Elfelejtettem a jelszót.

cibbank

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


a cibbank.hu domain tárgyában indult eljárásban

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u 4-14.) – képviselője: ÉKES Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Hold u. 15. II. em. 1.) – Kérelmező által a KONTROLL MÉDIA Kft. (1122 Budapest, Városmajor utca 10. fszt. 3.) Kérelmezett ellen a cibbank.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

döntést:

A Regisztrációs Döntnök a cibbank.hu domain nevet a KONTROLL MÉDIA Kft. Kérelmezettől visszavonja, és annak a CIB Bank Zrt. Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás


I. Kérelem

A cibbank.hu domain név ügyében a CIB Bank Zrt. Kérelmező kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. Kérelmében előadta és cégmásolattal igazolta, hogy Kérelmező a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg.01-10-041004 cégjegyzékszámon nyilvántartásba vett gazdasági társaság. Kérelmező cégneve 1997. december 15-től 2005. december 15-ig CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt., 2005. december 15-től 2007. december 31-ig CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, és 2007. december 31-től CIB Bank Zrt. Kérelmező rövidített elnevezése 1997. december 15-től CIB Bank Rt., 2005. december 15-től 2007. december 31-ig CIB Bank Zrt.

Kérelmező továbbá előadta és lajstromkivonattal igazolta, hogy Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának oltalma alatt áll a CIB (szó) megjelölés (ügyszám: M0803379, lajstromszám: 197669), illetve a CIB Bank Egy Hullámhosszon megjelölés (ügyszám: M0400061, lajstromszám: 182504).

A Kérelmező által 1997. május 30-án regisztrált domain a cib.hu. A Kérelmezett által 2001. november 13-án regisztrált domain a cibbank.hu.

Kérelmező álláspontja szerint a cibbank.hu domain név azonos, illetve megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez illetve a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (cégnév). Mindemellett Kérelmező olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése.

Kérelmező előadta, és a levezés másolatának becsatolásával igazolta, hogy jogi képviselőjén keresztül felhívta Kérelmezettet a jogsértő domain név használatának megszüntetésére, aki a kérelmet kifejezetten elutasította

Kérelmező a Kérelmezett válaszleveléből arra következtetett, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelte Kérelmezett, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák, vagy hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. Kérelmező álláspontja szerint életszerűtlen Kérelmezett azon válasza, hogy 12 évvel korábban azért foglalta le a domain nevet, hogy egy most is folyamatban lévő projekthez használja fel azt, különösen azért, mert a „cib bank” elnevezés közismerten azonos a Kérelmezővel.

Kérelmező kérelméhez ügyvédi meghatalmazást, hatályos cégmásolatot, a védjegyoltalom fennállását bizonyító dokumentumait, valamint a Kérelmezettel folytatott levelezést csatolta.

A Kérelmező a domain név részére történő átruházását kérte.

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.


II. Érdemi védekezés

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett és adminisztratív kapcsolattartója részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett részére a kézbesítés sikeresen megtörtént.

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban ennek ellenére nem terjesztett elő.


III. Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (RDSZ) rendelkezései alapján hozta meg döntését.

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e nemzeti vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Döntnök – annak elismerése mellett, hogy a 197669 lajstromszámú „CIB” szóvédjegy nemzeti oltalommal rendelkezik - megvizsgálta a Kérelmezőhöz köthető „cib bank” elemet tartalmazó védjegyeket a 2014.06.18. napján fennálló, az SZTNH által nyilvános weboldalon közzétett védjegy lajstromadatok szerint.

A lajstrom alapján a Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező által is igazoltan a 182504 lajstromszámú „CIB BANK Egy hullámhosszon” színes ábrás védjegy nemzeti oltalommal rendelkezik a 36. áruosztályban; továbbá a 153996 lajstromszámú „CIB HÁZIBANK” (szóösszetétel) védjegy, a 182505 lajstromszámú „CIB BANK Egy hullámhosszon” (jelmondat) védjegy, a 196167 lajstromszámú „CIB Bank. Együtt a jövőről” (jelmondat) védjegy, végül a 196167 lajstromszámú „CIB BANK Együtt, a jövőről színes ábrás védjegy nemzeti oltalommal rendelkeznek, valamennyi a 36. áruosztályban. A nyilvántartás szerint ezen védjegyeknek Kérelmező a jogosultja.

A Döntnök a Kérelmező által becsatolt iratokból, valamint az SZTNH fent hivatkozott nyilvántartásából megállapította, hogy Kérelmező a kérdéses domain névvel a szóösszetétel domináns elemében megegyező érvényes nemzeti védjegyekkel rendelkezik.

Ezen felül a Döntnök a Kérelmező javára valósnak fogadta el, hogy Kérelmező olyan személy, amelynek a kérdéses domain név a közismert elnevezése. Ez az üzleti forgalomban közismert kereskedelmi névként, üzletjelzőként funkcionál, és amely Kérelmező belföldi jó hírnevének fennállására is befolyással bír.

Mindezek alapján a Kérelmezőnek egyértelműen joga fűződik a „cibbank” név használatához az általa hivatkozott védjegyoltalom és a közismert kereskedelmi névhasználat alapján.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalmat nem talált.

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti névhasználati jog megállapítható. Jogos érdeket az a körülmény, hogy a kérelmezett domain név alatt tartalom nem volt elérhető szintén nem tett megállapíthatóvá Kérelmezett javára.

Mivel a Kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, ezáltal a Döntnök az RDSZ 31. b.) ii. és d.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította. A rosszhiszeműséget támasztja alá Kérelmezett válaszlevelében tett ajánlata is. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2014. június 18.


Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum