Elfelejtettem a jelszót.

foodbox

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

A foodbox.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Foodbox Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76) Kérelmező által a Csenteri Judit magánszemély Kérelmezett ellen a foodbox.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést
A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a foodbox.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.

A Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.
Indokolás
I. A Kérelem
A kérelmezett domain név használatához fűződő jog részletesen:

A Kérelmező cég (Foodbox Kft.) a jogosultja a 206.614 lajstromszámú „foodbox” védjegynek. A védjegyoltalom a 29. 30. és 43. áruosztályokra terjed ki, többek között az alábbi termékekre és szolgáltatásokra:
- Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; gyümölcsön, zöldségen, húson, halon alapuló készételek.
- Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég; étkezési tésztaféléken, rizsen, gabonán alapuló készételek.
- Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; étkezési szolgáltatás helyben fogyasztásra és elvitelre.
A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára [1997. évi XI. tv. 12. § (1)]. A Kérelmezett által használt domain név megegyezik (ill. az összetéveszthetőségig hasonló) a Kérelmező védjegyével [1997. évi XI. tv. 12. § (2) a) és (b)].

A fentieken túl a polgári jog általános szabályai szerint is védett az „Foodbox” név (Ptk. 2:49. §). A kérelmező nem fejtette ki részletesen az ezzel kapcsolatos igényét, de feltehetően a névhez fűződő személyiségi jogra utalt.

További körülményként a Kérelmező előadta, hogy a foodbox.hu domaint Csenteri Judit magánszemély részére delegálták 2005-ben. A Kérelmezett a kérdéses domain alatt nem üzemeltet semmilyen szolgáltatást, a domain névhez nincs tartalom rendelve, alatta semmi nem jelenik meg, vagyis a domain nevet nem használja tisztességesen és rendeltetésszerűen és az elmúlt kilenc évben sem használta azt. A használat hiányának bizonyítására csatolta a kérelméhez a közjegyzői ténytanúsítványt, melyen egyértelműen látható, hogy legalább 2012 júniusa óta nem volt a honlapon semmilyen tartalom elérhető.

II. A kérelmezett érdemi védekezése

A kérelmezett felhívás ellenére semmilyen érdemi védekezést nem terjesztett elő.

IV. Döntés indoklása

A Döntnök a kérelmező által csatolt közjegyzői okiratot bizonyítékként fogadta el arra, hogy a Kérelmezett rosszhiszemű magatartást tanúsít azzal, hogy semmilyen célra nem használja a domain nevet, csupán fenntartja azt.

4.2 A DRESZ rendelkezései

Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”

A RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

A RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
(i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

4.3 A döntnök álláspontja

A döntnök a Kérelemben foglaltakkal egyezően azt állapította meg, hogy a DRESZ 29. és 30. pontja a jelen ügyben alkalmazható. A Kérelmezett semmilyen nyilatkozatot nem tett arra vonatkozóan, hogy miért igényelte a domain nevet, és milyen joga lenne a domain név használatára.

A Kérelmezettel szemben a Kérelmező többszörösen igazolta, hogy joga fűződik a domain névhez, amely jogot a védjegy törvény és az új polgári törvénykönyv, éppen a Kérelmező által hivatkozott rendelkezései is alátámasztanak. Mindez megalapozza DRESZ 29-30. Pontjában foglaltakat, ezért a döntnök a kérelmet alaposnak fogadta el.


Budapest, 2015. január 13.


Dr. Soós Andrea Klára döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum