Elfelejtettem a jelszót.

caterpillartelefonok

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

A caterpillartelefonok.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Caterpillar Inc (100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629-9620) Kérelmező jogi képviselője által a PTTSystems Kft (1035 Budapest, Raktár utca 39-41. 1. ép. fszt. 39) Kérelmezett ellen a caterpillartelefonok.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a caterpillartelefonok.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.

A Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.
Indokolás

I. A Kérelem

Kérelmező előadta és bizonyította, hogy jogosultja az alábbi közösségi védjegyeknek

001062892 lajstromszámú és 1999. január 26-ai elsőbbségű védjegy: ’CATERPILLAR’ ábrás védjegy;
005541131 lajstromszámú és 2006. december 11-ei elsőbbségű védjegy: ’CATERPILLAR’ szó védjegy

Hivatkozott arra, hogy a Kérelmező Európában ismert vállalat, amely termékeivel az Európai Unió piacán, így Magyarországon is jelen van védjegyei közismertek és jóhírnevet élveznek.
Kérelmezőnek 2014 során jutott tudomására, hogy Kérelmezett a kifogásolt domain név alatt üzemeltetett honlapon olyan szerzői jogi védelem alatt álló tájékoztató anyagokat közöl amelyek használata kizárólag a Kérelmező hivatalos licenc jogosultjaink van fenntartva vagy nyilvánosan el sem érhetőek. Kérelmező az anyagok nyilvánosságra hozatalához nem járult hozzá. A honlapról a „wayback machine” által készült képeket csatolta.

Az eljárást megelőzően a Kérelmező levélben szólította fel a Kérelmezettet, aki nem válaszolt a levélre azonban levette a kifogásolt domain név alatt található honlapot ellenben a domain nevet nem adta át a Kérelmezőnek illetve arról nem mondott le. A megismételt kérésre azonban már nem reagált semmilyen módon a Kérelmezett.

Jogi érvelésében a Kérelmező előadta, hogy a Kérelmező javára a magyar jog által védett név és a vitatott domain név között fennálló azonosság, illetve megtévesztő hasonlóság vizsgálata során a "CATERPILLAR" nevet kell a caterpillartelefonok.hu domain névvel összevetni. Az összevetés alapján - tekintettel arra, hogy a magyarországi domainekre utaló .hu országkód az összehasonlítás során nem vehető figyelembe – megállapítható, hogy csupán a megkülönböztető képességgel nem rendelkező leíró „telefonok” szóval különbözik a domain név a Kérelmező védjegyeitől.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, ezért a döntnök kizárólag a Kérelem alapján döntött.

III. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

1)
Egyértelműen megállapítható, hogy Kérelmező (szó) védjegy oltalommal rendelkezik hivatkozott, domain névvel is megegyező kifejezésre, az elsőbbség időpontja: 1999. január 26.

Kérelmezett www.domain.hu whois alapján 2012. szeptember 20-án regisztrálta a caterpillartelefonok.hu domain nevet.

Fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy Kérelmező védjegybejegyzése jóval megelőzte kérelmezett regisztrációjának időpontját, azaz a regisztráció időpontjában a domain név domináns eleme, a „caterpillar” szó már védett volt.

Megállapítható továbbá, hogy kérelmezett a regisztráció időpontjában megsértette a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontjában foglaltakat, mivel kötelezettségeinek nem tett eleget és nem ellenőrizte, hogy védjegyoltalom fennáll-e az általa igényelt domainra. A védjegyoltalommal rendelkező elnevezés védett névnek minősül, annak regisztrációját kérelmezett nem kezdeményezhette volna jogszerűen.

2)
A vizsgálat tárgyát képező domain nevek alatt nincs tartalomszolgáltatás, illetve arra utaló előkészület sem állapítható meg, a domain neveket nem használják. A Kérelmező azonban bizonyította, hogy volt olyan időpont, amikor még volt tartalom a weboldalon.

Kérelmező védjegyoltalommal rendelkezik a CATERPILAR szó vonatkozásában. A több éves nemzetközi piaci jelenlét alatt a felhasználókban vélhetően kialakult egy specifikus elvárás a név vonatkozásában, az igen széles kőrben ismert az internethasználók körében.

A kérelmezőnek vitathatatlanul joga van a vitatott domain név használatára, ezzel szemben Kérelmezettnek sem joga sem jogos érdeke nem fűződik a domain név használatához -azt nem is használja-.


3)
Megállapítható továbbá Kérelmezett rosszhiszeműsége is, mivel a Kérelmező levelére, mintegy beismerésként a domain alatti weboldalt eltávolította.

A DRSZ 29. pontja szerint: „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik”.


A DRSZ 31. pontja szerint: „ A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják”.


A fenti tények alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács Kérelmező kérelmének helyt adott, tekintettel arra, hogy a domain visszavonásának, illetve átruházásának a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. és 31. pontjában megfogalmazott, fent részletesen hivatkozott valamennyi szükséges feltétele fennáll.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum