Elfelejtettem a jelszót.

metin3

metin3.hu
REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a metin3.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda jogi képviselő útján eljáró Gameforge 4D GmbH Kérelmező által a Domain Robot Limited Kérelmezett ellen a metin3.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a metni3.hu domain nevet a Domain Robot Limited Kérelmezettől visszavonja, és azt a Gameforge 4D GmbH Kérelmező javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. Kérelem

A Kérelmező előadta és bizonyította, hogy a jogosultja a Kérelmező jogosultja a „METIN2” CTM 007153943 lajstromszámú közösségi szóvédjegynek, amelynek oltalma különösen a következő nizzai osztályozás szerinti árukra és szolgáltatásokra terjed ki:

„9 Számítógépek, számítógépes és videojátékok, számítógépes programok, számítógépes szoftverek; számítógépes programok és számítógépes szoftverek video-, számítógépes és internetes játékokhoz, valamint más elektronikus és/vagy vizuális játékokhoz; számítógépes programok és számítógépes szoftverek interaktív játékokhoz és játékprogramokhoz mobiltelefonokra és vezeték nélküli kommunikációs készülékekre; audio és video felvételek.
28 Játékok.
41 Szórakoztatás; interaktív szórakozás; szolgáltatások játékok, a szórakozás és szórakozás területén; az interneten vagy egy globális hálózaton keresztül biztosított video- és számítógépes játékok és játékprogramok mobiltelefonokra és vezeték nélküli kommunikációs készülékekre; interaktív játékok, video- és számítógépes játékok biztosítása az interneten vagy globális hálózat által; információnyújtás a szórakoztatással kapcsolatosan - különösen az internet vagy egy globális hálózat által, valamint elektronikus vagy számítógéppel támogatott formában.”
Jogi érvként arra hivatkozott, hogy a Kérelmező védjegyének és domainjének elsőbbsége (2008. augusztus 12. és 2008. február 13.) minden esetben korábbi az Kérelmezett támadott domainjének igénylési napjánál, melynek elsőbbsége 2011. március 6 napja. Rögzítjük továbbá, hogy a "metin3" megjelölés „METIN” kezdő szóeleme azonos a fent hivatkozott Kérelmezői szóvédjeggyel, azaz: a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára [1997. évi XI. tv. 12. § (1)]. A Kérelmezett által használt domain név megegyezik (ill. az összetéveszthetőségig hasonló) a Kérelmező védjegyével [1997. évi XI. tv. 12. § (2) a) és (b)].

A fentieken túl hivatkozott arra is, hogy a Kérelmező jogosultja és használója a " metin2.hu " domainnek is. Előadta továbbá, hogy a Kérelmező az Európában és Magyarországon is közismertséggel rendelkező „METIN2” megnevezésű fantasy számítógépes online-kalandjáték európai forgalmazója, és komoly befektetéseket eszközölt a „METIN2” játékába. A játék magyar nyelven is elérhető a www.metin2.hu weboldalon.

Kérelmező jogi álláspontja szerint a „METIN2” név védjegyoltalom mellett kereskedelmi névoltalom alatt is áll, melyet a Polgári Törvénykönyv és a tisztességtelen verseny elleni jog jellegbitorlás tilalmára vonatkozó szabályai is védelemben részesítenek. Kérelmező előadta, hogy a "METIN3" megjelölés nyilvánvalóan az összetévesztésig hasonló a "METIN2" védjegyhez, illetőleg megtéveszti a fogyasztót és az internet-használókat e domain tényleges jogosultja vonatkozásában. A „METIN2” és a „METIN3” megjelölés között ugyanis csak az utolsó szám-karakter vonatkozásában van eltérés. Mint azt a WIPO ADR Centrum gyakorlata is megerősíti, egy karakter különbség esetén a két domain összetéveszthetőségére vonatkozó feltétel teljesül. (Lásd Columbia Pictures Industries, Inc. v. Caribbean Online International Ltd., WIPO Case No. D2008-0090)

Végezetül Kérelmező előadta, hogy a 2 és 3 szám a qwerty billentyűzeten egymás mellett van, ami önmagában megalapozza a Kérelmezett rosszhiszeműségét, és Kérelmezett emiatt „typosquatter”. Kérelmező megjegyezte, hogy Kérelmezett egyebekben „közismert” is erről a tevékenységéről. E vonatkozásban a wikipédiára hivatkozott (http://en.wikipedia.org/wiki/Typosquatting). Kiemelte, hogy a WIPO ADR Centrum következetes gyakorlata szerint az ún „typosquatting” visszaélések – mint amit a Kérelmezett tömegesen elkövet – rosszhiszemű domain regisztrációt és rosszhiszemű használatot valósítanak meg. (vö. General Electric Company v. Fisher Zvieli, a/k/a Zvieli Fisher, D2000-0377 (WIPO July 19, 2000))

A Kérelmező a domain név részére történő átruházását kérte.

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért, az eljárás díját befizette.

II. Érdemi védekezés

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett és adminisztratív kapcsolattartója részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett részére a kézbesítés sikeresen megtörtént, azonban választ, védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.


III. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a rendelkezésre álló iratok, azaz a kérelem valamint a nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A kérelemben előadottak szerint a Kérelmező javára névhasználati jog megállapítható, és a Döntnök elfogadta kérelmező érvelését a rosszhiszeműségre vonatkozóan az alábbi két megjegyzéssel:

(i) A jelen ügyben az elütéseken túl relevanciája van annak is, hogy az internetes, számítógépes játékok esetében gyakori egy játék új verziójának növekvő sorszámmal ellátása, ami megerősíti a Kérelmezett rosszhiszeműségét;
(ii) a rosszhiszeműség értékelésekor nincs jelentősége annak, hogy más domain nevek tekintetében a Kérelmezett milyen magatartást tanúsít vagy tanúsított, ezekez mindig egyedi alapon kell elbírálni.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott. A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.
Budapest, 2012. május 22.

Dr. Soós Andrea Klára
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum