Elfelejtettem a jelszót.

baber

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a baber.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Branko Holding Zrt. (1143 Budapest, Stefánia út 61.) Kérelmező által New Commentor Kft. (1161 Budapest, József u. 18.) Kérelmezett ellen a baber.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a Branko Holding Zrt. Kérelmező általi kérelmet alaptalannak találja, ennek megfelelően azt elutasítja és a baber.hu domain nevet a New Commentor Kft. Kérelmezett használatában fenntartja.


Indokolás

I. Kérelem

A baber.hu domain név ügyében Branko Holding Zrt. Kérelmező elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a baber.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a New Commentor Kft.-t jelölte meg.

A Kérelemben előadottak szerint a Kérelmezett által választott baber.hu domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott, ábrás, 192585 lajstromszámú védjegyre.

Kérelmező a domain név átruházását kérte.

Kérelmező névhasználati jogát illetően előadta, hogy a Branko Holding Zrt. fő terméke, a Babér (bérszámfejtő program), melynek használata a Védjegy törvény rendelkezéseibe ütközik, és sérti a védjegyjogosult jogait. A BaBér mint jó hírnevű védjegy használata a domain névben nemcsak jogellenes Kérelmező szerint, hanem megtévesztő is, mivel azt a látszatot kelti, hogy a domain név és az ott elérhető weboldal mögött Kérelmező cége áll, ráadásul Kérelmezett hasonló üzletágban tevékenykedik. Kérelmező állítása alapján a domain név megtévesztő a fogyasztók számára és Kérelmezett olyan hasznot húz belőle, ami Kérelmező érdekeit és üzletpolitikáját sérti.

Kérelmező szerint a Kérelmezettnek nem fűződik joga a domain név használatához. Ezzel kapcsolatban ismerteti, hogy Kérelmező 2016 februárjában megkereste a baber.hu domain név akkori használóját azzal az ajánlattal, hogy megvásárolná a domaint, de 2016. február 12-én kérése ellenére az akkori használó átadta a domaint a New Commentor Kft. részére.

A baber.hu 2013. április 5-én lett regisztrálva Kérelmező bizonyítékként csatolt levelezése alapján Kovács Gábor részére, azonban a baber.hu domain whois rekordja alapján módosítva lett 2016. február 12-én (ekkor került sor az átruházásra a New Commentor Kft. részére).

A rosszhiszeműség kérdésében Kérelmező a regisztrációs döntnök eljárási szabályzatára hivatkozik. Kérelmező e körben előadja, hogy a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult (Kérelmező) az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, illetve, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy Kérelmező (versenytárs) szakmai tevékenységét megzavarják.

Kérelmezett védekezésében leszögezi, hogy álláspontjuk szerint a domain név használata a Kérelmező védjegyéhez fűződő jogát nem sérti, azaz jelen esetben védjegybitorlásról nem beszélhetünk. Kérelmezett előadja, hogy a domain név alatt gasztronómiával foglalkozó oldalt működtetnek, amely nem ütközik a védjegy árujegyzékével. A névhasználat jogosultságát egy eltérő aspektusban közelíti meg, a „babér” szó köznyelvi használatára is jelentésére hivatkozik, továbbá véleménye szerint a Kérelmező által csatolt védjegylajstromból is látható, hogy a megjelölés megkülönböztető írásmóddal (BaBér) kapott oltalmat, ennélfogva a védjegyet a domain név nem sérti.

Kérelmezett azzal védekezik, hogy nem látja igazoltnak Kérelmező azon állítását, hogy a domain név használata azt a látszatot kelti, hogy a domain név és az ott elérhető weboldal mögött a Kérelmező cége áll. Egyrészt a fentiek alapján a babér szó nem azonosítja kizárólag Kérelmezőt (a nevében nem szerepel ez a szó), másrészt a weboldalon sem található semmilyen utalás arra, hogy mögötte Kérelmező állna. A Kérelmező állításait, miszerint rosszhiszemű használója lenne a domain névnek, Kérelmezett indokolatlannak és félrevezetőnek tartja. Vitatja továbbá, hogy a honlap félrevezető lenne a „babér” számviteli, bérszámfejtő program által érdeklődő fogyasztók számára, mivel a honlap a Kérelmezett saját bevallása szerint sosem bírt ilyen tartalommal. A google.hu keresőjének találataira hivatkozva állítja, hogy arról sem lehet szó, hogy a domain névből Kérelmezett a Kérelmezőt sértő hasznot húzna.

A domain név használatához fűződő jogos érdeket bizonyítva Kérelmezett előadja, hogy a domain 2016 februárjában került átruházásra cégük számára. Arról nem volt tudomásuk, hogy a domain előző használóját Kérelmező megkereste a domain átruházása végett. A Kérelmezett által 4. csatolmányban mellékelt, 2016. március 12-i állapot szerint a domainhez tartozó honlapra Kérelmezett már kitette az „under construction” (szerkesztés alatt) tájékoztatást, tehát a honlap használatával kapcsolatos előkészületeket megtette. Az ezt követően elindult honlap tartalmából pedig megállapítható, hogy nem megtévesztő és összetéveszthető a Kérelmezővel, ill. termékével, és jó hírét semmilyen módon nem sérti.

Kérelmezett nem tartja megalapozottnak Kérelmező rosszhiszeműségre való hivatkozását és kéri a kérelem elutasítását hivatkozva a fentebb kifejtettekre. Leszögezi, hogy a domain nem azon okból került megszerzésre, hogy a Kérelmező általi használatot akadályozzák. A domaint rövid időn belül használatba vették és cégük nem versenytárs a Kérelmezővel, különösen a honlapon lévő tartalommal kapcsolatban.

III. Kérelmező észrevétele Kérelmezett megjegyzéseire

A Kérelmező észrevételében ismételten rámutat arra, hogy álláspontja szerint a Kérelmezett általi baber.hu domain név felhasználása sérti Kérelmező védjeggyel kapcsolatos jogait.

Kérelmező előadja, hogy a Kérelmezett tulajdonosai, Novák Ferenc és Novák Antónia, tulajdonosai a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 0109268625 cégjegyzékszám alatt bejegyzett PARALLEL Kft.nek (székhely: 1161 Budapest, József utca 18.). Kérelmezett és a PARALLEL Kft. között tehát a tulajdonosi kör és a székhely egyezőséget mutat, így Kérelmezett és a PARALLEL Kft. kapcsolt vállalkozásnak minősül. A PARALLEL Kft. forgalmazza az „XLBér” nevű bérügyviteli szoftverrendszert, melynek részletei a http://www.parallelkft.hu/xlbérszemélyiügyviteliszoftverrendszer honlapon érhetőek el.

A Kérelmező kizárólagos (100%os) tulajdonában álló Soft Consulting Hungary Zrt. fejleszti és forgalmazza a „BaBér” bérügyviteli szoftverrendszert, melynek részletei www.softc.hu honlapon érhetőek el.

A fentiek alapján Kérelmező véleménye szerint a PARALLEL Kft. és a Soft Consulting Hungary Zrt. egymásnak versenytársai a bérügyviteli szoftverek piacán. Kérelmező kitart azon álláspontja mellett, hogy a Kérelmezett általi baber. hu domain regisztrálás valós célja az, hogy Kérelmezett megnehezítse a Soft Consulting Hungary Zrt. által fejlesztett „BaBér” program interneten keresztüli értékesíthetőségét, az azzal kapcsolatos online tájékoztatást. Valós célja tehát az, hogy a Soft Consulting Hungary Zrt. és annak kizárólagos tulajdonosa, a Kérelmező törvényes gazdasági működését lehetetlenítse.

Kérelmező a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjára hivatkozik, ami szerint a domain igénylő a legnagyobb gondossággal köteles eljárni, abban a tekintetben, hogy más jogait ne sértse. Ezenkívül észrevételében említi még a Szabályzat 2.3.1., illetve 2.3.2. pontjait is, amikre a Kérelmezettnek figyelemmel kellett volna lenni a domain név választása során. Ezek alapján Kérelmező továbbra is kitart azon állítása mellett, hogy Kérelmezett a baber.hu domaint megtévesztően használja, illetve igényelte.
Kérelmezett újfent előadja, hogy a korábbi jogosulttal megpróbálta felvenni a kapcsolatot a domain név átruházása érdekében.

A védjegybitorlással kapcsolatosan Kérelmező előadja, hogy a „BaBér” szoftver a piacra 2000.01.01.én került bevezetésre. A bevezetés óta a szoftver folyamatosan a piacon van, kb. 1.000 gazdálkodó szervezet használja, a szoftver egyértelműen jó hírnévnek örvend a piacon, ennek megfelelően a bejegyzett BaBér védjegy belföldön is jó hírnevet élvez. Az ilyen védjegynek a Vt. 12.§ (2) bekezdés c) pontja különleges védelmet biztosít. E szerint a védjegy jogosultja felléphet azokkal szemben, akik engedélye nélkül, gazdasági tevékenysége körében a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló
árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban használnak.

Kérelmező álláspontja szerint a jogellenes használat védjegybitorlással valósul meg. E körben hivatkozik a Kúria a Pfv. IV. 21.120/2014. (BH 2015.1.10) számú döntésére, melyben megállapítást nyer, hogy: „A Legfelsőbb Bíróság tartalmilag már számos döntésében kifejtette, hogy a védjegyjogosult Vt. 12. § (1) bekezdésében biztosított kizárólagos joga magában foglalja azt is, hogy a védjegyével nyújtott árukkal vagy szolgáltatásokkal az interneten megjelenjen, és ennek érdekében a védjegyet domain névként is használja. A domain név ezáltal nem csupán az internetes elérhetőséget biztosítja, hanem általában annak tulajdonosát (árujelzőjét) is azonosítja.” (lásd.: hivatkozott döntés 12. pontja) Kérelmezett pedig azzal, hogy a domain tekintetében jogosultnak minősül, mind a védjegy árujegyzékébe tartozó szolgáltatások, mind egyéb más szolgáltatások nyújtására készen áll, mely önmagában alapot adhat a Vt. 27.§ (2) bekezdés b) pontja alapján védjegybitorlással fenyegető cselekmény abbahagyására kötelezésnek. (Lásd.: hivatkozott döntés 12. pontja) Kérelmező ezt úgy értékeli, hogy Kérelmezett elzárja annak lehetőségét, hogy Kérelmező az interneten saját termékével megjelenjen, illetve azt is akadályozza, hogy BaBér védjegyet domainként használja.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2..3.2 b) pontja értelmében a domain használó a választott domain névről köteles önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti. Erre a pontra is hivatkozva Kérelmező a fent kifejtettek okán, hogy a kérelmezett, mint domain jelenlegi használója megtévesztően és jogellenesen használja a baber.hu domaint kéri annak javára történő átruházást a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontja alapján.

IV. A döntés indoklása

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e a hazai jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Megállapításra került, hogy a Kérelmező jogosultja a kérelemhez csatolt 2007.05.10-i elsőbbségű, 192585 lajstromszámú „BaBér” ábrás védjegynek.

A Regisztrációs Döntnök elismerte a Kérelmezőnek a név használatához fűződő jogát. Itt azonban megjegyzi a Döntnök, hogy amennyiben a Kérelmező oldalán megállapítható a 29. pont szerint a „védett név” létezése, a Kérelmező oldalán a jogos érdek vizsgálata (30. pont) irreleváns. A „jogos érdek” és így a 30. pont legfeljebb a Kérelmezett oldalán lehet releváns döntnöki eljárásban.

A Döntnök ezt követően vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett domain névhez, vagy a Kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, ill. használta-e.

Az RDSZ 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezett az átruházást követően a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet elkezdte használni, illetve előkészületeket tett vendéglátással kapcsolatos szolgáltatás nyújtásával összefüggésben. A „babér” szóról az átlagfogyasztó valóban egy fűszerre következtet, így Kérelmezett gasztronómiával foglalkozó honlapja nem sérti Kérelmező védjegyét, mely a 35. osztályban bérszámfejtéssel, illetve adóbevallás és könyvelési tevékenységhez kapcsolódó számítógépes adatbázisokkal kapcsolatosan lett oltalom alá helyezve.

Kérelmező védjegybitorlással kapcsolatos indokával összefüggésben a Döntnök megjegyzi, hogy bitorlás esetében fontos továbbá az érintett áruk (szolgáltatások) hasonlósága, a domain név regisztráltatása, fenntartása pedig önmagában még nem minősül védjegyhasználati cselekménynek [vö. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.495/2008/4. sz. ítéletét (puder.hu domain ügye); www.birosag.hu].

A Regisztrációs Döntnöknek egyébként nincs hatásköre sem a védjegybitorlás megállapítására, sem annak jogkövetkezményei alkalmazására.

Ennek megfelelően a Regisztrációs Döntnök nem állapította meg a jogos érdek hiányát, mely a domain átruházásának szükséges feltétele.


Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

Az RDSZ 31. pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák, vagy:
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a
Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A Döntnök nem látja megalapozottnak a rosszhiszeműséget a Kérelmező által megjelölt okok alapján relevánsnak tekinthető b) és c) pont szerint, mert a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet Kérelmezett rendeltetésszerűen 2 éven belül elkezdte használni, és a honlap tartalommal feltöltése is folyamatban van a Kérelmező tevékenységi körétől teljes mértékben különböző iparágban. Továbbá az ügy körülményeit vizsgálva és a felek által előadottakat figyelembe véve az sem bizonyított, hogy Kérelmezett abból a célból szerezte meg a domain nevet, hogy Kérelmező tevékenységét megzavarja, illetve hogy internetes megjelenését ellehetetlenítse. Kérelmező internetes megjelenése már biztosítva van http://baberprogram.hu/ oldalon, és emellett még számos megjelenési változata lehet a „BaBér” bérszámfejtő programnak a világhálón. Kérelmező azon állítása miszerint a Kérelmezett és a PARALLEL Kft. kapcsolt vállalkozásnak minősül, a baber.hu domain név vonatkozásában jelen körülmények szerint nem tartalmaz releváns információt.

A Döntnök nem tudott azon érvnek sem jelentőséget tulajdonítani, hogy Kérelmező azt állítja védjegye jó hírnevű. A Kúria Pfv.IV.21.975/2009/6.számú végzésében felülvizsgálati bíróságként kimondja, hogy „A jóhírnévhez kapcsolódó törvényi követelmény, hogy a védjegy alapos ok nélkül történő használata a jó hírű védjegy megkülönböztető képességét vagy hírnevét sértse, vagy tisztességtelenül kihasználja.” Kérelmezett esetében a baber.hu domain név használata vendégláttással kapcsolatos szolgáltatásnyújtásra terjed ki, ezáltal nem sérti, illetve használja ki a „Babér” védjegy Kérelmező által meglévő jóhírét.

Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök a Kérelmet elutasítja, és a baber.hu domain nevet a New Commentor Kft. Kérelmezett használatában fenntartja.

A Regisztrációs Döntnök utal rá, hogy döntéseinek nincs „ítélt dolog” joghatása, a kérelem újra benyújtható.

Budapest, 2016. május 25.


Pintz György
döntnökKapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum