Elfelejtettem a jelszót.

pestivigado

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az „pestivigado.hu” domain név tárgyában indult eljárásban.

A Magyar Művészeti Akadémia Kérelmező által a Noamedia Kft (módosított cégneve: Vigadó és Kultúra Rendezvényszervező és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság) Kérelmezett ellen a „pestivigado.hu” domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

döntést

A Regisztrációs Döntnök a pestivigado.hu domain nevet a Noamedia Kft (módosított cégneve: Vigadó és Kultúra Rendezvényszervező és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság) Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, a Magyar Művészeti Akadémia részére átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás


I. Kérelem

Kérelmező a fenti domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte. Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező a kérelmét arra alapozta, hogy a domain név azonos a Kérelmező javára jogszabályban védett névhez.

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény úgy rendelkezik, hogy „a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek megteremtése érdekében az állam tulajdonában álló, Budapest V. kerület, Vigadó tér 2. szám alatti ingatlan (hrsz.: 24429/1) [ti. a „Pesti Vigadó”] épülete 2014. március 1-jétől térítésmentesen kerüljön a Magyar Művészeti Akadémia [Kérelmező] tulajdonába [1. § (1) bek. a) pont]. A törvény ezzel összefüggésben a „Pesti Vigadó” névhasználatának kizárólagos jogát szintén Kérelmezőhöz telepíti, amennyiben „a „Pesti Vigadó” névhasználatának kizárólagos joga a Magyar Művészeti Akadémiát [ti. Kérelmezőt] illeti meg. A névhasználatra más természetes vagy jogi személy kizárólag a tulajdonos [ti. Kérelmező] előzetes hozzájárulásával jogosult” [2. § (3) bek.]

A törvény a kihirdetését követő napon lépett hatályba, amelyre 2013. október 17. napján került sor a Magyar Közlöny 2013. évi 172. száma tanúsága szerint [megjelent: 2013. október 17; http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13172.pdf].

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) szerint „a névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ” [77. §(4) bek.]. Megállapítható tehát, hogy 2013. október 18. napjától kezdődően a „Pesti Vigadó” névhasználatának kizárólagos jogosultja Kérelmező; valamint hogy Kérelmezett anélkül tartja birtokában a tárgybani domain nevet, hogy arra Kérelmező, mint a kizárólagos névhasználati jogosultság jogosultja bármiféle felhatalmazást adott volna.
Megjegyzendő, hogy a Pesti Vigadó, mint kulturális intézmény rendeltetésszerű üzemelése és különösen kulturális missziójának teljesülése aligha valósítható meg anélkül, hogy az intézmény nevéhez kapcsolódó domain név felett ne a tulajdonos gyakoroljon jogosultságot – azaz Kérelmező álláspontja szerint még a kizárólagos névhasználati jogosultság hiányában is Kérelmezőt, mint tulajdonost illetné meg a domain név használata.

A www.pestivigado.hu weboldalon a kérelem előterjesztésének időpontjában „szerver karbantartás alatt áll” feliraton felül a Kérelmezett semminemű tartalmat nem jelenít meg, melyre tekintettel sérelem sem éri a doman név jogosult részére történő átadásával.
A vonatkozó gyakorlat alapján a valamely személy/szerv kizárólagos használati jogosultságába tartozó domain névvel azonos vagy azzal összetéveszthető domain név használat rosszhiszeműnek értékelendő.

A Kérelmező kezdeményezésére 2013. október 9. napján került sor személyes egyeztetésre felek között, amelyen Kérelmezett képviseletében ügyvezetője járt el, aki elzárkózott a domain név átadásától mindaddig, amíg Kérelmezett és Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (MSZA) között nem rendeződnek bizonyos szerződéses kérdések. Kérelmezett képviselője ezt követően levélben kereste meg az MSZA-t a domain név jogszerű birtoklásának rendezése érdekében, amely megkeresésre érdemi választ – Kérelmező legjobb tudomása szerint - nem kapott.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a megkeresés időpontjától kezdődően rosszhiszeműen tartja birtokában a domain nevet, amennyiben Kérelmezőnek a Pesti Vigadóhoz fűződő kizárólagos névhasználati jogosultságáról, valamint az ezt alapító törvényi rendelkezésről legkésőbb a személyes egyeztetésen tudomást szerzett.
A Ptk. szerint a jogalanyok a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni [4. § (1) bek.]. A jogirodalom alapján rosszhiszemű annak a személynek a magatartása, aki a látszattal ellentétes valóságtól tud, vagy az elvárható körültekintés tanúsítása mellett tudnia kellene. A felek között lezajlott személyes egyeztetésre tekintettel bizonyított, hogy Kérelmezett ismeri a Kérelmezőt kizárólagos névhasználattal feljogosító törvényi rendelkezéseket, mégsem hagy fel jogellenes magatartásával.

Kérelmező Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaként az Eljárási Szabályzat 31. b) i. pontját jelölte meg, nevezetesen, hogy: „a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható”.


II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Kérelmezett érdemi védekezését nem fejtette ki, csupán a mellékletként csatolt dokumentumokra hivatkozott, mint amelyek névhasználati jogát megalapozzák.

Kérelmezett mellékletként csatolt egy „Függő Hatályú Bérleti Szerződés” elnevezésű, a Művészeti és Szabadművelődésű Alapítvány és az Eventrend Holding Vagyonkezelő Kft. közötti szerződést tartalmazó, 2009.február 18.-i keltű dokumentumot, amelynek értelmében az MSZA, mint a Pesti Vigadó üzemeltetésére jogosult vagyonkezelő a tervezett felújítás befejezésének függvényében bérbe adja az épületet, továbbá csatolta az adott szerződés 2010. június 14.-i keltű módosítását.

Kérelmezett ezt meghaladóan csatolt 5 db. fényképet, feltételezhetően, mint a tervezett weboldal honlaptervét.


III. Kérelmező észrevétele Kérelmezett érdemi védekezésére

Kérelmező észrevételezte, hogy a Kérelmezett továbbra sem igazolta a domain név használatához fűződő jogosultságát.

Az érdemi védekezésében Kérelmezett – a becsatolt dokumentumok releváns részeinek, illetve a dokumentumok által alátámasztani kívánt tények megjelölése nélkül – elsődlegesen egy (függő hatályú) bérleti szerződésre hivatkozik, mint amely a domain név kérelmezetti használatának jogszerűségét megalapozza. Ezen bérleti szerződés a Pesti Vigadó vagyonkezelőjeként eljáró Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (MSZA) mint bérbeadó és az Eventrend Holding Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 1-09-722938; székhely: 1037 Budapest, Jeles utca 174. 2. ép.) mint bérlő között jött létre azzal, hogy hatálybalépésére nem került sor, amennyiben a szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltétel – bérbe adott területek felújítása – ez idáig nem teljesült, azaz a jogviszony mindmáig csak függő hatállyal létezik (5.1 pont a becstolt szerződésben). A szerződést a felújított ingatlan átadásától számított 10 év határozott időtartamra kötötték azzal, hogy a bérlő egyoldalú nyilatkozattal további 10 évvel meghosszabbítja azt, ezután pedig az MSZA további 2x5 év bérleti opciót biztosít a bérlőnek, azaz az Eventrend Kft. a szerződés szerint 30 évig bérelheti a Vigadót annak felújítását követően. Megállapítható tehát, hogy még ha a szerződés érvényesen létrejött is volna, úgy – hatálybalépésének elmaradására tekintettel – a szerződésből jogok és kötelezettségek ez idáig nem származhatnak/származhattak, hiszen az érvényesség a szerződés létrejöttének körülményeit, míg a hatálybalépés a célzott joghatás kiváltására való alkalmasságot biztosítja.
A fentiek szerint hatályba sem lépett szerződés szerinti bérlő tehát az Eventrend Kft., azaz Kérelmezett ezen bérleti jogviszonyban félként nem jelent meg, azaz Kérelmezett vonatkozásában legkevésbé tanúsít bármilyen jogosultságot vagy kötelezettséget a becsatolt bérleti szerződés vagy annak módosítása. A cégnyilvántartási adatok szerint megállapítható ugyan, hogy Kérelmezett, mint egyszemélyes kft. tulajdonosa (tagja) az Eventrend Kft., azonban ebből nem következik, hogy Kérelmezettet bármiféle jogviszony jogosítaná a domain név használata körében. Egy kft., mint gazdasági társaság önálló jogalanyisággal bíró szervezet, amelynek jellemzője, hogy tulajdonosai (tagjai) személyétől független és kifejezetten elkülönült jogi személyiséggel rendelkezik.
Megjegyezte továbbá, hogy a szerződés maga egyáltalán nem tartalmaz rendelkezést a domain név használatára való feljogosítás körében, csupán annak IV.1. pont tartalmaz kommunikációs és arculati kérdéseket, de ebből sem következik a domain név használathoz fűződő semminemű jogosítványa Kérelmezettnek, de még az egyébként szerződő fél Eventrend Kft.-nek sem.

Kérelmezett tehát a becsatolt szerződés révén továbbra sem igazolta, hogy bárminemű olyan szerződéses jogviszony kapcsolná a Pesti Vigadóhoz, amely alapján jogosult a domain név birtoklására, mivel a becsatolt szerződésben nem szerepel szerződő félként. A Kérelmezett nem tudott felmutatni olyan szerződést, amelyet akár az MSZA-val, akár az Eventrend Kft.-vel kötött, és amely a domain név használatára jogosítaná, úgy bármely, a későbbiekben esetlegesen becsatolásra kerülő ilyen tartalmú szerződés – különösen, ha az Kérelmezett és tulajdonosa közötti szerződést jelöl – annak megfelelően vizsgálandó és értékelendő, hogy a Kérelmezett csak többszöri kérés ellenében tudta bemutatni.

Kérelmező hivatkozott továbbá a becsatolt bérleti szerződés semmisségére is, mivel a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) soron kívüli eljárást folytatott „a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány működésének és gazdálkodásának, különösen a Magyar Állam által az Alapítvány tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe adott ingatlanok hasznosításával, illetve felújításával 2002 és 2013 közötti szerződések és azok teljesítésének és az Alapítvány vagyonkezelői kötelezettségei teljesítésének vizsgálata” tárgyában.

Tekintettel a "2013. október 18. napjától hatályos", a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény 1. § (1) bek. a) pontjára, a KEHI 2014. február 20. napján kelt tájékoztatásában a Pesti Vigadó működésével kapcsolatos megállapításokról értesítette Kérelmezőt. A tájékoztatás a jelen Regisztrációs Döntnöki eljárás vonatkozásában az alábbi releváns megállapításokat tartalmazza:

A 3535/1992. Korm. határozatban használóként kijelölt MSZA a Pesti Vigadó – mint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) hatálya alá tartozó vagyontárgy – vonatkozásában bérleti vagy egyéb hasznosítási szerződést kizárólag versenyeztetést követően, a legjobb ajánlatot tevő jelentkezővel köthetett volna [Áht. 108. § (1) bek.]. Tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés megkötését semminemű versenyeztetési eljárás nem előzte meg, ezért a KEHI álláspontja szerint az Eventrend Kft.-vel megkötött szerződés az Áht. 108. § (1) bekezdésébe ütköző módon jött létre, így a Hivatal véleménye szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 200. § (2) bekezdése alapján semmis. A bérleti szerződés semmisségére tekintettel a Hivatal álláspontja szerint az Eventrend Kft. nem rendelkezik érvényes bérleti jogviszonnyal a Pesti Vigadóban.
A semmisség jogkövetkezménye a szerződés érvénytelensége, amely esetben a szerződést megelőző állapotot kell visszaállítani [Ptk. 237. § (1) bek.]. Az érvénytelen szerződésből nem származnak jogosultságok, így az Eventrend Kft. sem adhat át semminemű jogosultságot, de még kötelezettséget sem a Kérelmezett részére, különös tekintettel azon körülményre tehát, hogy maga az Eventrend sem rendelkezik a „Pesti Vigadó” elnevezés használatára feljogosító érvényes jogcímmel. E körben teljesen irreleváns a Kérelmezett esetleges jóhiszeműsége, hiszen a semmisség objektív alapon nyugvó érvénytelenséget eredményez.
Az Eventrend Kft. egy korábbi cége 2010. április 12-i névváltoztatásával létrehozta a Kérelmezett céget, a Vigadó és Kultúra Kft.-t (a névváltoztatást megelőzően: Noamedia Reklámügynökség Kft.), amely cég bejegyzett telephelye maga a Pesti Vigadó épülete és a www.pestivigado.hu internetes oldalon – a tulajdonába tartozó Vigadó és Kultúra Kft.-n keresztül – mint a Vigadó üzemeltetője hirdette magát. A KEHI tájékoztatása alapján az Eventrend Kft., illetve cége, a Vigadó és Kultúra Kft. – amennyiben nem rendelkezik az MMA előzetes hozzájárulásával – jogosulatlanul használja a Pesti Vigadó elnevezést.

Mindezek alapján a Kérelmezett nem jogosult az eljárás a tárgyát képező domain név használatára, amennyiben:
a) a becsatolt bérleti szerződés nem rendelkezik a domain név használata felől, ráadásul a szerződésnek Kérelmezett nem alanya;
b) Kérelmezett nem tudott felmutatni olyan okiratot, amely alapján bárminemű szerződéses kapcsolat fűzné a Pesti Vigadóhoz vagy kifejezetten a domain névhez;
c) a becsatolt bérleti szerződés fentiekben ismertetettek szerint semmis, így abból jogok és kötelezettségek nem erednek; végezetül
d) a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdése a Kérelmezőt kizárólagos névhasználatra jogosítja.IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

a.) Kérelmező névhasználati joga

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény 2.§ (3) bekezdése egyértelműen a Kérelmezőt jogosítja fel a „Pesti Vigadó” név használatára. A kérelmezett domain név teljes mértékben azonos azzal a névvel, amelyre a törvény rendelkezésénél fogva kizárólag csak Kérelmezőnek van névhasználati joga. Így tehát megállapítható, hogy a Kérelem a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pont első fordulatának eleget tesz.

b.) Kérelmezett joga vagy jogos érdeke

A továbbiakban a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy fennáll-e a 29. a) pontokban meghatározott valamely feltétel, így Kérelmezettnek van-e az adott név használatához fűződő joga vagy jogos érdeke.

A Regisztrációs Döntnök egyetértett a Kérelmező észrevételében foglaltakkal, mely szerint a Kérelmezett által csatolt bérleti szerződésből – még annak érvényessége esetére sem – származna a Kérelmezett javára a Pesti Vigadó név használatára joga. A szerződésben a Kérelmezettől független jogi személy szerepel félként, aki – tekintve a csatolt szerződés függő jogi hatályát – a Pesti Vigadó épületével kapcsolatban maga sem szerzett jogot, így arra sem hogy saját, vagy az általa megbízott más jogi személy révén az elnevezést bármilyen kommunikációjában használja.

Kérelmezett semmilyen előadást nem tett arra vonatkozóan, hogy saját személyében milyen jog vagy jogos érdek illetné meg őt az általa csatolt szerződésekből, arra, hogy Kérelmezett mivel gondolta bizonyítani ezt, csupán a Kérelmező észrevételében foglaltakból és az eset egyéb körülményeiből lehet közvetett következtetéseket levonni. A Döntnök osztotta Kérelmező álláspontját, hogy Kérelmezett javára a névhasználat vonatkozásában semmilyen jogot vagy jogos érdeket nem támaszt alá az általa csatolt bizonyíték, még akkor sem, ha ezzel a domain tényleges használatára vonatkozó előkészületét kívánta alátámasztani.

c.) Kérelmezett rosszhiszeműsége

A Kérelmező előadta, hogy 2013. október 9.-én személyes tárgyalásra került sor közötte és Kérelmezett között a domain használat kérdésében történő megállapodás céljából, és ezt a tényt Kérelmezett nem cáfolta, ezért a Döntnök valósnak fogadta el. A törvényt az Országgyűlés 2013. október 7. napján fogadta el, tehát a felek közötti egyeztetés időpontjában a még hatályba nem lépett normaszöveg ismert volt a Kérelmezett számára. A törvény a kihirdetését követő ötödik napon, 2013. október 22. napján hatályba lépett.

Kérelmezett a hatályba lépés napjától a domain nevet a törvény rendelkezésével szemben, jogellenesen használta, ezzel kimerítette a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) i. pontjában foglalt tényállást, amelyre tekintettel a Döntnök a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.

A fentieknek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a „pestivigado.hu” domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.Budapest, 2014. április 16.


Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum