Elfelejtettem a jelszót.

sedo

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


a sedo.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Sedo GmbH (Im Mediapark 6, D-50670 Köln, Germany) – képviselője: dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113.) – Kérelmező által a KiberNet Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) Kérelmezett ellen a sedo.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi
döntést:

A Regisztrációs Döntnök a sedo.hu domain nevet a KiberNet Kft. Kérelmezettől visszavonja, és annak a Sedo GmbH Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás


I. Kérelem

A sedo.hu domain név ügyében Sedo GmbH Kérelmező kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását.

Kérelmező előadta és lajstromkivonattal igazolta, hogy jogosultja
a 002158046-os számú és 2001. március 29-ei elsőbbségű ’sedo’ közösségi szóvédjegynek a 35., 36., és a 42. áruosztályban;
a 005919014-os számú és 2007. május 21-ei elsőbbségű ‘SedoPro’ közösségi szóvédjegynek a 35., 36., és a 42. áruosztályban;
a 008601056-os számú és 2009. október 7-ei elsőbbségű ‘SedoMLS’ közösségi szóvédjegynek a 35., 36., és a 42. áruosztályban;
a 008952947-es és 2010. március 15-ei elsőbbségű ‘SedoMLS’ közösségi szóvédjegynek a 45. áruosztályban;
a 009062985-ös számú és 2010. április 28-ai elsőbbségű ‘SedoDNA’ közösségi szóvédjegynek a 35., 36., és a 42. áruosztályban; valamint
a 012335162-es számú és 2013. november 22-ei elsőbbségű ‘sedo’ közösségi szóvédjegynek a 35., 36., 42., és 45. áruosztályban.

Kérelmező álláspontja szerint a sedo.hu domain név azonos, illetve megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez illetve a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (cégnév). A hivatkozott védjegyek érvényes magyarországi oldatalma alapján Kérelmező szerint egyértelműen megállapítható, hogy a ’SEDO’ név a Kérelmező javára a hatályos magyar jog által védett név, mely azonos a kérelmezett domain névvel. Mindemellett Kérelmező olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése.

Kérelmező előadta, hogy a fenti védjegyek a ’SEDO’ védjegycsaládot oltalmazzák, melynek központi eleme a kitalált SEDO szó. Kérelmező a védjegyek árujegyzékébe tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában kizárólagosan jogosult ezen megjelölés használatára. Kérelmező a továbbiakban a 35., 36., 42. és 45. áruosztályok vonatkozásában kiemelte tevékenységét meghatározó szolgáltatásokat. Ezek után megállapította, hogy a fenti védjegyek által oltalmazott szolgáltatások és a Kérelmezett által nyújtott, www.kibernet.hu domain név alatt hirdetett szolgáltatások azonosak, de minden esetre kiegészítőek vagy nagyfokú hasonlóságot mutatnak.

Kérelmező továbbá előadta, hogy több olyan domain névnek a tulajdonosa, amely magában foglalja a ’SEDO’ szót, például sedo.com, sedo.eu, stb. Kérelmező az általa regisztrált, a ’SEDO’ szót tartalmazó domain nevek listáját mellékletként csatolta. Az előadottak alapján az első ilyen domain (sedo.it) regisztrációja 2004. február 10-én történt meg. Kérelmezett 2014. április 7-én regisztrálta a sedo.hu domain nevet. Hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.3. pontjára.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne. Előadta, hogy a domain név nem a Kérelmezett közismert elnevezése. Megítélése szerint Kérelmezett tisztességtelenül használja a domain nevet és a felhasználók megtévesztésére törekszik, mivel azt a téves benyomást kelti, hogy kapcsolat áll fenn Kérelmező és Kérelmezett között, valójában azonban közvetlen versenytársaknak minősülnek. Kérelmező közismert védjegye használatával Kérelmezett tisztességtelen előnyre tesz szert.

Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaként előadta, és hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31. c) pontjára, hogy a domain nevet a Kérelmezett abból a célból igényelte, hogy a versenytárs szakmai tevékenységét megzavarja.

Kérelmező kérelméhez ügyvédi meghatalmazást, a védjegyoltalom fennállását bizonyító dokumentumait, az általa regisztrált domain nevek listáját, a www.kibernet.hu oldal pillanatképét, valamint átutalási bizonylatot csatolt.

A Kérelmező a domain név részére történő átruházását kérte.

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért, melyben Dr. Mayer Erikát jelölte az eljárás döntnökévé.


II. Érdemi védekezés

A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartója érdemi védekezés helyett a sedo.hu domain név Kérelmező javára történő átruházási szándékáról informálta a Regisztrációs Döntnököt, azonban sérelmezte, hogy Kérelmező az átruházást közvetlenül nem kérte Kérelmezettől. Kérelmezett megjegyzéséhez (angol nyelvű) átruházási nyilatkozatot csatolt.


III. Kérelmező észrevétele a Kérelmezett megjegyzésére

A kérelmében foglaltakat továbbra is fenntartotta, és - hivatkozva Kérelmező átruházási nyilatkozatára - kérte a kérelmezett domain név átruházását.


IV. Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontjának megfelelően a Kérelmező írásbeli előterjesztései, a weben található és nyilvánosan elérhető adatok, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (RDSZ) rendelkezései alapján hozta meg döntését.

Regisztrációs Döntnök egyetértett a Kérelmező előadásával, mely szerint a javára lajstromozott védjegy és a kérelmezett domain név azonosak egymással. Ennek alapján a Döntnök a Kérelmező javára a névhasználati jog fennállását megállapította.

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalmat nem talált.

A Kérelmezett javára sem névhasználati jogot, sem jogos érdeket nem lehetett megállapítani.

A tényállás alapján, továbbá mivel a kérelemben foglaltakat a Kérelmezett érdemi védekezésében ténylegesen nem vitatta, a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyet adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtja végre, kivéve ha a felek harminc napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2014. július 18.


Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum