Elfelejtettem a jelszót.

antikvárium

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE
az antikvárium.hu domain név tárgyában indult eljárásban


Az Antikvárium.hu Kft. (székhelye: 6771 Szeged, Makai út 29.) Kérelmező - által a PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Szent I. kir u 60.) Kérelmezett, ellen az antikvárium.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést:

A Regisztrációs Döntnök az antikvárium.hu domain nevet a PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Szent I. kir u 60.) Kérelmezettől visszavonja, és annak az Antikvárium.hu Kft. (székhelye: 6771 Szeged, Makai út 29.) javára történő átruházását rendeli el.


Indokolás

I.

Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását majd saját részére történő átruházását kérte. A Kérelemben Kérelmező a kérelem megalapozása, a Kérelmezett domain név használatához fűződő joga vonatkozásában igazolt jogi képviselője útján a következőket adta elő:

Az Antikvárium.hu Kft. és jogelődje on-line használt könyv kereskedéssel foglalkozik 2001 óta az antikvarium.hu domain alatt működő internet webáruház alatt. Az Antikvárium.hu Kft. 2001.11.29-én jegyeztette be az antikvarium.hu domaint. 2001-ben csak ékezet nélküli domaineket lehetet regisztráltatni, ezért került bejegyzésre az „antikvarium.hu” és ezért nem kerülhetett bejegyzésre ekkor az ékezetes „antikvárium.hu” domain.

Az Antikvárium.hu Kft. által az antikvarium.hu alatt működő online webáruház 2001-es indulását követően hamar piacvezetővé vált a használt könyv kereskedelem piacán és a mai napig is a legnépszerűbb és legnagyobb forgalmú weben működő antikvárium. Az általa kínált könyvek, a regisztrált felhasználók száma és az áruház által lebonyolított üzleti forgalom 2004 és 2013 között a sokszorosára növekedett. 2004-ben a webáruházon 126.023 fajta könyv közül lehetett választani, ami mára 530.000 példányos kínálatra nőtt. Az antikvarium.hu alatt működő webáruházon 2004-ben regisztrált felhasználók száma 49.639, míg jelenleg a 2014-ben számlált regisztrált felhasználók száma 440.436. A webáruház online könyv kereskedésből származó bevétele 2004-ben 89.920 eFt, míg ez a bevétel 2013-ban 420.939 eFt volt.

Kérelmező szerint ezek az adatok is alátámasztják, hogy az antikvarium.hu olyan márkanévvé vált, amiről az Antikvárium.hu Kft. által ugyanezen a domain név alatt működtetett webáruházat és használt könyv kereskedést ismerik. Mind az antikvarium.hu-ról (ékezet nélkül), mind az antikvárium.hu-ról (ékezettel) az Antikvárium.hu Kft. által működtetett webáruház jut a felhasználók eszébe. Ez az üzleti név az 1959. évi IV. Polgári törvénykönyv 75.§ (2) és 77.§ (4) bek. alapján illeti meg az Antikvárium.hu Kft-t. Az Antikvárium.hu Kft-nek a domain név használatához fűződő joga tehát a Ptk-ban garantált névviseléshez fűződő jog. Ezzel szemben a névhasználathoz Kérelmezettnek semmilyen igazolt joga nem fűződik: a Kérelmezett PORT Kft. a kérelmezett (ékezetes) antikvárium.hu domaint 2004.06.07-én – anélkül, hogy ehhez a Kérelmező hozzájárulását megszerezte volna - regisztrálta, röviddel azt követően, hogy az ékezetes domainek regisztrációja is lehetővé vált.

A Kérelmezett PORT Kft. az antikvárium.hu domain regisztrációját követően évekig, 2004-től 2008-ig egyáltalán nem használta a Kérelmezett domaint. 2013.02.04-től a Licit.hu online könyvkereskedés és online piactér részére engedte át a domain használatot. Ezzel Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett tisztességtelen domain használatot valósít meg. A Licit.hu domain alatt, a „Rólunk” link alatt a következő módon határozza meg tevékenységét a cég: „Az ingyenes magyar piacteret üzemelteti: Port Kft.”. A cég szlogenje a kezdő oldalon: „Az ingyenes aukciós piactér”. Tehát a Licit.hu oldal nem egy antikvárium, hanem egy aukciós oldal, amely 22 definiált termékcsoportban kínál feltöltési és licitálási lehetőséget.

A fenti domain regisztráció és a domain használatának átengedése Kérelmező álláspontja szerint egyértelműen sérti a Kérelmező gazdasági érdekeit, versenyhátrányt okoz a Kérelmezőnek, piaczavaró hatása van és megtévesztő jellegű, mivel félrevezeti a felhasználókat, vásárlókat. Az antikvárium.hu beírásával a felhasználók nyilvánvalóan az Antikvárium.hu Kft. on-line használt könyv kereskedő oldalára kívánnak eljutni, nem pedig a licit.hu on-line webáruházára. Az Internet Szolgáltatók Tanácsának Tanácsadó Testületének 4/2000. (V.10.) Elvi állásfoglalása alapján is a Kérelmezett domaint át kell ruházni a Kérelmezőre.

Kérelmező előadta, hogy 2014. július 24.-én jogi képviselője útján – a Kérelemhez mellékletként csatolt – mindezen érvekre tekintettel levélben felszólította Kérelmezettet a tárgybeli domain név részére történő átruházására. Az ügyvédi felszólításra azonban határidőben nem érkezett írásban válasz: telefonon a Kérelmezett Port Kft. képviselője Kérelmező jogi képviselőjét arról tájékoztatatta, hogy Kérelmezett a tárgybeli domain átruházására irányuló kérésnek nem kíván eleget tenni. Ezt követően a Port Kft. augusztus utolsó napjaiban, a Licit.hu-ra történő átirányítás helyett közvetlen elérhető oldallá tette a www.antikvárium.hu weboldalt, ami a Licit.hu weboldal könyves termékkört bemutató oldalának átfejlécezett oldala lett.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett domain jogosultjának, a PORT Kft-nek fenti gyakorlata sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. §-t, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 6-7. § alapján megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül, amely a törvény 3. § alapján tilos. Mindez Kérelmező álláspontja szerint alátámasztja a tényt, hogy a Kérelmezett a tárgybeli domaint a továbbértékesítés céljával szerezte meg, s azt – a fogyasztók megtévesztésével - tisztességtelenül használja. E névhasználat rosszhiszemű is, mivel a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább 2 éven keresztül, illetve azt követően sem használták, illetve nem használták megfelelő módon. Jelenleg Kérelmezett a nevet oly módon használja, hogy azzal – azonos piaci szegmensben, a könyvkereskedelemben eljárva - a Kérelmező versenytárs szakmai tevékenységét – azzal, hogy (megtévesztő módon eljárva) az internet felhasználókat haszonszerzés céljából a konkurens Licit.hu honlapjára irányítsák át - jelentős mértékben zavarja.

Mindezekre tekintettel Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől való visszavonását és részére való átruházását kérte.

II.

Kérelmezett ugyancsak jogi képviselője útján 2014. szeptember 30-án részletes ellenkérelmet terjesztett elő, melyben vitatta a kérelemben előadottakat és kérte a kérelem elutasítását. Álláspontja szerint Kérelmezett az antikvárium.hu ékezetes domain nevet jogszerűen és megfelelően használta és használja, továbbértékesíteni nem kívánta, a Kérelmező ezirányú megkeresését is elutasította. Ellenkérelemben elsődlegesen a Kérelmező névjogára való hivatkozás, másodlagosan a tárgybeli név Kérelmező általi kereskedelmi névként való használata, harmadsorban a Kérelmezett által tanúsított piaci magatartás tisztességtelen volta tényszerűségét és valóságalapját vitatta, csakúgy, mint azt, hogy a Kérelmezett a domain név használati jogát nem aktív, azonnali használatra szerezte volna meg.

Kérelmezett előadta, hogy Kérelmező az Antikvárium.hu Kft. cégnév alapján saját névjogára nem hivatkozhat, mert egyrészt a domain név Kérelmezett részére történő használatba adásakor Kérelmező cégneve még Antik Áruház Kft. volt, másrészt a jogellenes névhasználat csak konkrét személy összefüggésében állapítható meg: az ekkor még más cégnevű Kérelmező esetében azonban e feltétel nem áll meg. Kérelmezett álláspontja szerint a domain név általa történő használata nem sértheti Kérelmező kereskedelmi névjogát, mert az antikvarium.hu vonatkozásában őt az – miután gyűjtőfogalomról van szó, s pusztán a kifejezés alapján Kérelmezőre egyértelműen következtetni nem lehet – egyszerűen nem illeti meg.

Kérelmezett azt is vitatta, hogy névhasználatával a tisztességtelen piaci magatartást valósított meg: kérelmezettnek pedig jogos piaci érdeke fűződött ahhoz, hogy az önálló megkülönböztető jelleggel egyébként nem rendelkező gyűjtőfogalomnak megfelelő kifejezést a jogszabályi és domain regisztrációs szabályzat feltételeinek eleget téve alkalmazzon. Tekintettel arra, hogy a név átruházására való igényével Kérelmező csak 2014. július 24-én jelentkezett, korábban a piaczavaró hatásra nem hivatkozott, ezeket nem valószínűsítette és nem is bizonyította.

Előadta továbbá azt is, hogy Kérelmezett a domain nevet nem „betárazásra” szerezte meg. Ezt a következőkkel támasztotta alá: a domain használati jog 2004. június 6-án Kovács Péter nevére került regisztrálásra, aki 2004. július 20-án átruházta a használati jogot az Aukció Hungary Bt. javára. A Port Kft. a használati jogot 2009. december 22-én – ugyancsak átruházás útján – e betéti társaságtól szerezte meg. Mindez Kérelmezett álláspontja szerint bizonyítja, hogy Kérelmezett „jóhiszeműen pont annak érdekében szerezte meg a domain név jogait, hogy az általa üzemeltetett, használt könyveket értékesítő oldalához használja, hiszen tevékenységének összefüggő leíró jellegű megnevezéséről van szó. Végezetül előadta, hogy Kérelmezett 2014. augusztus 18-i bejelentési névvel kérte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál az „antikvárium”színes ábrás védjegy lajstromozását.

III.

Kérelmező a Kérelmezetti védekezéssel szemben részletes észrevételekkel élt, melyben vitatta a Kérelmezett által felhozott érveket. Kereskedelmi névhasználati joga megalapozottsága vonatkozásában egyebek mellett hivatkozott a Regisztrációs Döntnök a „gyakorikérdések.hu” domain név tárgyában hozott döntésére (2012. március 20.), mely egyértelműen rögzítette a domain név és a mögöttes gazdasági-szolgáltatási tevékenység azonosítás-keletkeztető, a kereskedelmi név jelleget biztosító hatását. E név, mint Kérelmező on-line antikváriumi szolgáltatásának kereskedelmi neve igen széles körben ismert, mögötte jelentős gazdasági tevékenység, áll, a Kérelmezettnek viszont a kifejezés használatához névhasználati joga nem fűződik. Versenyjogi értelemben véve a Kérelmezett által tanúsított magatartás A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2, 6. és 8. §-ával ellentétes, megtévesztő, a névhasználat maga pedig – miután ténylegesen a licit.hu könyv kategóriában kínált termékeivel egyezik meg – egyértelműen piaczavaró hatású.

Mindezekre tekintettel Kérelmező fenntartotta a domain részére történő átruházására vonatkozó igényét.

IV.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a Kérelmezett weblapja, valamint a nyilvánosan elérhető információk alapján a korábbi döntnöki gyakorlat (pl. fotogarancia.hu eset) során kialakított elvekre figyelemmel hozta meg döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A. A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára. Ennek során a domain nyilvántartásból megállapította, hogy az antikvarium.hu domain név 2000. 03. 03-án – több igénylő közötti sorsolás eredményeképpen Müller Illés szegedi lakóhellyel rendelkező magánszemély szerezte meg, s – az Antikvárium.hu Kft. részére történő átruházásig - 2012. január 17-ig ténylegesen a delegálás az ő nevére állt fenn. Az, hogy Kérelmező ezen időszak alatt milyen jogcímen használta a tárgybeli domain nevet, Kérelmező nem igazolta. Tényszerűen megállapítható ugyanakkor, hogy kérelmező (és jogelődei) 2001 óta on-line könyvkereskedelmi szolgáltatást nyújt, mely az antikvarium.hu domain név alatt érhető el. Kérelmező ezt sem igazolta, de a cégnyilvántartásból megállapítható, hogy Kérelmező gazdasági társaság ténylegesen jogutóda az antikvarium.hu alatt on-line kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Antik Áruház Kft.-nek, ugyanakkor önálló, az antikvarium.hu domain név használatára vonatkozó jogosítottsággal csak 2012. január 17. napjától rendelkezik.

Bár az antikvárium.hu (az „antikvárium” kifejezés önmagában önálló megkülönböztető tulajdonsággal csakugyan nem rendelkezik) a Döntnök tényszerűen állapította meg, hogy a domain név és az alatta folyamatosan, 2001 óta elérhető on-line könyvkereskedelmi szolgáltatás az elmúlt több, mint egy évtizedben széles körben ismertté vált, azt – nem kis mértékben a névhez kapcsolódó reklámtevékenység és piacépítő tevékenység hatására – az Internet felhasználói azt Kérelmező szolgáltatásával azonosítják.

Az antikvarium.hu név alatt 2001 óta folytatott üzleti, gazdasági, kereskedelmi tevékenység révén azonban Kérelmezett a kifejezés egy meghatározott piaci szektorban (on-line könyvkereskedelem) kereskedelmi névként való használatára vonatkozó versenyjogi alapú jogvédelmet szerzett (A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §: jellegbitorlás tilalma).

A bírói gyakorlat szerint valamely kifejezés kereskedelmi névként való használata a névviselési jogot akkor alapozza meg, ha az elnevezés huzamos és kiterjedt használat révén megkülönböztető képességet szerzett (ÍH 2011.154.): ez jelen esetben a 13 éve tartó, folyamatos használat révén teljesült.

B. A Döntnök ezt követően vizsgálta, hogy Kérelmezettnek fűződik-e joga vagy jogos érdeke a tárgybeli domain névhez.

Az RDSZ 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Regisztrációs Döntnök az iratok s a Kérelmezett által előadottak alapján megállapította, hogy a tárgybeli, ékezetes antikvárium.hu domain név használatának jogát 2004. június 6-án Kovács Péter magánszemélyként szerezte meg. Ő 2004. július 20-án átruházta a használati jogot az Aukció Hungary Bt. javára, a Kérelmezett a használati jogot 2009. december 22-én – ugyancsak átruházás útján – e betéti társaságtól szerezte meg: a Port Kft. részére a név 2010. február 12-én került delegálásra.

A fentiek szerint tényszerűen megállapítható tehát, hogy a domain használati jogát úgy a Kérelmező, mint a Kérelmezett átruházás útján szerezte meg, a domain eredeti jogosultja a domain nevet ténylegesen nem használta, az alatt gazdasági tevékenységet az eredeti használati jogosult nem folytatott. Névhasználati jogukra a megszerzés időpontjában hatályos Regisztrációs Szabályzat illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok vonatkoztak, s ezek szabják meg annak esetleges korlátait is.

C. Következő lépésben a Döntnök a visszavonhatóság további feltételeinek esetleges fennállását, a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

A vonatkozó jogirodalom és joggyakorlat évtizedek óta egységes abban, hogy a névazonosság, névhasonlóság esetén a jogosultságot az elsőbbség dönti el: az eredeti név (cég) változatlan használatára az jogosult, aki a nevet (céget) kereskedelmi tevékenysége során korábban használja. A kereskedelmi név megváltoztatására köteles, aki ezt követően összetéveszthető módon használ azonos vagy hasonló hangzású nevet, céget, az összetévesztés végett szerez névváltoztatási engedélyt, névviselési jogosultságot. Ez a szabály – mutat rá Törő Károly – arra is érvényes, aki a névhez, céghez való jogosultságot üzletátruházás útján szerezte, és tevékenységét ez alatt a név (cég) alatt más, korábbi vállalattal összetéveszthető módon folytatja [Törő Károly: Személyiségvédelem a polgári jogban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979, 350-351, Petrik Ferenc: A személyiség jogi védelme, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1992, 76-77, Miskolczi Bodnár Péter: A versenytörvény magyarázata, KJK-Kerszöv, Budapest, 2002, 60-66, Pázmándi Kinga: Magyar versenyjog, HVG-Orac lap és Könyvkiadó Kft., Bp.2012, 117-120 stb.]. A joggyakorlat szerint tisztességtelennek minősül az a tevékenység is, amikor a versenytárs bármilyen formában olyan nevet használ (akár bejegyzett cégnévként is), amelyről a versenytársat szokták felismerni (BDT 2006.1297). A jellegbitorlás megvalósulhat akkor is, ha a név a versenytárs nevével nem szó, ill. betű szerint azonos, de azzal az eltérő írásmód ellenére is összetéveszthető (AGRICA-AgriKo, Vj-206/1993.). A Tpvt. 6 §-a szerinti tilalomba ütközés jogkövetkezményei megállapításának előfeltétele, hogy az érintett piaci szereplők egymásnak versenytársai legyenek: ez jelen esetben Kérelmezett előadása szerint is teljesült, hiszen a névhasználatot kifejezetten on-line könyvkereskedelmi tevékenység céljával szerezték meg.

Kérelmezett névhasználati jogosultságát vizsgálva a Döntök megállapítja, hogy a jogátruházás lehetőségéről az átruházás időpontjában hatályos Domainregisztrációs Szabályzat (http://www.domain.hu/domain/arch/rsz-20090101.html) 7.1 pontja rendelkezett, mely három - együttes – feltétel mellett tette lehetővé azt. Az első feltétel az volt, hogy az új domain-igénylőnek a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést kellett kötnie valamelyik Regisztrátorral. A Regisztrátornak e tényt rögzítenie kellett a Nyilvántartásban és el kellett indítania az új delegálási eljárást. A második feltétel az volt, hogy az új domain-igénylőnek az átruházást (a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával) a szerződést kötő Regisztrátornál igazolnia kellett. Végezetül a harmadik feltétel az volt, hogy az új delegálás nem lehetett ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.

A Szabályzat egyértelműen kimondta, hogy az átruházással jogot szerző a névhasználati jog megszerzése (delegálás) során új igénylőnek minősül, jogszerzése pedig feltételes: nem a felek (a régi és az új használó) közti megállapodással, hanem az új delegálási eljárás befejeztével, a nyilvántartásba való bevezetéssel zárul le: az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba. Mindennek annyiban van az ügy megítélése szempontjából jelentősége, hogy a 2010 február 12-vel a név használójává vált Kérelmezett az esetleges névhasználati jogok vonatkozásában nem vált az előző domain használó jogutódjává, névhasználati joga új igénylőként önállóan keletkezett, a név használatához fűződő esetleges jogait nem igazolta.

A Döntnöki a Szabályzat 29. b) pontja szerinti rosszhiszeműséget, mint a visszavonás előfeltételét a 31. pontban foglaltak alapján vizsgálta. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség e szerint abban az esetben bizonyítható, ha: /…/ b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy (i.) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható. Tekintettel a már 2010-ben is fennálló versenytársi kapcsolatra, mikor Kérelmezett a nevet addig használó, a Kérelmezőtől különböző harmadik személytől a névhasználati jogot megszerezte, a Döntnök Kérelmezett előadása alapján bizonyítottnak látja, hogy Kérelmezett a regisztráció során nem járt el jóhiszeműen, s a név megszerzésével célja az volt, hogy maga is on-line könyvkereskedéssel foglalkozó szolgáltatást nyújtson, s ezzel azon a piacon kezdjen gazdasági tevékenységbe, ahol Kérelmező már jelen volt, szolgáltatóként közismertté vált.

A regisztráció körülményeire és a felek versenytársi kapcsolatára tekintettel a Döntnök úgy találta, hogy Kérelmezett a név igénylésekor az Eljárási Szabályzat 29. pont a) bekezdése szerinti módon járt el: a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez (az igénylés időpontjában) joga vagy jogos érdeke fűződött volna. A Döntnök itt jegyzi meg, hogy a Szabályzat ezt objektív, a rosszhiszeműség fennállásához nem kötött visszavonási okként nevesíti, szemben a 29. b) pont szerinti, a rosszhiszeműség fennállásának szempontjából a 31. pont alapján megítélendő okokkal.

A Döntnök azonban az Eljárási Szabályzat 29. b) pontja összefüggésében domain név igénylésével kapcsolatos rosszhiszeműséget is bizonyítottnak látta, hiszen a Kérelmezettnek tudomással kellett bírnia arról, hogy a jogátruházás folyamatában kezdeményezett regisztráció során a domain nevet abból a célból igényelte, a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. A Döntnök az Eljárási Szabályzat 31. b.) ii pontja alapján a fentiekre tekintettel a Kérelmezett terhére a rosszhiszeműséget megállapíthatónak tartotta.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és elrendeli az antikvárium.hu domain név Kérelmezettől történő visszavonását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2014. november 24.

dr. Verebics János
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum