Elfelejtettem a jelszót.

MEDOSAN

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a medosan.hu domain név tárgyában

A Sár és Társai Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.) által képviselt Swiss Beauty AG (Gewerbezentrum Walke, Walke 43, CH-9100 Herisau, Switzerland.), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által a Dr. Csontos és Társai Ügyvédi Iroda (1141 Budapest, Vezér u. 106.) által képviselt TVBrands Kft (1037 Budapest, Montevideo u. 7.)., mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a medosan.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egy személyben eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

A Tanács a Kérelmező által a medosan.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.

A Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.

Indokolás

1. Kérelmező kérelme és annak indokai

1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte a medosan.hu domain név átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.

1.2. A kérelem indokaként, a Kérelmező névhasználati joga tekintetében Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult). E körben Kérelmező hivatkozott arra, hogy a „MEDOSAN” megjelölés vonatkozásában Kérelmező – mint természetes és természetből származó alapanyagokból egyedülálló táplálék-kiegészítők és egészségmegőrző termékek gyártásával foglalkozó cég – a kizárólagos jogosultja a 664793 lajstromszám alatt bejegyzett, Magyarországon is érvényes és hatályos nemzetközi szóvédjegynek; ennek igazolására a védjegy lajstromkivonatát csatolta. Előadta, hogy a Kérelmezett a kérelmezett domain nevez 2011. szeptember 21. napján regisztráltatta; ezt a kérelmezett domain név WHOIS rekordjával igazolta.

1.3. Kérelmező a kérelem jogalapjaként hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: „DRSZ”) 2.2.1-2.2.2. pontjaira, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (a továbbiakban: „RDESZ”) 29. pontjára a tekintetben, hogy a Kérelmezettnek sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik a kérelmezett domain névhez, illetve, hogy azt rosszhiszeműen igényelte vagy használja.

1.4. Kérelmező hivatkozása szerint közte és Kérelmezett között semmilyen üzleti kapcsolat nem volt, Kérelmezettnek továbbá nincs védjegyjogi vagy egyéb jogosultsága a „MEDOSAN” megjelöléshez, így a kérelmezett domainnel kapcsolatban joga vagy jogos érdeke nem áll fenn.

1.5. Kérelmező előadta továbbá, hogy Kérelmezett azáltal, hogy a domain nevet regisztrálta, megakadályozta Kérelmezőt, mint a védjegy jogosultját a védjegyoltalommal érintet megjelölés illetve domain név használatában, akinek a domain név alatti honlap tartalmára nincs ráhatása. Kérelmezett továbbá a kérelmezett domain alatt elhelyezett hiperlinkkel az általa üzemeltetett www.medostore.hu honlapra irányította a felhasználókat, ahol a kérelmezői termékekhez hasonló, „MEDOSTORE” megjelölés alatt saját termékeit forgalmazza illetve reklámozza, melyek a kérelmezői termékek versenytársai. Ez Kérelmező szerint önmagában kimeríti a RDESZ 31. d) pont szerinti rosszhiszeműséget. Az átirányításról közjegyzői ténytanúsítványokat csatolt, melyekre a Kérelmezett rosszhiszeműségének bizonyítékaként hivatkozott.

1.6. Mindezek alapján Kérelmező hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain átruházása tekintetében a DRSZ 10.3, illetve a RDESZ 31. pontjában írt valamennyi kumulatív feltétel fennáll, mivel a kérelmezett domain névnek a Kérelmező számára védett névvel való azonossága (megtévesztésig hasonlósága) mellett igazolásra került, hogy Kérelmezőnek nem áll fenn joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain névvel kapcsolatban, illetve annak használata rosszhiszemű.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

2.1. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDESZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

2.2. Érdemi védekezésében Kérelmezett előadta, hogy közte és a W-business s.r.o. (943 01 Štúrovo, Jesenského 22, Szlovákia) gazdasági társaság között 2011. november 2. napjától – időközben több módosítással – egészen 2015. március 18. napjáig szállítói keretszerződés állt fenn, melynek alapján a W-business s.r.o., mint beszállító, Kérelmezőtől, mint gyártótól közvetlenül beszerzett termékeket szállította a Kérelmezettnek, aki ezen termékek kizárólagos forgalmazójaként szerepelt a piacon. A keretszerződést, annak módosítását és a felmondó nyilatkozatot Kérelmezett csatolta. Figyelemmel arra, hogy a Kérelmező termékeinek forgalmazását kizárólagosan a Kérelmezett végezte, rendkívüli kiadásokat fordított a termék népszerűsítésére, így különösen reklámanyagok, szórólapok, ismeretterjesztő filmek és természetesen weboldal létrehozására és működtetésére is. Ezen tevékenység keretében került sor a kérelmezett regisztráltatásra domain 2011. szeptember 21. napján, melyre a Kérelmezett, mint a termék kizárólagos forgalmazója jogosultsággal rendelkezett, hiszen a szállítón keresztül a Kérelmező és a Kérelmezett között üzleti kapcsolat állt fenn. Erre tekintettel Kérelmezett saját álláspontja szerint teljes mértékben eleget tett a DRSZ 2.2.1. pontjában foglalt gondossági követelményeknek, és a domain igénylés időpontjában az általa választott domain a Kérelmező jogait és jogos érdekeit nem sértette.

2.3. Kérelmezett a kérelmezett domain név használatához fűződő jog vagy jogos érdek fennállása tekintetében az RDESZ 29. a) és 30. a) pontokkal kapcsolatban hivatkozott arra, hogy a domain igényléskor Kérelmezett a védjegyjogosult Kérelmező terLmékeinek forgalmazásával foglalkozott, és a weboldalt ezen termékek népszerűsítése és értékesítése érdekében használta, így a kérelmezett domain igényléséhez és használatához joga, jogos érdeke fűződött. Kifejtette, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: „Vtv.”) 15. §-ának (1) bekezdés c) pontja értelmében a védjegyoltalom alapján a Kérelmezett, mint védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében. Mivel álláspontja szerint a kérelmezett domain név alatt üzemeltetett honlap a Kérelmező és a Kérelmezett között fennálló közvetett üzleti kapcsolat alapján a védjegyjogosult termékeinek forgalmazása érdekében jött létre, így az oldalra látogató vásárlók a készítményeket kizárólag a védett „MEDOSAN” kifejezés használatával azonosíthatják be, vagyis a kérelmezett domain név nem megtévesztő, és Kérelmezett annak használatára jogosultsággal rendelkezett. E körben felhívta az Európai Unió Bírósága által a C-63/97. sz. (BMW v Deenik) ügyben hozott ítélet is, amely kimondta, hogy a védjegy jogosultja nem tilthat el a védjegy használattól olyan harmadik személyt, aki a védjeggyel érintett termékek kereskedelmével vagy javításával foglalkozik és a védjegyet a nyilvánosság tájékoztatásának céljából használja.

2.4. Kérelmezett vitatta a kérelmezett domain név rosszhiszemű igénylését illetve használatát. Kérelmezett előadta, hogy jelentős anyagi és egyéb ráfordításába került a Kérelmező által gyártott termékek marketingje, amellyel a Kérelmező érdekeit szolgálta; így a kérelmezett domain név igénylése nem értékelhető olyan magatartásként, amellyel annak a megakadályozását célozta volna, hogy a Kérelmező a számára védett nevet egy annak megfelelő domain névben használja. Hivatkozott arra, hogy miután a W-business s.r.o. társasággal a szerződéses viszonya megszűnt 2015. március 18. napján, a kérelmezett domain név alatti tartalmat is törölte; azonban jelzik, hogy Kérelmezett a négy éven keresztül jogosan fejlesztett domain nevet jelenleg megvételre kínálja illetve értékesíteni kívánja. Ezzel kapcsolatban előadta, hogy mivel korábbi szerződéses partnere tudomása szerint a Kérelmező termékeinek forgalmazójává és így a Kérelmezett versenytársává vált, ezért valószínűsíthető, hogy a Kérelmező azért kéri a kérelmezett domain átruházását, hogy a Kérelmezett által jogosan használt és fejlesztett domain névhez így ellenérték nélkül juthasson hozzá.

2.5. Mindezek alapján Kérelmezett előadta, hogy a DRSZ 2.2.2. pontját nem sértette meg, mivel a kérelmezett domain kifejezetten a Kérelmező, mint védjegyjogosult termékeire utaló megjelölést tartalmazott, mely név alatt ezen termékek népszerűsítése történt, így a kérelmezett domain név nem volt megtévesztő. Hivatkozása szerint a RDESZ 29 pontját sem sértette meg, mert a kérelmezett domain név igénylésére és használatára a Kérelmezett és Kérelmező közötti közvetett üzleti kapcsolat, valamint a termékforgalmazói minősége alapján jogosult volt. Az RDESZ 31 pontban ütköző rosszhiszeműség fennállását tagadta. Mindezek alapján a kérelem elutasítását kérte.

3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére

3.1. Kérelmezett érdemi védekezésére Kérelmező előadta, hogy álláspontja szerint a Kérelmezett állításai, valamint az általa csatolt okiratok a Kérelmező hivatkozásait támasztják alá.

3.2. A keretszerződéssel kapcsolatosan érdemi észrevételként előadta, hogy
- az nem a Kérelmezővel, mint a „MEDOSAN” megjelölés jogosultjával került megkötésre;
- abban a Kérelmezői társaság megemlítésre sem került, és nem található benne a Kérelmező védjegyjogosultságával érintett „MEDOSAN” megjelölés használatára vagy domain névkénti regisztrációjára vonatkozó (átruházott) meghatalmazás;
- annak tárgya a szerződő felek között bizonyos termékek forgalmazására vonatkozó megállapodás, melynek nincs relevanciája a kérelmezett domain név tekintetében;
- nem tartalmaz kizárólagos forgalmazói jogosultságot a Kérelmezett számára.

3.3. Kérelmező hivatkozott arra, hogy a RDESZ 29. pont a) és b) alpontjaiban szereplő vagylagos feltételek (jog vagy jogos érdek hiánya, illetve rosszhiszemű igénylés vagy használat) bármelyikéhez egy konjunktív feltétel társul, mely szerint a domain névnek azonosnak vagy megtévesztésig hasonlítania kell egy olyan névhez, amely a Kérelmező számára a magyar vagy közösségi jog által védett név. Kérelmező álláspontja szerint mivel a „MEDOSAN” szóvédjegy Kérelmező részére 1996. július 9-e óta oltalom alatt áll, ez utóbbi feltétel teljesülése bizonyított, figyelemmel arra is, hogy a Kérelmezett részére a kérelmezett domain csak később, 2011. szeptember 21. napján került regisztrálásra, valamint hogy Kérelmezőnek nincs joga a „MEDOSAN” névvel kapcsolatban sem védjegyjogi, sem közvetlen vagy származtatott alapon. Ennek alapján a kérelmezett domain név átruházásának abban az esetben is helye van, ha Kérelmező csupán a kérelmezett domain név Kérelmezett általi rosszhiszemű igénylését illetve használatát bizonyítja; attól függetlenül fenntartja a jog vagy jogos érdek hiányára vonatkozó álláspontját is.

3.4. Kérelmező vitatta, hogy a Vtv. Kérlelmezett által hivatkozott 15.§ (1) bekezdés c) pontja a Kérelmezett álláspontja szerint lenne értelmezendő. Előadta, hogy a bírói gyakorlat szerint védjegybitorlásnak minősül a védjegyet (is) tartalmazó domain név regisztrációja, mivel ezek a domain nevek azt a látszatot keltették, hogy a védjegyjogosult és a domain név használója között különleges gazdasági kapcsolat áll fenn, vagyis megtévesztik és félrevezetik az Internet használókat. Hivatkozott e körben a polycom.hu illetve a hyundai.hu domain nevek vonatkozásában született FIT-H-PJ-2011-626. illetve LB-H-PJ-2010-66. számú ítéletekre, amelyek szövegét észrevételeihez csatolta.

3.5. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett által becsatolt keretszerződés nem igazol a Kérelmezett és Kérelmező közötti üzleti kapcsolatot, különös tekintettel a védjegyhasználatra. Kérelmező álláspontja szerint erre figyelemmel még értékesítői / disztribútori kapcsolat fennállása esetén is védjegybitorlásnak minősülne a kérelmezett domain név regisztrációja.

3.6. A Kérelmezett által hivatkozott C-63/97. számú, az Európai Közösség Bírósága által a BMW v Deenik ügyben meghozott ítélettel kapcsolatban a Kérelmező kifejtette, hogy az valójában a Kérelmező álláspontját támasztja alá. Kérelmező hivatkozása az, hogy a nevezett ítéletben meghozott döntés szerint a védjegyek pusztán a fogyasztók tájékoztatása céljából történő (informatív) használata szükséges lehet a termékek és szolgáltatások reklámozásához, azok megkülönböztethetősége érdekében, azonban ennek elengedhetetlen feltétele a döntés szövege szerint (ítélet 54. pontja) az, hogy ez a fajta használat ne használja ki tisztességtelenül a védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét. A védjegyjogosult az ilyen jellegű, informatív használatot csak akkor tilthatná meg, ha a viszonteladó a reklámozásban azt a benyomást keltené a védjegy használatával, hogy közötte és a védjegyjogosult között közvetlen kereskedelmi kapcsolat áll fenn, így különösen, hogy a viszonteladó a védjegyjogosult kereskedelmi hálózatához tartozik, vagy, hogy közöttük más, különleges kapcsolat áll fenn (ítélet 51. pontja); márpedig Kérelmezett kifejezetten hivatkozott arra, hogy közte és a Kérelmező, mint védjegyjogosult között nem közvetlen, hanem közvetett üzleti kapcsolat állt fenn. Emiatt a Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett hivatkozása megalapozatlan, illetve épp Kérelmező álláspontját támasztja alá.

3.7. A kérelmezett domain név alatti tartalom eltávolításával kapcsolatban Kérelmező előadta, hogy a korábbi tartalom helyett Kérelmezett a domain név alatt egy, a saját webshopjára mutató hiperlinket jelentetett meg, és oda irányította át a „MEDOSAN” megjelölés és/vagy termékek ismeretében vásárolni szándékozó internetes felhasználókat. Előadta továbbá, hogy ezen webshopon több olyan termék volt elérhető, amely a Kérelmező termékeinek versenytársai, így álláspontja szerint a Kérelmezett magatartása a RDESZ 31. d) pontja szerinti tényállásba ütközőnek minősül. Kérelmező hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain név alatti tartalomnak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.”) 13. §-ában biztosított értesítési és eltávolítási (ún. „notice and takedown”) eljárás keretében történő hozzáférhetetlenné tételét ő, Kérelmező kezdeményezte a tárhely-szolgáltatónál.

3.8. Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett védjegy értékesítésére, vagyis ellenérték fejében történő átruházására irányuló kérelmezetti szándék a RDESZ 31. a) pont szerinti tényállásba ütközik, és bizonyítja a Kérelmezett rosszhiszeműségét.

3.9. Mindezek alapján a Kérelmező a kérelmezett védjegy átruházására irányuló kérelmét fenntartotta.

4. A döntés szempontjából releváns szabályozási háttér

4.1. A DRSZ I. Fejezetének fogalom-meghatározásai szerint:
- „Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.”
- „Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.”
- „Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.”
- „Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri a domain delegálásának visszavonását vagy a részére történő átruházását.”
- „Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.”

4.2. A DRSZ II. Fejezet 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”

4.3. A DRSZ II. Fejezet 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles

a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,

b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,

c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,

d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”

4.4. A DRSZ IV. Fejezet 7.1 pontja alapján „[domain-használó] jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy

a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és

b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és

c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.”

4.5. A DRSZ 7.2. pontja alapján „[bíróság] vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.”

4.6. A DRSZ 7.3. pontja alapján „[a] domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó - a 8.2. pontban meghatározottak kivételével - nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.”

4.7. A DRSZ 7.4. pontja alapján „[az] átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.”

4.8. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”

4.9. Az RDESZ I. 3. pontja alapján „[kérelmezett] az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került.”

4.10. Az RDESZ I.4. pontja alapján „[kérelmező] az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti.”

4.11. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök 30 napon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

4.12. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”

4.13. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

4.14. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

4.15. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
(i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

4.16. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”

A Regisztrációs Döntnök az eljárás során az alábbiakat állapította meg:

5. Előzetes megállapítások

5.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain név közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomain, a Regisztrációs Döntnök az RDESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmezett, mint domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök döntésének. A kérelem vonatkozásában hiánypótlási felhívás kibocsátására nem került sor, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki Tanácsban jár el.

5.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a Kérelmezett érdemi védekezést, a Kérelmező pedig észrevételeket terjesztett elő, valamint az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.

6. Érdemi megállapítások

6.1. Kérelmező hivatkozása alapján Regisztrációs Döntnök ellenőrizte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának nyilvános honlapján hozzáférhető adatokat, és megállapította, hogy 1996. július 9. napja óta Kérelmező számára Magyarországra is kiterjedő nemzetközi védjegyoltalom áll fenn 665793 lajstromszám alatt a „MEDOSAN” megjelölésen. Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a „MEDOSAN” megjelölés azonos, illetve megtévesztésig hasonló a kérelmezett domain névhez, figyelemmel arra, hogy a különbség kizárólag a domain nevek képzéséből fakadó eltérésen alapul. Következésképpen a kérelmezett domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név; ezáltal a RDESZ VI. 29. pontban foglalt első kumulatív feltétel fennállása megállapítható.

6.2. Regisztrációs Döntnök ezt követően a RDESZ VI. 30. pontjában foglaltak fennállása kapcsán vizsgálta, hogy Kérelmezettnek fennáll-e joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain névvel kapcsolatban. Figyelemmel arra, hogy a Kérelmezett neve és a kérelmezett domain név között semmilyen kapcsolat nem volt megállapítható, továbbá, hogy maga a Kérelmezett sem hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain név az ő közismert elnevezése lenne, ezért a RDESZ VI. 30. b) pontjában írt tényállás fennállását a Regisztrációs Döntnök kizárta. A RDESZ VI. 30. a) pontja tekintetében azonban megállapítható volt, hogy a Kérelmezett a kérelmezett domain nevet a kérelemről szóló értesítést megelőzően áruk felkínálása kapcsán használta, ezt Kérelmező maga sem vitatta; erre figyelemmel a Kérelmezett joga illetve jogos érdeke a RDESZ VI. 30. a) pontja alapján megállapítható. Következésképpen a RDESZ VI.29. a) pontjában foglalt kumulatív feltétel nem teljesült, így a kérelmezett domain név átruházása ezen a jogalapon nem megalapozott.

6.3. Bár a RDESZ VI. 30. a) pont szerinti feltétel fennállására figyelemmel további vizsgálatra a jog vagy jogos érdek tekintetében nincs szükség, a védjegy-jogosultsággal kapcsolatos előadások, valamint a RDESZ VI. 30. c) pontja tekintetében Regisztrációs Döntnök elvi éllel rögzíti a következőket:

- Kérelmezett nem vitatta Kérelmezőnek a „MEDOSAN” megjelölésen fennálló védjegy-jogosultságát; azonban a Vtv. 15.§ (1) bekezdés c) pontjára hivatkozott a tekintetben, hogy a Kérelmező őt nem tilthatja el a védjegy használatától. Regisztrációs Döntnök ezzel kapcsolatban elvi éllel mutat rá, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a védjegyjogi kérdések elbírálására, így a védjegyjogi jogosultságra vonatkozó bizonyítás a Kérelmezőt és a Kérelmezettet terheli. Regisztrációs Döntnöknek tehát a jelen esetben arról kellett döntenie, hogy a kérelmezett domain név igénylése és használata a konkrét ügyre vonatkozó, az eljárásba becsatolt bizonyítékok alapján megfelel-e a DRSZ és RDESZ rendelkezéseinek. Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy a DRSZ II. Fejezet 2.2.1 pontja és 2.3.2. a) alpontja egyértelműen gondossági kötelezettséget telepít a domain név igénylőre (illetve használóra) a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse; elvárható továbbá ennek érdekében, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist. A védjegy szellemi tulajdonnak minősül, és ellenkező bizonyítás hiányában mindenfajta, nem a védjegy jogosultja általi használat jogsértőnek tekintendő. Kérelmezettet terhelte tehát a bizonyítás a tekintetben, hogy a Kérelmező – Kérelmezett által nem vitatott – védjegyoltalmával ellentétben őt is megilleti a védjeggyel védett „MEDOSAN” név használata a Vtv. 15.§ (1) bekezdés c) pontja alapján. Kérelmezett azonban az eljárásban erre vonatkozó jogerős határozatot vagy más bizonyítékot nem csatolt, ezért a Kérelmezett előadását a Regisztrációs Döntnök nem tudta figyelembe venni. Kérelmezett bizonyítása hiányában tehát Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név Kérelmező védjegyjogosultságát sérti, ezért Kérelmezett a kérelmezett domain név igénylésekor nem a DRESZ II. Fejezet 2.2.1 és 2.3.2. a) pontjainak megfelelően járt el. Erre figyelemmel a RDESZ VI. 30. c) pontjában írt törvényes használat nem volt megállapítható.

- Regisztációs Döntnök megállapította továbbá, hogy a Kérelmező a védjegyoltalommal védett „MEDOSAN” megjelölést az általa gyártott termékek forgalmazásával kapcsolatosan használta. Erre figyelemmel a „MEDOSAN” név – attól függetlenül, hogy védjegyoltalom alatt áll – az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1970. évi 18. törvényerejű rendeletben kihirdetett ún. Párizsi Uniós Egyezmény 1. Cikk (2) bekezdése, valamint 8. Cikke alapján oltalomban részesülő kereskedelmi névnek is minősül. A „MEDOSAN” megjelölés tehát nem csak védjegyként, hanem kereskedelmi névként is a Kérelmező javára magyar illetve nemzetközi jog által védett névnek minősül. Erre figyelemmel jelen eljárásra irányadó az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testülete által 4/2000 számon meghozott állásfoglalás is, amely szerint az üzleti tisztesség követelménye megkívánja a vállalkozásoktól, hogy tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek szándékos és tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik. Az ezzel ellentétes magatartás jogszabályt, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, 1996. évi LVII. tv. 2. §-át sértheti.

- Kérelmezett saját előadása szerint a kérelmezett domain nevet értékesíteni kívánja, és vélelmezte, hogy a jelen eljárás megindításával a Kérelmező célja az, hogy a kérelmezett domain névhez ellenérték fizetése nélkül jusson hozzá. Ezen magatartás a RDESZ VI. 30. c) pontjába ütközik, mivel egyértelműen megvalósítja a továbbértékesítési célzattal történő használatot. Kérelmezett ezen magatartása a DRSZ II. Fejezet 2.3.2. b) pontját is nyilvánvalóan sérti; annak alapján ugyanis Kérelmezett köteles lenne önként lemondani Kérelmező javára a kérelmezett domain névről, mivel ahhoz Kérelmezőnek a „MEDOSAN” védjegye alapján joga van.

- Regisztrációs Döntnök egyebekben helytállónak találta a Kérelmező azon hivatkozását, hogy a Kérelmezett által hivatkozott keretszerződésben nem található utalás sem a Kérelmező által gyártott és „MEDOSAN” megjelölés alatt értékesített termékek forgalmazásának kizárólagosságára vonatkozóan, sem pedig a „MEDOSAN” megjelölés használatára vonatkozó jogosultsággal kapcsolatban; a megfelelő használat, illetve a jog vagy jogos érdek fennállására tehát ezen okokból nem lehetett következtetni.

6.4. Regisztrációs Döntnök ezt követően vizsgálta a RDESZ VI. 31. pontjában írt feltételek megvalósulását, és e körben megállapította a RDESZ VI. 31. d) pontjában írt tényállás fennállását. Kérelmezett maga sem vitatta ugyanis a Kérelmező által közjegyzői ténytanúsítvánnyal bizonyított tényt, hogy a Kérelmező termékeinek forgalmazására vonatkozó keretszerződés megszüntetését követően a kérelmezett domain név alatt egy olyan hiperlinket helyezett el, amely a fogyasztókat a Kérelmező egyéb on-line címére irányította. Kérelmezett nem vitatta Kérelmező azon előadását, hogy ezen on-line címén felkínált termékek a Kérelmezett termékeinek versenytársai. Az eljárás során nem volt vitatott, hogy Kérelmezett üzletszerűen foglalkozik ezen termékek értékesítésével, következésképpen az átirányítás haszonszerzési célzata is megállapítást nyert. A kérelmezett domain névnek az összetéveszthetősége (azonossága) azzal a „MEDOSAN” névvel, amelynek használatára a Kérelmező jogosult, a fentiek szerint kétségtelen. Minderre figyelemmel Kérelmezett a kérelmezett domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsa azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

6.5. Tekintettel a RDESZ VI. 29. b) pontja szerinti kumulatív feltételeknek a RDESZ VI. 31. d) pont alapján történő teljesülésére, a RDESZ VI. 31. pont többi alpontjában írt feltételek teljesülésének vizsgálatára az érdemi döntés meghozatalához nem volt szükség.

6.6. Minderre figyelemmel a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezett a RDESZ VI. 31. pont d) bekezdésébe ütközően rosszhiszeműen használta a kérelmezett domain nevet, így a kérelemnek megfelelően elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.

7. Regisztrációs döntnök a Kérelmező, illetve Kérelmezett egyéb hivatkozásaival kapcsolatban elvi éllel rá kíván mutatni az alábbiakra:

7.1. Bár Kérelmező az általa felhívott és az eljárásban becsatolt FIT-H-PJ 2011.626, és LB-H-PJ 2010.66 számú eseti döntésekkel valószínűsítette azon hivatkozását, mely szerint a védjegyjogosulttól származó, a védjegyoltalommal érintett megjelölés használatára vonatkozó kifejezett engedély hiányában a védjeggyel azonos vagy azzal összetéveszthető domain név használata védjegybitorlás megvalósítására alkalmas; azonban Regisztrációs Döntnök ezeket hatáskör hiányában nem tudta bizonyítékként figyelembe venni, mivel nem a kérelmezett domain névvel összefüggő konkrét esetre vonatkoznak.

7.2. A Kérelmezett részéről felhívott, az Európai Unió Bírósága által a C-63/97. sz. (BMW v Deenik) ügyben hozott ítéletet Regisztrációs Döntnök érdemben figyelembe venni ugyancsak nem tudta, mivel az RDESZ III. 14. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök eljárásra magyar nyelven történik; a hivatkozott döntést azonban magyar nyelvű – hivatalos – fordítás nélkül, angol nyelven került csatolásra, és az adott ítélet magyar nyelvű változata az Interneten Regisztrációs Döntnök számára nem volt fellelhető. Továbbá ezen ítélet esetében is irányadó, hogy az nem a jelen eljárás tárgyát képező kérelmezett domain név ügyében született, így bizonyítékként érdemben ezen okból sem lett volna figyelembe vehető.

7.3. Kérelmezőnek és Kérelmezettnek a kérelmezett domain név „fejlesztésére”, a kapcsolódó ráfordításokra, valamint a Kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz megtévesztésig hasonló „MEDOSAN” név jó hírnevére, a termékek megfelelőségére vonatkozó előadásait Regisztrációs Döntnök hatáskör hiányában döntése meghozatala során figyelmen kívül hagyta.

8. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések

8.1. Mindezek szerint a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró egy tagú döntnöki Tanács megállapítja, hogy a DRSZ 10.3. pontjának ba) bekezdése, illetve a RDESZ VI. 29. pont b) bekezdése, és 31. pont d) bekezdése alapján Kérelmezett rosszhiszeműen igényelte illetve használja a Kérelmező javára magyar jog alapján védett névvel azonos vagy ahhoz megtévesztésig hasonló kérelmezett medosan.hu domain nevet.

8.2. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács a kérelmet alaposnak találta, ezért a DRSZ 10.3. pont ba) bekezdése, illetve a RDESZ 29. pont b) bekezdése alapján ezennel elrendeli a kérelmezett medosan.hu domain név visszavonását Kérelmezettől és annak Kérelmező részére történő átruházását.

8.3. A Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a DRSZ 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a DRSZ 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.

8.4. A RDESZ VI. 33-34. pontjai alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró egy tagú döntnöki Tanács jelen döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó a közléstől számított 30 napon belül hajtsa végre, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják Regisztrációs Döntnök számára, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2015. június 16.Dr. Bozzay Gyöngyi
Regisztrációs Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum