Elfelejtettem a jelszót.

aetrcontrol

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a wtcd.hu és az aetrcontrol.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

A WTCD Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Kén utca 6., továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Gyémánt-2001 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2049 Diósd, Kavicsos Dűlő 3594/8, továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a wtcd.hu és az aetrcontrol.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a wtcd.hu és az aetrcontrol.hu domain neveket Gyémánt - 2001 Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt WTCD Kft. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a wtcd.hu és az aetrcontrol.hu domain nevek átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és b.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező előadta, hogy 2009. július 13. napjától viseli jogszerűen, megszakítás nélkül a WTCD Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság - rövidített nevén a WTCD Kft. - cégnevet.
Kérelmező hivatkozott továbbá arra, hogy gazdasági tevékenysége körében forgalmazza az ún. AETRcontrol nevű szoftver terméket.

Kérelmező előadta továbbá, hogy közte és Kérelmezett között 2011. augusztus 15. napján kötött önálló kereskedelmi ügynöki szerződéses jogviszony állt fenn, a Kérelmező által forgalmazott AETRcontrol nevű szoftver Kérelmezett általi értékesítésére.

Kérelmező csatolta közte és a Kérelmezett között létrejött szerződést, melynek 5. fejezetében foglaltakat – különös tekintettel annak 5.2. pontjára –Kérelmező szerint Kérelmezett megszegte és a WTCD Kft. cégnevét, valamint a WTCD Kft. által forgalmazott AETRcontrol terméknevet sajátjaként kezelte. A Kérelmezett által működtetett aetrcontrol.hu honlap Kérelmezett képviseleti jogát sehol nem tüntette fel, így azt a látszatott keltette, mintha a terméket Kérelmezett önállóan forgalmazná. A wtcd.hu domain név regisztrálását követően az ide érkező forgalmat Kérelmezett a már működő aetrcontrol.hu honlapra irányította tovább.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett által működtetett honlap Kérelmezőre, Kérelmezett képviseleti jogkörben történő eljárására sehol nem utalt, annak ellenére, hogy ez az ügynöki szerződés rendelkezéseire tekintettel kötelezettsége lett volna, valamint aetrcontrol.hu honlapján azt sem tüntette fel Kérelmezett, hogy kizárólag ügynökként jogosult Kérelmező “AETRcontrol” nevű termékét értékesíteni. Kérelmező többek között erre tekintettel az ügynöki szerződést 2017. április 18. napján kelt felmondással, azonnali hatállyal megszüntette.

Kérelmező hivatkozott arra, hogy az új Ptk. 3:1. § (3) bekezdése szerint “a jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha a védelem jellegénél fogva csupán az embert illetheti meg”. Az új Ptk. 2:43. § f) pontja a külön nevesített személyiségi jogok között említi, hogy “a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a névviseléshez való jog megsértése”.

Kérelmező szerint a Kérelmezett magatartása sérti továbbá a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, 1996. évi LVII. törvény 6. §-át is. Eszerint “tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredetmegjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzőt vagy egyéb megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni.”

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett általi WTCD cégnév, valamint az AETRcontrol terméknév ügynöki szerződésben meghatározottakkal ellentétes használata, valamint e nevek az ügynöki szerződés megszűnését követő tovább használata az előzőekben írtak alapján jogszabálysértő.
Kérelmező hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) és c) pontjaira, melyek tiltják a jogellenes, vagy megtévesztő domain regisztrálását.

Kérelmező Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaként előadta, hogy a Kérelmezett a wtcd.hu domain nevet az aetrcontrol.hu domain nevére irányította át, ahol az ügynöki szerződés rendelkezéseit megszegve nem tűntette fel, hogy a Kérelmező által forgalmazott terméket képviseleti joga keretében értékesíti.

Kérelmező előadta, hogy a 2017. évi május hó 12. napján kelt levelében szólította fel Kérelmezettet, hogy a köztük fennálló ügynöki szerződés megszűnésére tekintettel intézkedjen az általa jogellenesen használt domain nevek Kérelmezőre történő delegálásáról. Kérelmező szerint a Kérelmezett 2017. május 22. napján érkezett válaszlevelében a domain nevekről történő lemondástól elzárkózott, annak ellenére, hogy a domain neveket tovább már ténylegesen nem használja. Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett a domain neveket ellenérték fejében ajánlotta fel Kérelmező részére.

Kérelmező csatolta az ügyvédi meghatalmazását, a Kérelmezettel folytatott levelezését, valamint Kérelmezett és Kérelmező között létrejött ügynöki szerződést és annak felmondását.

Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet és annak mellékleteit azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezettnek, hogy az RDSZ 22. pontja szerint amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

3. A Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDSZ) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztései, az Interneten található és nyilvánosan elérhető, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok és a RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Döntnök elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság.

Kérelmezett érdemi védekezése hiányában a Kérelmezett esetleges névhasználati jogát vagy jogos érdekét a Döntnök a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálta, melyek szerint sem névhasználati jogot sem a domain név használata tekintetében jogos érdeket megállapítani nem tudott.

Kérelmező esetében a „WTCD” mint cégnév, kereskedelmi név megalapozza a kérelmezői jogosultságot a wtcd.hu domain név esetében, valamint az aetrcontrol.hu domain név esetében is, mivel az a Kérelmező saját termékének teljes elnevezését tartalmazza.

Döntnök megállapította a nyilvánosan is elérhető www.domain.hu weboldal adatbázisából, hogy Kérelmezett az aetrcontrol domain nevet 2011. évi július hó 28. napján, a wtcd.hu domain nevet 2016. évi február hó 24. napján regisztráltatta. Döntnök megvizsgálta a Kérelmező által csatolt ügynöki szerződést és annak azonnali hatályú felmondását, mely alapján megállapította, hogy Kérelmező és Kérelmezett között 2011. évi augusztus hó 15. napjától 2017. évi április hó 18. napjáig állt fenn megbízási jogviszony. A szerződés azonban nem tartalmazott felhatalmazást a wtcd.hu és aetrcontrol.hu domain nevek Kérelmezett javára történő regisztrálásra, valamint megállapítható az is, hogy domain név igénylése korábban történt a szerződés megkötésénél.

Kérelmező névhasználati jogosultsága tekintetében hivatkozott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.). Döntnök megállapítja, hogy Kérelmező névhasználati jogosultsága jelenleg is fennáll a Ptk. 3:1. § (1) bekezdése alapján, mely a jogi személyek jogképességét rögzíti, ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek értelmében a jogi személyeket is megilleti a Ptk. 2:43. § f) pontja alapján védett névviseléshez való jog azáltal, hogy a személyiségi jogok sértése körében külön nevesíti a névviseléshez való jog megsértését. A jogi személy névviselési jogának sérelmét jelenti például a Ptk. 3:6. § (1) bekezdése által megfogalmazott névegyediség, névkülönbözőség elvének sérelme („A jogi személy nevének olyan mértékben kell különböznie a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető.”).

Döntnök leszögezi, hogy bár nem feladata a csatolt kérelmeken és dokumentumokon túlmenően további adatok, tények kutatása, de a névhasználati jogosultság megállapításának érdekében megvizsgálta a nyilvánosan elérhető www.e-cegjegyzek.hu oldalon található cégnyilvántartást, mely szerint a WTCD Informatikai Kft. elnevezés bejegyzését Kérelmező 2009. évi július hó 13. napján kérelmezte. Emellett Kérelmező javára 2006. évi augusztus hó 28. napján bejegyezték a wtcd.eu domain nevet, az aetrcontrol.eu domain nevet AUTÓVÉD Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság javára regisztrálták 2011. évi június hó 17. napján, mely cégnek tagja Kérelmező is.

Kérelmező hivatkozott a Tpvt. 6. §-ára, mely a tisztességtelen piaci magatartásról szól, azonban Döntnök tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a Kérelmezett gazdasági tevékenységének versenyjogi szempontú vizsgálata nem tartozik a Döntnök hatáskörébe.

Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain neveket, melyeken jelenleg semmilyen tartalom nem található, azonban a web.archive.org oldalon található „Wayback Machine” alkalmazással elérhetőek a korábbi tartalmak. A wtcd.hu domain névre való kattintás után az oldal átirányítja a felhasználót az aetrcontrol.hu oldalra jelenleg is.

Az esetleges rosszhiszemű felhasználás kereteit a 31. cikk adja meg az alábbiak szerint:
31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Döntnök Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban a következő megállapításokra jutott:
A 31. pont b) i. és ii. pontjai alapján a rosszhiszemű domain név használata megállapítható, tekintettel arra, hogy a bejegyzett domain név a Kérelmező cégneve, melynek használatára Kérelmezett nem volt jogosult a közöttük létrejött ügynöki szerződés alapján, valamint a wtcd.hu domain név alatt érdemi tartalom semmilyen formában sem volt elérhető.

Kérelmezőnek áll fenn jogosultsága a wtcd.hu domain név használatára, azonban azt a Kérelmezett regisztráltatta és átirányította saját honlapjára, az aetrcontrol.hu oldalra, mely domain név használatára nézve szintén nem rendelkezik használati jogosultsággal a Kérelmezett. Ezért Döntnök a 31. d) pont alapján szintén megállapította a rosszhiszemű domain név használatát.

Fentiek értelmében, és tekintettel arra, hogy a RDSZ 29-30. pontjainak, valamint a 31. b) i., ii. és a 31. d) pontjainak együttes feltételei fennállnak, valamint a Kérelmező által a kérelemben foglaltakat elfogadva, Döntnök a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

A kérelmezett domain név átruházásához a jelen döntés alapján is a DRSZ 7.1. a) pontjának megfelelően a Kérelmezőnek, mint domain igénylőnek a delegálás Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálási-igénylési és fenntartási szerződést kell kötnie valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást.

Dr. Mayer Erika
Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum