Elfelejtettem a jelszót.

foxfan

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a foxplay.hu domain név, továbbá a foxcrime.hu, a foxfan.hu valamint a foxmovies.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban.


A Twentieth Century Fox Film Corporation (székhely: 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 90035 California, USA;), mint kérelmező (továbbiakban: Kérelmező ) által Dr. Keserű Sándor (cím: 2600 Vác, Mikszáth u. 4., továbbiakban: Kérelmezett), mint kérelmezett ellen a foxplay.hu domain név tárgyában indított, továbbá a foxcrime.hu, a foxfan.hu valamint a foxmovies.hu domain nevekre is kiterjesztett Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

döntést.


A Regisztrációs Döntnök a foxplay.hu domain nevet, továbbá a foxcrime.hu, a foxfan.hu valamint a foxmovies.hu domain neveket Dr. Keserű Sándor Kérelmezettől visszavonja, és azt a Twentieth Century Fox Film Corporation Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a foxplay.hu domain név, továbbá a foxcrime.hu, a foxfan.hu valamint a foxmovies.hu domain nevek átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.


INDOKOLÁS

I. A KÉRELEM

Kérelmező kérelmében előadta, hogy Kérelmező egy nagymúltú, a világ egyik vezető, filmgyártással és egyéb audiovizuális szolgáltatással foglalkozó társasága, melynek közismertsége nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Európában, így Magyarországon is megállapítható. A magyar fogyasztók Kérelmező áruit és szolgáltatásait jellegzetes emblémájáról és a Twentieth Century Fox, illetve a FOX elnevezésről ismerik fel, mely elnevezés és megjelenés valamennyi formája oltalom alatt áll.

Kérelmező az általa előadottak igazolásához kérte, hogy a Regisztrációs Döntnök jelen eljárásban is vegye figyelembe a Kérelmező által a Kérelmezett ellen fox11.hu domain név tárgyában indult, immáron lezárult Regisztrációs Döntnöki eljárásban előterjesztett bizonyítékait.

Kérelmező számos, cégneve vezérszavából képzett nemzeti és közösségi védjegy jogosultja. Védjegyeinek domináns eleme a FOX szóelem, mely egyben a Kérelmező alapítója, William Fox vezetéknevéhez köthető.
Kérelmező előadta, és csatolt mellékletekkel igazolta, hogy jelentős számú – Magyarországra is kiterjedő hatályú – a kérelmezett domain névnél korábbi elsőbbségű érvényes magyar nemzeti és közösségi védjegy jogosultja. A döntnöki eljárás szempontjából releváns védjegyek a 011149317 lajstromszámú 9.,35.,41.,42. áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások körében oltalmat élvező FOX PLAY, a 010464162 és 004396339 lajstromszámú 9.,16., 21., 24., 25., 38., 41. áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások körében oltalmat élvező FOX CRIME, a 011096229 lajstromszámú 9.,35.,41.,42. áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások körében oltalmat élvező FOX FAN valamint a 009256249 lajstromszámú 9.,16.,38.,41. áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások körében oltalmat élvező FOX MOVIES korábbi elsőbbségű közösségi szóvédjegyek. Előadta, hogy mindezeknek a védjegyeknek az oltalma már jóval a kérelmezett domain regisztrációját megelőzően Kérelmező javára fennállt.

Kérelmező továbbá a fent említett védjegyeken túlmenően számos nemzetközi, a „FOX” szóelemet tartalmazó domain tulajdonosa, példálózó jelleggel: fox.co.hu, foxplay.com, foxcrimeasia.com, foxfan.pl, foxmovies.com, stb.

Álláspontja szerint megállapítható, hogy a Kérelmező több évtizedes, széles körű média jelenléte (televízió, internet, mozi) miatt a fogyasztók a filmgyártás és más audiovizuális szolgáltatások vonatkozásában a FOX szót önmagában, valamint a tevékenységére utaló egyéb kifejezéseket kétséget kizáróan a Kérelmezővel azonosítják illetve a Kérelmezőhöz kötik.

Kérelmező szerint mindezek alapján a Kérelmezőnek a foxplay.hu, foxcrime.hu, foxfan.hu, foxmovies.hu domain nevek használatához kizárólagos joga fűződik.

Kérelmezettnek viszont a kérelmezett domain nevek vonatkozásában semmilyen tekintetben nem fűződik sem névhasználati joga, sem jogos érdeke, így álláspontja szerint jogellenes a domain nevek Kérelmezett részéről történő használata, mivel az érvényes oltalommal rendelkező kérelmezői védjegyek jogos érdek nélküli felhasználásával védjegybitorlást valósít meg, és így a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI törvény 27. §-ában foglalt tilalomba ütközik, Kérelmező pedig a megjelölés használatára nem adott Kérelmezettnek engedélyt. Az összetéveszthetőség veszélye kétséget kizáróan megvalósul. Kérelmező fellépésének jogosságát a védjegytörvény 12. §-ára való hivatkozással alapítja meg.

Kérelmező tudomása szerint Kérelmezett 2013. május 08. napján regisztrálta és jelenleg is használja a kérelmezett domain neveket. Ezek egy olyan honlapra irányítják a látogatókat, mely két másik honlapra vezet tovább. Ezen további honlapok közül a http://avhfilm.hu karbantartás alatt áll, nem elérhető, míg a http://ksikft.hu pedig kizárólag filmek bemutatásával, filmgyártással, filmkészítéssel kapcsolatos tartalmat jelenít meg, melyet a Kérelmező tevékenységi köre teljes egészében magába foglal.

Kérelmező előadása szerint Kérelmezett a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjának rendelkezéseit is megszegte azáltal, hogy nem kellő gondossággal járt el az általa regisztrált domain nevek megválasztásakor, mivel a cégjegyzéki, valamint védjegy adatbázis ellenőrzését elmulasztotta, és ezzel más személy vagy szervezet jogait sértette meg. Továbbá a Kérelmezett által választott és használt domain neveknek a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjának c) alpontja szerinti jogellenes és megtévesztő jellege is megállapítható. A Kérelmezett a fogyasztókban azt a hamis látszatot és téves benyomást kelti, hogy a Kérelmezett és Kérelmező között gazdasági kapcsolat áll fenn, illetve hogy Kérelmező terméke vagy szolgáltatása a Kérelmezett közreműködésével érhető el. Kérelmezett tehát tisztességtelen piaci magatartást tanúsított, ami egyben a fogyasztók megtévesztésének is minősül az 1996. évi LVII. törvény 6. § és 8. § (1) a) pontja alapján.

A Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaként előadta, hogy a Kérelmező által a Kérelmezett ellen fox11.hu domain név tárgyában indított és 2013. november 16. napján a Kérelmezett terhére lezárult Regisztrációs Döntnöki eljárást követően is használ olyan domain neveket, melyek teljes egészében azonosak a Kérelmezett korábbi elsőbbségű közösségi védjegyeivel, tevékenységi körök hasonlósága mellett. A rosszhiszeműséget alapozza meg Kérelmező szerint az a tény is, hogy a kérelmezett domain nevek alatt érdemi tartalom nem található.

Összegzésként megállapítja, hogy a Kérelmezett szándékosan, haszonszerzés céljából, honlapjai népszerűségének, ezáltal az általa nyújtott szolgáltatások ismertségének növelése érdekében választotta és használja a kérelmezett domain neveket. Mindezek alapján kérte Kérelmezett rosszhiszeműségének megállapítását is.

Kérelmező kérelméhez ügyvédi meghatalmazást, a javára fennálló védjegyek listáját, a védjegyoltalmak fennállását bizonyító dokumentumait, a kérelmezett domain nevek alatti oldalak képernyőképét, valamint közte és a Kérelmezett között korábban lefolytatott regisztrációs döntnöki eljárás döntését csatolta.

A Kérelmező a domain nevek részére történő átruházását kérte.

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.II. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett és adminisztratív kapcsolattartója részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett részére a kézbesítés sikeresen megtörtént.

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban ennek ellenére nem terjesztett elő.III. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök az RDSZ szabályai, a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e nemzeti vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Döntnök megvizsgálta a Kérelmezőhöz köthető „FOX PLAY”, „FOX CRIME”, „FOX FAN” és „FOX MOVIES” elemet tartalmazó védjegyeket a 2014.08.25. napján fennálló, az OHIM által nyilvános weboldalon közzétett védjegy lajstromadatok szerint.

A lajstrom alapján a Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező által is igazoltan a 011149317 lajstromszámú „FOX PLAY” szóvédjegy közösségi oltalommal rendelkezik a 9.,35.,41.,42. áruosztályokban; továbbá a 010464162 és 004396339 lajstromszámú „FOX CRIME” szóvédjegy közösségi oltalmat élvez a 9.,16.,21.,24.,25.,38.,41. áruosztályokban, a 011096229 lajstromszámú „FOX FAN” szóvédjegy közösségi oltalommal bír a 9.,35.,41.,42. áruosztályokban, végül a 009256249 lajstromszámú „FOX MOVIES” szóvédjegy közösségi oltalommal rendelkezik a 9.,16.,38.,41. áruosztályokban. A nyilvántartás szerint ezen védjegyeknek Kérelmező a jogosultja.

A Döntnök a Kérelmező által becsatolt iratokból, valamint az OHIM fent hivatkozott nyilvántartásából megállapította, hogy Kérelmező a kérelmezett domain nevekkel a szóösszetétel domináns elemében megegyező érvényes közösségi védjegyekkel rendelkezik.

Megállapítható, hogy Kérelmező a „FOX” szóelem vonatkozásában számos további védjeggyel rendelkezik, valamint az széles körben közismert elnevezése. A „foxplay”, „foxcrime”, „foxfan” és a „foxmovies” szóösszetételek egyedi jelleggel bírnak, valamint jogi oltalmat élveznek Kérelmező javára. A kérelmezett domain nevek és a Kérelmező javára regisztrált szóvédjegyek közötti, az RDSZ 29. pontjának a) alpontja szerinti azonosság fennáll.

A kérelemben foglaltakon túl a Döntnök az interneten elérhető adatokból megállapította azt is, hogy a foxplay.com domain név szintén a Kérelmezőhöz köthető, a kérelemben foglalt „foxplay”, „foxcrime”, „foxfan” és a „foxmovies” szóelemeket tartalmazó domain nevekkel egyetemben.

Mindezek alapján Kérelmező névhasználati joga és jogos érdeke a kérelmezett domain nevek vonatkozásában megállapítható.

Ezzel szemben névhasználati jogot, vagy jogos érdeket a kérelmezett domain nevek vonatkozásában a Döntnök Kérelmezett részére megállapítani nem tudott. A kérelmezett domain nevek alatt a Döntnök érdemi tartalmat nem talált. Az oldal látogatóit két másik honlapra irányítja át. Ezek közül az avhfilm.hu karbantartás alatt áll, a ksikft.hu oldalon pedig jelenleg a KSI Kft. hadijátékokról szóló archívumai, relikviái, fotóalbumai láthatóak. Ezen tartalom a Kérelmezett névhasználati jogának, illetve jogos érdekének megállapítására nem alkalmas.

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti névhasználati jog megállapítható. Jogos érdeket az a körülmény, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem volt elérhető szintén nem tett megállapíthatóvá Kérelmezett javára.

Mivel a Kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, ezáltal a Döntnök az RDSZ 31. b.) ii. és d.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.

Tekintettel arra, hogy Döntnök Kérelmezett névhasználati jogát, illetve jogos érdekét a kérelmezett domain név vonatkozásában nem tudta megállapítani, viszont rosszhiszeműségét bizonyítottnak találta, a kérelemnek helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2014. szeptember 18.


Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum