Elfelejtettem a jelszót.

dogchowdisccup

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a dogchowdisccup.hu és gondosgazdik.hu domain nevek tárgyában

Az Orbán Ügyvédi Iroda részéről képviselt Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által a RETAVITOR Kft (1093 Budapest, Lónyai utca 16.), mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a dogchowdisccup.hu és gondosgazdik.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egy személyben eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

A Tanács a Kérelmező által a dogchowdisccup.hu és gondosgazdik.hu domain nevek tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.

A Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.

Indokolás

1. Kérelmező kérelme és annak indokai

1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte a dogchowdisccup.hu, valamint gondosgazdik.hu domain nevek átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.

1.2. A kérelem indokaként, a Kérelmező névhasználati joga tekintetében Kérelmező előadta, hogy a domain nevek azonosak, vagy megtévesztően hasonlítanak a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult), illetve a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés).

1.3. Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett jogelődjével, az Avantgarde Consumer Communications Kft-vel (a továbbiakban „Avantgarde”) megbízási szerződést kötött 2011 évben marketing tevékenységre, és ennek keretében feladata volt a kérelmezett domain neveket a saját nevében, de a Kérelmező érdekében igényelni. Erre figyelemmel a kérelmezett domain neveket a Kérelmező vette használatba és azokon a mai napig a Kérelmező által feltöltött tartalmak találhatók. A Kérelmező egy belső ellenőrzése folytán derült fény arra, hogy a kérelmezett domain nevek – annak ellenére, hogy a Kérelmezett jogelődjével a megbízás lezárásra került, és Kérelmező valamennyi díjfizetési kötelezettségének eleget tett – nem kerültek Kérelmező részére delegálásra, így a Kérelmező ennek érdekében megkereste Kérelmezettet. Időközben azonban Kérelmezett tulajdonosi köre átalakult, neve megváltozott, és vele szemben hivatalbóli törlési eljárás van folyamatban.

1.4. Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain nevek jogosultjaként a Kérelmezett megváltoztathatná a kérelmezett domain nevek alatt a Kérelmező által fenntartott honlapok tartalmát, ami Kérelmezőre hátrányos lenne, mivel több év alatt jelentős összegeket fordított ezek marketingjére, amely által a célcsoport körében széleskörű ismertségre tett szert.

1.5. Kérelmező előadta, hogy a dogchowdisccup.hu domain név a Kérelmező DOG CHOW (szó) 138725 lajstromszámú nemzeti védjegyéből képzett domén név, valamint a DOG CHOW DISC CUP a Kérelmező kereskedelmi megjelölése is egyben. A gondosgazdik.hu domain név pedig a GONDOS GAZDIK kereskedelmi megjelöléséből képzett domain név. A kereskedelmi megjelölések használatának bemutatására a Kérelmező egyes honlapok tartalmáról készített mellékleteket csatolt, hivatkozva arra, hogy a csatolt oldalakon megtalálható a Kérelmező állateledel-üzletágának, a PURINA-nak a védjegyei is, elsősorban a PURINA (szó) 123560 lajstromszámú nemzeti védjegy.

1.6. Kérelmező a Kérelmezettnek a kérelmezett domain nevekhez fűződő joga tekintetében előadta, hogy azok 2011-ben kerültek regisztrálásra a Kérelmezett részére, de azokat a delegálástól kezdődően kizárólag Kérelmező használta, az ő tartalmai jelentek meg a domain nevek alatt. Kérelmező nyilatkozata szerint a Kérelmezettnek nincs semmilyen joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain nevekkel kapcsolatban: A dogchowdisccup.hu domain névben a „dog” valamint a „disccup” elemek egy kutya sportra, a gondosgazdik.hu pedig egy kutya tartással kapcsolatos tematikus oldalra utalnak. A Kérelmezett a cégkivonatában található egyetlen tevékenységi köre alapján sem folytat olyan tevékenységet, amely kapcsolódhatna a domain nevekhez, melyek az igénylésüktől kezdve a Kérelmező oldalaira vannak átirányítva. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett nem használja törvényesen a kérelmezett domain neveket, mivel Kérelmezett ténylegesen közvetítői szerepet tölt be, így nem használja rendeltetésszerűen a domain neveket. Azonban fennáll a veszélye, hogy a Kérelmezett a kérelmezett domain neveket saját oldalára átirányítsa a jelenlegi oldalakról, amellyel súlyos károkat okozhatna a Kérelmezőnek.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

2.1. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: „RDESZ”) 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

2.2. Kérelmező kérelmére a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő.

3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére

3.1. Kérelmezett érdemi védekezése hiányában Kérelmező nem tett nyilatkozatot.

4. A döntés szempontjából releváns szabályozási háttér

4.1. A Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) I. Fejezetének fogalom-meghatározásai szerint:
- „Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.”
- „Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.”
- „Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.”
- „Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri a domain delegálásának visszavonását vagy a részére történő átruházását.”
- „Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.”

4.2. A DRSZ II. Fejezet 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”

4.3. A DRSZ II. Fejezet 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles

a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,

b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,

c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,

d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”

4.4. A DRSZ IV. Fejezet 7.1 pontja alapján „[domain-használó] jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy

a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és

b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és

c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.”

4.5. A DRSZ 7.2. pontja alapján „[bíróság] vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.”

4.6. A DRSZ 7.3. pontja alapján „[a] domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó - a 8.2. pontban meghatározottak kivételével - nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.”

4.7. A DRSZ 7.4. pontja alapján „[az] átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.”

4.8. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”

4.9. Az RDESZ I. 3. pontja alapján „[kérelmezett] az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került.”

4.10. Az RDESZ I.4. pontja alapján „[kérelmező] az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti.”

4.11. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök 30 napon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

4.12. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”

4.13. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

4.14. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

4.15. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
(i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

4.16. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”

A Regisztrációs Döntnök az eljárás során az alábbiakat állapította meg:

5. Előzetes megállapítások

5.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain nevek közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomainek, a Regisztrációs Döntnök az RDESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmezett, mint domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök döntésének. A kérelem vonatkozásában hiánypótlási felhívás kibocsátására nem került sor, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki Tanácsban jár el.

5.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, valamint az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.

6. Érdemi megállapítások

6.1. Kérelmező a kérelemben a kérelmezett domain név átruházását kérte; jogcímként azt jelölte meg, hogy a kérelmezett domain nevek azonosak vagy megtévesztésig hasonlítanak a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult), illetve a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés).

6.2. Kérelmező hivatkozása alapján az eljáró Regisztrációs Döntnök ellenőrizte a kérelmezett domain nevek alatt található tartalmat, és megállapította, hogy ott a Kérelmezőhöz kapcsolódó tartalmak találhatók, nem lelhető fel olyan információ, amely szerint a kérelmezett domain neveket bármilyen formában ténylegesen Kérelmezett (is) használná. Regisztrációs Döntnök ugyancsak megállapította, hogy a az ingyenes on-line elérhető nem hiteles, tárolt cégkivonat alapján a Kérelmezett társasággal szemben valóban kényszertörlési eljárás van folyamatban.

6.3. Tekintettel arra, hogy a Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést az eljárásban, a RDESZ IV.22. pontja alapján ez a Kérelmező kérelmében foglaltaknak a Kérelmezett általi elismerését jelenti, így Regisztrációs Döntnök a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hozta meg döntését.

6.4. A RDESZ VI.29. pont első kumulatív feltételének fennállása tekintetében Regisztrációs Döntnök megvizsgálta, hogy a kérelmezett domain nevek azonosak-e vagy megtévesztően hasonlítanak-e egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult. Ennek keretében megállapította, hogy a Kérelmező által hivatkozott védjegy jogosultja nem a Kérelmező, hanem annak anyavállalata, a Nestlé S.A., és Kérelmező nem csatolt védjegyhasználati megállapodást, ilyenre nem is hivatkozott. Regisztrációs Döntnök ezért megvizsgálta a Kérelmező – és Kérelmező anyavállalatának, a Nestlé S.A-nak – a honlapján található információkat a tekintetben, hogy a védjegyhasználati szabályokat feltárja; e körben azonban megállapította, hogy a Kérelmező honlapján a védjegyek és szellemi termékek jogosultjaként kifejezetten a Société des Produits Nestlé S.A. került feltüntetésre, míg az anyavállalat angol nyelvű honlapján szereplő információk szerint a szellemi tulajdon, így a védjegyek használatára a Nestlé csoport bármely leányvállalata (így Kérelmező) is jogosult. Ezen ellentmondó információk alapján a Regisztrációs Döntnök nem tartotta egyértelműen megállapíthatónak, hogy Kérelmező jogosult lenne azon, általa hivatkozott védjegy használatára, amellyel valamely kérelmezett domain név azonos vagy összetéveszthető lenne.

6.5. Regisztrációs Döntnök azonban figyelembe vette, hogy az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1970. évi 18. törvényerejű rendeletben kihirdetett ún. Párizsi Uniós Egyezmény 1. Cikk (2) bekezdése, valamint 8. Cikke alapján a kereskedelmi nevet, mint az ipari tulajdon oltalmának tárgyát az unió mindegyik országa, így Magyarország is oltalomban részesíti, bejelentés vagy lajstromozás kötelezettsége nélkül, akár része az valamely gyári vagy kereskedelmi védjegynek, akár nem. Mivel Regisztrációs Döntnök megállapíthatónak találta, hogy a „GONDOS GAZDIK” ILLETVE „DOG CHOW DISC CUP” kifejezéseket a Kérelmező kereskedelmi, üzleti tevékenységével kapcsolatosan használta, következésképpen ezen kifejezések, mint kereskedelmi nevek a Kérelmező magyar jogszabály által védett, oltalom alatt álló névnek minősülnek; így a RDESZ VI.29. pont első kumulatív feltétele teljesült.

6.6. Regisztrációs Döntnök mindezek alapján, a kérelem alapján megvizsgálta, hogy megállapíthatók-e a RDESZ VI.30. pontjában írt feltételek mindegyikének hiánya, amelyekre tekintettel a RDESZ VI.29. pont a) bekezdése alapján a kérelmezett domain nevek visszavonásának és a Kérelmezőre való átruházásának helye lenne.

6.7. Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain nevekhez a Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke, mivel a RDESZ VI.30. pontjában írt feltételek nem teljesülnek. A RDESZ VI.30. a) és c) bekezdéseinek vizsgálata tekintetében Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezett a kérelmezett domain neveket – a rendelkezésre álló bizonyítékok és Kérelmezőnek a Kérelmezett által nem vitatott, így elismert nyilatkozata szerint – a kérelem előterjesztését megelőzően soha nem használta, ilyen célú előkészületeket sem tett. A RDESZ VI.30. pont b) bekezdésében írt feltétel tekintetében megállapításra került, hogy Kérelmezettnek a kérelmezett domain nevek nem közismert elnevezései (korábbi és jelenlegi cégnevén sem).

6.8. Erre figyelemmel a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain nevek a Kérelmező számára a magyar jog alapján védett olyan nevek (illetve azokhoz a domain név képzési szabályokból akadó eltérésekkel megtévesztően hasonlítanak), amelyeket Kérelmezett anélkül igényelt, hogy azokhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna.

6.9. Az eljáró döntnöki Tanács rögzíti, hogy a Kérelmezőnek a kérelmezett domain nevekkel összefüggő esetleges visszaélésből fakadó potenciális üzleti kockázataira vonatkozó, a kérelmezett domain nevek igénylésével és használatával össze nem függő nyilatkozatait döntése meghozatala során – hatáskör hiányában – nem vette figyelembe, különösen, mivel azok nem tartoznak a Regisztrációs Döntnök által feltárandó tényállás körébe sem.

7. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések

7.1. Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró egy tagú döntnöki Tanács megállapítja, hogy a DRSZ 10.3. pontjának ba) bekezdése, illetve a RDESZ VI. 29. pont a) bekezdése és 30. pontja alapján Kérelmezett anélkül igényelte a Kérelmezett számára a magyar jog által védett, kérelmezett gondosgazdik.hu és dogchowdisccup.hu domain neveket, hogy azokhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna.

7.2. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács a kérelmet alaposnak találta, ezért a DRSZ 10.3. pont ba) bekezdése, illetve a RDESZ 29. pont a) bekezdése alapján ezennel elrendeli a kérelmezett gondosgazdik.hu és dogchowdisccup.hu domain név visszavonását Kérelmezettől és annak Kérelmező részére történő átruházását.

7.3. A Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a DRSZ 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a DRSZ 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.

7.4. A RDESZ VI. 33-34. pontjai alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró egy tagú döntnöki Tanács jelen döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó a közléstől számított 30 napon belül hajtsa végre, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják Regisztrációs Döntnök számára, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.Budapest, 2014. december hó 2.Dr. Bozzay Gyöngyi
Regisztrációs Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum