Elfelejtettem a jelszót.

stivas

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK


DÖNTÉSE


a stivas.hu domain tárgyában indult eljárásban


A Stivas Kft ( székhelye: 3600 Ózd, Gyár u.1. ) Kérelmező képviseletében Masa István, lakcíme: 3600 Ózd, Szent István utca 16.2.em.3a. által a Stivas Industria Kft ( székhelye: 1148 Budapest, Aranyeső u.8.) Kérelmezett ellen a stivas .hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

d ö n t é s t:


A Regisztrációs Döntnök a stivas.hu domain név Stivas Industrial Kft kérelmezettől történő visszavonása iránti kérelmet alaptalannak találja, ezért azt elutasítja.


Indokolás:


Masa István kérelmében előadta, hogy a Kérelmező cég képviselőjeként 2011.04.06. napján regisztrálta a stivas.hu domaint.
Kérelmezett cég képviselője 2015.április elején hozzáférését a weboldalhoz megszüntette.
Egyéb mellékletekkel együtt csatolt a kérelemhez egy 2013.május 5. keltű iratot, amelyben a domain használatáról lemond Kérelmezett javára. Álláspontja szerint a lemondó nyilatkozat semmis, részben mert azt ő nem írta alá, részben pedig azért, mert Kérelmezett cég csak 2014.március 5-től viseli ezt a nevet, vagyis ezen a néven az okiratot korábban nem is írhatta alá.
Hivatkozott arra is, hogy Kérelmezett ügyvezetője, Szabó Miklós és társai ellen 2015.május 18. napján zsarolás és más bűncselekmények valamint a honlapon elkövetett szerzői jogi jogsértések megalapozott gyanúja miatt az Ózdi Rendőrkapitányságon feljelentést tett, kérelméhez csatolta az erre vonatkozó iratokat is.
Kérte, hogy a Regisztrációs Döntnök a jogsértést szüntesse meg és hogy a domain név kerüljön vissza jogos tulajdonába.

***

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

***

Kérelmezett határidőben előterjesztett érdemi védekezésében a kérelem elutasítását kérte, azt alaptalannak találta.
Előadta, hogy a domaint Masa István 2011.04.06-án nem magánszemélyként, hanem a Stivas Kft képviselőjeként, a kft javára igényelte.
Nyilatkozott, hogy Kérelmezett cég a domaint 2015-ben kedvezőbb szolgáltatási szerződés kötése miatt regisztráltatta át.
Nem vitatta, hogy a domain átruházó nyilatkozaton szereplő dátum 2013.május 5., ez az időpont azonban álláspontja szerint elírás következtében került az okiratra, annak keletkezési dátuma valójában 2014.04.30. Hivatkozott arra is, hogy céges gyakorlatuknak megfelelően az okiraton mindkét fél részéről bélyegzett aláírás található. A dátum elírását formai hibának véli, amit sem a szerződő felek, sem a szolgáltató nem vettek észre.
Álláspontja szerint Masa Istvánnak 2014. április óta tudomása volt a domain tulajdonosának változásáról, az ellen soha nem tiltakozott, holott 2015. áprilisáig ahhoz teljes hozzáférése volt.
Hivatkozott arra is, hogy a Kérelmező cég kényszertörlés, felszámolás alatt áll, így Masa István nem jogosult a cég képviseletére.
Kérte a kérelem elutasítását, jelen eljárás megszüntetését.

***

Kérelmező az érdemi védekezésre észrevételt tett, amelyben adatokat közölt a büntető eljárás nyomozati cselekményeiről és a domainhoz való hozzáférésének megszüntetéséről.
Vitatta, hogy Kérelmezett védekezése annak képviselőjétől, Szabó Miklóstól származik.
Fenntartotta álláspontját, hogy Kérelmezett cég a domaint jogtalanul használja.
Adatokat közölt a honlapon található, az ő szerzői jogait sértő tartalmakról.

***

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, az arra tett észrevétel, a weben található és nyilvánosan elérhető adatok, továbbá a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata szerint a domain visszavonásának elsődleges feltétele tehát Kérelmező jogának fennállása a domain névre.

Masa István a domain név visszavonására irányuló kérelmet 2017.április 13. napján nyújtotta be az Alternatív Vitarendező Fórumhoz.

A Regisztrációs Döntnök a nyilvánosan elérhető adatokból megállapította, hogy a Kérelmező cég 2015.04.22. napjától kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll, a cégkivonat 24/1. rovata szerint a megszűntnek nyilvánítás dátuma 2015.02.11.

A cégkivonat 28/1. rovata szerint pedig Kérelmező 2017.03.22. napjától felszámolás alatt áll, felszámoló az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 2.2.em.7. által kijelölt felszámoló biztos, Eszenyi Attila.

A fenti tények következtében Masa István a kérelem benyújtása időpontjában Kérelmező cég képviseletére már nem volt jogosult, képviseleti joga 2017.március 22. napján törlésre került.

Mivel a domain átruházására irányuló kérelmet nem a cég képviseletére jogosult felszámoló nyújtotta be, a Regisztrációs Döntnök nem vizsgálhatta Kérelmező jogának esetleges fennállását a domain névre, Masa István kérelmét el kellett utasítani.

Megjegyzi a Regisztrációs Döntnök, hogy a Masa István által hivatkozott jogsérelmek elbírálása egyébként sem tartozik a hatáskörébe. Okirat valódiságának, szerzői jogi jogsértések, bűncselekmények elkövetésének megállapítása iránti igényeinek elbírálására a polgári és a büntető bíróság jogosult, rendes bírósági eljárásban.

A Regisztrációs Döntnök a kifejtett indokok alapján a kérelmet alaptalannak találta és azt elutasította.

A Regisztrációs Döntnök a döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak.


Budapest, 2017. június 1.Dr. Révész Ilona
döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum