Elfelejtettem a jelszót.

volvoalkatreszek

volvoalkatreszek.hu
volvoparts.hu

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE


A Volvo Trademark Holding AB (SE-405 08 Göteborg, Svédország) kérelmező („Kérelmező”) által a Vasi Impala Bt. (9800 Vasvár, Alkotmány u. 8.) kérelmezett („Kérelmezett”) ellen a volvoalkatreszek.hu és a volvoparts.hu domain név tárgyában indított, összevont Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnöki tanácsban eljáró Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező volvoalkatreszek.hu és volvoparts.hu domain nevekkel kapcsolatos Kérelmét elutasítja, a Kérelmezett jogát a nevezett domain nevekre fenntartja.


Indokolás

Kérelmező tárgybeli domain nevek ügyében jogi képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be az Alternatív Vitarendező Fórumhoz, amelyben kérte a domain nevek a Kérelmezettől neki történő átruházását, illetve kérelmének elbírálását egyszemélyes döntnöki tanácsban. A Kérelemben szereplő mindkét domain elbírálását az Alternatív Vitarendező Fórum az egyező tény- és jogbeli körülmények miatt összevontan tárgyalta.

I. Tényállás

A tárgybeli domainek 2013. március-április hónapban kerületek bejegyzésre a Kérelmezett javára. A Kérelmezett gazdasági társaság, főtevékenységként gépjárműalkatrész-kiskereskedelemmel foglalkozik. A domainek alatt az eljárás alatt fellelhető honlap tartalma a Volvo gyártmányú gépjárművekhez felhasználható új és használt (bontott) alkatrészek kiskereskedelmével kapcsolatos információkat, ajánlatot tartalmaz.

A Kérelmező Volvo termékei, számos formában lajstromozott és a Kérelemhez „Volvo” védjegye széles körben ismert, jó hírnévnek örvend. A Kérelmező álláspontja szerint a tárgybeli domainek Kérelmezett általi használata sérti a Kérelmezőnek a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Védjegytörvény) 12. § által védett kizárólagos védjegyhasználati jogosultságait, mivel azok használatára a védjegyjogosult Kérelmező a Kérelmezettnek nem adott engedélyt, így az védjegybitorlást valósít meg. Ezen felül a tárgybeli domainek Kérelmezett általi használata megtévesztheti a fogyasztókat, mivel azok arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett ’kapcsolatban állnak’. A Kérelmező álláspontja szerint a DRSZ 10.3. cikkelye a fenti körülmények fennállása esetén megalapozhatja a tárgybeli domain neveknek az Alternatív Vitarendező Fórum általi átruházását a Kérelmezőre és ezen álláspontját alátámasztandó számos, a Chevrolet és Birner megnevezésekkel kapcsolatos Regisztrációs Döntnöki illetve közelebbről meg nem nevezett bírósági döntésre is hivatkozott.

Mindezekre figyelemmel a Kérelmező jogi képviselője útján 2014 márciusában írásban felhívta a Kérelmezettet, hogy hagyjon fel a tárgybeli domain nevek és az azokhoz kapcsolódó különféle e-mail címek használatával, azokat a Kérelmezőre ruházza át és a jövőben tartózkodjon egyes tevékenységektől, amelyek álláspontja szerint a Kérelmező jogsérelmét okozhatják, így különösen, amelyek a Volvo és Kérelmezett szoros üzleti kapcsolatát sugalmazhatják.

A Kérelmezett válaszlevelében vitatta, hogy jogosulatlanul használná a tárgybeli domain neveket, azokat nem kívánta a Kérelmezőre átruházni. Előadta, hogy tevékenységi köre valóban a Volvo használt termékeinek forgalmazása, de e tevékenysége során nem téveszti meg sem a vásárlókat, sem a védjegyjogosultat és ez a honlap tartalmából is egyértelműen kiderül. A domain nevek nem azonosak egyetlen védjeggyel sem és azokra nem is hasonlít megtévesztően és bár a Volvo szót tartalmazzák, a hozzájuk fűzött kiegészítésekkel típusalkatrészekre utalnak, így egyedi megkülönböztető jegyet hordoznak; használatukhoz a Kérelmezettnek jogos érdeke fűződik és az nem minősül védjegybitorlásnak. A Kérelmezett mindezektől függetlenül vállalta, hogy tartózkodni fog minden olyan tevékenységtől, amely sértheti a VOLVO védjegyeket, hogy magát nem tünteti fel a VOLVO felhatalmazott vagy kapcsolt üzleteként vagy szolgáltatójaként és hogy ennek érdekében az érintett honlapokon és egyéb marketing anyagaiban is minden szükséges változtatást, kiegészítést fel fog tüntetni.

Mivel a felek a jogvitát tárgyalásos úton nem tudták rendezni, a Kérelmező a Regisztrációs Döntnök eljárását kérelmezte megfelelően igazolt jogi képviselője útján és kérte, hogy a volvoalkatreszek.hu és volvoparts.hu domain nevek a Kérelmezettől elvonásra illetve a Kérelmező javára delegálásra kerüljenek.

A Kérelmező a kérelmét arra alapozta, hogy a Kérelmezettnek nem fűződik a domainekhez joga vagy jogos érdeke, az sérti a Kérelmező védett VOLVO védjegyét, továbbá hogy a Kérelmezett az ügyben rosszhiszeműen jár el.

A Kérelmező jogi érvelésében arra hivatkozott, hogy a Védjegytörvény 12. § (1) bek., valamint a közösségi védjegyről rendelkező Tanács 207/2009 EK rendelete 9. cikk (1) bekezdése alapján védjegyek oltalma alapján Kérelmező a védjegyek árujegyzékébe tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában kizárólagosan jogosult a VOLVO megjelölés használatára.

Álláspontja szerint a Kérelmezettnek semmilyen joga vagy jogos érdeke nem fűződik a kérelmezett domain nevek regisztrálására, illetve használatára, az abban szereplő védjegy vonatkozásában nem rendelkezik semmilyen iparjogvédelmi vagy egyéb jogosultsággal. Kérelmező és Kérelmezett között semmilyen jogi vagy kereskedelmi kapcsolat nem állt vagy áll fenn, a Kérelmező nem adott semmilyen engedélyt vagy hozzájárulást Kérelmezettnek a védjegyek bármely módon történő használatára. Kérelmezett domain nevek tekintetében a fogyasztók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy domain neveken keresztül elérhető internetes oldalakon található áruk és szolgáltatások a Kérelmezőtől származnak és a védjegyek jóhírét, áruinak ismertségét és azok piaci megbecsülését kihasználva igyekszik a Kérelmezett saját üzleti nyereségét növelni. A Kérelmezett tudatában van a fenti körülményeknek, ezért a domain nevek igénylése és azok használata is rosszhiszeműen történt illetve történik.

Kérelmének alapját a VOLVO védjegyek jogosultjaként a Kérelmezőt feltüntető listával, valamint a Kérelmező által kiállított, a felek közötti üzleti együttműködés fennállását cáfoló nyilatkozattal, illetve a felek közötti levezéssel kívánta bizonyítani.

A Kérelmezett érdemi védekezést terjesztett elő, amelyben elismerte a Kérelmező a VOLVO megjelöléshez fűződő névhasználati- és védjegyjogosultságát, de vitatta, hogy a Kérelmezőnek ne fűződhetne joga illetve jogos érdeke a VOLVO megjelölés használatához, illetve azt, hogy rosszhiszeműen járt volna el.

A Kérelmezett jogi érvelésében rámutatott, hogy üzleti tevékenysége új és használt Volvo alkatrészek forgalmazása, ezért jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az ez iránt érdeklődőket erről tájékoztathassa az interneten elérhető formában is. Ezt csak akkor teheti hatékonyan, ha már domain nevében is utal tevékenységére, amely azonban csak a tájékoztatást, a beazonosíthatóság biztosítását célozza. Maga a domain név semmiféle formában nem utal arra, hogy a Kérelmezett a Kérelmezővel bármiféle jogi kapcsolatban lenne – csak azt a tényt rögzíti, hogy a domain alatt elérhető oldalon keresztül Volvo alkatrészek beszerezhetőek. Jogi érvei vonatkozásában hivatkozott a Védjegytörvény 15. §-ra továbbá a Tanácsadó Testület 16/2011 (VII.12.) sz. állásfoglalására.

A Kérelmezett érdemi védekezésére előadott észrevételében a Kérelmező idézte a Regisztrációs Döntnöki eljárás szabályait és lényegében megismételte korábban előadott álláspontját, mely szerint a Kérelmezettnek nem fűződik jogos érdeke a domain használathoz, rosszhiszeműen jár el. Hivatkozott a Tanácsadó Testület a 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalására, amelyet akként értelmezett, hogy a más védjegyével azonos vagy összetéveszthető domain névnek a védjegyjogosult engedélye nélkül történő üzleti célú használata a Védjegy törvény alapján tilos, azaz védjegybitorlást (Védjegytörvény. 27. §) valósít meg, különösen, ha a megjelölést az elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó üzleti levelezésben vagy az interneten megvalósuló reklámozásban használják a védjegyjogosult engedélye nélkül.

A Kérelmező észrevételében azt is hangsúlyozta, hogy az olyan leíró jellegű toldalék használata, mint amilyennek a Kérelmező az „alkatrész” illetve angol nyelvű megfelelőjét, a „parts” kifejezést tekinti, a védjeggyel kapcsolatban más számára nem ad felmentést a védjegybitorlás alól. Álláspontja szerint a megítélés szempontjából elhatárolandó a javítási szolgáltatási és az áruforgalmazási tevékenység is. Álláspontja szerint a Védjegytörvény 15. §-t az üzleti tisztesség követelményével összhangban kell értékelni.

Mindezekre tekintettel a Kérelmező maradéktalanul fenntartotta a kérelmezett domain név delegálásának a Kérelmezettől való visszavonására és a delegálás kérelmező részére történő átruházására irányuló kérelmét.II. Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, Kérelmezett nyilatkozata, Kérelmező erre adott észrevétele, a felek által csatolt bizonyítékok, valamint a nyilvános weboldalakon elérhető adatok és tények, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (RDSZ) rendelkezései alapján hozta meg döntését. A Kérelmező képviselője tartalmilag és alakilag megfelelő meghatalmazást csatolt, így a döntés meghozatalának nem volt akadálya.
Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára. A Döntnök megvizsgálta a Kérelmezőhöz köthető „VOLVO” elemet tartalmazó védjegyeket az SZTNH által nyilvános weboldalon közzétett védjegy lajstromadatok szerint és megállapította, hogy a Kérelmező „VOLVO” szó- és ábrás védjegyre érvényes közösségi, ill. nemzeti oltalommal rendelkezik, amit a Kérelmezett is elismert.

A Döntnök erre vonatkozóan azonban figyelembe vette és elfogadta a Kérelmezett a védjegyoltalom korlátaira vonatkozó érvelését is, azaz hogy a Kérelmező „Volvo” védjegyekhez fűződő jogait csak a védjegyoltalmi szabályok törvényes korlátain belül érvényesítheti a Kérelmezettel szemben. A Kérelmezett által hivatkozott Védjegytörvény 15. § c) pontja kimondja, hogy a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében.

A tárgybeli domain nevek alatt üzemeltett honlapon a Volvo gépjárművek új- és használt tartozékait, alkatrészeit forgalmazza a Kérelmezett, amely árukat az ésszerűség keretein belül csak az egyébként védett Volvo kifejezés használatával azonosíthatják be a vásárlók, ezért a Kérelmezett jogosan és a törvény által megengedett kereteken belül használja a Kérelmező védjegyét és ehhez nyilvánvaló jogos érdeke is fűződik.

A Kérelmezett érvelését támasztja alá az Európai Unió Bírósága által a C-63/97. sz. (BMW v Deenik) ügyben hozott ítélet is, amely kimondta, hogy a védjegy jogosultja nem tilthat el a védjegy használattól olyan harmadik személyt, aki a védjeggyel érintett termékek kereskedelmével vagy javításával foglalkozik és a védjegyet a nyilvánosság tájékoztatásának céljából használja. Az ilyen megengedett használat feltétele azonban, hogy a védjegy használata nem keltheti azt a benyomást, hogy a kereskedő és a védjegyjogosult között üzleti vagy más hasonló különleges kapcsolat állna fenn, illetve hogy a kereskedő a védjegyjogosult terjesztési hálózatának része. A Döntnök álláspontja szerint azonban ilyen kizáró körülmények a jelen ügyben nem állapíthatók meg.

A Döntnök ezt követően megvizsgálta azt is, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett domain névhez, illetve hogy fennáll-e olyan körülmény, amelyből megállapítható, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen használja.

A Döntnök a kérdés eldöntése érdekében a tárgybeli domain nevek alatt megtalálható honlapok tartalmát megvizsgálta és az ott fellelhető tartalom alapján megállapította, hogy a Kérelmezett a felek jelen ügyben is becsatolt levelezése során felajánlott vállalásainak valóban eleget tett. A honlap a látogatókat világosan és egyértelműen tájékoztatja arról a körülményről, hogy a Kérelmezett honlapja nem áll kapcsolatban az AB Volvo, a Volvo Car Corporation, vagy más Volvo társaságokkal, akiknek a termékei a honlapon is megtekinthetők, illetve hogy „ellenkező értelmű utalás hiányában a honlapon szereplő márkák, cégemblémák és egyéb emblémák, a Volvo Trademark Holding AB és/vagy a Volvo Cars márkajogának tárgyát képezik.” A honlapon Volvo ábrás védjegy nincsen feltüntetve, a Volvo megnevezést a Kérelmezett csak az alkatrész kereskedelemhez, az áru azonosításához feltétlenül szükséges mértékben használja.

Kétséget kizáróan megállapítható volt tehát, hogy a tárgybeli domain alatt fellelhető honlapon semmilyen adat vagy körülmény nem mutat arra, hogy a Kérelmezett a fogyasztókat bármely formában megtévesztené a Volvo védjegy jogosultjának személyével vagy akár a Volvo vállalatcsoporttal való üzleti kapcsolat tekintetében. Ellenkezőleg, a Kérelmezett együttműködött a Kérelmezővel, hogy ennek még a látszatát is elkerülje. Ezért a Kérelmező domain- illetve védjegyhasználata nem tekinthető rosszhiszeműnek és eljárása az üzleti tisztesség követelményét sem sérti.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 29. a) és b) pontjai alapján a Kérelmet alaptalannak találta és azt teljes terjedelmében elutasítja.

Budapest, 2014. november 13.

Dr. Jambrik Gergely
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum