Elfelejtettem a jelszót.

zoot

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a zoot.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A ZOOT a.s. (Cseh Köztársaság, 150 00 Prága 5, Zubatého 295/5, Smíchov,, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Dudás János (lakcím: 1194 Budapest, Udvarhely utca 27., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a zoot.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a zoot.hu domain nevet Dudás János Kérelmezettől visszavonja, és azt ZOOT a.s. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a zoot.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és b.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem
Kérelmező a névhasználati jogosultságával kapcsolatban a Kérelmező előadta, hogy az alábbi lajstromozott védjegyek kizárólagos jogosultja:
1. 2004. március 29-i elsőbbséggel a Cseh Szellemi Tulajdon Hivatalánál 268567 lajstromszám alatt bejegyzett "ZOOT" nemzeti szóvédjegy;
2. 2010. március 22-i elsőbbséggel a Cseh Szellemi Tulajdon Hivatalánál 321056 lajstromszám alatt bejegyzett "ZOOT" nemzeti ábrás védjegy;
3. 2013. december 4-i elsőbbséggel a Cseh Szellemi Tulajdon Hivatalánál 340673 lajstromszám alatt bejegyzett " ZOOT. UDĚLEJTE SI RADOST. JEN TAK." nemzeti ábrás szóvédjegy;
4. 2015. november 2-i elsőbbséggel a Cseh Szellemi Tulajdon Hivatalánál 351991 lajstromszám alatt bejegyzett "ZOOT. KIDS“ nemzeti ábrás szóvédjegy;
5. 2015. november 2-i elsőbbséggel a Cseh Szellemi Tulajdon Hivatalánál 351992 lajstromszám alatt bejegyzett " ZOOT. Originál“ nemzeti ábrás szóvédjegy;
6. 2015. november 2-i elsőbbséggel a Cseh Szellemi Tulajdon Hivatalánál 351993 lajstromszám alatt bejegyzett " ZOOT. Buddies“ nemzeti ábrás szóvédjegy;
7. 2015. november 2-i elsőbbséggel a Cseh Szellemi Tulajdon Hivatalánál 351994 lajstromszám alatt bejegyzett " ZOOT. Lokál “ nemzeti ábrás szóvédjegy.
Kérelmező hivatkozott továbbá arra, hogy a lajstromozott védjegyeken túl a Kérelmező javára további védjegy-bejelentési eljárásai vannak folyamatban:
• 2015. július 16-án az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál 14369532 ügyszámon bejelentett "ZOOT “ ábrás európai uniós védjegy;
• 2017. március 14-én a Magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál M1700858 ügyszámon bejelentett "ZOOT “ nemzeti védjegy;

Kérelmezett szerint a fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmezett által használt domain név teljes mértékben tartalmazza a Kérelmező fentebb hivatkozott védjegyeivel oltalmazott ZOOT megjelölést.

A Kérelmező álláspontja szerint a domain név továbbá azonos, illetve megtévesztően hasonlít a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez, cégnevéhez (ZOOT a.s.), valamint javára bejegyzett https://www.zoot.cz/ domain névhez.

A Kérelmező előadta, hogy főként ruházati kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó nagyvállalat, mely évtizedek óta jelen van a közép- és kelet-európai piacon. A Kérelmező tevékenységével összefüggésben aktív internetes jelenlétet tart fenn termékei népszerűsítése, valamint értékesítése érdekében.

Továbbá a Kérelmező előadta, hogy a Kérelmező kapcsolt vállalkozásainak kereskedelmi nevével szintén megegyezik a Kérelmezett által használt domain név. A Kérelmező kapcsolt vállalkozásai:

1. cégnév: ZOOT SK s. r. o. (nyilvántartva: 46759620 cégjegyzékszámon a pozsonyi cégbíróság nyilvántartásában); domain név: https://www.zoot.sk/;
2. cégnév ZOOT SRL (nyilvántartva: 34933500 cégjegyzékszámon a bukaresti cégbíróság nyilvántartásában); domain név: https://www.zoot.ro;
3. cégnév: ZOOT HU Kft. (nyilvántartva: : 01-09-294170 cégjegyzékszámon a Magyar Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában);
4. cégnév: ZOOT B.V. (nyilvántartva: 56539932 cégjegyzékszámon a Holland Kereskedelmi Kamara nyilvántartásában).

Kérelmező szerint ezen tények alapján egyértelműen joga fűződik a „zoot” név használatához az általa hivatkozott védjegyoltalom és a közismert kereskedelmi névhasználat alapján.

Kérelmező továbbá előadta, hogy a Kérelmezett által használt domain név alatt érdemi tartalom nem található, és a https://web.archive.org/ oldalon lefolytatott vizsgálata alapján megállapítható, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom soha nem volt elérhető. Erre tekintettel Kérelmezett jogos érdeke a 30. pont a) bekezdése szerint nem áll fenn. Kérelmezett neve Dudás János, így a jogos érdek bizonyítása arra hivatkozással, hogy a személy közismert elnevezése a domain név, nem lehet megalapozott.

Kérelmező hivatkozott arra, hogy a „zoot” megjelölés az üzleti forgalomban közismert kereskedelmi névként, üzletjelzőként funkcionál, és a Kérelmező Európai Unióban elfoglalt jó hírnevének fennállására is befolyással bír. Kérelmező álláspontja szerint a fentiekben kifejtettek és a Kérelmezett domain alatti tartalom hiánya alapján a 30. pont c) bekezdése szerint sem állapítható meg a Kérelmezett jogos érdeke a domain használatához.

Kérelmező csatolta az ügyvédi maghatalmazását, a hivatkozott védjegyek jogosultságát igazoló dokumentumokat és a cégkivonatát cseh nyelven.

Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől történő átruházását kérte.
Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet és annak mellékleteit azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezettnek, hogy az RDSZ 22. pontja szerint amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

3. A Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDSZ) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztései, az Interneten található és nyilvánosan elérhető, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok és a RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Döntnök elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság.

Kérelmezett érdemi védekezése hiányában a Kérelmezett esetleges névhasználati jogát vagy jogos érdekét a Döntnök a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálta, melyek szerint sem névhasználati jogot sem a domain név használata tekintetében jogos érdeket megállapítani nem tudott.

Kérelmező esetében a „ZooT” mint kereskedelmi név megalapozza a kérelmezői jogosultságot.

Döntök megállapította, hogy a Kérelmező számos, a Cseh Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott (cseh) nemzeti védjeggyel rendelkezik, valamint folyamatban van közösségi ábrás védjegybejelentése is, melyet 2015. évi július hónap 06. napján regisztráltak az EUIPO (Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) rendszerében, az euipo.europa.eu weboldalon elérhető adatbázisa alapján. Ezeken túlmenően védjegybejelentési igényét regisztrálták a Magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál 2017. évi március hónap 14. napján, mely adatbázis a www.sztnh.gov.hu weboldalon érhető el. Ezen tények alapján Döntnök megállapította továbbá, hogy a Kérelmező nemzetközi védjeggyel (WIPO adatbázis alapján), bejegyzett közösségi védjeggyel és Magyarországra kiterjedő hatályú (ún. nemzeti) védjeggyel sem rendelkezik jelenleg.

Kérelmező cseh nyelven csatolta a védjegyjogosultságát igazoló és a cégjegyzéki nyilvántartásra vonatkozó dokumentumokat, azonban a Döntnöki eljárás a RDSZ III.14. pontja szerint magyar nyelven folyik, így a benyújtott okiratokat bizonyítékként Döntnök nem vette figyelembe. Azonban a Kérelmező közismert kereskedelmi névre való hivatkozását Döntnök elfogadta és arra való tekintettel hozta meg a döntését.

Döntnök ugyanakkor tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a Döntnöki eljárás során kialakított gyakorlat és a Tanácsadó Testület 7/2000. számú elvi állásfoglalása szerint a „Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentés a bejelentésben szereplő megjelölésből a szabályzatnak megfelelően képzett domain vonatkozásában nem alapoz meg prioritást, amennyiben a védjegybejelentés napja későbbi, mint az a nap, amelyen a nem prioritásos igénylő az igénylését benyújtotta”. Tehát önmagában egy később bejelentett védjegy nem alapozná meg a korábban jogszerűen igényelt és használt domain név átruházását Kérelmezőre.
Kérelmező rosszhiszeműségi okot a domain használatával kapcsolatban nem jelölt meg a kérelem űrlapján, Döntnök ennek ellenére megvizsgálta a rosszhiszeműségi okok fennálltának lehetőségét.

Az esetleges rosszhiszemű felhasználás kereteit a 31. cikk adja meg az alábbiak szerint:
31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Döntnök Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban a következő megállapításokra jutott:

A kérelmezett domain nevet Dudás János magánszemély javára jegyezték be 2002. évi április hónap 30. napján. Kérelmezett a szabályzatokat betartva, jogszerűen igényelte a kérelmezett domain nevet 2002-ben, azonban az azóta eltelt időszakban az Internet Archive keresőalkalmazásában (Wayback-machine – webcíme „https://archive.org/”) található adatok alapján Döntnök megállapította, hogy érdemi tartalom az oldalon nem volt elérhető.

Kérelmezett részéről tehát rosszhiszeműség az RDSZ 31. b.) ii. pontja alapján ugyancsak megállapítható.

Fentiek értelmében, és tekintettel arra, hogy a RDSZ 29-31. pontjainak együttes feltételei fennállnak, valamint a Kérelmező által a kérelemben foglaltakat elfogadva, Döntnök a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

A kérelmezett domain név átruházásához a jelen döntés alapján is a DRSZ 7.1. a) pontjának megfelelően a Kérelmezőnek, mint domain igénylőnek a delegálás Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálási-igénylési és fenntartási szerződést kell kötnie valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást.

Dr. Mayer Erika
Döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum