Elfelejtettem a jelszót.

atera

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

Az atera.hu domain tárgyában indult eljárásban

Az ATERA GmbH (Leutkirch im Allgäu, Baden-Württemberg Im Herrach 1 88299, Németország) Kérelmező jogi képviselője által Litva Zsolt János magánszemély Kérelmezett ellen az atera.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést
A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által az atera.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.

A Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.
Indokolás

I. A Kérelem
A Kérelmező jogi képviselője előadta, hogy az ATERA GmbH megalapítása, azaz 1963 óta gépjárművekre szerelhető szállítóeszközök gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. A Kérelmező működésének több mint ötven évében különösen nagy hangsúlyt fektetett az előállított termékek felhasználó-barát és funkcionális kialakítására, és magas színvonalú termékek kifejlesztésére. Mivel az évek során jelentősen változtak a fogyasztói igények, ezért a Kérelmezői Társaság különböző, az aktuális igényeknek megfelelő áruval jelent meg a piacon, például többféle gépjárműtetőre szerelhető kerékpártartót, autóhátra szerelhető kerékpártartót, illetve autótetőre szerelhető snowboardtartót fejlesztett ki. Ezen magas színvonalú és minőségű árukat elnevezéseként használt Kérelmezői „Atera” védjegy – a hosszú évek során való folyamatos és intenzív használatnak köszönhetően – széles körben ismertté vált a fogyasztók körében, weblapja: http://www.atera.de/ honlap alatt.
Bizonyította, hogy a Kérelmező kizárólagos jogosultja „Atera” megjelölés vonatkozásában a 008182719 lajstromszám alatt bejegyzett közösségi szóvédjegynek. A védjegy lajstromkivonatát becsatolta.
Érvelésében kitért a védjegyhasználatra és arra, hogy a magánszemély igénylő rosszhiszeműen nem használja a domaint, ráadásul nem is fűződik joga a domain névhez.

II. A kérelmezett érdemi védekezése
A Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, de beismerte, hogy nem tart igényt a domain névre és „az átruházásba azzal a feltétellel egyezik bele, ha a költségek a Kérelmezőt terhelik”.

III. Döntés indoklása

A döntnök ellenőrizte, hogy a Kérelmezett valóban nem használja a domain nevet. Érdemi védekezés hiányában megállapította továbbá, hogy a Kérelmezettnek nem fűződik jogi érdeke a domain névhez.

Az DRESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”

A RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

A RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
(i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”


A fentiek alapján a Döntnök megállapította, hogy a domain név azonos egy olyan névvel („atera”), amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult. A visszavonás első feltétele tehát teljesül.

Ezt követően a Döntnök a DRESZ 29. Pont második fordulatát vizsgálta. E szerint vagylagos a visszavonás második feltétele, azaz: a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik”.

A jelen ügyben megállapítható, hogy Kérelmezettnek nincs védett igénye az atera névhez. A rosszhiszeműség részletesebb vizsgálatát a Döntnök szükségtelennek találta, mivel a feltétel vagylagos a DRESZ 29. Pont második fordulatában, és a döntnöki ügyek állandó gyakorlata szerint a huzamosabb idejű nem használás (készletezés) rosszhiszeműséget valósíthat meg.

Az a tény, hogy Kérelmezett beismerte azt, hogy „nem tart igényt” a domain névre nem mentesíti a költségek viselése alól. Ezt a feleknek megállapodás keretében külön rendezhetik, ám erre a döntnöki eljárásnak nem lehet ráhatása. A döntnöki eljárás a jogszabályok és a DRSZ alapján történik, nincs mód „enyhítő körülmények” vizsgálatára illetve szubjektív mérlegelésre.


A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2015. február 12.

Dr. Soós Andrea Klára Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum