Elfelejtettem a jelszót.

smarthome-magyarorszag

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a smarthome-magyarorszag.hu domain tárgyában indult eljárásban

A SMARTHOME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1221 Budapest, Csuszka utca 9.) Kérelmező által a KOLATO-10 D Kft. (1097 Budapest, Drégely utca 13. fszt. 2.) Kérelmezett ellen a smarthome-magyarorszag.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a SMARTHOME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. smarthome-magyarorszag.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmét alaposnak találta, ezért a domain név Kérelmezettől való visszavonását, és a Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és b.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. Kérelem

A smarthome-magyarorszag.hu domain név ügyében a SMARTHOME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kérelmező csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. Kérelmezettként (domain használóként) a KOLATO-10 D Kft. céget jelölte meg.

A Kérelmező szerint a domain név azonos, ill. megtévesztően hasonlít egyrészt a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez ide értve azt az esetet is, amikor Kérelmező a védjegy használatára valamilyen magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult; másrészt a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés).

Kérelmező előadása szerint az alábbi védjegyek kizárólagos jogosultja:

1. 2004. május 5-i elsőbbséggel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 183947 lajstromszám alatt bejegyzett "OKOSHÁZ" magyar szóvédjegy.

Kérelmező előadta továbbá, hogy 2004. június 16. napja óta használja a 'SMARTHOME' nevet, mint kereskedelmi név és cégnév, melyet csatolt cégkivonattal igazolt. A cégkivonat szerint a cég rövidített elnevezése 2004. június 16. napjától SMARTHOME Kft.

Kérelmező előadta továbbá, hogy 2004. augusztus 20-án regisztrálta és azóta használja a www.smarthouse.hu domain nevet.

Fentiek alapján álláspontja szerint megállapítható, hogy az ’OKOSHÁZ’ és ’SMARTHOME’ nevek a Kérelmező javára a hatályos magyar jog alapján védett nevek.

Az azonosság, illetőleg megtévesztő hasonlóság körében kifejtette, hogy a megjelölések összevetése során Kérelmezett domain név „.hu” kiterjesztése nem vehető figyelembe, továbbá a "Magyarország" toldat leíró jellegű és a domain név alatt nyújtott szolgáltatások, illetve a Kérelmezett helyrajzi elhelyezkedésére utal, ezért nem rendelkezik megkülönböztető képességgel, tehát figyelmen kívül kell hagyni. A smarthome-magyarorszag.hu domain névből tehát a 'SMARTHOME' megjelölést kell összevetni a Kérelmezőnek az 'OKOSHÁZ' és a 'SMARTHOME' védett neveivel.

Álláspontja szerint a 'SMART' és a 'HOME' angol szavak azon szavak körébe tartozok, amelyek az átlagos internet használó által ismertek, és azzal annak a magyar megfelelőjét, az 'OKOS' és 'OTTHON' szót azonosítják. Kérelmező szerint az „otthon” és a „ház” szavak önmagukban is asszociálnak egymással (olykor akár szinonimaként is használják őket: az "házam" / "otthonom"), tehát amikor a fogyasztók a ház szóval találkoznak, akkor az otthon szót, illetve kifejezést is felidézik. Különösen igaz ez olyan szolgáltatások tekintetében, ahol villamossági rendszerek teljes körű tervezésével és kivitelezésével foglalkoznak lakossági létesítményekben, azaz házakban / otthonokban, mint a Kérelmezett. Ezért a megnevezések közötti azonosság álláspontja szerint megállapítható.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 30. pontjában foglalt jogos érdekre hivatkozással Kérelmező előadta, hogy álláspontja szerint a Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a domain névhez, a domain név nem közismert elnevezése Kérelmezettnek.

Kérelmező szerint az eljárás tárgyát képező domain nevet Kérelmezett engedély nélkül, a felhasználókat megtévesztő módon használja. Kifejtette, hogy Kérelmezett a honlapon úgy nyilatkozik magáról mint "[…] Cégünk a Smart Home Magyarország […]" ami egyértelműen megtévesztő hiszen a Kérelmező a SMARTHOME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A tevékenységi köre Kérelmezőnek és Kérelmezettnek megegyezik, ezért versenytársaknak minősülnek. Kérelmező szerint a Kérelmezett tisztességtelen előnyre tesz szert azáltal, hogy a Kérelmező cégnevét és védjegyét használja.

A fentiekre tekintettel álláspontja szerint a domain név használatához Kérelmezettnek semmilyen jogos érdeke nem fűződik.

A Kérelmezett rosszhiszeműsége kapcsán Kérelmező a Szabályzat 31. pont a), c) és d) bekezdésére hivatkozott, de az a) bekezdés vonatkozásában semmilyen érvet nem terjesztett elő.

A Szabályzat 31. pont c) és d) bekezdése által részletezett rosszhiszeműségre hivatkozva előadta, hogy a fent kifejtettek alapján kétségkívül megállapítható, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett ugyanazon gazdasági szektorban, azonos piacon tevékenykednek, ezért versenytársaknak minősülnek. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Kérelmezett nem ismert a kérelmezett domain név alapján, és nincsen olyan jogilag releváns magyarázat, ami indokolttá tenné, hogy Kérelmezett olyan domain nevet regisztrált, amely azonos a Kérelmező cégnevével és összetéveszthetőségi hasonló a Kérelmezett domain nevével és védjegyével. Ezért álláspontja szerint Kérelmezett rosszhiszeműsége mindkét hivatkozott bekezdés alapján megállapítható.

A fentiek alapján a domain névnek a Kérelmezettről Kérelmezőre történő átruházását kérte.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett csatolt meghatalmazással megfelelően igazolt jogi képviselője útján védekezését az alábbiak terjesztette elő.

Elsődlegesen kérte az eljárás szüneteltetését az Eljárási Szabályzat 26. pontja alapján, tekintettel arra, hogy a Kérelmező 183 947 lajstromszámú ’OKOSHÁZ’ védjegyének megszűnése iránt kérelmet nyújtott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, mivel a védjegy elvesztette a megkülönböztető képességét, és szokásos névvé vált, ugyanis manapság mindennapos az ’OKOS’ szóelemmel kezdődő termékelnevezések használata.

Amennyiben az eljárás szünetelésének mégsem lenne helye, érdemi védekezését Kérelmezett az alábbiak szerint terjesztette elő.

Álláspontja szerint a Kérelmezőnek nincsen olyan hatályos magyar vagy közösségi jog által védett neve, amely védett névvel a kérelmezett domain név azonos, vagy amely védett névhez a hivatkozott domain név megtévesztően hasonlítana.

Kifejtette a Kérelmezett, hogy a Kérelmező cégnévre, kereskedelmi névre, nevezetesen a SMARTHOME Kft.-re mint védett jogra való hivatkozása a Kérelmezett álláspontja szerint nem megalapozott. A Kérelmező cégnevének SMARTHOME vezérszava nem alapozza meg a domain névben való használat elleni fellépés lehetőségét. A cégnevet a cégeljárásban vizsgálja a cégbíróság, annak megengedhetőségéről dönt a cégeljárási szabályok alapján. A cégbíróság a névkizárólagosság vizsgálata során nem védjegyjogi szempontból vizsgálódik, önmagában tehát a cégnév vezérszava Kérelmezett szerint nem teremti meg annak lehetőségét, hogy a cég egy domain név regisztrálása és használata ellen fellépjen, ehhez álláspontja szerint szükséges lenne a lajstromozott védjegy.

A Kérelmező ’OKOSHÁZ’ védjegye és a kérelmezett domain név összevetése kapcsán előadta, hogy a magyar átlagfogyasztók nem fogják hasonlónak ítélni a Kérelmező magyar „OKOSHÁZ” védjegyét és a Kérelmezett angol nyelvű, további szóelemet tartalmazó "smarthome-magyarorszag.hu" domain nevét, hiszen a magyar átlagfogyasztók nem rendelkeznek kellő mértékű angol nyelvtudással, amely alapján be tudnák azonosítani a „SMARTHOME” jelentését. A kérelmezett domain név továbbá azért sem azonos és nem összetéveszthető a Kérelmező OKOSHÁZ védjegyével, mivel az összehasonlítandó megjelölések sem az első „SMART” és „OKOS” szóeleme, sem a második „HOME” és „HÁZ” szóeleme nem hasonló egymáshoz. E körben hivatkozott az Oxford Advanced Learners’ Dictionary szótárban megjelenő jelentések sorrendiségére, illetve a „HÁZ” és „OTTHON” szavak közötti szemantikai különbségekre.

Fentiek alapján álláspontja szerint a Kérelmezői OKOSHÁZ védjegy és a Kérelmezett „SMARTHOME” megjelölést tartalmazó domain neve tehát sem vizuálisan, sem fonetikailag, de még jelentéstanilag sem hasonlítanak egymáshoz, melyet tovább hangsúlyoz a kérelmezett domain névben szereplő „Magyarország” toldat, így a fogyasztók még kevésbé fognak párhuzamot vonni a Kérelmező védjegye és a szóban forgó domain név között.

A jogos érdek kapcsán a Kérelmezett honlapja vizsgálatával megállapítható, hogy Kérelmezett azon az általa nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó tartalmat tart fenn és a honlapot e célból üzemelteti, következésképpen az Eljárási Szabályzat 30. pont a) bekezdésében foglaltak szerint Kérelmezett jogos érdeke bizonyított a domain név vonatkozásában. Továbbá kifejtette, hogy törvényesen, tisztességesen és nem továbbértékesítés céljával regisztrálta és használja a jelen eljárás tárgyát képező domain nevet, a domain név alatt elérhető tartalom semmi esetre sem kelti azt a benyomást, hogy a Kérelmezettnek bármi köze lenne a Kérelmezőnek, hiszen a menüpontok (bemutatkozás, médiamegjelenés, blog, árak) alatt elérhető tartalom egyértelműen és kizárólag a Kérelmezett társasághoz, az ő általa nyújtott tevékenységhez kapcsolódik.

Hangsúlyozta, hogy a fogyasztók megtévesztésére való törekvés a szóban forgó domain név esetén fogalmilag kizárt, hiszen mind a Kérelmező, mind a Kérelmezett által nyújtott szolgáltatások egyik általános megnevezése a „SMARTHOME” a használt technológia és a beépítés célja és kiterjedtsége függvényében.

Kérelmező rosszhiszeműségre hivatkozása kapcsán Kérelmezett hangsúlyozta, hogy a 31. pont a) bekezdése vonatkozását Kérelmező nem támasztotta alá. A c) és d) bekezdésekhez kapcsolódva kifejtette: nem lehet indoka a kérelmezett domain név Kérelmezőre való átruházásnak, hogy az adott gazdasági szektorban több versenytárs is működik, és ők hasonló szolgáltatást nyújtanak. A piacgazdaság jellemző vonása, hogy a piacon több szereplő tevékenykedik. Kérelmezett szerint Kérelmező ezt tekinti saját tevékenysége zavarásának, amely szempont nyilvánvalóan nem méltányolható. Mindezek alapján álláspontja szerint kijelenthető, hogy az Eljárási Szabályzat 31. pont c) pontja szerinti rosszhiszeműség nem nyert igazolást.

Kérelmezett szerint a Szabályzat 31. pont d) alpontjára való hivatkozása sem került igazolásra, ugyanis a Kérelmezett a szóban forgó domain nevet a saját üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan regisztrálta és használja. Ha egy fogyasztó a Kérelmezett által nyújtott szolgáltatások iránt tájékozódva megvizsgálja mind a Kérelmező, mind a Kérelmezett honlapját, azok megjelenése és az azon elhelyezett információ alapján világosan kiderül számára, hogy nem áll fenn a két társaság között semmilyen üzleti, vagy egyéb kapcsolat. Vagyis a fogyasztó nem téveszti össze a Kérelmezőt a Kérelmezettel.

A fent részletes kifejtett indokok alapján Kérelmezett elsődlegesen az eljárás szünetelését, illetve amennyiben annak nincs helye, másodlagosan az eljárás megszüntetését és a kérelem elutasítását kérte.

III. Kérelmező észrevétele a Kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező észrevételében kifejtette, hogy álláspontja szerint az eljárás szünetelésének nincs helye, mivel a bírósági eljárás az „OKOSHÁZ” védjeggyel, nem pedig a kérelmezett domain névvel kapcsolatos, így az Eljárási Szabályzat 26. pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn.

Kérelmezett érdemi védekezésére reflektálva kifejtette, hogy a korábban előadottakat fenntartja, „OKOSHÁZ” védjegyük továbbra is érvényes, így ez alapján névhasználati joguk fennáll.

Továbbá jelezte, hogy Kérelmező a jogosultja a "www.smarthome.hu" domain névnek is, melyet a domain whois nyilvántartás kivonatának csatolásával támasztott alá. A Kérelmező a "www.smarthome.hu" domain név tulajdonosa, valamint a Kérelmező cégneve a SMARTHOME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., e két tény kellően alátámasztja, hogy a Kérelmezőnek a hivatkozott védjegyen kívül is fűződik névhasználati joga a 'SMARTHOME' kifejezéshez. A cégnév önmagában is védelem alá esik és a Ptk.-ban a nevesített személyiségi jogok között felsorolt névviseléshez való jog a jogi személyekre, így a Kérelmezőre is kiterjed.

A jogos érdek kapcsán Kérelmezett védekezésére reflektálva Kérelmező kifejti, hogy a fogyasztók megtévesztését nem a Kérelmezett által végzett tevékenység, hanem az alábbi körülmények együttese alapozza meg:
- a kérelmezett domain név azonos a Kérelmező védett nevével;
- a kérelmezett domain név alatt üzemeltetett honlapon nem jelenik meg pontosan melyik cég / ki az aki a szolgáltatását kínálja;
- a Kérelmezett a domain név alatt üzemeltetett honlapon olyan kereskedelmi névvel illeti magát / használ (Smart Home Magyarország) amely szintén azonos a Kérelmező védett nevével.

A rosszhiszeműség kapcsán hangsúlyozta, hogy Kérelmezett olyan domain nevet választott, amely teljesen azonos a Kérelmező cégnevével és domain nevével (mindezt a Kérelmező alapítása és a Kérelmező www.smarthome.hu domain nevének regisztrálása után több évvel), és ezek után olyan honlapot helyezett ki és tart fenn a domain név alatt, amely semmilyen utalást nem tesz a Kérelmezettre, azaz a KOLATO-10 D Kft.-re. Éppen ellenkezőleg, a Kérelmezett a honlapon felvett egy "ÚJ" kereskedelmi nevet, amelyet a honlapon azóta is használ (Smart Home Magyarország), ami szintén azonos a Kérelmező védett nevével.

A fentiek alapján Kérelmező a smarthome-magyarorszag.hu domain név átruházását kérte.

IV. A döntés indoklása

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 26. pontja szerint Regisztrációs Döntnök az eljárást szünetelteti, ha
a) tudomására jut, hogy a kérelmezett domain név tárgyában a Kérelmező és Kérelmezett között bíróság vagy más alternatív vitarendező fórum, illetve hatóság előtt eljárás van folyamatban az eljárást jogerősen lezáró bírósági határozat vagy az alternatív vitarendező fórum döntésének meghozataláig, illetve ilyen hiányában a másik eljárás megszüntetéséig;

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök előtt továbbá a Szabályzat 30. pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Szabályzat 31. pont a) bekezdése alapján a Regisztrációs Döntnök eljárásában a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák.

A Szabályzat 31. pont c) bekezdése alapján a Regisztrációs Döntnök eljárásában a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják.

A Szabályzat 31. pont d) bekezdése alapján a Regisztrációs Döntnök eljárásában a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

A kérelmező jogai

A Regisztrációs Döntnök első lépésben mindig azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

A jogos érdek bizonyítása körében jelen esetben mindenekelőtt azt kellett megvizsgálni, hogy Kérelmező névhasználati jogosultsága védjegyoltalom hiányában is megállapítható-e, vagy szükséges az eljárás szüneteltetése a Szabályzat 26. pontja szerint.

Kérelmező a névhez fűződő joga körében nem csak a védjegyére hivatkozott, hanem a cégkivonat csatolásával alátámasztott cégnevére is, melyet a www.smarthouse.hu és www.smarthome.hu domain nevek delegáltjaként kereskedelmi névként is használ.

Kérelmező cégnevét 2004. 06. 16. napján jegyezték be a cégnyilvántartásba (Cégjegyzékszáma: 01-09-725802), mely nyilvánosan elérhető a www.e-cegjegyzek.hu oldalon. Kérelmező vezérszava a „SMARTHOME”, melyet a kérelmezett domain név teljes egészében tartalmaz. Döntnök ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a kérelmezett domain névben található „Magyarország” toldat a Kérelmező cégnevéhez képest nem minősül megkülönböztető jellegű eltérésnek, csupán a szolgáltatás nyújtásának földrajzi eredetére utal.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:1. § (1) bekezdése a jogi személyek jogképességét rögzíti, ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek értelmében a jogi személyeket is megilleti a Ptk. 2:43. § f) pontja alapján védett névviseléshez való jog. A név viselésének a jogi jelentősége az, hogy a névben testesül meg a személyiség a társadalom előtt. Minden személyt a saját nevéhez való kizárólagos jog illeti meg, ezért másokat annak jogtalan használatából kirekeszthet.

Döntnök fenti tényállás ismeretében kétséget kizárólag bizonyítottnak találta, hogy a Kérelmező névhasználati jogosultsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján jelenleg is fennáll, így az eljárás folytatásának és a döntés meghozatalának nincs akadálya, függetlenül a kérelmezői védjegy sorsától.

A Kérelmezett jogos érdekének hiánya és rosszhiszeműsége

A kialakult ítélkezési gyakorlat szerint a domain név az elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személyt, mert annak nevét és elérhetőségét is meghatározza, ezért domain név használata az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent és azzal is megvalósulhat a Ptk. szerinti névviselési jog sérelme. Azonban nem általánosságban minősíti egy kifejezés használatát személyhez fűződő jogot sértőnek, hanem a jogosulatlan névhasználatot, melyet az adott tényállástól függően kell elbírálni.

A Kúria (Legfelsőbb Bíróság) több eseti döntésében kifejtette, hogy „az Internetes weblap elnevezéseként is funkcionáló domain név az elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személyt, amelynek használata, ha más személy nevéhez hasonló és megtévesztésre alkalmas, jogtalan és sérti a névviseléshez fűződő jogot” (Pf.IV.26.598/2001/3., Pfv.IV.22.918/2001/7.).

Önmagában az a tény tehát, hogy a kérelmezett domain név Kérelmező cégnevét egyéb megkülönböztető képességet hordozó elem nélkül azonos formában tartalmazza, még nem alapozza meg automatikusan Kérelmező névviseléshez fűződő jogának sérelmét, ahhoz egyéb körülmények vizsgálata is szükséges: jelesül hogy annak használata megtévesztésre (téves asszociáció előidézésére) alkalmas vagy jogtalan-e. Pont ezen egyéb körülmények, többlettényállási elemek feltárását írja elő a Szabályzat 29. pontja, amikor rögzíti, hogy a védett név használata domain névként csak annyiban jogellenes, amennyiben az jogos érdek nélkül vagy rosszhiszeműen történik.

Ezek után a Regisztrációs Döntnök azt is vizsgálta, hogy a Kérelmezettnek fűződik-e jogos érdeke a domain nevének használatához. Döntnöki ügyekben a Szabályzat 30. pont a) bekezdése szerint a „jogos érdek” elvileg már akkor is megállapítható, ha a domain nevet áruk felkínálásával kapcsolatban használják. A Kérelmezett jogos érdeke ugyanakkor nem bír jelentőséggel az olyan esetekben, amikor a másik szabályzatban rögzített feltétel megvalósul, vagyis a használat rosszhiszeműsége megállapítható.

A Regisztrációs Döntnök tehát elsősorban a 29. pont második felében fennálló feltételeket vizsgálta, nevezetesen, hogy a Kérelmezett részéről a domain alatt elérhető tartalom felhasználása rosszhiszeműen történt-e. E körben Kérelmező a Szabályzat 31. pont a), c) és d) bekezdésére hivatkozott.

Regisztrációs döntnök egyetért Kérelmezett azon érvelésével, mely szerint Kérelmező hivatkozás szintjén megemlített a) bekezdés vonatkozásában érveket, bizonyítékokat nem terjesztett elő, ugyanakkor a Szabályzat 27. pontja alapján Döntnök az Interneten fellelhető adatokat is figyelembe veheti döntése meghozatalakor. Végül az összes körülmény mérlegelésével Döntnök megállapította, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházás, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében történő biztosítás ténye jelen esetben nem bizonyítható.

A Szabályzat 31. pont c) bekezdése alapján a Regisztrációs Döntnök eljárásában a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják.

Ezzel kapcsolatban a Regisztrációs Döntnök megjegyzi, hogy a „megzavarják” kitételt a döntnöki eljárásban megszorítóan kell értelmezni. Nyilvánvaló, hogy minden olyan domain, mely akár a legcsekélyebb mértékben is – függetlenül az üzleti tisztesség követelményének vizsgálatától – hasonló a kérelmező védett nevéhez, zavaró a név jogosultja, az adott eljárásban igényeit érvényesíteni kívánó fél számára. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy egy döntnöki eljárásban a Szabályzat ezen pontja alapján minden szubjektíve zavaró tartományt meg lehetne szerezni. Célszerű tehát a d) bekezdésben részletezett magatartással, azaz a névbitorlással együtt vizsgálni a rosszhiszeműség fennállását.

Regisztrációs Döntnök a honlapok megvizsgálását követően személyesen is meggyőződhetett arról, hogy a Kérelmező és Kérelmezett szakmai tevékenysége azonos körbe esik, versenytársaknak minősülnek az épületautomatika terén. Kérelmezett a honlapján magára „SMART HOME MAGYARORSZÁG” megnevezéssel hivatkozik, mely több helyen, többek között a honlap alján található szerzői jogi nyilatkozatban, illetve a „Bemutatkozás” menüpontban is megjelenik. Az „Impresszum” szerint ugyanakkor a domain „tulajdonosa” a KOLATO-10-D Kft., míg a szakmai tevékenységet az Incelor Kft. végzi (e cégnek ugyanaz a tulajdonosa, mint a Kérelmezettnek).

Figyelembe véve azt a tényt, hogy Kérelmező szakmai tevékenységét már 2004. június óta „SMARTHOME Kft.” cégnévvel a folytatja, míg Kérelmezett saját domain nevét csak jóval később, 2015 januárjában regisztráltatta, valószínűtlen, hogy Kérelmezett ne tudott volna Kérelmező cégnevéről. Sőt, honlapján a „SMART HOME MAGYARORSZÁG” megnevezés használata együtt a versenytársi minőséggel, azonos tevékenységi körrel egyértelműen megalapozza a Kérelmező névjogi oltalom alatt álló nevével történő összetéveszthetőség lehetőségét.

Regisztrációs Döntnök abban egyetért Kérelmezettel, hogy a Felek által nyújtott szolgáltatások egyik általános megnevezése napjainkban a „SMARTHOME”. Az pedig a bírói gyakorlat által sem vitatott tény, hogy önmagában a szolgáltatás általánosan használt elnevezése az adott szolgáltatást nyújtó személy kereskedelmi neveként nem funkcionálhat. (–ld. „biztositas.hu” jogeset, Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.20.489/2011/3. sz.). Az „önmagában” szófordulat is egyértelművé teszi ugyanakkor, hogy a kérdéskör esetről esetre, a név használatának a tényállás teljessége által feltárt körülményei ismeretében ítélhető csak meg. Jelen esetben pedig a „SMARTHOME” kifejezés használata mögött egy évtizednél is hosszabb piaci jelenlét áll, ráadásul Döntnök ez irányú vizsgálata alapján megállapította, hogy a cégnév használatának kezdetén, 2004-ben még nem is képezte a „SMARTHOME” kifejezés a köznyelv részét.

Regisztrációs Döntnök kiemeli, hogy pont Kérelmezett érvelt azzal érdemi védekezésében, hogy szerinte az átlagos magyar fogyasztók nem rendelkeznek kellő mértékű angol nyelvtudással, amely alapján be tudnák azonosítani a „SMARTHOME” jelentését. Ezért, különösen a Kérelmezett honlapjának magyar nyelvű megjelenésére és Kérelmezett eltérő cégnevére tekintettel nem állapítható meg olyan körülmény, mely a Kérelmező cégnevével összetéveszthető angol nyelvű üzletjelző használatát indokolttá tenné. Következésképpen annak célja nem lehet más, mint a Kérelmező által 10-12 évvel korábban bevezetett cégnév ismertségének haszonszerzés érdekében történő kihasználása, mely kimeríti a Szabályzat 31. pont d) bekezdésében foglalt feltételeket (haszonszerzés cél, összetéveszthetőség/azonosság, a Kérelmezett honlapján hirdetett szolgáltatások). Ezen magatartás következtében a körülmények ismeretében a versenytárs szakmai tevékenységének megzavarása is megvalósul.

Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműségét a Szabályzat 31. pont c) és d) bekezdése alapján bizonyítottnak látja a domain név használatával kapcsolatosan.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött: a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2017. június 12.

Pintz György
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum