Elfelejtettem a jelszót.

meibes

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a meibes.hu és logotherm.hu domainek tárgyában indult eljárásban

A Zdenek Kratochvil ügyvezető részéről képviselt, saját nevéven eljáró MEIBES, s.r.o. (Bohnická 5/28, Praha 8, 181 00), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által a saját nevében eljáró Temesi László, mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a meibes.hu és logotherm.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Tanács”) meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

A Tanács a Kérelmező által a meibes.hu és logotherm.hu domain nevek tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.

A Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.

Indokolás

1. Kérelmező kérelme és annak indokai

1.1. Kérelmező saját nevében eljárva, elektronikus úton terjesztette elő iratcsatolás nélküli kérelmét a Regisztrációs Döntnök háromtagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte a meibes.hu, valamint logotherm.hu domain nevek átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.

1.2. A kérelem indokaként, a Kérelmező névhasználati joga tekintetében Kérelmező előadta, hogy a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés). E körben hivatkozott arra, hogy a Meibes név, mint kereskedelmi- üzleti saját védjeggyel van ellátva.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

2.1. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: „RDESZ”) 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

2.2. Kérelmező kérelmére a Kérelmezett személyesen részletes érdemi védekezést terjesztett elő, és tartalma szerint a kérelem elutasítását kérte, az abban foglaltakat vitatta.

2.3. Kérelmezett előadta, hogy társasága, a Temesi Kft. 2005-től 2010-ig bevezette, és kizárólagos forgalmazóként forgalmazta a Kérelmező ügyvezetője által képviselt gyártó-cég termékeit Magyarországon. Ezért Kérelmezett, mint forgalmazó regisztrálta annak idején a kérelmezett két domaint (meibes.hu és logotherm.hu). Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a regisztráció, jóhiszeműen, a gyártó tudomásával és beleegyezésével történt, és ahhoz Kérelmezettnek egyértelműen jogos érdeke fűződött.

2.4. Kérelmezett előadása szerint Kérelmező, mint gyártó a honlapján a Temesi Kft-t és annak elérhetőségeit, mint a kizárólagos magyarországi képviselőjét, rögtön feltüntette a két domainnel együtt. (Kérelmezett feltételezése szerint az internetes archívumokban - meibes.de akkori tartalma - talán most is ellenőrizhető.) A két honlap a gyártó termékeivel kapcsolatos információkat tartalmazta magyarul a gyártó kívánságai szerint, ill. elérhető volt onnét a gyártó honlapja is egy link segítségével. Kérelmezett álláspontja szerint ez egy világos – és valószínűleg szokványos - helyzet volt.

2.5. Kérelmezett hivatkozott arra, hogy az általa vezetett társaság és a Kérelmező között folyamatos üzleti kapcsolat állt fenn, amit szükség esetén bizonyítani is tud. Előadása szerint az építőipari termelés erős visszaesése idején üzleti viszonya a Kérelmezővel megromlott, aminek hatására a két kérelmezett domain név alatti honlap tartalmát megváltoztatta, a valóságos és aktuális helyzetnek megfelelően. Előadása szerint a Kérelmező képviseletében eljáró ügyvezető őt, Kérelmezettet nem kereste meg a két kérelmezett domain név megvásárlása végett.

2.6. Mindezek alapján Kérelmezett álláspontja szerint nincsen szó spekulatív és visszaélésszerű bejegyzésről. Ezt támasztja alá az, hogy az alternatív vitarendezési eljárásról szóló értesítést megelőzően, a meibes.hu és logotherm.hu domain neveket, 2005 óta áruk felkínálásával, forgalmazásával kapcsolatban, jelentős forgalom bonyolítása mellett használta. Így nem igaz az, hogy a domain neveket anélkül jegyeztettem volna be, hogy azokhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna. Álláspontja szerint tehát a két domaint jóhiszeműen és jogszerűen - kb. 9 évvel ezelőtt – regisztrálta, és a Kérelmező képviseletében eljáró ügyvezetőnek nem is volt kifogása ez ellen egészen mostanáig. Erre figyelemmel úgy látja, hogy ő a domain nevek jogos tulajdonosa, és nem lát arra okot, hogy erről önként lemondjon.

3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére

3.1. Kérelmező elismerte, hogy a Kérelmezett az adott időben képviselte a Meibes céget Magyarországon, azonban előadta, hogy álláspontja szerint az együttműködés nem működött eredményesen, és ezért a cég németországi vezetősége úgy döntött, hogy a magyarországi piac üzleti építésével a Kérelmezőt bízza meg. Az együttműködés fenntartására irányuló kísérletek eredménytelenek maradtak, egy területi képviselő Kérelmező általi bevonása ellenére. Kérelmező előadása szerint a Meibes cég ajánlatot tett a Kérelmezett részére a két domain név megvásárlására, amelyre érdemi választ nem kaptak, sőt, álláspontja szerint a Kérelmezett nem valós információkat nyújtott az ügyfeleknek a kérelmezett domain nevek alatti honlapokon. Kérelmező ezt követően létrehozott egy új honlapot a meibes.net domain név alatt; azóta nincs szakmai kapcsolatuk Kérelmezettel.

3.2. Kérelmező előadta, hogy a Meibes cég egy 50 éve alapított nemzetközi cég a fűtéstechnológia terén, amely jogos tulajdonosa a Meibes márkának illetve névnek. Álláspontja szerint a Kérelmezett ezért jogtalanul használja a kérelmezett két domain nevet, melyeknek Kérelmező kéri a Kérelmezettől való visszavonását.

4. A döntés szempontjából releváns szabályozási háttér

4.1. A Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) I. Fejezetének fogalom-meghatározásai szerint:
- „Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.”
- „Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.”
- „Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.”
- „Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri a domain delegálásának visszavonását vagy a részére történő átruházását.”
- „Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.”

4.2. A DRSZ II. Fejezet 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”

4.3. A DRSZ II. Fejezet 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles

a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,

b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,

c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,

d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”

4.4. A DRSZ IV. Fejezet 7.1 pontja alapján „[domain-használó] jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy

a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és

b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és

c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.”

4.5. A DRSZ 7.2. pontja alapján „[bíróság] vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.”

4.6. A DRSZ 7.3. pontja alapján „[a] domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó - a 8.2. pontban meghatározottak kivételével - nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.”

4.7. A DRSZ 7.4. pontja alapján „[az] átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.”

4.8. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”

4.9. Az RDESZ I. 3. pontja alapján „[kérelmezett] az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került.”

4.10. Az RDESZ I.4. pontja alapján „[kérelmező] az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti.”

4.11. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök 30 napon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

4.12. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”

4.13. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

4.14. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

4.15. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
(i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

4.16. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”

A Regisztrációs Döntnök az eljárás során az alábbiakat állapította meg:

5. Előzetes megállapítások

5.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain nevek közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomainek, a Regisztrációs Döntnök az RDESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmezett, mint domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök döntésének. A kérelem vonatkozásában hiánypótlási felhívás kibocsátására nem került sor, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök 3 tagú döntnöki Tanácsban jár el.

5.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a felek nyilatkozatai határidőn belül beérkeztek, valamint az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.

6. Érdemi megállapítások

6.1. Kérelmező a kérelemben a kérelmezett domain név átruházását kérte; jogcímként azt jelölte meg, hogy a kérelmezett domain nevek azonosak vagy megtévesztésig hasonlítanak a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés). Előadta azt is, hogy a Meibes név, mint kereskedelmi- üzleti név saját védjeggyel van ellátva.

6.2. Kérelmező hivatkozása alapján az eljáró döntnöki Tanács védjegykutatást végzett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján található elektronikus adatbázisban, amelynek során megállapítást nyert, hogy 006813331 lajstromszám alatt a „meibes” színes ábrás közösségi védjegy 2008. 06. 12-i elismert bejelentési nappal bejegyzésre került a Meibes Sysem-Technik GmbH (04827 Gerichshain, Ringstrasse 18, Németország) részére a 6, 7, 11, 17, 37, 42 áruosztályok vonatkozásában. Ezen túlmenően, az „ee flow-control by meibes” színes, ábrás közösségi védjegy 2012. 01. 20-i elismert bejelentési nappal bejegyzésre került szintén a Meibes Sysem-Technik GmbH (04827 Gerichshain, Ringstrasse 18, Németország) részére a 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 37, 42 áruosztályok vonatkozásában. Valamint 004547287 ügyszámon feltüntetésre került a Meibes Sysem-Technik GmbH (04827 Gerichshain, Ringstrasse 18, Németország) által 2005. 07. 18-i elismert bejelentési napon megtett közösségi védjegy-bejelentés egy másik „meibes” színes, ábrás védjegy vonatkozásában a 6, 7, 11, 17, 37, 42 áruosztályokra.

6.3. Ugyancsak ezen elektronikus adatbázisban végzett kutatás alapján megállapítást nyert, hogy szintén 2008. 06. 12-i elismert bejelentési nappal 006813323 lajstromszám alatt került a Meibes Sysem-Technik GmbH (04827 Gerichshain, Ringstrasse 18, Németország) részére a 6, 7, 11, 17, 37, 42 osztályok vonatkozásában bejegyzésre került a „logotherm” színes ábrás közösségi védjegy. Emellett 2006. 07. 03-i elismert bejelentési nappal nyilvántartásba vételre került 005212311 ügyszámon Meibes Sysem-Technik GmbH (04827 Gerichshain, Ringstrasse 18, Németország) által megtett közösségi védjegy-bejelentés a „LOGOTHERM” elnevezésű színes, ábrás védjegyre a 6, 7, 11, 17, 37, 42 áruosztályokra. Ezek mellett, 2013. 11. 11-i elismert bejelentési nappal a Logotherm Regelsysteme GmbH (Steinakirchen Lehmhäusl 4, 3261 Ausztria) által „LOGOTHERM BIOCONTROL” közösségi szóvédjegy vonatkozásában nyilvántartásba vételre került a védjegybejelentés.

6.4. A védjegykutatás eredményeként megállapításra került, hogy a Kérelmező, a Meibes, s.r.o. javára sem „meibes”, sem „logotherm” kifejezés vonatkozásában nincs bejegyzett védjegy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján található elektronikus adatbázisban. Annak ellenére, hogy a Tanács az Interneten folytatott kutatása alapján megállapíthatónak találta a Cseh Köztársaság Pénzügyminisztériuma által fenntartott ARES cégadatbázisból (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.en) lekért nem hiteles cégadatok alapján, hogy a Kérelmező tagja (azaz tulajdonosa) a fenti 6.2-6.3. pontban egyes védjegyek jogosultjaként feltüntetett Meibes System-Technik GmbH, a Tanács – a védjegyhasználatra vonatkozó szerződés becsatolása hiányában – nem tartotta kétségtelenül megállapíthatónak, hogy a Kérelmező jogosult lenne a „meibes” illetve a „logotherm” védjegyek használatára.

6.5. Fentiekre is figyelemmel a Kérelmező által előterjesztett átruházási kérelem teljesíthetősége keretében az eljáró döntnöki Tanács megvizsgálta a RDESZ 29. pontjában írt kumulatív feltételek fennállását. E körben elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a kérelmezett domain nevek azonosak-e egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlítanak-e egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult. E tekintetben a Tanács a következőket állapította meg:

- a meibes.hu kérelmezett domain tekintetében az RDESZ 29. pontjában írt első feltétel teljesülése megállapítható. A meibes.hu kérelmezett domain ugyanis egyértelműen a Kérelmező nevéből, annak egyetlen vezérszavából került képzésre, kizárólag a domain nevek kialakítására vonatkozó szabályokból fakadó eltéréssel. A Kérelmező kérelmének benyújtása idején hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény) 77.§ (1) és (4) bekezdése, valamint a kérelem elbírálása idején hatályos új Ptk. (2013. évi V. törvény) 3:1.§-ának utaló szabálya folytán alkalmazandó 2:43.§ f) pontja alapján a „meibes” név használatára a Kérelmező a magyar jog alapján kétségtelenül jogosult. Következésképpen a meibes.hu kérelmezett domain névvel kapcsolatban aggálytalanul megállapítható, hogy azonos illetve megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára a hatályos magyar jog alapján védett névhez.

- A logotherm.hu kérelmezett domain tekintetében az RDESZ 29. pontjában írt első feltétel teljesülése szintén megállapítható, annak ellenére, hogy a „logotherm” kifejezés a Kérelmező cégnevében nem szerepel, valamint, hogy a fent írtak szerint – vonatkozó használati megállapodás becsatolása hiányában – az sem volt kétségtelenül megállapítható, hogy a Kérelmező tagja részére bejegyzett „logotherm” közösségi ábrás védjegy használatára a Kérelmező jogosult lenne. Kérelmező ugyanis hivatkozott arra, hogy a „logotherm” kifejezés azonos vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnévhez, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés). A Kérelmező által hivatkozott, általa fenntartott meibes.net domain alatt található honlap tartalma ugyanis azt igazolta, hogy 1996-ban a „LOGOtherm” rendszerekkel történő első projektek megvalósultak Csehországban, ahol az 1993-as megalapítást követően a Kérelmező lett a termékek kizárólagos forgalmazója. Következésképpen az eljáró döntnöki Tanács megállapíthatónak találta, hogy a „LOGOtherm” kereskedelmi név használatához a Kérelmezőnek jogi érdeke fűződik. Az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1970. évi 18. törvényerejű rendeletben kihirdetett ún. Párizsi Uniós Egyezmény 1. Cikk (2) bekezdése, valamint 8. Cikke alapján a kereskedelmi nevet, mint az ipari tulajdon oltalmának tárgyát az unió mindegyik országa, így Magyarország is oltalomban részesíti, bejelentés vagy lajstromozás kötelezettsége nélkül, akár része az valamely gyári vagy kereskedelmi védjegynek, akár nem. Következésképpen a „logotherm” kifejezés, mint kereskedelmi név a Kérelmező, mint forgalmazó számára magyar jogszabály által védett, oltalom alatt álló névnek minősül.

6.6. A kérelmezett domain nevek tekintetében az eljáró döntnöki Tanács megvizsgálta az RDESZ 29. pontjában foglalt második kumulatív feltételt jelentő tényállások fennállását. E körben a vizsgálat annak megállapítására irányult, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte-e, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte-e, vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik-e. E tekintetben a Tanács a következőket állapította meg:

- Kérelmező és Kérelmezett egybehangzó nyilatkozata alapján a kérelmezett meibes.hu domain név igénylésekor a Kérelmező és a Kérelmezett által vezetett Temesi Kft. üzleti partnerek voltak. Kérelmezettnek a Kérelmező által nem cáfolt nyilatkozata szerint a Kérelmező cégcsoportja által gyártott termékek forgalmazása érdekében került regisztrálásra a két kérelmezett domain név. Kérelmezett hivatkozott arra – és Kérelmező ezt sem vitatta –, hogy a kérelmezett domain nevek alatti honlapok a gyártó termékeivel kapcsolatos információkat tartalmazta magyarul a gyártó kívánsága szerint, valamint hogy onnan a gyártó honlapja is elérhető volt egy link segítségével. Az eljáró döntnöki Tanács által felkutatott archív honlap tartalma alapján megállapítható, hogy a http://www.meibes.cz/hu/index.php linken korábban elérhetők voltak Kérelmezett cégének adatai. Az együttműködés Kérelmező és Kérelmezett cége között tehát bizonyítottnak tekinthető. A fenti adatokon túlmenően az eljáró döntnöki Tanács figyelembe vette azt is, hogy a kérelmezett domain neveket ténylegesen nem a Kérelmezővel üzleti kapcsolatban álló gazdasági társaság (a Temesi Kft), hanem a Kérelmezett magánszemélyként regisztráltatta. Tekintettel azonban arra, hogy a Kérelmezett a nevezett társaságban – az eljáró döntnöki Tanács által megvizsgált, nem hiteles tárolt cégkivonat és az on-line cégnyilvántartási adatbázisból lekért cégadatok szerint – ügyvezetői tisztséget látott el, valamint annak társtulajdonosa is. Ezen kapcsolat alapján megállapítható, hogy a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta. alapján elviekben megállapítható, hogy az igényléskor a Kérelmezettnek a „meibes” névhez jogos érdeke fűződött, mivel a gyártó azonos márkanevű termékeinek kizárólagos forgalmazója volt. Ennek alapján a RDESZ 30. pont a) bekezdése alapján megállapítható, hogy a meibes.hu kérelmezett domain név igénylésekor a Kérelmezettnek jogos érdeke fűződött a domain név használatához. Ezen az alapon tehát a kérelem nem teljesíthető.

- Az eljáró döntnöki Tanács megvizsgálta, hogy a meibes.hu kérelmezett domain név felhasználása rosszhiszeműen történik-e. E körben értékelte, hogy a kérelmezett domain neveket a Kérelmezett nem titkoltan – a kérelmezett domain nevek alatt feltöltött tartalom szerint egyértelműen – értékesíteni kívánja. Mivel azonban az RDESZ az ellenérték fejében történő átruházási szándék a RDESZ 31. pont a) bekezdése alapján csak az igénylés körében – nem pedig a használat során – vizsgálandó, ez önmagában nem alapozza meg a rosszhiszeműség megállapíthatóságát. Azonban az kétségtelenül megállapítható, hogy a meibes.hu bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetben a domain név használója – vagyis Kérelmezett – és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat. A korábbi üzleti kapcsolat ugyanis Kérelmezett saját, Kérelmező által nem vitatott előadása szerint 2010-ben megszűnt. Ilyen kapcsolat hiányában a RDESZ 31. pont e) bekezdése szerinti feltétel teljesülése megállapítható, és ennek alapján a kérelmezett meibes.hu domain név Kérelmezett általi használata rosszhiszeműnek minősül, ezért az eljáró döntnöki Tanács a RDESZ 29. pont b) bekezdése alapján elrendeli a kérelmezett meibes.hu domain átruházását Kérelmezettről Kérelmezőre.

- Az eljáró döntnöki Tanács megvizsgálta, hogy a logotherm.hu kérelmezett domain nevet a Kérelmezett anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna. Tekintettel a domain név igénylése idején a fentiek szerint a Kérelmezett és Kérelmező között fennállt üzleti kapcsolatra, megállapítható volt, hogy az igénylés időpontjában a Kérelmezettnek, mint magyarországi forgalmazónak jogos érdeke fűződött a domain névhez.

- Ezt követően az eljáró döntnöki Tanács megvizsgálta, hogy a logotherm.hu kérelmezett domain név felhasználása rosszhiszeműen történik-e. A Tanács megállapította, hogy a RDESZ vonatkozó 31. pont a)-d) bekezdéseiben írt tényállások nem állapíthatók meg, így az ott írt okokból a domain név rosszhiszemű használata nem bizonyítható. Azonban a védjegykutatás során bizonyítást nyert, hogy létezik olyan, a jelen eljárásban nem szereplő harmadik vállalkozás, a Logotherm Regelsysteme GmbH (Steinakirchen Lehmhäusl 4, 3261 Ausztria), amelynek személynevében a „logotherm” kifejezés megtalálható. Ennek alapján megállapítható, hogy a RDESZ 31. pont e) bekezdésében írt tényállás teljesül, mivel a kérelmezett logotherm.hu bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain használója és a bejegyzett domain név közt nem áll fenn bizonyítható kapcsolat. Tény viszont, hogy ez a személynév azonosság nem a Kérelmezővel, hanem egy, az eljárásban rész nem vevő harmadik személlyel szemben áll fenn. Ez azonban nem jelenti a kérelmezett domain név átruházásának akadályát, mert a RDESZ rendelkezéseiből nem olvasható ki, hogy a kérelmezett domain névvel azonos személynévnek a Kérelmező személynevével kell megegyeznie. Tekintettel arra, hogy a személynévvel való azonosság megállapíthatóságán túlmenően igazolásra került az is, hogy a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz megtévesztésig hasonlító név kereskedelmi névként a Kérelmező számára a magyar jogszabályok alapján védett névnek tekintendő, így a RDESZ 29. pont b) bekezdése szerinti tényállás megvalósult. Mindezek alapján a kérelmezett domain név Kérelmezett általi használata rosszhiszeműnek minősül, és az eljáró döntnöki Tanács a RDESZ 29. pont b) bekezdése alapján elrendeli annak átruházását Kérelmezettről Kérelmezőre.

6.7. Az eljáró döntnöki Tanács ehelyütt elvi éllel kíván rámutatni arra, hogy a kérelmezett domain nevek Kérelmezett általi használatának alapját képező jogviszony lényeges, a névhasználatot illetve annak célját is érintő módosulásával illetve megszűnésével a Kérelmezett már nem jogszerű használója azon domain neveknek, amelyeket a Kérelmezővel való együttműködésre tekintettel regisztrált a saját nevére. A DRSZ 2.2.1. pontja szerint ugyanis a Kérelmezett, mint domain-igénylő illetve használó a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. Ebből következően, a Regisztrációs Döntnök állandó gyakorlata szerint a Kérelmezett illetve Kérelmezett cége és a Kérelmező, vagy Kérelmező vállalatcsoportja közötti együttműködés megszűnésekor a Kérelmezettnek önként, ellenérték nélkül át kellett volna adnia azon kérelmezett domain neveket a Kérelmezőnek, amelyek használatára a névvédelem illetve a kereskedelmi nevekre vonatkozó szabályok szerint a Kérelmező jogosult. Önmagában az a körülmény ugyanis, hogy az üzleti együttműködésre figyelemmel a Kérelmező nem tiltakozott az ellen, hogy a Kérelmező számára jog által védett névből kialakított domain nevet a Kérelmezett maga regisztráltassa, még nem tekinthető olyan tartalmú joglemondásnak, hogy a Kérelmező ezen domain név használatát az üzleti kapcsolat esetleges megszűnését követően is, végleges jelleggel kívánta volna átruházni a Kérelmezőre. A régi Ptk. 207.§ (4) bekezdése és az új Ptk. 6:8.§ (3) bekezdése egyaránt tartalmazza a joglemondó nyilatkozatok kiterjesztő értelmezésének tilalmát; így ilyen kifejezett és egyértelmű nyilatkozat hiányában továbbra is Kérelmező tekintendő a névhasználatra jogosultnak. Továbbá, a Tanácsadó Testület 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalása alapján az üzleti tisztesség követelménye megkívánja, hogy tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek szándékos és tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik. Ebből levezethetően rosszhiszemű használatnak minősül, ha valaki tudatosan egy más számára védett kereskedelmi névből képzett domaint használ a jogosult hozzájárulása nélkül.

6.8. Az eljáró döntnöki Tanács rögzíti, hogy a feleknek az üzleti kapcsolatuk alakulására vonatkozó, a kérelmezett domain nevek használatával össze nem függő nyilatkozatait döntése meghozatala során – hatáskör hiányában – nem vette figyelembe, különösen, mivel azok nem tartoznak a Regisztrációs Döntnök által feltárandó tényállás körébe sem.

7. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések

7.1. Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács megállapítja, hogy a DRSZ 10.3. pontjának bb) bekezdése, illetve a RDESZ VI. 29. pont b) bekezdése és 31. pont e) bekezdése alapján Kérelmezett rosszhiszeműen használatot valósított meg a kérelmezett meibes.hu és logotherm.hu domain nevekkel kapcsolatban azzal, hogy mindkét bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetben a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

7.2. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács a kérelmet alaposnak találta, ezért a DRSZ 10.3. pont bb) bekezdése, illetve a RDESZ 29. pont b) bekezdése alapján ezennel elrendeli a kérelmezett meibes.hu és logotherm.hu domain név visszavonását Kérelmezettől és annak Kérelmező részére történő átruházását.

7.3. A Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a DRSZ 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a DRSZ 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.

7.4. A RDESZ VI. 33-34. pontjai alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács jelen döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó a közléstől számított 30 napon belül hajtsa végre, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják Regisztrációs Döntnök számára, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.Budapest, 2014. március hó 27.Dr. Bozzay Gyöngyi Dr. Mayer Erika Dr. Révész Ilona
előadó Regisztrációs Döntnök Regisztrációs Döntnök Regisztrációs Döntnök
a Döntnöki Tanács tagja a Döntnöki Tanács tagja a Döntnöki Tanács tagja

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum