az eredeti delegáláshoz képest több mint egy évtizeddel későbbi üzleti levelezésből megállapítást tenni nem lehet.

A Kérelmező és szolgáltatásai, üzletjelzőjének közismertsége, jó üzleti hírneve már a delegálás pillanatában is ismert kellett, hogy legyen a Kérelmezett számára. A Kérelmezett a „dm.hu” domaint a Kérelmező által jogosan használt „dm” védjegyoltalmat élvező kifejezéssel, cégnévvel összetéveszthetőségét nyilvánvalóan kihasználva saját, haszonszerzésre irányuló honlapjának duplikálására illetve az arra történő átirányításra használta, ezzel a névhasználatra jogosult Kérelmezőt annak felhasználásától indokolatlanul elzárta. Ezzel kapcsolatban a Döntnök ismételten utal a domain név alatt található oldal a fentiekben már kifejtett tartalom-történetére és az érdemi használat több, mint két éves elmulasztására, valamint arra, hogy a bejegyzett domain név tekintetében a Kérelmezett és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A fentiekre figyelemmel a Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműségét az RDSZ 31. pont b) (ii.) d) és e) pontja alapján megállapította.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 29. a) és b) pontjai alapján a kérelmet alaposnak találta és annak helyt adott, egyidejűleg elrendeli a dm.hu domain név Kérelmezettől való visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést az RDSZ 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2014. március 13.

Dr. Jambrik Gergely
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum