Elfelejtettem a jelszót.

notarmary

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a notarmary.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Nótár Mária előadóművész (képviseletében eljár ifj. dr. Gábor László ügyvéd, mint a Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda - 1137 Budapest, Szent István krt. 18., - tagja, a továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által a Nótár Mary Bt., mint Kérelmezett ellen a notarmary.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a notarmary.hu domain domain nevet a Nótár Mary Bt., Kérelmezettől visszavonja, és azt a Nótár Mária előadóművész Kérelmezőre átruházza.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a notarmary.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ.) 7.1. a) és c) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem
Kérelmező a névhasználati jogosultságával kapcsolatban a Kérelmező előadta, hogy a notarmary.hu domaint 2007-ben a Nótár Mary Bt. (később névváltozással Laknot Bt.) regisztrálta és tulajdonában volt, azonban a cég megszűnt, törölték a cégjegyzékből. Kérelmező névhasználati jogosultságát védjegykizárólagosságra alapítja: a „Nótár Mary” szóösszetétel 19473 lajstromszámon Kérelmező bejegyzett védjegy. Tekintettel arra, hogy a Nótár Mary Bt. 2013-ban jogutód nélkül megszűnt, s törlésre került a cégjegyzékből, Nótár Mária most saját nevére kívánja íratni a domain nevet. Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaira nézve Kérelmező előterjesztéssel nem élt. Mindezek alapján Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárás keretében a domain névnek a Kérelmezettől a javára történő átruházását kérte.

2. Kérelmezett érdemi védekezése
A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet és annak mellékleteit azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezettnek, hogy az RDSZ 22. pontja szerint amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.
A Kérelmezettnek küldött megkeresésre válasz a Skyforce Kft. producer-managerétől, Lakatos Róberttől érkezett, aki – bizonyítékai előterjesztése mellett – külön előkészítő iratot is csatolva a következőket adta elő:
A Skyforce Kft., hangfelvételek kiadásával, könnyűzenei tehetségek felkarolásával és menedzselésével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság. Nótár Máriával 2007- ben kötöttek szerződést, akkor még Magic World Kft. néven, nevüket 2010-ben változtatták Skyforce Kft.-re. Szerződésüket évente megújították, legutóbb 2016. február 18.-án. A kiadói szerződésekben kikötötték, hogy a Skyforce Kft. jogosult Nótár Mária (Nótár Mary) nevének használatára zenei karrierjének elősegítése érdekében, valamint jogosult azonos célból a Művésznő nevében nyilatkozatot tenni. A notarmary.hu domain nevet annak delegálása, 2007 óta a Skyforce Kft. használja, az azzal kapcsolatos minden költséget ez a cég fizetett az utóbbi tíz évben. A kérdéses weboldal kizárólagosan Nótár Mária zenei karrierjének támogatására jött létre.
A notarmary.hu weboldalt mindig tisztességesen kezelték, mindkét fél megvolt elégedve annak tartalmával, a használat Nótár Mária kifejezett hozzájárulásával és belegyezésével történt. Nótár Mária a kilenc éve tartó Kiadói, Produceri-Manageri szerződést 2016. szeptember 19.-én felmondta. E felmondás jogosságát Kérelmezett vitatja, annak érvénytelensége megállapítása végett polgári peres eljárást kezdeményezett. Kérelmezett a Kérelem elutasítására irányuló konkrét indítványt nem terjesztett elő.
Kérelmező a Kérelmezett észrevételeivel kapcsolatosan előadta, hogy ügyfele 2008. 07. 15. napja óta – jogerősen – oltalom alatt kizárólagos tulajdonosa a „Nótár Mary” szóösszetételből képzett védjegynek. Korábban a notarmary.hu domaint a Nótár Mary Bt. (később névváltozással Laknot Bt.) regisztrálta és annak tulajdonában volt, azonban a cég megszűnt, törölték a cégjegyzékből. Tekintettel arra, hogy a Nótár Mary Bt. és a jogutód Laknot Bt. Nótár Mária Művész és jogosult tulajdonában és érdekkörében voltak, és tekintettel arra, hogy a „Nótár Mary" szóösszetétel védjegye nem lett átengedve, átruházva senkinek sem semmilyen jogcímen – különösen nem a SKYFORCE Kft –nek – így ezért nyújtotta be a Művész, mint jogosult az iránti kérelmét, hogy Nótár Mária a saját nevére kívánja íratni a domain nevet. Megerősítette, hogy Kérelmező és Kérelmezett között a Fővárosi Törvényszék előtt a korábbi jogviszony megszűnéséből eredően 25.P.20.253/2017. számon per van folyamatban, így a felek közötti „érdemi vitás kérdések eldöntésre” az eljáró Döntnök nem lehet jogosult. A domain név Kérelmezett részére történő átruházási kérelmét fenntartotta.

3. A Döntés indokolása
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDSZ) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztései, az Interneten található és nyilvánosan elérhető, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok és a RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.
A Döntnök elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság.
Kérelmezett érdemi védekezése hiányában a Kérelmezett esetleges névhasználati jogát vagy jogos érdekét a Döntnök a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálta.
Kérelmező és a Kérelmezett helyett nyilatkozó Skyforce Kft. között bizonyítottan hosszú távú együttműködési kapcsolat állt fenn, mely azonban szerződésük Kérelmező általi felmondásával megszakadt. Ugyancsak 2007-ben Kérelmező és Lakatos Róbert létrehoztak egy betéti társaságot, a Nótár Mary Bt.-t: a notarmary.hu domain név 2007-ben e gazdasági társaság számára került delegálásra. A bt. később nevét – az alapítók családi neve első betűinek összevonásával – Laknot Bt.-re változtatta. A Kérelmező és produceri-manageri szerződés (és annak éves megújításai) a norarmary.hu domain név használatáról nem rendelkeztek, mindazonáltal a Nótár Mária művészi karrierjének támogatására létre hozott weboldal működtetésével, a domain fenntartási díjával kapcsolatos költségeket mindvégig a Skyforce Kft. viselte. A betéti társaság – felszámolás eredményeként - 2013. május 3.-al megszűnt, a cégjegyzékből törlésre került. E tény a Regisztrátor felé bejelentésre nem került.
A Döntnök az eljárás során megállapította, hogy a Kérelmezett nevében nyilatkozó Kft.-nek a domain az oldal fenntartásával kapcsolatosan jelentős – a Kérelmező és köztük létrejött szerződés alapján vállalt - költségei merültek fel, az ezek kérdésében való állásfoglalás azonban hatáskörébe nem tartozik. Ami az ügy eldöntésének szempontjából lényeges, hogy a bemutatott szerződés a domain név használati jogának átruházásáról vagy használatba adásáról nem rendelkezett, a Skyforce Kft.-nek önálló névhasználati joga sem keletkezett – ténylegesen azonban, mint a fenntartási költségek viselője, az oldal technikai működtetője e gazdasági társaság gyakorolta mindazon jogokat, melyek a domain név használóját megilletik.
Döntök megállapította, hogy a Kérelmező – magánszemélyként - 2007. 11. 15.-től a „Nótár Mary” szóösszetételből képzett, 19473 lajstromszámon lajstromozott védjegy kizárólagos jogosultja, az oltalom részére jelenleg is fennáll.
A Domainregisztrációs Szabályzat 10.2. pontja értelmében a domain delegálását követően egy meghatározott domain névnek a kérelmezett domain-használótól történő visszavonását, illetve átruházását az, akinek ehhez a névhez névhasználati joga fűződik, az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, a Regisztrációs Döntnök szabályzatában foglaltaknak megfelelő kérelemmel kezdeményezheti. A 10.3 pont értelmében az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és az eljárásban a névhasználat összefüggésében a jogos érdek hiánya vagy a rosszhiszeműség bizonyítást nyer. Kérelmező névhasználati joga – részben széles körben ismert, kereskedelmi névvé is vált művészneve, részben védjegykizárólagossága alapján – az eljárásban bizonyítást nyert, mint ahogy az is, hogy a jelenleg a Kérelmezettként fellépő gazdasági társaság önálló névhasználati jogosítvánnyal nem rendelkezik, jogos érdeke nem áll fenn. Ennek alapján a Döntnök úgy látja, hogy a notarmary.hu domain név Kérelmező részére történő átruházása feltételei fennállnak.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezett helyett nyilatkozó Skyforce Kft.-nek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2017. augusztus 30.

Dr. Verebics János
Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum