Elfelejtettem a jelszót.

bazaltbor

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE
a bazaltbor.hu. domain tárgyában indult eljárásban

A Bazaltbor-Badacsony Kft. Kérelmező által a TeVeComp 2009 Kft. Kérelmezett ellen a bazaltbor.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnöki tanácsban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a bazaltbor.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

Indokolás

I. A Kérelem

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy cégneve (Bazaltbor-Badacsony Kft.) első tagja megegyezik kérelmezett domain névvel, így álláspontja szerint a Regisztrációs Döntök Eljárási Szabályzatának 29. pontban meghatározott előfeltétel teljesül. Ezzel szemben Kérelmezettnek sem névhasználati joga sem jogos érdeke nem fűződik kérelmezett a domain név használatához. Ráadásul Kérelmezett rosszhiszeműen és tisztességtelenül járt el, és arra törekedett, hogy megakadályozza, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. Ennek bizonyítékát látja abban is, hogy a domain név a kérelmezett TeVeComp 2009 Kft.-re, mint új domain jogosultra 2012. január 24. napján került átruházásra, azt követően, hogy Kérelmező értesítette a domain eredeti igénylőjét, a TeVeComp Bt. vezető tisztségviselőjét és egyben beltagját arról, hogy a kérelmezett domain névvel kapcsolatos kárigényét a Bt.-vel, illtve beltagjával szemben érvényesíteni fogja, amennyiben a felek a jogvitát megnyugtató módon nem rendezik.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett vitatta, hogy a kérelmezett domain névhez nem fűződik joga, illetve azt rosszhiszeműen használta volna fel.

Előadta, hogy a Kérelmező és Laposa Bence (aki jelenleg is a kérelmezői társaság egyik tagja, korábban annak ügyvezetője volt), dr. Laposa József, valamint a Laposa Birtok Kft. között több peres illetve nemperes eljárás van folyamatban.

Laposa Bence és dr. Laposa József ismert borászok, akik évek óta családi vállalkozásuk keretében készítenek borokat, mára a Laposa név borászként és márkanévként is jól ismert a hazai borfogyasztók számára. A Laposa család már jóval a kérelmezői társaság létrejötte előtt forgalmazott „Bazaltbor” néven borokat, a lentiekben kifejtettek szerint emiatt került sor 2004. február 11. napján a bazaltbor.hu domainnév regisztrációjára.

A család 2008-ban egy külső befektetővel alapította Kérelmező társaságot, mely társaság tagja lett Laposa Bence. Időközben azonban a kapcsolat megromlott az új befektető és a család között.

Dr. Laposa József és Laposa Bence 2001. április 27-i elsőbbséggel jogosultja a 170137 lajstromszámú „BAZALTBOR” magyar nemzeti védjegynek. A védjegy elektronikus adatbázisból letöltött lajstromkivonatát Kérelmezett csatolta. A védjegy tekintetében 2008. május 21. napjától nem kizárólagos használati joga van a Kérelmezőnek is, amely azonban jelen pillanatban törlés alatt áll. Ennek igazolására csatolta a SZTNH-hoz benyújtott használati engedély törlése iránti kérelmet. A nem kizárólagos engedély alapján a védjegyjogosultak mindenkor jogosultak voltak a védjegy használatára.

A kérelmezett domain név regisztrációja kapcsán Kérelmezett előadta, hogy arra Laposa Bence kifejezett utasításának megfelelően, 2004. február 11. napján került sor, tehát jóval a kérelmezői társaság létrejötte előtt. Ezt a Kérelmező által csatolt, Gagyi Pálffy András úrnak címzett, 2011. november 24. napján kelt levél is igazolja. A levélből az is kiderül, hogy a TeVeComp Bt. a bazaltbor.hu domain nevet Laposa Bence utasításai alapján használta és a vonatkozó számlák is az ő nevére, illetve a hozzá köthető cégek nevére lettek kiállítva. Kérelmezett a számlákat mellékelten csatolta.

A „BAZALTBOR” védjegy használatára a védjegyjogosultak, Laposa Bence és dr. Laposa Jószef már a domain név regisztrációjakor szóban engedélyt adtak a TeVeCompBt.-nek, valamint 2012. januárjában később szóban Kérelmezettnek is, melyet nemrégiben írásban is megerősítettek, amit Kérelmezett mellékelten csatolt. Ezek alapján Kérelmezett álláspontja szerint mind a TeVeComp Bt., mind Kérelmezett már a domain név regisztrációjától fogva jogosultsággal rendelkezik a „BAZALTBOR” védjegyet tartalmazó domain név használatára.

A rosszhiszeműséggel kapcsolatban Kérelmezett nem vitatta, hogy Kérelmező 2012. február 20. napján kelt kérelmében állítottak szerint a kérelmezett domain név alatt átirányítással Kérelmező honlapja érthető el, azonban érdemi védekezésük előterjesztésekor már a Laposa borbirtok (Laposa Birtok Kft.) honlapja jelenik meg és jelenleg a domain név nincs átirányítva a laposa.hu domain névre.

Kérelmezett állítása szerint a kérelmezett domain 2012. január 24. napján történt átruházására nem rosszhiszeműségből, kizárólag adminisztratív okokból és a védjegyjogosultak hozzájárulásával került sor.

Mindezek tükrében Kérelmezett álláspontja szerint az Eljárási Szabályzat 29. pontjában részletezett feltételek egyike sem valósul meg, így kérte a kérelem elutasítását.

III. Kérelmező észrevétele

Kérelmezett érdemi védekezésére Kérelmező az alábbi észrevételeket tette.

Kérelmező előadta, hogy évek óta termel, palackoz és forgalmaz „Laposa” megjelölésű borokat, amelyek előállítására, arculatának kialakítására, valamint a borral kapcsolatos badacsonyi borhotel, és az ArchDaily (New York, USA) szavazásán 2010-ben ipari épületek kategóriájában „Év Épülete” díjat borászati üzem felépítésére hatalmas – közel két milliárd forint összegű, részben hosszú lejáratú bankkölcsönből fedezett – összeget fordított.

Borászati tevékenységük megjelenítése érdekében tevékenységük több honlapon is megjelent, többek közt a laposa.hu domain név alatt is, amely korábban a TeVeKomp Bt. használatában volt, és Kérelmező álláspontja szerint jogellenesen került Kérelmezett javára delegálásra. A kérelmezett domain név a kezdetektől fogva erre a laposa.hu oldalra volt átirányítva egészen 2012. március 1-ig, amelyen Kérelmező tevékenységének ismertetése található meg, amikor is a bazaltbor.hu domain alatt versenytársuk, a Laposa Birtok Kft. tartalma jelent meg, álláspontja szerint szintén jogellenesen.

Kérelmező előadta, hogy Laposa Bencével, aki a Kérelmezett társaságban jelenleg is 40%-os tag, továbbá 2007. április 12-től 2010. október 22-ig a társaság egyedüli ügyvezetője volt, úgy állapodtak meg, hogy a bazaltbor.hu domain név jogosultja Kérelmező lesz, valamint társaságuk Internetes megjelenítésére Kérelmező regisztrálja a laposa.hu domain nevet, amelyre a bazaltbor.hu domain név átirányításra kerül. További megállapodás tárgyát képezte az is, hogy Laposa Bence családi cége nem forgalmaz bort Kérelmező működésével egyidejűleg. A megállapodást alátámasztja Kérelmező szerint, hogy a domain név használatával kapcsolatos számlák a Kérelmezőhöz köthető társaság részére lettek kiállítva, mely számlákat mellékelten csatolt.

Kérelmező az átirányítás megtörténtét 2012. január 5. napján készült közjegyzői okirattal igazolja. Álláspontja szerint továbbá Kérelmezett a bazaltbor.hu regisztrációs eljárásában megbízási jogviszony alapján járt el, a kérelmezett domain név azonban nem a megbízó, hanem Kérelmezett (illetve a TeVeComp Bt.) javára került delegálásra, amely eljárás álláspontjuk szerint szintén rosszhiszemű, mivel a megbízott a domain nevet nyilvánvalóan megbízó nevére köteles regisztráltatni. Minderre pedig azért nem került sor, mert Kérelmezett személyesen Laposa Bencével volt akkor is és most is szolidáris, annak ellenére, hogy korábban Laposa Bence a Kérelmező képviselőjeként járt el.

A védjegyjogosultsággal összefüggésben Kérelmező véleménye szerint életszerűtlen, hogy a védjegyjogosultak engedélyt adnak Kérelmezett részére a domain név saját részre történő delegálására, majd a domain név alatt soha semmilyen a Kérelmezetthez (illetve TeVeCompBt.-hez) kötődő tartalom nem jelenik meg. Kérelmezett ráadásul a névhasználati jogát, vagy azt, hogy a névhez jogos érdeke fűződne a domain név igénylése idején nem igazolta, ráadásul a domaint 2012. március 1-ig érdemben nem is használta, ott a Kérelmező társaság tartalma volt elérhető átirányítással.


IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, kérelmező észrevételei, a csatolt dokumentumok, a weben található és nyilvánosan elérhető adatok,valamint az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Kérelmező kérelmében névhasználati jogát a Kérelmező társaság vezérszavának egyik elemére alapozta. Bár kétségtelen, hogy a Bazaltbor-Badacsony vezérszó első eleme megegyezik a kérelmezett domain névvel, de a névhasználati jog főszabály szerint a vezérszó egészére vonatkozik, és nem külön-külön annak elemeire, így a névhasználati jog a bazaltborbadacsony.hu domain esetében lenne egyértelmű, így azonban önmagában a cégnévre hivatkozva nem fogadható el. A később előadottakból, valamint a SZTNH nyilvántartása alapján azonban megállapítható, hogy Kérelmezőt 2008.05.21. napjától - a kérelem benyújtása idején is - a „bazaltbor” név tekintetében nem kizárólagos használati jog illette meg, valamint az is megállapítható, hogy a kereskedelmi tevékenységével is összefüggésbe hozható a kérelmezett domain név.
Mindezek alapján Kérelmező névhasználati jogát Döntnök megállapította.

A Domainregisztrációs Szabályzat előírásai alapján Kérelmezett kizárólagosan felel a domain név választásáért. Ez azt jelenti, hogy a domain igénylése előtt a nyilvános adatbázisok segítségével köteles meggyőződni arról, hogy a választott domain nem sérti-e más személy jogait, illetve, ha a már delegált domainról derül ki, hogy az sérti más jogát, úgy köteles arról lemondani. A domain eredeti igénylésének időpontjában se Kérelmező se más névhasználati jogát vagy jogos érdekét nem sértette a regisztráció, hiszen Kérelmező társaság 2007.04.12.-én alakult, míg a kérelmezett domain először 2004.január 16.-án került delegálásra, majd utóbb, 2006. március 17.-től került a TeVeComp Bt. használatába. Kérelmezett kétségtelenül átruházás útján szerezte meg a domain név használatát, 2012.január 24.-én. A Domainregisztrációs Szabályzat 7. pontja értelmében az átruházáskor az új domain igénylőnek is meg kell felelnie a szabályzatban foglaltaknak, tehát ha a korábban delegált domain név átruházása az átruházás időpontjában már más jogát sérti, úgy az ellentétes a szabályzattal. Azonban a „BAZALTBOR” védjegy jogosultja nem kizárólagos használati jogot engedett a Kérelmező részére, és ugyanígy a Kérelmezett részére is. Tehát a Kérelmezett részére történő átruházás nem sérthette a Kérelmező jogait, mivel a név használatára csak nem kizárólagos joggal rendelkezett.

A Döntnök megjegyzi, hogy a felek erre vonatkozó egyező előadásából és a csatolt bizonyítékokból megállapítható, hogy a domain név regisztrációra és a későbbi átruházásra is a védjegyjogosult kérésére került sor.

Kérelmező kifogásolta, hogy a megbízás alapján a domain név delegálása a Kérelmezett illetve a korábbi domain használó TeVeComp Bt. nevére történt, és nem a megbízóéra. Ezzel kapcsolatban a Regisztrációs Döntnök hangsúlyozza, hogy a döntnöki eljárás keretében a domain név delegált állapotából kell kiindulnia, és nem vizsgálhatja,hogy azt megelőzően mi volt a tényleges szerződéses akarat a felek között. Ennek a vitának eldöntése bírói útra tartozik.
Megjegyzi továbbá a Döntnök, hogy a domainnek a TeVeComp Bt. részére történő delegálását a védjegyjogosult megbízó, Laposa Bence nem kifogásolta, és azzal egyetértett. Ugyan az észrevételben Kérelmezett utal rá, hogy a későbbiekben Kérelmezett megbízója ő maga volt, de ez a regisztráció szempontjából szintén érdektelen, hiszen Kérelmező társaság alapítására évekkel később került sor.

A Kérelmezett által csatolt bizonyítékból tehát megállapítható, hogy a név használatára Kérelmezett is jogosult a Kérelmező mellett.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Döntnök a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy ott a Laposa birtokkal és borokkal kapcsolatosérdemi tartalom található. Kétségtelen azonban, hogy a Kérelmező által becsatolt közjegyzői okiratból megállapíthatóan a kérelem benyújtása idején nem ezt a tartalmat lehetett a kérelmezett domain név alatt elérni, hanem az megegyezett a laposa.hu oldalon található tartalommal, vagyis megállapítható, hogy az domain át volt irányítva a laposa.hu oldalra. Az archive.org oldalon lefolytatott vizsgálat alapján az is bizonyítható, hogy legkorábban 2009. április 8. napján az oldalon egy másik, önálló tartalom volt elérhető a Laposa Pincészettel kapcsolatban, és a kezdőlapon kapcsolattartóként Laposa Bence védjegyjogosult volt feltüntetve.

A Kérelmezett által csatolt mellékletekből megállapíthatóan Laposa Bence és dr. Laposa József védjegyjogosultak Kérelmezett (és a korábbi domain név használatára jogosult) részére a „bazaltbor” név tekintetében szóban adott használati jogot írásban megerősítették. A kérelmezett domain név alatt pedig engedték, hogy a védjegyükkel összefüggő kereskedelmi tevékenység kerüljön népszerűsítésre, és ott a velük összefüggésbe hozható borok megjelenjenek. Ebből a szempontból irreleváns, hogy magának a domain név jogosultjának a cégneve vagy tevékenysége nem hozható összefüggésbe a kérelmezett domain névvel, az RDSZ 30. a) pontja szerinti jogos érdek megállapítható.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31. pontja szerinta domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Tekintettel arra, hogy a Kérelmezőnek és a Kérelmezettnek egyaránt csak a harmadik személyek, a védjegyjogosultaktól eredő használati joguk van a BAZALTBOR védjegyre, így egyik pont alapján sem lehet a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot megállapítani.

Különösen nem lehet a rosszhiszemű domain használatot a d.) pont alapján megállapítani, hiszen az éppen Kérelmező oldalára volt átirányítva időszakosan.

Mivel az utolsó pontban leírt feltétel sem valósul meg Kérelmező jogi személyisége okán, így a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31. pontja alapján Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát nem tudta megállapítani.

Mivel Kérelmezettnek a domain névhez fűződő jogát, valamint jogos érdekét az előzőek szerint megállapította, a Regisztrációs Döntnök a kérelmet se az RDSZ 29. a) se a b.) pontja alapján nem találta alaposnak és azt elutasította.

Budapest, 2012. május 07.

Dr. Mayer Erika
döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum