Elfelejtettem a jelszót.

thermoshield.org

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a thermoshield.org.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A SICC GmbH (székhely: 3156 Berlin Wackenbergstrasse 78-82 – Németország, továbbiakban: Kérelmező), mint kérelmező által Anonim Domainregisztráció Kft. (székhely: 3300 Eger, Szvorenyi út 12. továbbiakban: Kérelmezett) mint kérelmezett ellen a thermoshield.org.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a thermoshield.org.hu domain nevet Anonim Domainregisztráció Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt SICC GMBH Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a thermoshield.org.hu domainnév átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.


INDOKOLÁS


1. A KÉRELEM

Kérelmező előadta, hogy évtizedek óta jelen van a festékek és építőipari termékek nemzetközi piacán, amelynek energiatakarékos, egészségmegőrző és környezetbarát gyártási technológián alapuló festéktermékeinek köszönhetően meghatározó szereplője is egyben. A Kérelmező termékei nemcsak Európában, hanem a világ számos más pontján is (Kína, Korea, Thaiföld, Kanada, Amerikai Egyesült Államok) elérhetőek.

Kérelmező előadta továbbá, hogy kizárólagos jogosultja a 765260 lajstromszámú “THERMOSHIELD” nemzetközi ábrás védjegynek, amely 2001. augusztus 3. napja óta érvényes Magyarországon is. A hivatkozott védjegyek lajstromkivonatát kérelméhez csatolta.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a thermoshield.org.hu domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga, vagy jogos érdeke fűződött volna, Kérelmező pedig nem jogosította fel a Kérelmezettet a „THERMOSHIELD” megjelölés bármi nemű használatára, ideértve annak domain névként, illetve annak részeként történő regisztrálását is.
A domain név alatt elérhető honlap tartalmáról, illetve a domain név whois recordjáról készült, közjegyző által jegyzőkönyvbe foglalt dokumentumot Kérelmező K/4 szám alatt csatolta.
Kérelmezett rosszhiszeműsége tekintetében Kérelmező hivatkozik a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) pontjára, mely szerint a rosszhiszeműség akkor is megállapítható, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. Kérelmező álláspontja szerint ez teljes mértékben megvalósul, hiszen a vitatott domain nevet a Kérelmező nem tudja használni, sőt, az alatta elérhető tartalom tekintetében sem áll módjában változtatást eszközölni.
Kérelmező a RDSZ 31. c.) pontjára is felhívja a figyelmet előadásában, mely szerint a rosszhiszeműség abban az esetben is megállapítható, ha a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják. Kérelmező álláspontja szerint ez a kitétel is megvalósul, hiszen azáltal, hogy a domain név a Kérelmezett részére van regisztrálva, megakadályozza a Kérelmezői Társaságot abban, hogy a fogyasztók körében is népszerű „THERMOSHIELD” megjelölést tartalmazó védjegyével ellátott termékeit e védjeggyel teljesen azonos domain név alatt forgalmazza, vagy a domain nevet saját honlapjára átirányítsa, ezzel könnyebben elérve a magyar fogyasztói réteget is.
Végül Kérelmező hivatkozik a RDSZ 31. d) pontjára. Ez kimondja, hogy a rosszhiszeműség abban az esetben is megállapítható, ha a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. Kérelmező álláspontja szerint ez a kitétel is megvalósul, mert a „THERMO SHIELD” megjelölés az Internet-felhasználók és általában a fogyasztók körében a Kérelmezői társaságunk fentiekben részletesen bemutatott, több évtizedes múltra visszatekintő intenzív reklámtevékenysége folytán közismert és ezért e világszerte ismert megjelölés kapcsán a Kérelmezőre asszociálnak. Kérelmező ismételten kiemeli, hogy Kérelmezett soha nem kapott olyan jogosultságot, amely alapján a fentebb említett Kérelmezői védjegyet használhatná.

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

A Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, az erre vonatkozó felhívás ellenére sem.

3. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A Kérelmezőnek a „THERMOSHIELD” névre fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati jogát Kérelmező becsatolt okiratokkal bizonyította. Ezen túlmenően az is megállapítható, hogy a festékek és építőipari termékek piacán Kérelmező kérelmezett domain névvel megegyező elnevezése közismert, így Kérelmezőnek a névhasználati joga a kérelmezett domain névvel kapcsolatban egyértelműen megállapítható.
Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.
Tekintettel arra, hogy Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján döntött. A thermoshield.org.hu domain név alatt található tartalom, illetve az ott kínált szolgáltatások közvetlenül összefüggésbe hozhatók a kérelmezett domain névvel. Mivel Kérelmező széles körben ismert festékeiről és építőipari termékeiről, a névválasztás alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, azon felül is, hogy a THERMOSHIELD” név használatával Kérelmezett Kérelmező fennálló jogát megsérti. Mindezek alapján az RDSZ 30. pontja alapján Döntnök Kérelmezettnek sem a névhasználati jogát, sem jogos érdekét a kérelmezett domain név vonatkozásában nem tudta megállapítani.
Mivel a fogyasztók megtévesztésére alkalmas összetéveszthetőség az előzőekben kifejtettek szerint fennáll, Kérelmezett rosszhiszeműsége is megállapítható az RDSZ 31. d) pontja alapján.

Mindezek alapján Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum