Elfelejtettem a jelszót.

szabadveszprem

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a szabadveszprem.hu és freeveszprem.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a szabadveszprem.hu és a freeveszprem.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a szabadveszprem.hu, valamint a freeveszprem.hu domain nevet Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda Kérelmezettől visszavonja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain sérti a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a veszprémi jelképek és Veszprém név használatáról szóló 3/2014. (I.30.) Ör., a 28/2014. (VI.30.) Ör., a 27/2016. (VI.29.) Ör és a 6/2017. (II.23.) Ör-rel módosított 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletének 15.§ (2) pontját, mely szerint:
„Az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteken kívül Veszprém város nevét, a név ragozott, vagy toldalékos formáját bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozás, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység céljára a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel létrejövő szervezet elnevezésében csak előzetes engedély alapján használhatja.”

Kérelmező hivatkozik arra, hogy Kérelmezett semmilyen formában nem kért előzetes engedélyt Veszprém város nevének használatához. Az előzetes engedélyhez kötött névhasználat arra az esetre is vonatkozik, ha a használó Veszprém város neve elé tesz egy toldalékot.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a kérelmezett domain név használata ezen felül sérti még a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43.§ f) pontját, mely kimondja, hogy a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a névviseléshez való jog megsértése.

Kérelmező szerint a domain név olyan elnevezésnek minősül, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, ezért a domain név használata névhasználatnak minősül. A névviseléshez való jog sérelmét jelenti, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ. Jogosulatlan minden olyan névként funkcionáló megjelölés engedély nélküli használata, amelyről valamely más személyre lehet következtetni.

Kérelmező hivatkozott továbbá a Ptk. 3:1.§ (3) bekezdése alapján: „ A jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha a védelem jellegénél fogva csupán az embert illetheti meg.”, valamint a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által megalkotott, Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.4. pontjára, mely szerint: „Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén kizárólag a helyi önkormányzat jogosult az önkormányzattal rendelkező település nevével megegyező domain nevet választani.”

Kérelmező szerint a névviseléshez való jog sérelme a „szabad”, illetve „free” Veszprém toldatokkal egyaránt megvalósul. A domain név központi eleme ezen esetekben is a „Veszprém” név. A domain név az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent, amely az elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást nyújtó jogi személyt, mert annak nevét és elérhetőségét egyaránt meghatározza.

Kérelmező hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2. a. és b. pontjaira melyek alapján a domain-igénylő, illetve domain-használó köteles a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist. Ezen kívül nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan:
a) jogellenes vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő vagy
c) megtévesztő.”

Kérelmező előadta, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos domain neve veszprem.hu. Az Önkormányzat álláspontja szerint a „szabadveszprem”, valamint a „freeveszprem” domain nevek azt a látszatot keltik, mintha az oldalon található információk az Önkormányzattól származnának magyar, illetve angol nyelven.

Kérelmező kérte a „szabadveszprem.hu”, valamint a „freeveszprem.hu” feltételes használatba adott domain nevek jog- és szabályzatellenességének megállapítását, majd azok visszavonását a kérelmezettől.

Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaként Kérelmező előadta, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási szabályzatának 31. pontjának V. alpontja szerint, ha a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat, a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség bizonyítható.

Kérelmező szerint a domain név használója egy budapesti székhellyel rendelkező ügyvédi iroda. Veszprém várossal való kapcsolata látszólag nincsen.

Kérelmező csatolta az ügyvédi meghatalmazását.

Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet és annak mellékleteit azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezettnek, hogy az RDSZ 22. pontja szerint amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

3. Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDSZ) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, az Interneten található és nyilvánosan elérhető, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok és a RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Döntnök elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján - a kérelmezett domain nevek vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság.

A Tanácsadó Testület 1/2016. (IV.19.) számú Elvi Állásfoglalásának 3.3. pontjában kifejti, hogy „Az önkormányzat autonómiát - szervezeti függetlenséget - jelent, mely függetlenség alapján saját ügyeiben önálló döntési joggal rendelkezik. A „település” fogalmát - a Tanácsadó Testület álláspontja szerint - a Szabályzat, valamint a magyar jog együttes értelmezésével nem a szó köznapi jelentése szerint kell megragadni, hanem azt kell vizsgálni, hogy valamely településen élő választópolgárok - alkotmányos alapjogukkal élve - az adott településen létrehoztak-e önkormányzatot. Amennyiben igen, úgy ez az önkormányzat a Szabályzat megfelelő pontja értelmében a település nevének domainkénti választása vonatkozásában elsőbbségi jogokkal rendelkezik (65/2000. (XI. 29.) ÁF). A Tanácsadó Testület több, mint egy évtizede változatlan és következetesen alkalmazott jogi álláspontja szerint a Szabályzat ezen rendelkezése nem csak a vonatkozó önkormányzati rendeletben rögzített hivatalos elnevezések, hanem a település „nevével azonosított” elnevezések vonatkozásában is meghatározza a lehetséges igénylők körét, kizárólagosságot engedve a települési önkormányzatnak (14/2004. (IX. 27.) sz. ÁF). E kizárólagosság szempontjából közömbös az, hogy a település nevet az adott igénylő később gazdasági vagy nem gazdasági tevékenység során hasznosítja-e (09/2002. (X.16.) sz. ÁF).” Az állásfoglalás és a tanácsadó testületi gyakorlat alapján Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezőnek névhasználati jogosultsága fennáll a domain név tekintetében.

Emellett a Kérelmező által hivatkozott 3/2014. (I.30.) Ör., a 28/2014. (VI.30.) Ör., a 27/2016. (VI.29.) Ör és a 6/2017. (II.23.) Ör-rel módosított 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése ismerteti, mely esetekben lehet engedély nélkül, valamint engedéllyel használni a Veszprém elnevezést.

Az önkormányzatokról szóló törvény felhatalmazása alapján az érintett város önkormányzata rendeletében előírhat olyan szabályozást, hogy a város nevét bármely jogalany csak előzetes engedély alapján használhatja domain névként. Ilyen engedély hiányában a város nevének domain névként való használata jogszabályba ütközik, jogellenes. (BDT2011.2506)

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett nem rendelkezik engedéllyel a név használatára, valamint Döntnök megállapította, hogy az engedély nélküli használat feltételei sem állnak fenn.

Döntnök megvizsgálta a nyilvánosan elérhető domain.hu oldalt, az ott található adatok alapján megállapította, hogy a Kérelmezett valóban egy budapesti székhellyel rendelkező ügyvédi iroda, így Veszprém várossal kapcsolat fennállása nem igazolható.

Döntnök továbbá megvizsgálta a kérelmezett domainek alatt található weboldalakat, és megállapította, hogy azok alatt érdemi tartalom nem érhető el, mindkettő alatt csak a következő felirat látható: Forbidden. You don't have permission to access / on this server.

A Ptk. 3:1. § (1) bekezdése a jogi személyek jogképességét rögzíti, ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek értelmében a jogi személyeket is megilleti a Ptk. 2:43. § f) pontja alapján védett névviseléshez való jog azáltal, hogy a személyiségi jogok sértése körében külön nevesíti a névviseléshez való jog megsértését. A jogi személy névviselési jogának sérelmét jelenti például a Ptk. 3:6. § (1) bekezdése által megfogalmazott névegyediség, névkülönbözőség elvének sérelme („A jogi személy nevének olyan mértékben kell különböznie a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető.”).

Kérelmezett érdemi védekezése és a domainek alatti érdemi tartalom hiányában a Kérelmezett esetleges névhasználati jogát vagy jogos érdekét a Döntnök a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálta, melyek szerint sem névhasználati jogot sem a domain nevek használata tekintetében jogos érdeket megállapítani nem tudott.

Bár önmagában a kérelemben foglalt visszavonás elrendeléséhez elegendő a Kérelmező névhasználati jogának megállapításával szemben a Kérelmezett névhasználati jogának vagy jogos érdekének hiánya, mivel azonban a Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségére is hivatkozott, ezért e körben a Döntnök az alábbiakat szögezi le:

Az esetleges rosszhiszemű felhasználás kereteit az RDSZ 31. cikk adja meg az alábbiak szerint:

31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban a Döntnök a következő megállapításokra jutott:

Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségi okaként a RDSZ 31. e) pontját jelölte meg. Döntnök álláspontja szerint a domain nevek ugyan tartalmazzák a Kérelmező nevét azonban azzal nem azonosak, így a Kérelmezett rosszhiszemű eljárását az RDSZ 31. d.) pontja alapján tartja megállapíthatónak.

Fentiek értelmében, és tekintettel arra, hogy a RDSZ 29-31. pontjainak együttes feltételei fennállnak, valamint a Kérelmező által a kérelemben foglaltakat elfogadva, Döntnök a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain nevek Kérelmezettől történő visszavonását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Dr. Mayer Erika
Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum