Elfelejtettem a jelszót.

mitek-szeglemez

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖKI TANÁCS

DÖNTÉSE

az mitek-szeglemez.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Mitek Holdings, Inc. Kérelmező (802 West Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA) által Ferenczi Imre (8600 Siófok, Diófa utca 25.) Kérelmezett ellen az mitek-szeglemez.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban egyszemélyes Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök eljáró tanácsa a Kérelmező által a mitek-szeglemez.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmét alaptalannak találta, ezért elutasítja.

Indokolás:

I. A Kérelmező előterjesztése

Az mitek-szeglemez.hu domain név ügyében a Kérelmező megfelelően felhatalmazott jogi képviselője elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől való visszavonását és a Kérelmezőre való átruházását kérte.

A Kérelmezett részére az mitek-szeglemez.hu domain név 2014. március 7. napján került delegálásra.

A Kérelmező a domain név használatához fűződő jogát védjegyoltalomra alapította. Előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet azért használja jogtalanul, mert Kérelmezőnek kizárólagos joga áll fenn az 000558353. sz. Közösségi Védjegy ("mitek" szóvédjegy,) valamint a 000558346. sz. Közösségi Védjegy ("MII" ábrás védjegy), amelyek bejelentési időpontja 1997. június 18, azaz a Kérelmező javára „mitek” szóelemet is tartalmazó kifejezés már oltalom alatt állt a Kérelmezett 2014-es domain regisztrációja időpontjában.

A Kérelmező jogi képviselője a hivatkozott szóvédjegy vonatkozó védjegynyilvántartási adatlapjait becsatolta. A Kérelmezett ezen felül számos egyéb iratot, így a felek közötti levelezést, védjegyeinek lajstromkivonatait, a kérelmezett domain alatt üzemeltetett honlap tartalmáról készített közhiteles pillanatfelvételeket is csatolt, az eljárás díjának megfizetését igazolta.

A Kérelmező előadta, hogy az „mitek-szeglemez.hu” a Kérelmező által világszerte, így Magyarországon is használt védjegycsalád megnevezése, amelyet
szeglemezek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával, illetve ehhez kapcsolódó szoftverek fejlesztésével és forgalmazására, népszerűsítésére használ.

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a domain névhez, mivel a Kérelmező a védjegyek használatára a Kérelmezettnek engedélyt nem adott számára és a domaint is csak a védjegyoltalom Kérelmező általi megszerzése után igényelte. A Kérelmező szerint ezen felül továbbá megállapítható, hogy a Kérelmezett nem rendelkezik semmilyen védjegyjogi és egyéb jogosultsággal az „mitek” kifejezés valamint az „MII” ábra vonatkozásában.

A Kérelmezői Társaság továbbá többször írásban szólította fel a Kérelmezettet, hogy a kérelmezői védjegyekkel megegyező domain nevet ingyenesen ruházza át a Kérelmezőre, mint a szóban forgó védett megjelölés vonatkozásában kizárólagos jogosultsággal rendelkező társaságra. A Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban előadta: felszólító levélben felhívta a Kérelmezett figyelmét, hogy az védjegyét teljesen azonosan tartalmazóan tünteti fel a domain névben, továbbá az alatt a Kérelmező szellemi alkotását képező képeket közöl, amelynek használata jogosulatlannak minősül és felszólította a Kérelmezettet, hogy hagyjon fel a hivatkozott domain név regisztrációjával és használatával megvalósított jogosulatlan védjegyhasználattal.

A Kérelmezett a Kérelmező jogi képviselőjének címzett válaszlevelében vitatta, hogy a fentiekben bemutatott magatartása bármilyen módon szándékoltan jogsértő lenne, az esetlegesen jogsértő fényképek kapcsán jóhiszeműségét hangoztatta és vállalta azok eltávolítását, egyebekben kijelentette, hogy a kérdéses domain nevet ténylegesen, érdemi tartalommal és jóhiszeműen, több éve használja, ha azt a Kérelmezői Társaság megvásárolni kívánja, az átruházásra tehet ajánlatot.

A Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök, az Európai Unió Bírósága (C-63/97, BMW kontra Deenik) valamint a Legfelsőbb Bíróság (Pfv.IV.21.474/2009/4. sz.) joggyakorlatára, amely álláspontja szerint kérelmét alátámasztják.

Álláspontja szerint a rosszhiszeműséget az is igazolja, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy a versenytárs Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarják.

A Kérelmező ezen felül hivatkozott különféle, a Kérelmezettnek tulajdonított, illetve tőle elvárt magatartásformákra, illetve ezek hiányára, a domain tartalmára, amelyekből, mint közvetett bizonyítékokból a Kérelmezett jogos érdekének hiányát illetve rosszhiszeműségét vélte felfedezni. Így különösen, hogy ezekből a fogyasztó a felek közötti különleges üzleti kapcsolatra következtethet, a domain alatt megjelenített MII Trade Plus Kft. cégnév megtévesztheti a fogyasztót, de az alapján a Kérelmezett üzleti tevékenységének tartalma pontosan mégsem határozható meg.

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett által hivatkozott védjegyoltalom kimerülés nem állapítható meg, mivel a Kérelmezett tevékenysége nem alapozza meg a Mitek védjegyek ilyen meghatározó, domináns, mindenre kiterjedő használatát, továbbá a Kérelmezett tevékenysége nem felel meg a Védjegytörvény. 15. §-ban foglalt feltételeknek, mivel az nem az üzleti tisztesség követelményével összhangban, a szükséges mértékben (rendeltetés jelzésére, fogyasztó tájékoztatása szempontjából releváns adatokra kiterjedően) történik. Mindezek miatt a Kérelmezett nem jogosult a védjegyek feltüntetésére a domain névben, illetve ilyen domináns mértékben az alatta elérhető tartalomban és a vállalkozása nevében sem.

II. A Kérelmezett védekezése

A Kérelmezett védekezést terjesztett elő, abban arra hivatkozott, hogy a mitek-szeglemez.hu domain nevet magánszemélyként regisztrálta, azt saját cége üzleti tevékenységének elősegítésére használja, amely főtevékenysége mellett Mitek szeglemezek- és kötőelemek, valamint Mitek szeglemezzel készült tetőszerkezetek forgalmazásával is foglalkozik. Ezen előadásával kapcsolatban hivatkozott az 1997. évi XI. védjegytörvény 15§ 1/b pontjára, és arra, hogy a védjegyet az üzleti tisztesség követelményeivel megfelelően használja.

Jogi álláspontja szerint e rendelkezés alapján, az áru első forgalomba hozatalát követően az áruval kapcsolatos védjegyhasználatot a védjegy tulajdonosa nem tilthatja meg a forgalmazó számára, azaz hiába rendelkezik egy védjegyjogosult bejegyzett védjeggyel, erre nem hivatkozhat azzal a forgalmazóval szemben, aki a védjeggyel ellátott áruhoz jogszerűen jutott hozzá, és a védjegyet az ezzel ellátott áru forgalmazása kapcsán harmadik személyek irányába használja. A Kérelmezett cége a domain alatti honlapon kizárólag Mitek terméket forgalmaz és egyetlen szó sem utal arra, hogy másik gyártó termékét vagy szolgáltatását értékesíti, továbbá semmi nem utal arra, hogy a Kérelmezett cége bármilyen üzleti kapcsolatba állna Kérelmezővel, vagy a kereskedelmi hálózatának része lenne, így a látogatót semmilyen formában nem téveszti meg. A Kérelmező által állított, bitorló, rosszhiszemű magatartás vádja ezért teljesen alaptalan. A Kérelmezett előadta, hogy cége a forgalmazott termékeket – legyen az Mitek szeglemez, vagy Mitek szeglemezzel készült szeglemezes tető – az Európai Unión belül, a szabad kereskedelmi piacról vásárolja meg, de a Kérelmezővel nem áll közvetlen kapcsolatban, és nem képezi kereskedelmi hálózatának részét. Mivel azonban termékei eredeti Mitek termékek és az értékesítésük szempontjából rendkívül fontos a minőségükre, eredetükre utaló Mitek név használata, ezért jogosan használja és jeleníti meg a Mitek nevet honlapja nevében és tartalmában.

A domain név használatához fűződő jogos érdeket az RDSZ 30. pontja szerint a honlapon tett előkészületek és tartalom alapján kívánja bizonyítani. Jóhiszeműségét igazolja az is, hogy a honlap alján feltüntette a pontos jogi helyzetet a cége és a Kérelmező között.

A Kérelmező rosszhiszeműségre és tisztességtelen felhasználásra vonatkozó kijelentéseit visszautasította és kijelentette, hogy a domain nevet nem kívánja átruházni, amit az is igazol, hogy a domain bejegyzése óta soha semmilyen utalást, vagy ajánlatot nem tett sem a Kérelmező, sem pedig más személy irányába a domain értékesítési szándékával kapcsolatban. A mitek-szeglemez.hu-t kizárólag saját cége javára használja. Azzal kapcsolatban, hogy a kérelmező kérelmében hivatkozik válaszlevelében leírtakra, miszerint „tegyen ajánlatot”, az az álláspontja, hogy az egyáltalán nem bizonyítja, hogy anyagi haszonszerzés a cél, mivel eladásról nincsen szó, az ajánlatételen akár gondolhatott közös használatra vonatkozó, vagy partneri viszonyra utaló ajánlatot is, aminek semmi köze a domain értékesítéséhez.

A Kérelmező kérelmében hivatkozott joggyakorlattal kapcsolatban előadta, hogy a Regisztrációs Döntnöki határozat nem hasonlítható össze a szóban forgó mitek-szeglemez.hu-val, ugyanis például a nespressokapszula.hu ügyében hozott döntés indoklásából világosan kitűnik, hogy annak használója nem az eredeti „Nespresso” termékek értékesítésére használta. Ugyanez igaz a veluxablak.hu oldallal kapcsolatban hozott döntésre is. Ezért ezen jogesetek nem tekinthetők analógnak az ügy tekintetében, ahogyan a rochasparfum.hu domain ügye sem, mivel abban még csak tartalom sem volt elérhető a domain alatt.

A hivatkozott jogesetekben megállapított tényállással szemben a mitek-szeglemez.hu oldal kizárólag Mitek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaz, ill. a Mitek termékeit értékesíti, ezért a Kérelmező cégének jogos érdeke fűződik hozzá, hogy a látogatók számára az értékesítésre szánt termékek minőségére utaló jelzőként, a Mitek nevet megjelenítse honlapján. A Kérelmezett ezen felül vitatta a Kérelmező által előadott egyéb, közvetett bizonyítékokat, a honlap tartalmával kapcsolatban tett következtetéseit és előadta, hogy álláspontja szerint azok a Kérelmező álláspontját nem támasztják alá.

A Kérelmező által hivatkozott ábrás védjegy kapcsán előadta, hogy a mitek-szeglemez.hu oldal kapcsolati oldalán található, cége nevének első szótagja nem hasonló sem karakterisztikájában, sem méretében, sem pedig megjelenésében a teljesen eltérő, hivatkozott ábrás védjegyhez. Álláspontja szerint a Kérelmező megtévesztően, nem a honlapon megjelenített betűformátummal jelölte kérelmében az MII megnevezést.

Hivatkozott a védjegy használata a cégnévben témakörben az Európai Bíróság a Céline SA és a Céline SARL között indult védjegybitorlási perre és rámutatott, hogy „a cégnévnek, kereskedelmi névnek vagy cégjelzésnek nem az a célja, hogy árukat vagy szolgáltatásokat különböztessen meg. A cégnévnek az a célja, hogy a társaságot azonosítsa, míg a kereskedelmi név vagy a cégjelzés szerepe az, hogy az üzletet jelölje. Ezért amikor a cégnév, a kereskedelmi név vagy a cégjelzés használata a társaság azonosítására vagy az üzlet jelölésére szolgál, nem tekinthető úgy, hogy a használat – az irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében vett – „árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban” történik.”

Előadta továbbá, hogy a honlaphoz hozzáférése akadályoztatva van, szerkesztésére most mást bízott meg, de idő kell a teljes átalakításhoz. Erre tekintettel az eljárást néhány hónapra szüneteltetni kérte, amíg a honlapon a megfelelő tartalom és forma kialakításra nem kerül. Nyilatkozott arról, hogy a mitek-szeglemez.hu honlap tartalmának kialakítása, legkésőbb ezen eljárás megindításának időpontjától számított, hat hónapon belül befejeződik.

IV. A Kérelmező észrevétele a Kérelmezett védekezésére

A védekezéssel kapcsolatban a Kérelmező észrevételt tett, amelyben kérelmét kiegészítette, illetve kifejtette, hogy álláspontja szerint a Kérelmezett nem bizonyította megfelelően, hogy jogos érdeke fűződik a Mitek védjegyeinek használatához akár a domain alatt található honlap tartalmában, akár a domain névben, illetve az nem is állapítható meg.

Előadta, hogy a jogos érdek fennállásától (annak hiányától) függetlenül megállapítható a Mitek Védjegyek rosszhiszemű, tisztességtelen használata, amelyet a Kérelmezett által 2016. február 10-én előterjesztett érdemi védekezésében ("Védekezés") foglaltak is megerősítenek. Véleménye szerint ugyanis a MII Trade Plus Kft. tevékenysége a honlap tartalma, valamint a Védekezés alapján nem pusztán szeglemezek értékesítésére korlátozódik, mivel a szeglemezekkel történő kereskedelem nem a MII Trade Plus Kft. cégnyilvántartás szerinti főtevékenysége, hanem legfeljebb csak melléktevékenysége. Állítása szerint a Kérelmezett kijelentéseiből, illetve a honlap tartalmából is az következik, hogy a Kérelmezett a domain alatt található honlapon nem kizárólag MiTek szeglemezeket forgalmaz, hanem más árukat is eladásra kínál fel a tetőszerkezet építési szolgáltatás részeként (pl. faelemeket), illetve nem pusztán MiTek szeglemezeket árul, hanem egész építési vállalkozását, szolgáltatás csomagját próbálja a MiTek név, illetve védjegyek felhasználásával eladhatóvá tenni.

Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban előadta, hogy álláspontja szerint nyelvtani értelmezés alapján a Kérelmezett egyértelműen a domain név ellenérték fejében történő átruházását ajánlotta fel, vagy használatának egyéb módon ellenérték fejében történő biztosítását. A Kérelmezett együttműködésre vonatkozó javaslatot nem terjesztett elő, illetve semmilyen olyan utalást nem tett, amely alapján más jelentéstartalom feltételezhető lenne. A Kérelmező álláspontja szerint továbbá az – egyébként természetes személy – Kérelmezett „cégnevében” megjeleníti a "MII" ábrás védjegyet, a megjelenítés szövegezése ("MII", mint domináns elem) szempontjából egyező, illetve arra minden más releváns szempontból (szín, forma) hasonlít. A Kérelmező feltételezése szerint a Kérelmezett ezzel azt szándékozott elérni, hogy a fogyasztók a cégnév láttán a MiTek vállalkozásra asszociáljanak.

A fentiek alapján a Kérelmezett által nyújtott szolgáltatások, illetve termékek ugyanakkor a Kérelmezett előadása alapján is legfeljebb részben származnak a MiTek cégtől. A "MII" védjegy felhasználása a cégnévben tehát sérti a MiTek védjegyhez fűződő jogait, illetve a védjegy alapvető megkülönböztető funkcióját. A Kérelmezett tevékenységében tehát további rosszhiszemű elem a cégnévben a "MII" védjegy megjelenítése.

A Kérelmező azzal is érvelt a Kérelmezett rosszhiszeműsége mellett, hogy a Kérelmezett az eljárás felfüggesztését kérte, tehát a védekezésében foglaltak szerint úgy véli, hogy ennek feltételei – a domain tisztességtelen használata – fennállnak, azaz jelenleg nem tisztességes, jogszerű a domain használata. Értelmezése szerint ezzel a Kérelmezett védekezésében lényegében elismerte a domain tisztességtelen, jogszerűtlen használatát. Ugyanakkor Kérelmező szerint a felfüggesztés feltételei teljes egészében nem állnak fenn, ugyanis a Kérelmezettnek lehetősége nyílt a domain alatt található tartalom megfelelő módosítására az Kérelmező elképzelésének megfelelő mód szerint. Ezért álláspontja szerint az eljárás felfüggesztésének feltételei tehát nem állnak fenn – a Kérelmezett eljárás felfüggesztésére irányuló kérelme mindössze az eljárás rosszhiszemű elhúzására irányul.

A Kérelmező álláspontja szerint az is a Kérelmezett rosszhiszeműségére utal, hogy az a jelen eljárás megindítását követően olyan jellegű módosításokat eszközölt a domain alatt található tartalomban, amellyel minden jel szerint saját helyzetét kívánta erősíteni az eljárásban. Ezen módosítások pl. az, hogy azt a Kérelmezett honlapját a Kérelmezőtől megkülönböztető hiperhivatkozással látta el (www.mitek.co.uk), majd törölte a honlapon található, jogosulatlanul felhasznált, a Kérelmező által sérelmezett képeket, továbbá elhelyezett egy álláspontja szerint szemmel alig látható (szürke alapon szürke, kisbetűs) közleményt is a "Cégünk nem áll közvetlen kapcsolatba a Mitek Holding Inc-vel, a Mitek szeglemezeket EU tagállambeli partnercégünktől szerezzük be. A Mitek Magyarországi forgalmazója: www.mitek.hu" szövegezéssel.

A Kérelmező álláspontja szerint a fentiek további bizonyítékként szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a Kérelmezett a Vitatott Domain Nevet saját megítélése szerint is (i) rosszhiszeműen használja, illetve (ii) jelen eljárásban is rosszhiszeműen jár el. A honlap tartalmával kapcsolatos tényállításai bizonyítására csatolta a domain alatt található honlap/tartalom jelen eljárás megindítása előtti, ugyanakkor a felszólító levelek kiküldését követő állapotának pillanatfelvételeit is. Hivatkozott továbbá a Regisztrációs Döntnök roemer.hu domain tárgyában indult eljárásban hozott döntésére is, amelyből kiemeli, hogy a domain névben megjelenített védjegy felhasználása abban az esetben is rosszhiszemű magatartás, ha a vitatott domain név alatt a védjegyjogosult termékeit árulják, de ezen túl is kiemeli, hogy álláspontja szerint jelen ügyben számos egyéb, a jogalap hiányát illetve a rosszhiszeműséget megalapozó tényállási elem is található volt a mitek-szeglemez.hu domain illetve honlap tartalmában.

A Kérelmező álláspotja szerint a RDSZ 29. pontjának mind a), mind pedig b) alpontjában foglaltak teljesülnek és erre tekintettel ismételten kérte a Regisztrációs Döntnököt, hogy a kérelmezett domain nevet a Kérelmező javára ruházza át.IV. A Regisztrációs Döntnök álláspontja

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten elérhető nyilvános adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,

és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnöki a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján tehát valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, illetve hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

A Kérelmező által csatolt védjegy adatlapok alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy Kérelmező Mitek Holdings Inc. valóban jogosultja a hivatkozott, Magyarországra is érvényesen kiterjedő „mitek” szó, illetve a „MII” ábrás védjegyeknek. Egyértelműen megállapítható volt az is (amit a Kérelmezett sem vitatott), hogy a domain név és a Kérelmező által hivatkozott „mitek” szóvédjegyet azonosan tartalmazza, amelyet a leíró jellegű „szeglemez” kifejezéssel kombinált. Ugyanakkor a Kérelmezett is helytállóan mutatott rá arra, hogy a védjegyoltalom bizonyos korlátok között érvényesülhet, de akár ki is merülhet.

A Regisztrációs Döntnök megvizsgálta a Kérelmezett jogos érdekének fennállását is. A Kérelmezett a domain alatt található tartalmat szolgáltató cég ügyvezetője, a honlap tartalma pedig a Kérelmezett által képviselt cég szolgáltatásait mutatja be, így a Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a Kérelmezett egyértelműn megállapítható jogos érdekének tekinthető, hogy az általa vezetett cég érdekében a vitatott domain nevet saját nevében regisztrálja – ha ez egyébként az üzleti tisztesség követelményével összeegyeztethetően, jóhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a Kérelmezett jogos érdeke hiányának lehetőségét felvető és ennek alátámasztására előadott számos és változatosan indokolt, de a Regisztrációs Döntnök megítélése szerint hasonlóan egyértelmű következtetések levonására nem alkalmas, a honlap tartalmában, megfogalmazásában fellelni vélt körülményeket és más hasonló közvetett bizonyítékokat, a cégnyilvántartásból megállapítható közhiteles bejegyzésekből és a honlapnak az objektív külső szemlélő számára megjelenő tartalmával összevetve értékelte és súlyozta.

Ezek értékelése alapján Regisztrációs Döntnök megítélése szerint a Kérelmezettnek és az általa képviselt cégnek egyértelmű jogos érdeke fűződhet a domain név használatához, hiszen a Kérelmezett egy, az általa képviselt, gazdasági társaság érdekével összeegyeztethető formában hasznosítja a domain nevet, a cége érdekében a domain alatt működtetett honlap pedig Mitek gyártmányú szeglemezek forgalmazását tartalmazza, és a cég bejegyzett tevékenységi köre (Tetőfedés, tetőszerkezet-építés) is megfeleltethető a domain név által a fogyasztó tudatában a mitek-szeglemez.hu domainnel kapcsolatos termék- és szolgáltatási asszociációkkal.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett RDSZ. 32. pontja alapján kérelmezett felfüggesztési kérelmének nem adhatott helyt, mivel annak alkalmazására elsősorban abban az esetben kerülhet sor, ha az újonnan regisztrált domain érdemi használatát a Kérelmezett még nem kezdte meg. A jelen ügyben az előzményi iratok, a honlap tartalmáról (annak érdemi használatát feltételező) a felek között lefolytatott levelezés és magának a honlap tartalmának vizsgálata alapján azonban egyértelműen megállapítható volt, hogy a Kérelmezett a honlap érdemi használatát már szabályosan megkezdte. E megállapításból egyúttal az is következik, hogy a domain érdemi használatának elmulasztásából levezetett, rosszhiszeműségre történő hivatkozás is csak nyilvánvalóan alaptalan lehet.

A Kérelmező a rosszhiszeműség körében többek között hivatkozott arra a körülményre is, hogy a felek előzményi levelezése során a Kérelmezett felhívta őt arra, hogy ha a domain név átruházását akarja, tegyen arra vonatkozó ajánlatot. Beadványaikban a felek a Kérelmezett terjedelmes válaszleveléből kiemelt rövid kijelentésének nyilatkozati értékét és jelentését később igen részletesen, ugyanakkor teljesen ellentétes tartalommal, hangsúlyosan értelmezték. A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint azonban saját kontextusában e kijelentésből – az eset további körülményeire is figyelemmel – nem vonható le semmilyen olyan következtetés, amely a Kérelmezett részéről az RDSZ 31. a) pontja szerinti, eleve rosszhiszemű, továbbértékesítési célzatára utalna, már csak azért sem, mert e kijelentésnek sem konkrét ajánlati tartalma, vagy annak bármilyen érdemi tárgyalása sem következett be egyik fél részéről sem.

A Kérelmező előadása és bizonyítékai alapján csupán az volt megállapítható, hogy a Kérelmező kezdeményezésére a Kérelmező és a Kérelmezett egy sikertelen levélváltást folytattak a domain jogainak a Kérelmező által követelt átruházására, amelyek során a Kérelmezett a Kérelmezőt az üzleti életben megszokottnak tekinthető módon ajánlattételre szólította fel. Ez a körülmény önmagában azonban nem valószínűsítheti a Kérelmezett rosszhiszeműségét. A Kérelmezett ugyanis a domain nevet ekkora már érdemben, tevékenységi körének megfeleltethető célra használja, a Kérelmező pedig pontosan ezt sérelmezte, így nem igazolt az az állítás, hogy a Kérelmezőt a domain regisztrációjakor az annak átruházásával elérhető anyagi haszonszerzés reménye motiválta volna.

A Kérelmező ezen felül hivatkozott több, az Európai Unió Bírósága, a magyar Legfelsőbb Bíróság, illetve a Regisztrációs Döntnök és a Tanácsadó Testület korábbi esetjogára és joggyakorlatára. A felhívott esetekkel összehasonlítva azonban a Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a jelen ügy körülményeivel vont párhuzam legfeljebb távoli lehet. Helyesen hivatkozott rá a Kérelmezett, hogy a hivatkozott ügyek több lényeges tényállási eleme alapvetően eltérő vagy éppenséggel (mint például a Kérelmező ábrás védjegye és a Kérelmezett által képviselt, a cégbíróság által jogerősen bejegyzett cégnév jogi kapcsolata) az ügy és a Regisztrációs Döntnök döntése szempontjából nem releváns, illetve csak az adott ügy tényállási keretei között és teljes szöveges kontextusában, eseti döntésként értelmezhető.

A Kérelmező a jelen esetben amellett érvelt, hogy szóvédjegyének a domain névben illetve a honlap szöveges tartalmában a termékek megnevezésére szolgáló, Kérelmezett általi használata annak rosszhiszeműségét igazolja – hiszen ez a fogyasztókat megtéveszti, a Kérelmező és a Kérelmezett között egyébként nem létező különleges üzleti kapcsolatra utalhat.
A domain alatt korábban fellelhető, a jelenlegi állapottal egyébként nagyrészt megegyező képi- és szöveges honlap tartalom alapján a Regisztrációs Döntnök meggyőződése szerint az átlagos fogyasztó számára is világosnak kell lennie, hogy a Kérelmező és Kérelmezett elkülönült, semmilyen különleges üzleti kapcsolatban nem álló személyek, a Kérelmezett pusztán a Kérelmező termékeit és az azokhoz kapcsolódó saját tervezési, tanácsadási szolgáltatásait népszerűsíti a saját honlapján. A Kérelmező ellentmondásosan a Kérelmezett rosszhiszemű magatartásának tudja be azt is, hogy az utóbb éppen az összefonódás esetleges sugalmazásának elkerülése érdekében, jelen eljárás tartalma alatt olyan tartalmú linkeket és szövegeket helyezett el, amely a Kérelmező által képviselt céget és a domain alatt látható honlap tartalmat a Kérelmezőtől illetve annak magyarországi forgalmazójától világosan elhatárolja. A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a Kérelmezett terhére semmiképpen nem értékelhető az, hogy a felek közötti különleges üzleti kapcsolatot egyértelmű nyilatkozattal kívánja cáfolni, miután a Kérelmező ilyen jellegű aggályairól tudomást szerzett.

A rendelkezésre bocsátott bizonyítékok és a domain alatt fellelhető tartalom vizsgálata alapján tehát olyan adat vagy körülmény nem merült fel, amely a rosszhiszemű igénylést vagy használatot igazolná, bár a Kérelmező nagy számban hivatkozott és érvelt ilyen körülmények fennállása mellett.


Összefoglalva: a rendelkezésre álló bizonyítékok és a domain alatt fellelhető tartalom vizsgálata alapján semmilyen olyan objektív adat vagy körülmény nem merült fel, amely a rosszhiszemű igénylést vagy használatot igazolná.

A Kérelmezett rosszhiszeműségére, illetve a jogos érdeke hiányára való hivatkozást a fentiek szerint Regisztrációs Döntnök nem látta megalapozottnak, sem a Kérelmező előterjesztése, sem a Kérelmezett honlapjának tartalma alapján. Megítélése szerint a honlap tartalma az üzleti tisztesség követelményével összhangban, a fogyasztót a szükséges mértékben tájékoztatja, nem sugallja a Kérelmezett és a Kérelmező közötti különleges üzleti kapcsolat fennálltát. A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint az eset összes körülménye alapján nem volt megállapítható az sem, hogy a Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarja a domain vagy az alatta jelen állapotában fellelhető tartalom.

A Regisztrációs Döntnök hangsúlyozza, hogy a domain visszavonásához illetve átruházásához konjunktív feltételek együttes teljesülése szükséges, amelyek közül csak az egyik az, amelyet a Kérelmező védjegyoltalmi jogaival kapcsolatosan megfogalmazott, ezen felül azonban az is szükséges, hogy a Kérelmezett jogos érdekének a hiánya, és/vagy rosszhiszeműsége is megállapítható legyen az eljárásban. A Regisztrációs Döntnöki Szabályzat az eljárásra ugyanis összetettebb feltételeket támaszt, mint a domain igénylését követően közvetlenül megindítható, a Tanácsadó Testület előtti eljárás és azzal ellentétben a Kérelmezett elmarasztalásához önmagában nem elégséges, ha a Kérelmező egyébként fennálló, valós védjegyoltalmi jogokra hivatkozik.

Mindezekre figyelemmel a kérelemnek a Regisztrációs Döntnök kizárólag a hivatkozott védjegyoltalmak alapján, a Kérelmezett jogos érdekének fennállása és rosszhiszemű magatartásának hiánya miatt nem tudott helyt adni.

Mivel a Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését, és ezek pedig a Kérelmező rosszhiszeműségét, vagy jogos érdekének hiányát nem igazolták, a jelen eljárásban csak az kerülhetett megállapításra, hogy a Szabályzat 29. pontja alapján a visszavonás illetve átruházás elrendelésének feltételei hiányoznak és ezért a kérelmet el kell utasítani.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Budapest, 2016. március 21.


dr. Jambrik Gergely döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum