Elfelejtettem a jelszót.

helveticdent

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSEa helveticdent.hu domain tárgyában indult eljárásban


A jogi képviselője útján eljáró Pierre Chaker Kérelmező által az Addendum Art Kft () Kérelmezett ellen a helveticdent.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


Döntést


A Regisztrációs Döntnök a helveticdent.hu domain névre vonatkozó kérelmet elutasítja.Indokolás

1. A Kérelmező álláspontja

A Kérelmező jogi képviselője, a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda útján előadta, hogy üzlettársaival 2012. december 28. napján megalapította a Helvetic Clinics SA társaságot (regisztrációs szám: B 174796; székhely: 8, rue Philipe, LU-2340, Luxemburg). A Kérelmező üzlettársa, egy másik magánszemély 2013. március 6. napján megalapította a HELVETIC CLINICS Magyarország Fogászati Kft (cégjegyzékszám: Cg.01-09-170336; székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. II. em. 3/b. társaságot a továbbiakban: „Helvetic Clinics Magyarország”), amelynek jelenleg tagja a Kérelmező cégcsoportjába tartozó HC Real Estate Holding SA (regisztrációs szám: B179037; székhely: 8, rue Philipe, LU-2340, Luxemburg).

A Kérelmező előadása szerint a Helvetic Clinics SA és a Helvetic Clinics Magyarország gazdasági tevékenysége fogászati turizmus, nyugat-európai pácienseknek kínál fogászati kezelést Budapesten.

A Kérelmező cégcsoportjába tartozó Empain-Chaker Sarl (székhely: CH-1217 Meyrin, Svájc, Ch. De la maille 62.; cégjegyzékszám: CHE-115.186.747) 2013. március 11. napján kérte a „Helvetic Clinics” ábrás védjegy lajstromba vételét a Szellemi Tulajdon Világszervezeténél („WIPO”), amely védjegyet a WIPO 2013. március 11. napjának hatályával, 1155844 regisztrációs számmal 44. áruosztályra kiterjedően lajstromba vett („Kérelmező Védjegye”). A Kérelmező védjegyét fogászati turizmus szolgáltatása kapcsán használja.

A Kérelmező a 2012. november 9. napján regisztrált www.helveticclinics.hu domain jogosultja („Kérelmező Domain”) és fogászati turizmus szolgáltatásának hirdetésére használja a Kérelmező Domaint, amely honlapon is feltünteti a Kérelmező Védjegyét.

A Kérelmezett a 2014. február 18. napján regisztrált www.helveticdent.hu domain jogosultja („Kérelmezett Domain”). A Kérelmezett Domain jelenleg fejlesztés alatt áll, azonban korábban a dr. Horváth Kinga fogászati szolgáltatásait hirdette, mint a "Helvetic Clinic" munkatársa. A Kérelmezett Domain regisztrációjának kérelmezésekor a Kérelmezett tudta, hogy a Kérelmezett Domainhez összetéveszthetőségig hasonló kereskedelmi néven a Kérelmezett, illetve cégcsoportjába tartozó társaságok ugyancsak fogászati szolgáltatásokat végeznek, ugyanis nyilvános adatbázisokból megállapítható volt, hogy a Kérelmezett Domain regisztrációját
• csaknem egy évvel megelőzően regisztrálták a Kérelmező Védjegyét;
• csaknem egy évvel megelőzően került megalapításra a Kérelmező cégcsoportjába tartozó Helvetic Clinics Magyarország;
• egy év és három hónappal megelőzően regisztrálták a Kérelmező domain nevét.
A fentiek ellenére azonban a Kérelmezett bejegyeztette a Kérelmezett Domaint. Ezen “objektív körülményből" a Kérelmező álláspontja szerint megállapítható, hogy a Kérelmezett szándékosan egy, a piacon aktív és ismert vállalkozás, nevével, védjegyével és domain nevével közel azonos domain nevet jegyeztetett be abból a célból, hogy a fogyasztók könnyen összetéveszthessék a két vállalkozást és így potenciális fogyasztókat térítsen a Kérelmezett Domainre. A Kérelmező jogi álláspontja szerint a Kérelmezett magatartása a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 1996. évi LVII. törvény 6. § szakasza alapján a tisztességtelen verseny tilalmába ütközik.

2. Kérelmezett álláspontja

A Kérelmezett előadta, hogy a helveticdent.hu valóban be lett jegyezve, egy megállapodás keretében Dr.Horváth Kingával, akivel tárhelyszolgáltatási szerződést kötött.

Előadta, hogy Dr. Horváth Kinga cégét tudomása szerint a cégbíróság jogerősen bejegyezte azon a néven amit most vitatnak tőle, ugyanakkor a Kérelmezettnek semmilyen kötődése,köze ,érdeke nem fűződik a doktornő fogászati tevékenységéhez. Ami a hetveticdent.hu nevet illeti, rengeteg hasonló nevű fogászat van a piacon, a kérelmező azon állítása hogy az Addendum Art szándékosan keresett hasonló nevet valótlan.

Kérelmezett az alábbi nyilatkozatot tette: “A kérelem miatt ezért megszüntettem a helveticdent.hu oldalt, és kész vagyok a névről lemondani a kérelmező javára, mivel nem szeretnék az doktornő és a kérelmező közti vitába részt venni,ezért is vagyok kész lemondani a névről.” Ugyanakkor érdemi aggályait is kifejezte, miszerint “ha számos hasonló név regisztrálható a piacon ma is,mindenkit perelnek majd ha kicsit is hasonlít a nevük”.

3. A Kérelmező viszontválasza

A Kérelmezett nyilatkozatában elismerte, hogy semmilyen „köze, érdeke” nincs fogászati tevékenység végzéshez és a Kérelmezett hozzájárult, hogy a Kérelmező javára a Kérelmezett Domain átruházásra kerüljön. Tekintettel arra, hogy a Kérelmezett hozzájárult ahhoz, hogy a Kérelmezett Domain a Kérelmező részére átruházásra kerüljön, kérjük a Döntnököt, hogy a Kérelmező kérelmének tegyen eleget és rendelje el a Kérelmezett Domain átruházását a Kérelmező részére.

Bár a viszontválaszában erre nem hivatkozik, a Kérelmezett csatolta az ügy irataihoz a lemondó nyilatkozatot is.


4. A döntnök álláspontja

A döntnök egyetértett a Kérelmező viszontválaszában foglaltakkal, miszerint, ha a Kérelmezett önként lemond a névről a Kérelmező javára, akkor a jelen döntnöki eljárás megszüntetésének van helye. Ezt az önkéntes lemondást azonban a feleknek egymás között kell elintézniük, és nem jelenti azt, hogy a döntnök érdemben is a Kérelem szerint döntsön. A Kérelmet, mindaddig, amíg a Kérelmezett nyilatkozatára tekintettel nem vonja vissza kérelmét, a döntnök álláspontja szerint azt érdemben kell vizsgálni.

Az eljárási szabályzat 27. pontja szerint: a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését. Ennek megfelelően a döntnök először azt a Kérelmezetti állítást ellenőrizte, hogy vakóban van-e a Kérelmezett megbízójának a domain névvel azonos nevű gazdasági társasága. Ilyen információt a döntnök nem talált, ugyanakkor nyugtázta, hogy valóban több “Helvetic” kezdetű egészségügyi vagy fogászati szolgáltatást nyújtó társaság létezik a cégnyilvántartásban, amelyek feltehetően nem a Kérelmezőhöz köthetők. Így például: Cg.01-09-170319 cégjegyzékszámú HELVETIC CLINIC Kft.

A Kérelmező által hivatkozott Tpvt. 6. § esetleges megsértése tekintetében a döntnök saját hatáskörének hiányát állapítja meg. A jelen ügy kapcsán kizárólag abban tud állást foglalni, hogy a Kérelmezettnek van-e joga vagy jogos érdeke fűződik-e a domain névhez, illetőleg (ii) a Kérelmezett általi jelenlegi használat rosszhiszeműnek tekinthető-e.

(a) A Kérelmezett névhez fűződő jogosultsága

A Kérelmezett előadása szerint (szívességi alapon kötött) tárhelyszolgáltatási szerződést nyújt.

A Döntnök álláspontja szerint teljesen független a tárheyszolgáltatási szerződés visszterhessége vagy ingyenessége attól a kérdéstől, hogy a tárhelyszolgáltatás nyújtása keretében valamely szolgáltató is jogosult lehet egy domain névre, amennyiben arra hivatkozik, hogy a jogos érdek a megbízója esetében áll fenn.

A Kérelmezett előadta, hogy megbízója, Dr. Horváth Kinga cégét „tudomása szerint a cégbíróság jogerősen bejegyezte azon a néven amit most vitatnak tőle, ugyanakkor a Kérelmezettnek semmilyen kötődése,köze , érdeke nem fűződik a doktornő fogászati tevékenységéhez”.

A domain nevek esetében általános piaci gyakorlat, hogy a tárhelyszolgáltató a saját nevére regisztrálja a megbízója által választott domain nevet. Ezeknél a szerződéseknél nem a tárhelyszolgáltatónak (jelen esetben a Kérelmezettnek) kell rendelkeznie a névhez jogosultsággal, hanem a megbízójának. Jelen esetben Dr. Horváth Kinga fogászati szolgáltatást nyújtott, és a domain név igénylésekor rendelkezett azonos kezdetű céggel, ezért a döntnök álláspontja szerint a névhez fűződő jogosultságra vonatkozó feltétel a Kérelmezett esetében teljesül.

(b) A Kérelmező névhez fűződő jogosultsága

Az eljárási szabályzat 29. pont első fordulata szerint: a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.

A jelen ügyben a Kérelmező által felmutatott védjegyre hivatkozással a Kérelmezett jogosult a “Helvetic Clinics” mint ábrás védjegy domináns elemét tartalmazó kifejezések használatára, ez azonban nem jelenti azt, hogy automatikusan bárkit eltilthat attól, aki akár a „helvetic” akár a „clinic” kifejezést domain névként használja, mivel mindkettő általános, és különösen nem jelent automatikus jogot a „dent” utótag használatára.

A Kérelmező tehát a jelen eljárás szempontjából igazolta azt, hogy jogos érdeke fűződik a domain névhez hasonló névhez.

Az eljárási szabályzat hivatkozott pontjának második fordulata szerint a kérelem megalapozottságához a kérelmezett rosszhiszeműsége is szükséges feltétel.

Az eljárási szabályzat rendelkezései szerint: a visszavonás második feltétele

◦ amennyiben:
▪ a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
▪ b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezett igénylésének jogos érdekét is meghatározza az eljárási szabályzat az alábbiak szerint:

◦ 30. Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
▪ a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
▪ b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
▪ c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A döntnök szerint önmagában az a tény, hogy ügynökségi szolgáltatás keretében igényli valamely domain nevet egy fél, nem alapoz meg rosszhiszeműséget. Ebben az esetben azt kell vizsgálni, hogy a Kérelmezett megbízójának fűződik-e jogi érdeke a névhez illetőleg a Kérelmezett megbízója esetében kell a rosszhiszeműséget vizsgálni.

A rosszhiszeműség feltételei az alábbiak:

◦ 31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
▪ a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
▪ b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
▪ i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
▪ ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
▪ c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
▪ d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A rosszhiszeműség tekintetében a b) és a c) alpont az, amely a Kérelmezett esetében felmerülhet. A Kérelmező azonban nem fejtette ki részletesen az ezzel kapcsolatos jogi álláspontját azonban (nem hiteles formában) csatolta a korábbi tartalmát az oldalnak. Ebből a tartalomból az állapítható meg, hogy “Helvetic Clinic” néven hirdet forgorvosi szolgáltatásokat egy fogorvos. Ugyanakkor a Kérelmezett e kérdéskörben semmilyen nyilatkozatot nem tett, csak utalt arra, hogy tudomása van arról, hogy felek között jogi vita alakult ki az elnevezés tekintetében, amely bírósági hatáskörbe tartozik és komplexen vizsgálandó. Ugyanakkor önmagában az, hogy egy, bejegyzett, “Helvetic” kezdetű gazdasági társasággal rendelkező magánszemély, aki fogászati egészségügyi szolgáltatásokat nyújt, Helvetic “dent” utótagú domain nevet regisztráljon, nem jelent rosszhiszeműséget. Az eljárási szabályzat 29. Pont b) és c) alpontja esetébe a Kérelmezőnek kellene bizonyítania azt, hogy szándékosan piaczavaró hatással igényelte a domain nevet a Kérelmezett, és legalább a valószínűsítés szintjén azt kellene valószínűsítenie, hogy a felhasználók azért fordulnak a Kérelmezett megbízójához, mert a Kérelmező szolgáltatását szerették volna megrendelni. Jelen esetben a Kérelmező által csatolt nem hiteles “screen shot” ehhez nem volt elegendő, továbbá a döntnök nem ért egyet azzal a kérelmezői állásponttal, hogy “objektív körülmény” alapján is megállapítható a piaczavaró hatás.

Tekintettel arra, hogy a 29-31 pontok együttes feltételei nem állnak fenn, a döntnök a kérelem elutasításáról határozott. Ugyanakkor bátorítja azt az önkéntes jogkövetp magatartást, hogy a Kérelmezett lemondott önként a tárgybani domain névről.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy a Nyilvántartó a domain névre bejegyzett átruházási korlátozást oldja fel.

Kelt, Budapesten, 2015. július 12.


Dr. Soós Andrea Klára döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum