Elfelejtettem a jelszót.

intercars

Regisztrációs Döntnök

döntése.

az "intercars.hu"domain név tárgyában indult eljárásban

Az Inter Cars Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmező által a Bárdi Autó Zrt. kérelmezett ellen az "intercars.hu"domain név tárgyában indult Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

döntést

A Regisztrációs Döntnök az "intercars.hu" domain nevet a Bárdi Autó Zrt.k kérelmezettől visszavonja és azt az Inter Cars Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmező részére átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indoklás

I. Kérelem.

A Kérelmező a kérelmezett domain névre fennálló védjegy jogosultságára, valamint az általa használt kereskedelmi névre hivatkozva kérte a kérelmezett domain név átruházását.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

A Kérelmező előadta, hogy a jelenleg Európa több országában is jelenlévő nemzetközi cégcsoport, az Inter Cars Marketing Services Sp. zo.o. magyarországi leányvállalata.
Az "inter cars" kifejezés 2004. november 10. napjától kezdve elismert közösségi védjegy, ezért annak a Kérelmezett által domain névben történő használata sérti a védjegyjogosult jogát, amelyért a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.1 pontja értelmében kizárólag a domain használó felelős.

A Kérelmező hivatkozott továbbá az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testületének számos elvi állásfoglalására (1/2000, 2/2000, 4/2000.) is.

Álláspontja szerint a kérelmezett domain a védjegyoltalom alatt álló kifejezéssel azonos, ezért a Kérelmezett domain névre vonatkozó használat joga sérti a védjegyjogosult Kérelmező jogát, valamint a Kérelmező jogos üzleti érdekeit.

Tekintettel arra, hogy a Kérelmezett olyan személy, amelynek a kérelmezett domain név nem a közismert elnevezése, továbbá annak hasznára törvényesen nem jogosult, ezért a kérelmezettnek nem fűződik joga, sem jogos érdeke a kérelmezett domain névhez.

Mivel a Kérelmező és a Kérelmezett egymás versenytársának tekinthető a magyar gépjármű alkatrész piacon, alapos okkal feltételezhető, hogy a domain nevet kifejezetten azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult versenytárs szakmai tevékenységét zavarják, ezért Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett rosszhiszeműsége is megállapítható.

A Kérelmező a kérelemhez csatolta a védjegy lajstromkivonatát, az ügyvédi meghatalmazást, továbbá a Kérelmezett részére küldött felszólító levelét.


II. Kérelmezett érdemi védekezése


A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit az eljárási szabályzat 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezett részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.III. A döntés indoklása


A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 27. pontja alapján, a Kérelmező előterjesztése, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29 pontja szerint "(a) Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”


A Kérelmező által csatolt közösségi védjegy adatlap tanúsága szerint a 004054731 lajstromszámú színes ábrás védjegy domináns eleme az " INTER CARS" szavak amelyek kétségtelenül azonosak a kérelmezett domain névvel. A védjegy jogosultja azonban nem a Kérelmező, hanem az Inter Cars Marketing Services Sp. zo.o., a Kérelmező anyavállalata. A Kérelmező nem terjesztett elő bizonyítékot arra vonatkozólag, hogy a védjegy használatára a védjegyjogosulttól joga lenne. A Kérelmező maga tehát védjegyjogosultságra hivatkozva nem léphet fel, erre névhasználati jogot nem alapíthat.

A Kérelmező hivatkozott továbbá kereskedelmi névhasználati jogára is. Mivel a Kérelmező cégnevének, vezérszava azonos a kérelmezett domain névvel, ezért a Regisztrációs Döntnök mind a névhez, mind a kereskedelmi névhez fűződő joga alapján a Kérelmező névhasználati jogát megállapította.

A Regisztrációs Döntnök ezt követően a Kérelmezett névhasználati jogát vagy jogos érdekét vizsgálta.

A döntés időpontjában a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem volt található, csupán a TVNET Webszerverén "Ezen a cimen sajnos nincs weboldal." felirat olvasható a gyorsítótároló memóriájában.
A domain név alatt érdemi tartalmat az Internet archívumban sem lehet találni.

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, ezért az eljárás adataiból javára sem névhasználati jogot, sem a domain név használatához fűződő jogos érdeket megállapítani nem lehetett.

Tekintettel arra, hogy a Kérelmező 2003. április 4-én alakult, és a cégjegyzékbe 2003. május 27-én került bejegyzésre, a Kérelmezettnek a domain név 2006. január 5-én történt regisztrációjakor tudatában kellett lennie annak, hogy más cégnevével azonos, névhasználati jogot sértő domain nevet választott.

Mivel a domain név alatt annak regisztrációja óta érdemi tartalomszolgáltatás nem történt, továbbá a Kérelmező 2013. október 29. napján küldött felszólító levelére sem válaszolt a Kérelmezett, ezért a Regisztrációs Döntnök a kérelmezett terhére a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31. pontja, b) és c) pontjai alapján a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.

A kérelem a fentiek alapján alapos, ezért a Döntnök a kérelemnek megfelelően a domain név átruházását rendelte el.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Kelt, Budapest, 2014.május 12.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum