Elfelejtettem a jelszót.

hotelcomfort

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a hotelcomfort.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Molnár Hűtő és Klímatechnnika Kft.(székhely: 8200 Veszprém, Csap út 7., továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által TWO-DOC Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 8420 Zirc, Rákóczi tér 9. ép. 7., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a hotelcomfort.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi
Döntést
A Regisztrációs Döntnök a hotelcomfort.hu domain nevet TWO-DOC Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság Kérelmezettől visszavonja, és azt Molnár Hűtő és Klímatechnika Kft. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem
Kérelmező álláspontja szerint:
A domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés).

Ennek alátámasztására kérelmező előadta, hogy a Molnár Hűtő és Klímatechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszáma: 19-09-503419) 2014. december 10-én megvásárolta a Car-Tour Hotels Szálloda és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaságtól a Hotel Comfort elnevezésű ingatlant. A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 2015.május 15.-én nevezett ingatlan üzemeltetési engedélyét a Molnár Hűtő és Klímatechnika Kft. részére megadta valamint nyilvántartásba vette az új tulajdonos adataival.

Kérelmezett 2013-2014-ben a Hotel Comfort ingatlan a Car-Tour Hotels Szálloda és Vendéglátó Kft.-től bérelte és üzemeltette. Kérelmező és Kérelmezett között az ingatlan adásvétele után nem állt fent semmilyen jogviszony. A tulajdonosváltás után a szálloda üzemeltetője a Kérelmező, mint tulajdonos.

Kérelmezett rosszhiszeműségét alátámasztja, hogy Kérelmező máig használja a kérelmezett domain nevet és azon saját célra, hasonlóan turisztikai tevékenységet folytat, utazást és szálláslehetőséget hirdet. Ezzel a tevékenységével kárt okoz a Kérelmezőnek, ennek bizonyítására csatolt két elektronikus üzenetet.

Kérelmező csatolta az aláírási címpéldányt, a hotel adásvételi szerződését és működtetési engedélyét, a Kérelmező cégkivonatát, a hotelcomfort.hu weboldal jelenlegi állapotát jelző dokumentumot, két elektronikus üzenetet.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett előadta, hogy 2013-ban vásárolta meg a domain nevet, ami a Hotel Comfort üzemeltetéséhez volt szükséges. 2014-ben eladásra került a szálloda, de egy szóbeli megállapodás alapján a szálloda irányítása és értékesítése továbbra is a Kérelmezett feladata volt 2015 május végéig. Az értékesítés ezen a honlapon és levelezési rendszeren történt és 33 millió forint foglalás került átadásra a Kérelmező részére 2015 júniusában.
A domain nevet Kérelmezett a további együttműködés reményében 2015 februárjában további 2 évre „megvásárolta”, mivel Kérelmezőnek nem volt saját domain neve és csak 2015 júniusában „vásárolt” saját domain nevet. Kérelmezett ügyvezetője a szálloda üzembe helyezéséhez az értékesítéshez a személyi és tárgyi feltételek meglétét biztosította, de az elváláskor a Kérelmező ügyvezetője nem szolgáltatott ezért ellenértéket, így emiatt jelenleg is polgári peres eljárás folyik a Kérelmező ellen. A honlapot és a levelezési rendszert felajánlották Kérelmező részére eladás céljából, de Kérelmező nem élt ezzel a lehetőséggel.

Így a domain nevet továbbra is a Kérelmezett használja, mint jogos tulajdonos.

Kérelmezett a honlapon feltüntette, hogy az együttműködés a Kérelmezővel megszűnt. Kérelmező álláspontja szerint jogszerűen használja a tulajdonában lévő domain nevet, ezért arról nem kell lemondania.

Kérelmezett hivatkozik az RDSZ. 30. pontjára, amelynek megfelelően a domain nevet a saját üzleti céljaira használja.

3. Kérelmező észrevétele a kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező szerint a „Hotel Comfort” megjelölés az évek óta működő csopaki szálloda megjelölésére szolgál, amely megjelölésből következően a szálloda szolgáltatásainak a fogyasztók körében való azonosítását teszi lehetővé. A domain név ugyanakkor az elektronikus szolgáltatások körében a szolgáltatást nyújtó személyét azonosítja, amely a jelen esetben „Hotel Comfort” tulajdonosa, a Kérelmező.

A Kérelmezett a korábbiakban a „Hotel Comfort” szállodát üzemeltette bérlőként, amely tevékenységhez a kérelmezett domain név szükséges volt, azóta azonban a szállodával való együttműködésük megszűnt. Kérelmező hozzátette, hogy a „Hotel Comfort” kifejezés domain névként tipikusan a honlap tartalmára utal.

Kérelmező álláspontja szerint, ha a domain nevet olyan személy használja, akinek a tevékenysége nem függ össze a domain névvel, az a fogyasztók megtévesztésére alkalmas. A Kérelmezett azzal, hogy a domain nevet az interneten való megjelenésre és levelezésre is használja nyilvánvalóan a Kérelmező „Hotel Comfort” szállodaszolgáltatásának ellehetetlenítését szolgálja.

A Kérelmezett a „hotelcomfort.hu” domain név alatt a szállodaszolgáltatást felkeresőket arról informálja, hogy a „csopaki Hotel Comforttal az együttműködés megszűnt” és saját, új tevékenységét reklámozza. A kérelmezett domain felkeresése esetén átirányításra kerülnek a fogyasztók a www.cca80szazalek.hu domain névre.

Kérelmező szerint az, hogy a Kérelmező és Kérelmezett között a rövid időtartamú együttműködéssel kapcsolatban polgári per van folyamatban, nem befolyásolja jelen eljárás kimenetelét, mivel az nem a domain név vitájával kapcsolatos.

Kérelmező szerint a „Hotel Comfort” elnevezés olyan egyedi jelleget hordoz, ami a Kérelmező, mint piaci szereplő szállodaszolgáltatását teszi azonosíthatóvá.

4. A Döntés indoklása

Az eljárási szabályzat 27. pontja szerint: a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését. Ennek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a rendelkezésére álló iratok, továbbá az interneten egyszerű kereséssel elérhető információkon kívül figyelembe vette a domain regisztrációjára vonatkozó, domain nyilvántartási információkat.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Döntnök elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható-e meg a névhasználati jogosultság. Döntnök megvizsgálta a nemzeti és közösségi védjegy adatbázist, melyben nem szerepel „Hotel Comfort” megjelölésű védjegy. Döntnök megállapította, hogy a nyilvánosan elérhető cégnyilvántartásban nem szerepel „Hotel Comfort” nevű cég. A fentiekből következik, hogy a „Hotel Comfort” kereskedelmi név használata azt a személy illeti meg, akinek a szálloda üzemeltetésére fennálló joga van.

A kérelmezett domain nevet 2013. február hónap 14. napján jegyezték be a Kérelmezett javára, mely a www.domain.hu nyilvánosan elérhető weboldal whois recordjából nyert megállapítást. A domain név regisztrációja azonban önmagában nem alapoz meg névhasználati jogosultságot.

A RDSZ 30. c) pontja kimondja, hogy az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha Kérelmezett törvényesen, nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult. Kérelmezett azzal, hogy a kérelmezett domain nevet saját oldalára történő átirányításra használta fel tisztességtelenül járt el, valamint a felhasználók megtévesztése is megvalósult.

A Kérelmező csatolta az ingatlan-adásvételi szerződést, valamint az ingatlan üzemeltetési engedélyét. A két csatolt dokumentum és a fent említett körülmények alapján Döntnök a névhasználati jogot Kérelmező javára állapítja meg.

Döntnök rámutat arra, hogy a domain igénylésekor és 2015. május végéig Kérelmezett javára megállapítható volt a domain használatához fűződő jogos érdek. A jelen jogvita elbírálásának időpontjában azonban már Kérelmezett jogos érdeke nem áll fenn, ezért a névhasználati joggal rendelkező Kérelmezővel szemben erre alappal nem hivatkozhat.

Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműsége kérdésében az alábbi megállapításokra jutott.

Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem található, mivel átirányítja a felhasználó egy másik honlapra. Az átirányított honlapot Kérelmezett a saját szolgáltatásának hirdetésére és értékesítésére használja, valamint feltüntette, hogy az együttműködés a Hotel Comforttal megszűnt. A RDSZ 29. b) pontja szerint, ha a domain név felhasználása rosszhiszeműen történik, akkor a Döntnök átruházza azt a kérelmező jogosultra.

A RDSZ 31. d) pontja alapján megállapítható, hogy a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján található szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal kapcsolatos információ alapozza meg.

Kérelmező a Kérelmezett által okozott kárának alátámasztására csatolt két elektronikus üzenetet, melyekben két fogyasztó is jelezte, hogy ajánlatot kapott a Kérelmező helyett a Kérelmezettől, www.hotelcomfort.hu megjelöléssel, valamint a Kérelmezett ügyvezetője nevének aláírásával.

Kérelmezett nyilatkozata alapján Kérelmezett ajánlatot tett Kérelmező felé a domain név megvásárlására, amely ajánlattal a Kérelmező nem élt.

A Döntnök megjegyzi, hogy nem tartozik a hatáskörébe annak megítélése, hogy a domain regisztrálásával járó költség, valamint a levelezési rendszer működtetésének költsége kit terhel. Kérelmezett ezen igényeit polgári peres úton érvényesítheti.

Fentiek értelmében, valamint a Kérelmező által a kérelemben foglaltakat elfogadva, az RDSZ 29. a) pontja alapján a Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a domain név használatához, valamint az RDSZ 31. d) és e) pontjai alapján Döntnök megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is. Mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum