Elfelejtettem a jelszót.

radissontravel

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a radissontravel.hu

domain név tárgyában indult eljárásban

A Radisson HOTELS International Inc.(P.O. BOX 59159 Carlson Parkway, 55459-8429, Minneapolis, USA, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által az Alfa Fly Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a radissontravel.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a radissontravel.hu domain nevet Alfa Fly Travel Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt Radisson HOTELS International Inc. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a radissontravel.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező előadta, hogy a Radisson HOTELS International Inc. már több mint száz éve foglalkozik szállodák üzemeltetésével és egyéb vendéglátó ipari szolgáltatások nyújtásával. Az azóta eltelt évtizedek során a Kérelmező magas szakmai minőséget képviselő, földrajzilag kiterjedt szállodaláncot hozott létre. Ez utóbbinak, valamint a „Radisson” nevet viselő hotelek által nyújtott pihenési-, illetve szórakoztatási lehetőségek magas színvonalának köszönhetően, a fogyasztók körében immár jól ismert és népszerű a „RADISSON” védjegy.
Kérelmező a védjegyjogosultságának alapjául a 128304 lajstromszám alatt bejegyzett magyar nemzeti szóvédjegyet, a 00051672 lajstromszám alatt bejegyzett „RADISSON” közösségi szóvédjegyet, illetve a 001756451 lajstromszám alatt bejegyzett „RADISSON” közösségi ábrás védjegyet jelölte meg. Védjegyjogosultságát a K/3 – K/5 számok alatt csatolt mellékletekkel is igazolta.

Kérelmező hivatkozott továbbá a RADISSON védjegycsalád kiterjedtségére. Előadása alapján a védjegycsaládba tartozik, többek között a 007562564 lajstromszám alatt bejegyzett „RADISSON BLU” közösségi ábrás védjegy, valamint az 1192017 lajstromszám alatt bejegyzett „RADISSON RED” közösségi ábrás védjegy.

Kérelmező kérelmében felhívta a figyelmet arra, hogy a lehető legszélesebb körű hirdetési felületek igénybe vételével reklámozza a szolgáltatásait, így például a www.radisson.com és a www.radissonblu.com weboldalak, a „RADISSON”, illetve „RADISSON BLU” elnevezésű facebook profilok, valamint a „RADISSON” és „RADISSON BLU” YouTube csatornák üzemeltetésével. A hivatkozott internetes oldalakról készült felvételeket a K/6. számú mellékletben csatolta.
Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett által igényelt és használt domain név összetéveszthetőségig hasonlít a Kérelmező fentebb hivatkozott „RADISSON” megjelölésre vonatkozó közösségi védjegyeivel, mivel a vitás domain név első, domináns„RADISSON” szóeleme teljesen azonos a Kérelmező „RADISSON” védjegyeivel. A hivatkozott domain név második „travel” szóeleme pedig nem jelent kellő elhatárolást a Kérelmező védjegyeitől. A közismert „travel” (’utazás’) szó a domináns „RADISSON” szó után helyezve ugyanis, a fogyasztók tudatában összekapcsolódhat a Kérelmező által a „RADISSON” védjegy alatt nyújtott szolgáltatásokkal, így a fogyasztók könnyen arra a következtetésre jutathatnak, hogy a domain név alatt elérhető weboldalon a különböző „RADISSON” hotelek adatai, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások érhetők el.

1.1. Kérelmezett domain használati jogának hiánya

Kérelmező előadása, valamint a védjegy jogosultságot igazoló, csatolt dokumentum alapján a „RADISSON” (128304 lajstromszám) magyar nemzeti szóvédjegy 1989. március 16. napja óta áll oltalom alatt Magyarországon. A Kérelmezett azonban a domain nevet 2002. augusztus 16. napján igényelte, tehát igénylése későbbi, mint a Kérelmező védjegyoltalmának fennállása. Kérelmező előadta továbbá, hogy közte és a Kérelmezett között soha nem állt fenn semmilyen üzleti kapcsolat, és a domain név használatára nézve sem kötöttek megállapodást.

1.2. Kérelmezett rosszhiszeműségének indoka

Kérelmező álláspontja szerint megvalósul a RDSZ 31. b) pontja. E szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség megállapítható abban az esetben, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja.

A RDSZ 31. c) pontja szerint a rosszhiszeműség abban az esetben is megállapítható, ha a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják. A 31. d) pont kimondja továbbá, hogy a rosszhiszeműség akkor is fennáll, ha a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. Kérelmező szerint ezen feltételek a vizsgált esetben is megvalósulnak, mivel a kérelmezői védjegyek által oltalmazott tevékenységek (így elsősorban a vendéglátás és szállodai szolgáltatások) nagymértékben hasonlóak a Kérelmezett www.radissontravel.hu holnapról átirányított www.utazni.hu honlap alatt elérhető szolgáltatásokkal.

1.3. Hivatkozott szabályzati pontok

Kérelmező kérelmében hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjára, amely alapján „a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”
Kérelmező kiemelte tovább a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontját, melynek értelmében „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan
a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.”

Kérelmező végül hivatkozott a RDSZ 29. pontjára, mely szerint „a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

1.4. Kérelem tartalma

Kérelmező a domain név átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy az eljárás sikeressége érdekében, kérelmező domain használathoz fűződő jogát elismeri, és lemond a domain név használatáról.

3. A Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a Kérelmezett érdemi védekezése, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

Döntnök megállapította, hogy Kérelmező helyesen hivatkozott Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontjára, mely szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Kérelmező védjegyjogosultsága és ennek alapján névhasználati joga egyértelműen megállapítható az általa csatolt dokumentumokból.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név átirányításra került a http://www.utazni.hu/ oldalra, amelyen a Kérelmezett saját szolgáltatásait hirdeti, és ez a kérelem benyújtását megelőző időszakban is így volt.

Tekintettel arra, hogy Kérelmezett neve a kérelmezett domain névvel nem hozható összefüggésbe, a domain alatt sem a döntés meghozatalakor, sem az azt megelőzőm időszakban érdemi tartalmat nem szolgáltatott, valamint Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a domain név használatáról lemondott, Döntnök Kérelmezettnek sem a névhasználati jogát, sem a jogos érdekét nem tudta megállapítani.

Döntnök egyetértett a Kérelmezővel, és az eljárási szabályzat 31. b), c) és d) pontjai alapján megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is.

A Döntnök mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

2015. július 7.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum