Elfelejtettem a jelszót.

profirent.

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE


A „profirent.hu” domain név tárgyában a Profirent Gépkölcsönző Kft. (székhely:1106 Budapest, Jászberényi út 82/A) Kérelmező által, jogi képviselője útján Dr. Boross Klára ügyvéd (székhely:1015. Budapest, Batthyány u. 51. II/23.) Keresztesi Produkciós Csoport Bt. (székhely:5100 Jászberény, Sánc u. 3/A) Kérelmezett ellen indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

d ö n t é s t:

A Regisztrációs Döntnök a „profirent.hu” domain nevet Keresztesi Produkciós Csoport Bt. Kérelmezettől visszavonja és azt a Profirent Gépkölcsönző Kft Kérelmező javára átruházni rendeli.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat által előírt feltételeknek.


Indokolás:

I.

Kérelmező képviselője a kérelemben arra hivatkozott, hogy a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít
◦ a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult)
◦ a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés)

Előadta, hogy a Profirent Gépkölcsönző Kft. korábbi nevén Ramirent Kft. néven működött, azonban később nevet változtatot és a névváltozáskor azonnal védjegyeztette jelmondatát Professzionális Bérleti Megoldások profirent a gépkölcsönző 214551 lajstromszám alatt.

Kérelmező álláspontja szerint a” védjeggyel a profirent szót a magyar piacon közismertté tette és folyamatosan használja a gépkölcsönzés területén, jól csengőmárkanévvé forrta ki magát”.

Ezzel szemben, Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek nem PROFIRENT a neve, hanem Keresztesi Produkciós Csoport Bt., így a Kérelmezettnek névhasználati joga nincs. “A domaint évek óta nem használja, áruk és szolgáltatások kínálásra tartalommal nem tölti fel, így jogos érdeke a domain névhez megkérdőjelezhető”.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a profirent.hu “megvételét” többször megkísérelte, de Kérelmezett ésszerűtlenül magas ellenértéket támasztott. E-mail levelében „”évi nettó 2.400.000,-Ft-ot kért a domainért”, ezzel Kérelmező álláspontja szerint azt igazolja, hogy a domaint kizárólag anyagi haszonszerzés céljából tartja fenn.

Kérelmező előadta azt is, hogy az üzlet (ti. domain átruházás) elmaradása miatt, a profirent.hu oldalon az utóbbi időben lejárató, igaztalan kampányt indított a társaság és annak vezetői ellen, “erőszakcselekménnyel, embertelenséggel bélyegez meg, magát áldozatként tünteti fel”.

Kérelmezett rosszhiszeműségét igazolja továbbá a Kérelmező szerint, hogy a domain nevet úgy regisztrálta, hogy neki nem ez volt a cégneve. Ezenkívül a név üzleti bevezetését nem valósította meg, a nevet tartalommal nem töltötte fel, a piacon semmilyen módon nem ismertette, viszont más felhasználót megakadályoz a név használatában. Jogával él vissza akkor, amikor a név népszerűsítésért ugyan nem tett semmit, viszont a gépkölcsönzés területén közismertté vált névvel visszaél ahogyan azt 2015. április 24-én kelt levelében leírta. a domain név bejegyeztetésén és tartásán kívül Kérelmezett semmit nem tett azért, hogy a profirent név mögött tartalom legyen.

II.

Kérelmezett érdem védekezése

Kérelmezett nyilatkozatában előadta, hogy a profirent.hu domain kapcsán a Profirent Gépkölcsönző Kft-vel kialakult konfliktus” nem elsőbbségi vita. Elsőbbségi vita akkor volna, ha Mohácsi Péter és a ProfiRent név valódi tulajdonosa egymástól függetlenül, egymás szándékáról bizonyíthatóan nem tudva jelentek volna meg azonos névvel a piacon”. Előadta, hogy Mohácsi Péter, a Ramirent (most Profirent Gépkölcsönző Kft) korábbi ügyvezetője telefonbeszélgetést bonyolított vele 2005. szeptember 22-én arról, mennyire tetszik neki a Profirent név. Továbbá, Mohácsi Péter még a Ramirent Kft. átnevezése előtt rendelkezett projektorkártyával, melyet a “valódi Profirenttől” kapott. A projektorkártya fényképét Kérelmezett csatoltam. Levelezést csatolt arról, hogy álláspontja szerint a Kérelmező tudott az azonos nevű, azonos profilú cég létezéséről, és szabadon dönthetett volna arról, hogy megvásárolja a nevet és a hozzá tartozó domaint, vagy helyette másik, vitathatatlanul önálló tulajdonú nevet választanak.

Kérelmezett részletesen visszautasította a rosszhiszeműséget, és állítja, hogy ellentételezés kérése jogszerű. Előadta hogy a profirent.hu domain bizonyíthatóan a “tulajdonában” van, érte és a hozzá tartozó üzletrészért 3,5 millió forintot fizetett a “tényleges Profirent Kft-nek”. Az igénylőváltásról a számlát csatolta, majd részletes kronológiát csatolt a két cég (két magánszemély) közötti vitáról és jogvitáról.

III.

Kérelmező reagálása

Kérelmező előadta, hogy a Profirent Gépkölcsönző Kft. korábbi cégnevén Ramirent Kft. több mint 20 éve építőipari eszközök kölcsönzésével foglalkozó társaság Magyarországon. Tulajdonosváltás miatt, de a tevékenység változatlanul hagyása mellett 2014. január 1-től Profirent Gépkölcsönző Kft. cégnéven működik tovább 01-09-161788 cégszám alatt. Ekkor már a ProfiRent Audió Vizuális Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ( cg.: 01-09-683015) nem működött, az adószámát 2011. májusában felfüggesztették és azóta ez változatlan. A profirent.hu domain használója a Keresztesi Produkciós Csoport Bt. 16-06-006487 szám alatt, amely 2008-ban 3.600,-Ft-ért igénylőváltást hajtott végre a profirent.hu domain használatáért.

Hangsúlyozta, hogy jelen eljárás tárgya a profirent.hu domain használatának átruházása.

Kiemelte, hogy a Kérelmezett beadványában továbbra sem igazolta, hogy a névhez joga, vagy jogos érdeke fűződne, továbbá hogy a domain név érdemi használata 2008-tól megvalósult volna. Ismételte, hogy Kérelmezett, kérelmező névhez való jogát érdemben cáfolni nem tudja. Semmivel nem bizonyítja a domain névhez fűződő jogát és a domain név tényleges használatát.

Hangsúlyozta, hogy jelenleg a profirent.hu domain név alatt tartalom nincs, mert annak jogsértő tartalmát Kérelmező kérésére a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság töröltette 2016. március 31-én DI/10014-2/2016 sz. eljárásában. A jogsértő tartalom mentését elektronikus úton és papíralapon mellékelte.

Végezetül kiemelte, hogy a profirent.hu domain használatát azért kéri, mert a profirent név Kérelmező bejegyzett cégneve, védjegye, kereskedelmi név, üzlet, áru és szolgáltatás jelző a gépkölcsönzés területén. A profirent kifejezést márkanévvé tette a Kérelmező. profirent.co.hu oldal aktív használója Kérelmező.

IV.

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja szerint Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

Ez alapján megállapította, hogy Kérelmező állításai valósak, azzal a különbséggel, hogy nem nincs tartalom, hanem nincs kereskedelmi tartalom az oldalon. Megnyitáskor ugyanis Rick Ashley “never gonna give up” száma játszható le, és kapcsolatfelvételi lehetőséget kínál fel az oldal.

A profirent.co.hu oldalon Kérelmező állításainak megfelelően kérelmezp kereskedelmi tartalma szerepel, ott a prorifirent név, és a lajstrommal védett szlogen aktív használata megtörténik.

A döntnök leszögezi, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett levelezéséből és érveléséből megállapítható, hogy közöttük egy jogi és személyes vita van, amelynek eldöntése nem jelen fórum feladata. Indulatos, személyiségi jogokat feltehetően sértő állításokat tesz mindkét fél a másik ellen, állításaik nagy többsége a döntnök által ellenőrizhetetlen, de nem is releváns.

Az ügy szempontjából kizárólag annak van jelentősége, hogy a Kérelmezettnek fűződik-e érdeke a névhasználathoz, illetve, ha igen terheli-e rosszhiszeműség.

A rosszhiszeműség értékelését nehezíti, hogy Kérelmező és Kérelmezett nem versenytársak, a valóban versenytárs harmadik személy nem jelenik meg az ügyben, és Kérelmező állítása szerint nem is működik, amely állítást a döntnök a nyilvános információk alapján elfogadott.

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint: „ A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha: …
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

A csatolt iratokból és a cégnyilvántartásból kétséget kizáróan megállapítható, hogy Kérelmező cégneve megegyezik a kérelmezett domain névvel így őt kizárólagos jog illeti meg e név használatára. A Kérelmező többi érvének vizsgálata ezért felesleges volt, ugyanakkor a döntnök megjegyzi, hogy a szlogen önmagában nem alapozná meg a névhasználatot.

A névváltoztatás kérdésében a döntnök Kérelmezettet tájékoztatja, hogy a cégbíróság feladata eldönteni azt, hogy engedi-e valamely cégnév (fantázianév) választását, azonban ha emgedi, ezt követően a névkizárólagosság elve védi a tulajdonost.

Kérelmezettnek az eljárás során lehetősége volt arra, hogy a domain igénylésére vagy használatára vonatkozó jogát, jogos érdekét igazolja, ilyet azonban kétséget kizáróan nem tudott bemutatni, az, hogy vett egy domaint, vagy esetleg maga a név az ő ötlete volt, nem igazol jogosultságot a domain név használatára. A döntnök megjegyzi, hogy ha a vita kezdetén Kérelmezett “védte volna le” a domain nevet, akár szerzői jogi, akár védjegyjogi alapon, eltérő következtetést is le lehetett volna vonni az ügyből.

Kérelmezett a domainról nem mondott le önként azután sem, hogy a jogsértő állapotra Kérelmező jelen eljárás megindításával a figyelmét felhívta.

Mivel Kérelmezett sem jogát, sem jogos érdekét nem igazolta, a rosszhiszeműséget a Regisztrációs Döntnöknek vizsgálnia nem kellett volna, de a fenti tények a döntnök álláspontja szerint a rosszhiszeműségét is megalapozzák.

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2016. Június 5.Soós Andrea Klára
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum