Elfelejtettem a jelszót.

na-ka

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


A „na-ka.hu” domain név tárgyában a Cenaolo International Kft ( 1132 Budapest, Visegrádi u.17.II.em.2.a., jogi képviselője: Nagy és Trócsány Ügyvédi Iroda, 1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b. ) Kérelmező által a Dallos Kft ( 7630 Pécs, Üszögi Kiserdő u.1. ) Kérelmezett ellen indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


d ö n t é s t:


a Regisztrációs Döntnök a „na-ka.hu” domain nevet a Dallos Kft ( 7630 Pécs, Üszögi Kiserdő u.1. ) Kérelmezettől visszavonja és azt a Cenaolo International Kft ( 1132 Budapest, Visegrádi u.17.II.em.2.a. ) Kérelmező javára átruházni rendeli.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domain-regisztrációs Szabályzat által előírt feltételeknek.


Indokolás:

I.

Kérelmező a „na-ka.hu” domain Kérelmezettől való átruházását kérte, egyszemélyes döntnöki tanácsban.

Álláspontja szerint a domain azonos, vagy megtévesztően hasonlít
- a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez
- a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez
- olyan névhez, amelyen Kérelmezőnek szerzői joga áll fenn, vagy ennek érvényesítésére jogosult.

A kérelmezett domainhoz fűződő jogát a kérelemhez csatolt védjegy adatlap csatolásával igazolta, amely szerint a „naka” szóra 211932 lajstromszám alatt 2013.04.22. napjától védjegy oltalom illeti meg.

Előadta, hogy a „naka.hu” domain használatára vonatkozóan jogelődje, a Cenaolo Bt és Kérelmezett között per volt folyamatban. A Pécsi Ítélőtábla Gf.VI.30.092/2013/6. sz. ítélete szerint Kérelmezett a „naka.hu” domain regisztrálásával megsértette Kérelmező szerzői jogát. Az ítélet alapján az Internet Szolgáltatók Tanácsa nyilvántartó törölte Kérelmezett delegálását a domainra. Az ítéletet Kérelmező csatolta a kérelméhez.
Álláspontja szerint a „na-ka.hu” domain megtévesztően hasonlít a „naka.hu” domain névhez, ezért a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 29.pontja alapján kérte a domain átruházás elrendelését.

Hivatkozott arra, hogy a „naka.hu” domaint hasznosítani kívánja, ezért jogi érdeke fűződik az ahhoz megtévesztően hasonló „na-ka.hu” domain megszerzéséhez.

Előadta, hogy Kérelmezett a „na-ka.hu” domain alatt tartalmat sosem szerepeltetett, jelenleg sem szerepeltet, illetve a fent hivatkozott bírósági ítélet alapján nem is tehetett előkészületeket a domain használatára, ezért álláspontja szerint Kérelmezettnek nem fűződik joga a domainhoz.

Kérelmező szerint Kérelmezett eljárása rosszhiszemű is. Csatolta a Kérelmezett részére 2014.03.19.-én kézbesített levelét, amelyben a bírósági ítéletre hivatkozva felszólította Kérelmezettet arra, hogy 15 napon belül kezdeményezze a domain törlését. Kérelmezett a levélre nem válaszolt és a domainról sem mondott le.


II.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére nem terjesztett elő érdemi védekezést.


III.

Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 22. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a fenti döntést hozta.

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint: „a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező nem vitásan védjegyoltalommal rendelkezik az eljárás tárgyát képező domainhoz az összetéveszthetőségig hasonlító megjelölésre, azaz kizárólagos névhasználati joga van arra vonatkozóan.

A „naka” és a „na-ka” szavak közötti, mindössze egyetlen kötőjelből álló különbség alkalmatlan arra, hogy a megjelöléseket egymástól megkülönböztesse. Szóban kiejtve különbség nincs is a megjelölések között, az Internetes keresőbe a „na-ka” megjelölést beírva pedig kizárólag „naka” előtagú, rövidítésű, vezérszavú találatok jelennek meg, azaz a két megjelölés az összetéveszthetőségig hasonlít egymáshoz.

Érdemi védekezés hiányában Kérelmezett joga, jogos érdeke a domain használatára nem volt megállapítható.

A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint Kérelmezett eljárása rosszhiszemű is, mivel a domainról a jogsértésről való tudomásszerzés, azaz a jogerős bírósági ítélet és Kérelmező felhívása alapján sem mondott le ( Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1.a., 2.3.2.b. pontok).


IV.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja szerint Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2015.február 3.


Dr.Révész Ilona
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum