Elfelejtettem a jelszót.

hungaroinfo

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a hungaroinfo.hu domain tárgyában indult eljárásban

Hungaroinfo Travel Services GmbH Kérelmező által Filep Józsefné Kérelmezett ellen a hungaroinfo.hu domain név trágyában indított Regisztrációs Döntnöki Eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a hungaroinfo.hu domain nevet Filep Józsefné Kérelmezettől visszavonja , és elrendeli annak Hungaroinfo Travel Services GmbH Kérelmező javára történő átruházását.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás

I. A Kérelem

Kérelmező indokolásában előadta, hogy No 008687097 lajstromszámon regisztrált „HUNGAROINFO” közösségi szóvédjegy jogosultja 2010. március 25.-i regisztrációval Magyarország területére is kiterjedő oltalommal. Kérelmező a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolta védjegy-jogosultságát.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a hungaroinfo.hu domain nevet anélkül igényelte, hogy meggyőződött volna arról, hogy az általa választott név, annak igénylése, illetve használata nem sérti-e más személy vagy szervezet jogát, megsértve ezzel a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontját.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett általi domain név-használat rosszhiszeműen történik, mert a kérelmezett domain név alatt semmilyen valós tartalom nem található, és feltételezhető, hogy Kérelmezett domain név használata arra irányul, hogy Kérelmezőt megakadályozza abban, hogy az érintett nevet domain név részeként regisztráltathassa, mint védjegyjogosult.

Kérelmező előadta, hogy elektronikus levél útján felhívta a Kérelmezettet, hogy domain használatáról a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2 b) pontja alapján mondjon le, azonban üzenetére sem a Kérelmezettől, sem annak adminisztratív kapcsolattartójától semmilyen választ nem kapott.

Kérelmező kérelme mellékleteként csatolta a védjegylajstrom kivonatot, továbbá csatolta az ügyvédi meghatalmazást, valamint egy linket, mely a kérelmezett domain névre vonatkozó hivatalos adatokat mutatja meg a domain adatbázisban.

Kérelmező a fenti domain név visszavonását és javára történő átruházását kérte.
Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit az eljárási szabályzat 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezett részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

III. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmező által csatolt dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy Kérelmező 2010.március 25. óta jogosultja a HUNGAROINFO közösségi szóvédjegynek a 35,39,41,43 áruosztályokra kiterjedő oltalommal. Mivel a kérelmezett domain név azonos a Kérelmezőt megillető szóvédjeggyel, ez alapján a RDSZ 29. a.) pontjában foglalt feltétel megállapítható.

Döntnök megállapította, hogy Kérelmező helytállóan érvelt abban, hogy a RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Döntnök ezt követően azt vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett névhez, illetve a kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy használta-e fel.

Mivel Kérelmezett neve a kérelmezett domain névvel nem hozható összefüggésbe, érdemi védekezést nem terjesztett elő, valamint a kérelmezett domain név alatt csupán egy linkeket tartalmazó, érdemi tartalomnak nem tekinthető oldal található, így ebből és a rendelkezésre álló anyagokból Kérelmezett részére a domain név vonatkozásában ahhoz fűződő joga, vagy jogos érdeke nem volt megállapítható.

Döntnök a kérelemben előadottakat alaposnak találta, és az RDESZ 31. b) pontja alapján megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is.

Döntnök mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Kelt, 2015. május 7.

Dr. Mayer Erika
döntnök


Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum