Elfelejtettem a jelszót.

szerencsi

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a szerencsi.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Nestlé Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) Kérelmező által PHARMA-Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Boris u. 4.) Kérelmezett ellen a szerencsi.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a szerencsi.hu domain nevet PHARMA-Marketing Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, Nestlé Hungária Kft. javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név Kérelmező részére történő delegálása e döntés alapján is csak azt követően lehetséges, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. Kérelem

A szerencsi.hu domain név ügyében Nestlé Hungaria Kft. Kérelmező elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a szerencsi.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a PHARMA-Marketing Kft.-t jelölte meg.

A Kérelemben előadottak szerint a Kérelmezett által választott szerencsi.hu domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott, színes ábrás, 150487 lajstromszámú védjegyre és a Kérelmező által használt kereskedelmi névre.

Kérelmező a domain név átruházását kérte.

Kérelmező névhasználati jogát illetően előadta, hogy 1995.07.11-i bejelentési nappal védjegyoltalmat szerzett 150487 lajstromszám alatt a „SZERENCSI” színes ábrás megjelölésre, amely a 29. és 30. osztályokban élvez oltalmat, különösen cukrozott gyümölcsök, zselék, csokoládé, édességek, fagylaltok forgalmazása tekintetében.

Kérelmező szerint a „SZERENCSI” ábrás védjegy magyarországi használatára kizárólagosan jogosult, tehát a Kérelmezőnek a hazai jog által biztosított jogosultsága van a kérelmezett név használatára. Továbbá ismerteti, hogy a Kérelmező az 1923-ban indult Szerencsi Csokoládégyár jogutódja, és az egyik legjelentősebb hagyományokkal rendelkező gyárként a jelenlegi piac domináns résztvevője. Állítólag egyes felmérések szerint a „SZERENCSI” márka termékei a magyar fogyasztók számára népszerűek és körükben jó megítélésnek örvendnek.

A szerencsi.hu 2013. január 20-án lett regisztrálva a Kérelmezett részére, azonban a honlapon a Kérelmező által csatolt, 2014 áprilisában készült közjegyzői tanúsítvány szerint érdemi tartalom nincs, csak a domain felkínálására utaló („A szerencsi.hu domain megvásárolható vagy bérelhető”) szöveg volt olvasható a honlapon.

A rosszhiszeműség alátámasztására Kérelmező hangsúlyozza, hogy a Kérelmezett, vagyis a PHARMA-Marketing Kft. (Cg.: 01-09-564673) leginkább orvosi és marketingszolgáltatásokra irányuló tevékenységi köre semmilyen aspektusban nem köthető a „szerencsi” megjelölés használatához. Kérelmező kifogásolja, hogy az általa felépített márka nevével megegyező domain használatával a Kérelmezett azon fogyasztók szándékos félrevezetését célozza meg, akik a Kérelmező honlapját próbálják elérni.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett védekezésében leszögezi, hogy nem kívánja vitatni a tényt, mi szerint a Kérelmező a 29. és 30. osztályokban színes ábrás védjeggyel rendelkezik. A névhasználat jogosultságát egy eltérő aspektusban közelíti meg, a „szerencsi” szó köznyelvi használatára is jelentésére hivatkozik, további leszögezi, hogy Szerencs egyben egy város is. Védekezését ezen kontextusban építi fel, a további érveket és okfejtéseket is Szerencs városához fűzi.

Kérelmezett azzal védekezik, hogy a szerencsi.hu domain névvel egy Szerencs városával foglalkozó hírportált szeretne létrehozni, melynek „fejlesztése elkezdődött”, és amely a Kérelmezett állítása szerint a közismert és népszerű közösségi portálokon is jelen van saját oldalával. A Kérelmező állításait, miszerint rosszhiszemű használója lenne domain névnek, a Kérelmezett indokolatlannak és félrevezetőnek tartja. Vitatja továbbá, hogy a honlap félrevezető lenne a „SZERENCSI” márka iránt érdeklődő fogyasztók számára, mivel a honlap a Kérelmezett saját bevallása szerint sem bírt semmilyen tartalommal. A Kérelmezett azt állítja, soha nem kereste fel a Kérelmezőt, sem mást a domain név eladásával kapcsolatban. A Kérelmező és a Kérelmezett között nem történt semmilyen kommunikáció.

A védjegy vagy kereskedelmi név jogosulatlan használatának vádját a Kérelmezett visszautasítja. Leszögezi, hogy a domain név a 2013. január 20-i delegálása óta egyszer sem tett említést a szerencsi kereskedelmi névről, sem logó, sem ábra vagy egyéb vonatkoztatásban. A Kérelmezett állítja, hogy a honlapon soha nem szerepelt olyan termék, szolgáltatás, fogalom vagy tartalom, ami a 29. vagy a 30. osztályba tartozott volna. Mindezek mellett felhívja a döntnök figyelmét arra, hogy a Kérelmező védjegye kizárólag e két áruosztályra vonatkozik, míg a köznyelvi, általános szóhasználatra nem.

Kérelmezett állítja, hogy a továbbiakban sem szándékozik a megjeleníteni a Kérelmező termékeit, szolgáltatásait, ábráját illetve logóját a honlapon, hiszen azt kimondottan a Szerencs városával foglalkozó hírportálként kívánja működtetni. Kérelmezett utalást tesz a http://www.szerencsihirek.hu/ és http://www.szerencsivalasz.hu/ honlapokra, melyek szintén tartalmazzák az ábrás védjegyben megtalálható szerencsi szót, akárcsak a http://szerencsi.hu/, azonban tevékenységük eltér a Kérelmezőétől.

A PHARMA-Marketing Kft. leszögezi továbbá, hogy fő üzleti profiljaként többek között online marketinggel is foglalkozik, melynek értelmében nem az orvosi eszközök forgalmazásával kapcsolatos tevékenység a kizárólagos profilja, hiszen közel 80 portált működtet a vállalkozásuk, köztük specifikus témájú híroldalakat is.

Kérelmezett szerint a köznyelvben használt több jelentésű szó („szerencsi”) nem sajátítható ki kizárólagos jog tárgyává.

III. Kérelmező észrevétele Kérelmezett megjegyzéseire

A Kérelmező észrevételében ismételten rámutat a tényre, hogy a Kérelmezett a domain nevet 2013. január 20-án igényelte, és az eljárás megindulásáig (kb. másfél évig) a honlapon semmilyen érdemi tartalom nem volt található. A Kérelmezett az eljárás megindulásáról való értesülést követően rövidesen valamilyen tartalmat generált az oldalra, de csak minimális mértékben. Kérelmező úgy véli, hogy ez csak további bizonyítékul szolgál a Kérelmezett rosszhiszeműségére.

Kérelmező kétségbe vonja az állítást, mi szerint egy orvosi és egészségügyi szolgáltatásokat tömörítő feladatkörrel rendelkező cég egy hírportál üzemeltetését célozza meg az adott domain név alatt, mely részleteiben egyezik az online marketing fogalmával. A Kérelmező tart attól, hogy ha a Kérelmezett valóban egy tényleges „szerencsi hírportált” hoz létre, az oldal jelenlegi tartalmának és portfoliójának kiterjedtsége miatt az alkalmassá válik a 29. és 30. osztályokon belüli árukkal kapcsolatos szolgáltatások végzésére is.

Kérelmező szerint a Kérelmezett a védekezése során semmilyen jogos érdeket bizonyított a domain név használatával kapcsolatban; sőt, a jegyzőkönyv alapján bizonyítottá vált, hogy a Kérelmezett a domain nevet közel másfél éven keresztül kihasználatlanul hagyta, miközben azt folyamatosan eladásra, bérlésre kínálta.

Kérelmező továbbra is a domain név visszavonását és rá való átruházást kéri, ezt azzal indokolja; hogy ellentétben a Kérelmezettel ellentétben, neki jogos érdeke fűződik a domain használatához.

IV. A döntés indoklása

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Megállapításra került, hogy a Kérelmező jogosultja a kérelemhez csatolt 1995.07.11-i elsőbbségű, 150487 lajstromszámú „SZERENCSI” színes ábrás védjegyeknek.

A Regisztrációs Döntnök elismerte a Kérelmezőnek a név használatához fűződő jogát.

A Kérelmező Nestlé Hungária Kft. tárolt cégkivonatát megvizsgálva a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező valóban az 1923-ban alapult Szerencsi Csokoládégyár jogutódja, és fióktelepei közül az egyik Szerencs városában található.

Itt megjegyzi a Döntnök, hogy amennyiben a Kérelmező oldalán megállapítható a 29. pont szerint a „védett név” létezése, a Kérelmező oldalán a jogos érdek vizsgálata (30. pont) irreleváns. A „jogos érdek” és így a 30. pont legfeljebb a Kérelmezett oldalán lehet releváns döntnöki eljárásban.

A Döntnök ezt követően vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett domain névhez, vagy a Kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, ill. használta-e.

Az RDSZ 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet nem a domain névnek megfelelő áruk és szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, illetőleg semmilyen előkészületet nem bizonyított ezzel összefüggésben, illetve bármilyen más szolgáltatás nyújtásával összefüggésben. A közjegyzői jegyzőkönyv is alátámasztja a tényt, miszerint Kérelmezett a szerencsi.hu domain nevet a 2013.01.20-án történt regisztráció után közel másfél évvel eladásra vagy bérlésre kínálta, miközben a Kérelmezett saját bevallása szerint sem volt fellelhető érdemi tartalom a honlapon korábban.

A Regisztrációs Döntnök a https://web.archive.org honlap segítségével szemügyre vette a szerencsi.hu domain név alatt működő honlap 2013.01.20-i regisztrációja óta eltelt időszakban rögzített tartalmát, és arra a megállapításra jutott, hogy a Kérelmező állításának megfelelően a Kérelmezett valóban eladásra vagy bérlésre kínálta a honlapot – már 2013 során is (2013.06.24.).

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezett a szerencsi.hu domain nevet nem használta az RDSZ 30. a) bekezdésben foglaltak szerint, és a b) és c) pontok szerinti feltételek sem állnak fenn (közismert név, tisztességes használat).

A Döntnök ellátogatott a Kérelmezett által hivatkozott, állítólagosan Szerencs városához kötődő és előkészítés (fejlesztés) alatt álló hírportál Facebook és Google+ oldalára is. Az itt található kevés tartalom jóval a döntnöki eljárás megindítása után (2014 júniusában) került fel, és az egyetlen kötődés a vita tárgyát képező domain névhez egy 2014. június 19-ére dátumozott bejegyzés, miszerint a domain alatt hamarosan híroldal indul. Az RDSZ 30. pont a) bekezdés szerinti tisztességes használat és előkészület csak akkor releváns, ha a döntnöki eljárás lefolytatására irányuló kérelemről szóló értesítést megelőzően történik. Megjegyzi a Döntnök, hogy az előkészületre vonatkozó, Kérelmezett által hivatkozott bizonyítékok akkor sem lettek volna elegendők a hírportál előkészületeinek bizonyítására, ha azok a releváns időszakból származtak volna. A felek állításai közül pedig a Döntnök csak a megfelelően alátámasztott állításokat tudja figyelembe venni.

A Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezettnek a felsorolt indokok alapján nem fűződik joga vagy jogos érdeke a szerencsi.hu domain névhez.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

Az RDSZ 31. pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák, vagy:
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a
Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A Döntnök a rosszhiszeműséget megállapíthatónak vélte az a) pont szerint, mert a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák.

A Döntnök számára egyértelműen kiderült az, hogy a Kérelmezett a szerencsi.hu domain nevet a regisztráció után kb. egy évig eladásra vagy bérlésre kínálta. Noha a Szabályzat [RDSZ 31. b) ii.] által kikötött kétéves határidő még nem telt le a delegálás időpontjától számítva, a már eltelt – közel másfél éves – időszakban a Kérelmezett semmilyen bizonyítható kísérletet nem tett az általa említett hírportál érdemi működtetésére, viszont gyakorlatilag a név bejegyzésétől kezdve rögtön hajlandó lett volna pénzért megválni a domain névtől.

A regisztrációs Döntnök a Kérelmezett tárolt cégkivonatából megállapította, hogy a Kérelmezett fő tevékenységi körét gyógyászati termékek kiskereskedelme, nagykereskedelme, reklámügynöki tevékenység alkotják.

A Döntnök nem látja megalapozottnak Kérelmezett védekezését, hiszen sem a Kérelmezett tényleges tevékenysége, sem a cég nyilvántartás szerinti adatai nem utalnak semmilyen módon azon egyoldalú, bizonyítékokkal alá nem támasztott állításra, hogy a Kérelmezett hírportál beindítására tett volna kísérletet.

Az Interneten valóban találhatók annak nyomai, hogy a Kérelmezett több internetes portált is működtet (pl. onlinehitel.info), de egy portál működtetése és a domain nevekkel való kereskedelem két különböző dolog. Amennyiben a döntnöki eljárás adatai arra utalnak, hogy a védett név domain regisztrációja domain-kereskedelmi tevékenység körében történt, és a védjegyoltalommal védett névnek megfelelő domain alatt hosszú ideig semmilyen érdemi tartalom nem szerepelt, a Döntnök megalapozottan foglalhatja el azon álláspontot, hogy a rosszhiszeműség fennáll, főleg ha ismert névről van szó.

A Döntnök nem tudott azon érvnek sem jelentőséget tulajdonítani, hogy a Kérelmezett a Kérelmezőt közvetlenül nem kereste meg a domain eladása végett, mert a Kérelmezett nyilvánosan kínálta eladásra a domaint, vagyis a védjegyjogosult is csak ellenérték fejében juthatott volna hozzá a domain használatához.

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli a szerencsi.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2014. június 30.


Pintz György
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum