Elfelejtettem a jelszót.

bonita

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a bonita.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A BONITA GmbH (székhely: Németország, 46499 Hamminkeln, Kesseldorfer Rott 39, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Jaksa Zoltán (lakóhely: 6080 Szabadszállás, Ady Endre út 59., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a bonita.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a bonita.hu domain nevet Jaksa Zoltán Kérelmezettől visszavonja, és azt BONITA GmbH Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a bonita.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem
A domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít
• a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult)
• a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés)
Kérelmező a következő közösségi védjegyek tulajdonosa:
 011163912 lajstromszámú és 2012. szeptember 5-ei elsőbbségű védjegynek. A védjegy a ’BONITA’ szóvédjegyet oltalmazza,
 000442830 lajstromszámú és 1996. december 26-ai elsőbbségű védjegynek. A védjegy a ’BONITA Gefühl für Mode’ ábrás védjegyet oltalmazza,
 002577450 lajstromszámú és 2002. február 14-ei elsőbbségű védjegynek. A védjegy a ’BONITA’ ábrás védjegyet oltalmazza,
 004109823 lajstromszámú és 2004. november 11-ei elsőbbségű védjegynek. A védjegy a ’BONITA’ ábrás védjegyet oltalmazza,
 009132929 lajstromszámú és 2010. május 26-ai elsőbbségű védjegynek. A védjegy a ’BONITA men’ ábrás védjegyet oltalmazza.

A védjegyek lajstromkivonatát mellékletként csatolta a Kérelmező.

A védjegyek a ’BONITA’ védjegycsaládot oltalmazzák. A Kérelmező védjegycsaládjának központi eleme a BONITA szó.

A Kérelmező előadta, hogy Európában ismert vállalat, amely termékeivel az Európai Unió piacán jelen van, és 1986 óta használja a BONITA nevet, amelynek alátámasztásául csatolta a névhasználat igazolását. A Kérelmező Európában közel 1000 boltot üzemeltet. Kérelmező rámutatott arra, hogy Kérelmező márkája és védjegyei közismertek és jó hírűek Európa szerte, így Magyarországon is. Ezen jó hírnév és pozitív megítélés kialakítása egy régóta fennálló, folyamatos és költséges márkaépítés és marketingtevékenység eredménye is. A BONITA márka ismertségére 3-es számú mellékletként csatolta a Kérelmezőről tájékoztatókat.

Kérelmező hivatkozik a Kérelmezett www.domain.hu weboldalon található whois recordjára, mely alapján megállapítható, hogy egy magánszemély - Jaksa Zoltán - 2001. szeptember 14-én regisztrálta a bonita.hu domain nevet. A kérelmezett domain név alatt annak regisztrálása óta nem található tartalom, ennek alátámasztására Kérelmező csatolta a Way Back Machine keresési eredményét.

Kérelmező hivatkozik továbbá az DRSZ 10.3. pontjára, mely szerint:
„Az Alternatív Vitarendező Fórum (a Regisztrációs Döntnök) a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben
• a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy
• a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik."

A hivatkozott védjegyek érvényes magyarországi oltalma alapján egyértelműen megállapítható, hogy a "BONITA" név a Kérelmező javára a hatályos magyar jog által védett név.
A fentiek alapján a Kérelmező javára a magyar jog által védett név és a vitatott domain név között fennálló azonosság, illetve megtévesztő hasonlóság vizsgálata során a "BONITA" nevet kell a bonita.hu domain névvel összevetni. Az összevetés alapján megállapítható, hogy a domain név azonos a Kérelmező javára magyar jog által védett "BONITA" névvel.

Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain név azonos egy olyan névvel, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar jog által védett név.

Kérelmező szerint Kérelmezettnek nem fűződik joga, jogos érdeke a domain név használathoz. Kérelmező továbbá előadta, hogy a domain név nem a Kérelmezett közismert elnevezése. Emellett rámutatott arra, hogy a Kérelmező több „BONITA” nevet regisztráltatott a védjegyadatbázisokban, és ezen a cégnéven folytatja tevékenységét világszerte, így Magyarországon is. Kérelmező megállapítása szerint Kérelmezett a domain nevet nem használta kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve arra előkészületet sem tett. Kérelmező felhívta a figyelmet arra, hogy a domain név alatt annak regisztrálása óta nem található érdemi tartalom. Ennek alátámasztására csatolta a 4-es számú mellékletet.

Kérelmező hivatkozik a NATIONAL ARBITRATION FORUM alternatív vitarendező fórum egy döntésére (Air Mauritius Ltd v. Anne c/o Anne, Claim Number: FA1107001398938) amely a megállapította, hogy a domain név aktív használatának elmulasztása nem minősülhet áruk vagy szolgáltatások jóhiszemű felhasználásának vagy jogos nem gazdasági érdeknek. Ezt a döntést Kérelmező mellékletként is csatolta.

Kérelmező megjegyezte, hogy jelenleg nem használja Kérelmezett a kérelmezett domain nevet, azonban annak használata alkalmas lenne a fogyasztók megtévesztésére, mivel azt a látszatot keltené, hogy a Kérelmező és Kérelmezett között kapcsolat áll fenn.

Kérelmező kiemelte, hogy a Kérelmező a védjegyek kizárólagos jogosultjaként nem adott engedélyt a védjegyek használatára, illetve közöttük semmilyen jogi kapcsolat nem áll fenn.
Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett tisztességtelen előnyre tesz szert azáltal, hogy a Kérelmező közismert védjegyét használja, és ezzel megteremti a lehetőségét annak, és törekszik arra, hogy a fogyasztók a fenti téves következtetésre jussanak.

Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszemű domain név igénylésének és felhasználásának alátámasztására hivatkozik az RDSZ 31. b) pont ii) alpontjára, amely szerint:
" b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon”

Kérelmező szerint a a Way Back Machine rekord egyértelműen alátámasztja, hogy a Kérelmezett a domain nevet, az annak regisztrálása (2001.09.14) óta, az azóta eltelt 14 év alatt nem használta. Emellett ismételten hivatkozik a NATIONAL ARBITRATION FORUM alternatív vitarendező fórum csatolt döntésére, mely szerint „a használat hiánya megalapozza, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte és használta”.

Kérelmező által csatolt mellékletek:
1. Védjegyek
2. BONITA névhasználati dokumentum
3. BONITA márka ismertségére vonatkozó dokumentum
4. Way Back Machine kutatási eredménye
5. Jogi képviselő meghatalmazása
6. ADR döntés

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.
Kérelmező egyszemélyi döntnöki eljárást kért.

2. A Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet és annak mellékleteit azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezettnek, hogy az RDSZ 22 pontja szerint amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.
Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

3. Döntés indokolása

Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 27. pontja szerint a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem található.

Döntnök megvizsgálta a közösségi védjegyadatbázisokat, a Kérelmező által csatolt bizonyítékokat, valamint a www.domain.hu weboldalon elérhető whois recodot.
A bizonyítékokkal kapcsolatban a Döntnök arra a megállapításra jutott, hogy a Kérelmező védjegyjogosultsága és névhasználati joga egyértelműen megállapítható. Kérelmező védjegyjogosultsága az EUIPO (European Union Intellectual Property) és a WIPO (World Intellecteual Property Organization) adatbázisa alapján az ábrás - és a szóvédjegy tekintetében is fennáll.

Döntnök megjegyzi, hogy a védett BONITA név és a Kérelmezett domain név összevetése során a .hu kiegészítés, mint a domain földrajzi jellegét meghatározó toldat eltérésként nem vehető figyelembe.

Az RDSZ. 30. pontja alapján a domain névhez fűződő jogos érdek akkor lenne bizonyítható, ha
„a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

A domain név a Kérelmező közismert elnevezése és tevékenységét is azzal kapcsolatban végzi, valamint védjegyjogosultsága is bizonyítható. Erre való tekintettel, és annak alapján, hogy a Kérelmezett neve a kérelmezett domain névvel nem hozható összefüggésbe, használatára sem kapott felhatalmazást Kérelmezőtől, valamint a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem található, így a Döntnök Kérelmezettnek sem a névhasználati jogát, sem a jogos érdekét nem tudta megállapítani.

Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműsége kérdésében az alábbi megállapításokra jutott:

Kérelmezett a domain nevet valóban nem használta több éven keresztül, mely tényt a Way Back Machine kutatási eredménye támasztja alá. Az eljárási szabályzat 31. b) pont ii.) alpontja szerint, ha a domain név delegálásának időpontjától számított két éven keresztül a domaint nem használták megfelelően, e magatartás megalapozza a domain használójának rosszhiszeműséget. Kérelmezett anélkül igényelte és használta fel a domain nevet, hogy azzal kapcsolatban állna, vagy ahhoz joga lenne.

Döntnök a kérelemben előadottakat elfogadva, az eljárási szabályzat 31. b) és e) pontjai alapján megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is, mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az RDSZ 29. pontja, valamint a kérelemben foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum