Elfelejtettem a jelszót.

rolex-mania

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a rolex-mania.hu domain tárgyában indult eljárásban

Az SBGK Ügyvédi Iroda (Székhely:1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt ROLEX SA (Székhely: 26 3-5-7, rue François-Dussaud Genčve CH-1211, Svájc) Kérelmező által Csáki Zoltán (Lakcím:2092 Budakeszi, Gerinc u. 41.) Kérelmezett ellen a rolex-mania.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyben eljáró Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmező által a rolex-mania.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találta, ezért a domain név Kérelmezettől való visszavonását, és a Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

INDOKOLÁS

I. KÉRELEM

A rolex-mania.hu domain név ügyében a ROLEX SA Kérelmező csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől számára történő átruházását kérte. Kérelmezettként (domain használóként) Csáki Zoltán természetes személyt jelölte meg.

A Kérelmező szerint a domain név azonos, ill. megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez ide értve azt az esetet is, amikor Kérelmező a védjegy használatára valamilyen magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult. Kérelmező álláspontja szerint továbbá a domain név azonos, ill. megtévesztően hasonlít a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez.

Kérelmező előadása szerint 1920-ban alapított svájci cég, aki a híres Rolex órák gyártója és forgalmazója 26 országban köztük Magyarországon is. A ROLEX S.A. több mint 100 éve használja a "ROLEX" védjegyet órákkal kapcsolatosan. Kérelmező "ROLEX" neve jelentős jó hírnévre tett szert, amely a leghíresebb védjegyek egyike a világon.

Kérelmező előadása szerint a jóhírű „Rolex” védjegyet 1908-ban lajstromozták, Kérelmező jelenleg többek között a 976721-es lajstromszámú nemzetközi védjegynek a kizárólagos jogosultja. Kérelmező védjegyének a központi eleme a ROLEX fantázia szó, amelynek kizárólagos jogosultja az árujegyzékben szereplő áruk és szolgáltatások tekintetében. Kérelmező továbbá hivatkozott a "ROLEX" védjegy jóhírűségére, -melynek igazolására számos újságcikket, illetve egy nemzeti vitarendező fórum ítéletét mellékelte a beadványához-, amely alapján a "ROLEX" védjegy oltalma az árujegyzékben szereplő árukon és szolgáltatásokon túlra is kiterjed.

Kérelmező előadása szerint tulajdonosa továbbá több mint 4000 domain névnek, amely a „rolex” szót tartalmazza, pl. a rolex.com és a rolex.hu domain neveknek.

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett által használt rolex-mania.hu domain név 2012. szeptember 6. napján került regisztrálásra és csatolta az ezzel kapcsolatos igazolásokat.

Kérelmező hivatkozott a Domain Regisztrációs szabályzat (DRSZ) 10.3 pontjára. Ennek keretében kifejtette, hogy a domain név azonos a Kérelmező javára a magyar jog által védett "ROLEX" névvel, mivel a .hu kiegészítés ami a magyarországi domainekre utal, nem vehető figyelembe, illetve a leíró "mania" kifejezés, amely a ROLEX névvel és branddel való kötődésre/rögeszmére utal, nem nyújt kellő megkülönböztetést a Kérelmező védjegyeitől. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a domain névhez, sem nem közismert elnevezése, sem nem cégneve. A Kérelmező a Way Back Machine által készített jelentés által igazoltan előadta továbbá, hogy a kérelemről szóló értesítést megelőzően Kérelmezett sem a domain nevet sem a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban nem használta, illetve arra előkészületet sem tett a domain név regisztrálása óta. E körben hivatkozott a NATIONAL ARBITRATION FORUM alternatív vitarendező fórum Air Mauritius Ltd v. Anne c/o Anne FA1107001398938 sz. döntésére, amely kimondta, hogy az aktív használat elmulasztása a jóhiszemű vagy jogos, nem gazdasági érdekből való domain használat megállapíthatóságát kizárja.
Kérelmező hangsúlyozta továbbá, hogy a domain bárminemű használata azt a téves benyomást ébresztené a felhasználókban, hogy kapcsolat áll fenn a Kérelmező és a Kérelmezett között, azt a téves következtetést vonnák le a felhasználók, hogy Kérelmezett Kérelmező leányvállalata vagy hivatalos forgalmazója, amely nem felel meg a valóságnak. Kérelmező sohasem adott felhasználási engedélyt vagy hozzájárulást a védjegye használatához Kérelmezettnek. Kérelmezett ezen felül előadása szerint tisztességtelen előnyre is szert tesz azáltal, hogy Kérelmező védjegyét használja.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (Szabályzat) 31. a) és b) pontjaira is hivatkozott Kérelmező. Kérelmezett rosszhiszeműségre hivatkozással előadta, hogy álláspontja szerint Kérelmező a regisztrálás óta eltelt több, mint 4 évben nem használta a domaint. A rosszhiszeműség használat hiányára alapított megállapítása körében hivatkozott a fent idézett Air Mauritius Ltd v. Anne c/o Anne döntésre, illetve az Alternatív Vitarendező Fórum bonita.hu ügyben született döntésére. Előadta továbbá, hogy Kérelmezett az igényléssel megakadályozta Kérelmezőt abban, hogy a domain névben védjegyét használja, illetve nincs olyan jogilag releváns magyarázat, ami indokolttá tenné, hogy Kérelmezett olyan domain nevet regisztrált, amely azonos a Kérelmező jóhírű védjegyével, cégnevével és domain neveivel.

A fentiekre tekintettel Kérelmező kérte a kérelmezett domain névnek Kérelmező javára történő átruházását.

II. KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

Kérelmezett érdemi védekezésében kifejezésre juttatta, hogy a kérelemmel nem ért egyet, az abban foglaltak cáfolatát az alábbiak szerint terjesztette elő:

Előadta, hogy a domaint az órákkal kapcsolatos rajongói oldalként regisztrálta, és ténylegesen nincs használatban. Szerinte nem sérti a Kérelmező érdekeit, vagy a DRSZ-t, illetve jogszabályt sem, mert nem értékesítési célokat szolgál, hasonlóan a rolexforums.com-hoz. Előadta, hogy természetesen tudomása van a „Rolex” védjegyekről, azonban mivel a „Rolex-mania” szókapcsolatra nincs védjegyoltalom, előadása szerint számára értelmezhetetlen a védjegyoltalomra történő hivatkozása Kérelmezőnek a domain név kapcsán.

III. KÉRELMEZŐ ÉSZREVÉTELEI

A Kérelmezett érdemi védekezéséhez kapcsolódóan Kérelmező jogi képviselője útján továbbra is fenntartva a kérelmében foglaltakat előadta, hogy a Kérelmezett védekezésében a domain használatának hiányára vonatkozóan kifejtettek kizárják a jóhiszeműséget és a nem gazdasági érdekből fakadó jogos használatot, és megalapozza a Kérelmezett rosszhiszeműségét. Másik rajongói oldal működése sem támasztja alá Kérelmezett magatartásának jóhiszeműségét, vagy jogos érdekét. Hivatkozott továbbá arra, hogy Kérelmezőnek nem szükséges a vitatott domain névvel egyező karaktersor védjegykénti regisztrálása, mivel hivatkozott védjegyeivel alappal fel tud lépni a kérelmezett domain név használata ellen is.

IV. DÖNTÉS INDOKOLÁSA

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács előtt továbbá a Szabályzat 30. pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Szabályzat 31. a) pontja alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács eljárásában a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák;
A Szabályzat 31. b) pontja alapján a rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon.

A kérelmező jogai

A Regisztrációs Döntnöki Tanács első lépésben mindig azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

A Döntnöki Tanács megállapította, hogy Kérelmező jogosultja a hivatkozott 976721 lajstromszámú nemzetközi védjegynek, az oltalom az EU és így Magyarország területére is kiterjed, a 14. osztályba sorolt árukra és a 35. és 37. osztályokba tartozó szolgáltatásokra vonatkozóan.

A Döntnöki Tanács a Kérelmező által 1. sz. mellékletként csatolt 2017.02.13. napján lehívott cégkivonatból megállapította azt is, hogy Kérelmező a „Rolex” cégnév használatára jogosult.
A védjegyoltalomra való hivatkozással történő fellépésre való jogosultságot (a védjegyoltalmi igény érvényesítésére való jogosultságot), ugyanígy a névviselésre alapított kizárólagos jogosultságot is a Regisztrációs Döntnöki Tanács előtt a Kérelmező a védjegyadatok és a cégnyilvántartás adatai csatolásával megfelelően tudta igazolni.

A Döntnöki Tanács azt is megállapította, hogy Kérelmezetti oldalon ugyanezen jogosultságok hiánya áll fenn.
Ezt követően a Regisztrációs Döntnöki Tanács azt vizsgálta meg, hogy a Kérelmezett védjegye és cégneve és a vitatott domain név tekintetében megállapítható-e az azonosság vagy a megnevezések megtévesztő hasonlósága.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az azonosság, illetve megtévesztő hasonlóság szempontjából a cégnyilvántartásból és a védjegylajstromból megismerhető védjegy- és cégnév adatok alapján a „Rolex” szóelemet vetette össze a regisztrált domain névben szereplő „rolex-mania” kifejezéssel. A Regisztrációs Döntnöki Tanács osztotta a Kérelmező azon álláspontját, hogy a vitatott domain névben szereplő kifejezések szempontjából a védjegyjogi, illetve nyelvtani elemzés szempontjából is meghatározó a szó eleji „Rolex” kifejezés, amelyhez a leíró jellegű és igen csekély megkülönböztető erővel bíró „mania” kifejezés kapcsolódik. A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint a ’mánia’ szó szokást, szenvedélyt, hóbortot jelent. A hasonlóság vizsgálata tekintetében a Regisztrációs Döntnöki Tanács álláspontja szerint a kötőjeles írásmód a jelen ügy kapcsán nem bír jelentőséggel, illetve megkülönböztető képességgel. A Regisztrációs Döntnöki Tanács megjegyzi, hogy a védett „Rolex” név és a vitatott domain név összevetése során a .hu kiegészítés, mint a domain földrajzi jellegét meghatározó toldat eltérésként szintén nem vehető figyelembe.
A jogvédelem szempontjából egyértelműen, és a Kérelmezett által sem vitatottan megállapítható volt, hogy a „Rolex” kifejezés használatára, mint a magyar, illetve a közösségi jog által védett cégnév illetve védjegy használatára a felek közül csak a Kérelmező jogosult – már azt megelőzően is, hogy a Kérelmezett a domain nevet regisztrálta. A Kérelmezett domain nevének hangsúlyos, meghatározó eleme e védett kifejezéssel és Kérelmező cégnevével, melynek viselésére kizárólagosan jogosult, azonos. Az ügyben a Kérelmező a Kérelmezett által sem vitatott előadása alapján az is megállapítható volt, hogy a Kérelmezett a „Rolex” cégnév, illetve védjegy(ek) használatára a jogosult engedélyével nem rendelkezik.

A fentiekben már kifejtett körülmények alapos vizsgálata alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács arra az álláspontra jutott, hogy a vitatott „rolex-mania.hu” domain név megtévesztően hasonlít a Kérelmező cégnevére, illetve „Rolex” szóvédjegyére, amelyeknek a Kérelmező a közhiteles cégnyilvántartásban, illetve védjegylajstromban bejegyzett jogosultja.
A Regisztrációs Döntnöki Tanács a fentiek alapos mérlegelése alapján, osztva Kérelmező álláspontját, azt állapította meg, hogy az RDSZ 29. szerinti domain visszavonási feltételek közül fennáll azon körülmény, hogy a www.rolex-mania.hu domain név azonos, illetve megtévesztően hasonlít egy olyan névhez (Rolex), amely a Kérelmező javára a hatályos magyar illetve közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.

A Kérelmezett jogos érdekének hiánya és rosszhiszeműsége

Ezek után a Regisztrációs Döntnöki Tanács konjunktív feltételként annak meglétét vizsgálta, hogy a Kérelmezettnek fűződik-e jogos érdeke a domain nevének használatához. Döntnöki ügyekben a Szabályzat 30. pont a) bekezdése szerint a „jogos érdek” elvileg már akkor is megállapítható, ha a domain nevet áruk felkínálásával kapcsolatban használják. A név használatára vonatkozó engedély a Szabályzat 30. pont a) bekezdése tekintetében irreleváns. Bár Kérelmező azon – bizonyítékkal alátámasztott- érvelését a Kérelmezett sem vitatta, hogy a vizsgált domain név alatt érdemi tartalom nem található, a Regisztrációs Döntnöki Tanács a Szabályzat 27. pont harmadik fordulata alapján többek között az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntést, így nem volt akadálya annak, hogy személyesen is meggyőződjön erről a tényről. Kérelmezett jogos érdekét tehát a 30. pont a) bekezdése szerint nem látta bizonyítottnak.

A Szabályzat 30. pont b) és c) bekezdései szerint a „jogos érdek” akkor is megállapítható, ha b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A 30. pont b) bekezdése vonatkozásában Kérelmezett nem hivatkozott arra, hogy a domain név az ő közismert elnevezése lenne és ezt a nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács sem látta bizonyítottnak.

A 30. pont c) bekezdése kapcsán a vizsgálat tárgya, hogy a domain név használata törvényesen és tisztességesen történik-e. A felek előadásaiból és az archive.org oldalon lefolytatott vizsgálatból az volt megállapítható, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom soha nem volt elérhető. Kérelmezett elmondása alapján a domain nem értékesítési célokat szolgál. Kérelmezett azonban arra vonatkozóan, hogy nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára Kérelmezett jogosult, nem hivatkozott és nem támasztotta azt alá objektív tényekkel sem. Ezzel ellentétben a Regisztrációs Döntnöki Tanács megállapította, hogy számos, a „rolex” karaktersorozatot tartalmazó domain név a Kérelmező tulajdonában és használatában van, többek között a www.rolex.com, a www.rolex.hu, www.rolex.net domain nevek.
A fentiekből következően a Regisztrációs Döntnöki Tanács a Szabályzat 30. pontja alapján Kérelmezett vonatkozásában -Kérelmező álláspontjával összhangban- sem névhasználati jogot, sem egyéb jogos érdeket a domain név vonatkozásában megállapítani nem tudott.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács ezt követően megvizsgálta a 29. pont második felében fennálló feltételeket, nevezetesen, hogy a Kérelmezett részéről a domain alatt elérhető tartalom felhasználása rosszhiszeműen történt-e. E körben Kérelmező a Szabályzat 31. pont a) és b) bekezdésére hivatkozott, mely kimondja, hogy a rosszhiszeműség akkor bizonyítható, ha
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács osztja Kérelmező azon álláspontját, hogy a domain név használatának hiánya megalapozza Kérelmezett Szabályzat 31. pontja b) bekezdésére alapozott rosszhiszeműségét.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács Kérelmezett azon érvére, hogy a domain használata nem sérti Kérelmező érdekeit mert nem gazdasági tevékenység céljából történik a használat, a következőket fejti ki. Az alternatív vitarendezési eljárás nem azonos a védjegybitorlásra vonatkozó eljárással. Az alternatív vitarendező eljárásnak nem előfeltétele a domain név gazdasági tevékenység keretében való használata. A jelen eljárásban a Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmező kérelme alapján a Szabályzat 29., 30. és 31. pontjában részletezett feltételek megvalósulását vizsgálja. Amennyiben fennállnak a Szabályzat 29. pontjában foglaltak, ugyanezen pont alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A jelen ügyben a Kérelmezett számára a márka ismertségére is tekintettel is fel kellett volna merülnie, hogy a domain név regisztrációja egy jóhírnevű márkanévhez fűződő jogok sérelméhez vezethet, ugyanakkor az ügyben nem merült fel olyan adat, hogy a jogosult vonatkozó engedélyének beszerzésére, vagy a domain regisztrációval kapcsolatos álláspontja kikérésére lépéseket tett volna.
A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött: a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2017. május 31.


Dr. Jambrik Gergely döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum