Elfelejtettem a jelszót.

veszprem2023

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a veszprem2023.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Shicu Kft. (székhely: 1114 Budapest XI., Villányi út 10., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a veszprem2023.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a veszprem2023.hu domain nevet Shicu Kft. Kérelmezettől visszavonja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain név használata sérti a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a veszprémi jelképek és Veszprém név használatáról szóló 3/2014. (I.30.) Ör., a 28/2014. (VI.30.) Ör., a 27/2016. (VI.29.) Ör és a 6/2017. (II.23.) Ör-rel módosított 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletének 15.§ (2) pontját, mely szerint:
„Az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteken kívül Veszprém város nevét, a név ragozott, vagy toldalékos formáját bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozás, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység céljára a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel létrejövő szervezet elnevezésében csak előzetes engedély alapján használhatja.”

Kérelmező hivatkozik arra, hogy a Kérelmezett semmilyen formában nem kért előzetes engedélyt Veszprém város nevének használatához. Kérelmező szerint az előzetes engedélyhez kötött névhasználat arra az esetre is vonatkozik, ha a használó Veszprém város neve mögé tesz egy toldalékot.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a kérelmezett domain név használata ezen felül sérti még a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43.§ f) pontját, mely kimondja, hogy a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a névviseléshez való jog megsértése.
Kérelmező szerint a domain név olyan elnevezésnek minősül, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, ezért a domain név használata névhasználatnak minősül. A névviseléshez való jog sérelmét jelenti, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ. Jogosulatlan minden olyan névként funkcionáló megjelölés engedély nélküli használata, amelyről valamely más személyre lehet következtetni.

Kérelmező hivatkozott továbbá a Ptk. 3:1.§ (3) bekezdése alapján: „ A jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha a védelem jellegénél fogva csupán az embert illetheti meg.”, valamint a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által megalkotott, Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.4. pontjára, mely szerint: „Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén kizárólag a helyi önkormányzat jogosult az önkormányzattal rendelkező település nevével megegyező domain nevet választani.”

Kérelmező szerint a névviseléshez való jog sérelme a „2023” toldattal is megvalósul. A domain név központi eleme ezen esetben is a „Veszprém” név. A domain név az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent, amely az elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást nyújtó jogi személyt, mert annak nevét és elérhetőségét egyaránt meghatározza.

Kérelmező hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2. a. és b. pontjaira, melyek alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist. Ezen kívül nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan:
a) jogellenes vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő vagy
c) megtévesztő.”

Kérelmező előadta, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos domain neve veszprem.hu. Kérelmező álláspontja szerint a „veszprem2023” domain név azt a látszatot kelti, mintha az oldalon található információk az Önkormányzattól származnának.

Kérelmező kérte a domain név jog- és szabályzatellenességének megállapítását, majd visszavonását a Kérelmezettől.

Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaként Kérelmező előadta, hogy a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31. pontjának V. alpontja szerint, ha a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat, a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség bizonyítható.

Kérelmező álláspontja szerint a domain név használója egy Budapesti állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy. Veszprém várossal kapcsolata látszólag nincsen.

Kérelmező csatolta az ügyvédi meghatalmazását.

Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett a Kérelmező állításával kapcsolatban , mely szerint „Nagy Balázs semmilyen formában nem kért előzetes engedélyt Veszprém város nevének használatához, kifejtette, hogy a veszprem2023 kifejezés fantáziaszó, nem pedig a Veszprém szó toldalékolt formája. A magyar nyelv szabályai szerint a toldalékok (képzők, jelek, ragok) jelentést hordozó szórészek, de semmiképpen nem önálló szavak (szótövek). A „2023” nyelvtanilag toldaléknak, a veszprem2023 toldalékolt szónak nem tekinthető.

Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a Kérelmező további állítása, mely szerint a Kérelmezett megsérti Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a veszprémi jelképek és Veszprém név használatáról szóló önkormányzati rendeletét, nem alkalmazható, mivel nem „a cég nyilvántartásba történő bejegyzéssel létrejövő szervezet elnevezésében” szeretné felhasználni a Veszprém szót, hanem a veszprem2023.hu domain névben.

Kérelmező kérelmének további részében hivatkozott a Ptk. 2:43.§ f) pontjára és Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.4. pontjára, mely alapján a névviseléshez való jog sérelmének tekinti a veszprem2023.hu domain elnevezésének használatát, valamint Kérelmező hivatkozott továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2. a) pontjára is. Kérelmezett ezzel kapcsolatban előadta, hogy a veszprem2023.hu domain név kiválasztásakor kellő gondossággal járt el, ugyanis figyelembe vette az Egyesület 2012-es tájékoztatóját (Tájékoztató a magyarországi önkormányzatok településneveinek domain névben történő használatáról), amely szerint a helységnevek védelme önkormányzatok esetében „település nevével azonos karakterű” .hu domainekre terjed ki. A „veszprem2023” nem egyezik meg a „Veszprém” karaktersorozattal.

Kérelmezett hivatkozott arra, hogy „A .hu felső szintű domain nevek alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásának és fenntartásának egységes rendjét biztosító Domainregisztrációs Szabályzat 1997. június 16-a óta a település nevével azonos karakterű, közvetlenül a .hu alá delegált domain név igénylőjeként kizárólag az adott település önkormányzatát ismeri el”.

Kérelmezett hivatkozott továbbá arra, hogy domain név használatának jogosságát támasztja alá a Tanácsadó Testület 1/2016. (IV.19.) Elvi Állásfoglalása is. Ennek 3.6 pontja szerint: "A bírói gyakorlat tehát egyrészről megerősítette, hogy jogszerű és fenntartható az a Domainregisztrációs Szabályzat életbe lépése óta töretlen gyakorlat, mely szerint nevével azonos karakterű, közvetlenül a .hu alá delegált domain név igénylőjeként kizárólag az adott település önkormányzatát ismeri el. Más részről azonban azt is kimondta, hogy a település nevét valamilyen toldalékkal, vagy más szóval összekapcsolva domain névként bármely más, a Szabályzat feltételeinek megfelelő természetes vagy jogi személy is igényelheti, feltéve, ha az adott név általa történő használata nem jogellenes, megtévesztő, illetve megbotránkozást vagy félelmet keltő."

Kérelmezett idézte, hogy a Kérelmező kérelmében a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31. pontjának e) alpontjára hivatkozik, azaz „A bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.” A rosszhiszemű használatot azzal támasztja alá, hogy „ A domain név használója egy Budapesti állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy. Veszprém várossal kapcsolata látszólag nincsen.” Kérelmezett szerint Kérelmező hivatkozása a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. e) pontjára nem értelmezhető, hiszen a „veszprem2023” nem személynév. Kérelmezett álláspontja szerint a rosszhiszeműség semmilyen szempontból nem áll, nem állhat fenn, hiszen „Veszprém város” kifejezés a főnevek szófajába tartozó tulajdonnév, azon belül földrajzi név, nem pedig személynév. A „veszprem2023” kifejezés személynévnek szintén nem tekinthető.

Kérelmezett előadta továbbá, hogy a partnerei részére Hungary2023 néven folyamatosan bevezetendő szolgáltatást nyújt, ennek részeként regisztrálta a veszprem2023.hu domaint. A domain nevet vonatkozó szabályozás szerint a delegálás időpontjától számított legalább két éven belül, azaz legkésőbb 2018. április 7. napjáig a Kérelmezett megfelelően használatba veszi.

Fentiek alapján Kérelmezett a veszprem2023.hu domain jog- és szabályzatszerű használatának kimondását és a Kérelmező panaszának elutasítását kéri.

3. Kérelmező észrevétele a kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésével kapcsolatban előadta, hogy a "veszprem2023" elnevezés fantáziaszó, nem zárja ki azt, hogy az a Veszprém elnevezés toldalékolt formája legyen. Kérelmező fenntartja azon álláspontját, hogy a "veszprem2023" domain név Veszprém város elnevezésének toldalékolt formája.

Fentieken túl a Kérelmező szerint a "veszprem2023" domain név megtévesztő is, hiszen a külső szemlélő alappal feltételezheti, hogy a domain Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozik, azt a város vezetése kezeli, ugyanis Veszprém Megyei Jogú Város hivatalos domain neve veszprem.hu. Kérelmező álláspontja szerint a megtévesztő elnevezés visszaélésekre adhat okot.

Kérelmező álláspontját kérelmében foglaltakkal megegyezően fenntartja, egyúttal kéri, a „veszprem2023” domain név jog- és szabályzatellenességének megállapítását, majd visszavonását a kérelmezettől.

4. A Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDSZ) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, az Interneten található és nyilvánosan elérhető, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok és a RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Döntnök a kérelem elbírása előtt szükségesnek látja kiegészíteni a tényállást az interneten nyilvánosan elérhető adatok alapján. 2023-ban egy magyarországi város viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet, melyre Veszprém és Székesfehérvár pályázik. A Kérelmezett a jelen eljárás tárgyát képező veszprem2023.hu domain név mellett a szekesfehervar2023.hu domain nevet is regisztráltatta.

A tényállás kiegészítését követően a Döntnök elsősorban azt vizsgálja, hogy a felek előadásai és az interneten elérhető nyilvános információk alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat jogi személy, így a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni rá. Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező névhasználati jogosultsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján jelenleg is fennáll. Kérelmező tehát minden kétséget kizárólag jogosult a „VESZPRÉM” név mindennemű használatára.

Az önkormányzatokról szóló törvény felhatalmazása alapján az érintett város önkormányzata rendeletében előírhat olyan szabályozást, hogy a város nevét bármely jogalany csak előzetes engedély alapján használhatja domain névként. Ilyen engedély hiányában a város nevének domain névként való használata jogszabályba ütközik, jogellenes. (BDT2011.2506)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2014. (I.30.) Ör., a 28/2014. (VI.30.) Ör., a 27/2016. (VI.29.) Ör, a 6/2017.(II.23.) és a 18/2017.(VI.29.) Ör-rel módosított 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az eljárás időszakában hatályos 15. § (1) bekezdésében felsorolja azon szerveket, melyek engedély nélkül használhatják a „Veszprém” nevet, ugyanezen szakasz (2) bekezdése azonban meghatározza, hogy „a név ragozott vagy toldalékos formáját bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet csak előzetes engedély alapján használhatja”.

Kérelmezett érdemi védekezésében vitatta, hogy a 2023 toldalék lenne, előadta, hogy a „veszprém2023” fantázia név, így nem vonatkozik rá a Kérelmező által hivatkozott veszprémi jelképek és Veszprém név használatáról szóló önkormányzati rendelet. Kérelmezett által idézett Tanácsadó Testület 1/2016. (IV.19.) Elvi Állásfoglalás valóban kimondja, hogy a „település nevét valamilyen toldalékkal, vagy más szóval összekapcsolva domain névként bármely más, a Szabályzat feltételeinek megfelelő természetes vagy jogi személy is igényelheti, feltéve, ha az adott név általa történő használata nem jogellenes, megtévesztő, illetve megbotránkozást vagy félelmet keltő”.

Kérelmezett hivatkozott továbbá az önkormányzati rendelet korábban hatályos rendelkezésére, amely a jelenleg hatályosnál szűkebb körben kötötte engedélyhez a Veszprém név használatát, nevezetesen „Veszprém város nevét, a név ragozott, vagy toldalékos formáját bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozás, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység céljára a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel létrejövő szervezet elnevezésében csak előzetes engedély alapján használhatja.”
Kérelmezett továbbá előadta, hogy a kérelmezett megjelölést nem cégnevében, hanem domain névként kívánja használni.

Kérelmezett e vonatkozásban előterjesztett hivatkozásai azonban több okból sem helytállók.
Egyrészt a Döntnöknek a döntés meghozatalakor hatályos jogi szabályozást kell figyelembe venni, amely nem szűkíti a város nevének engedéllyel történő használatát az „elnevezés” körére, hanem általában minden használatot előzetes engedélyhez köt. Ennek következtében megállapítható, hogy a Veszprém név használata az arra vonatkozó engedély hiányában jogszabályba ütközik. A domain név az elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személyt, mert annak nevét és elérhetőségét egyaránt meghatározza, ezért a domain név használata névhasználatnak minősül. A névviselési jog sérelmét jelenti más nevének az interneten domain névként való jogtalan használata. (BDT2011.2506) A Kérelmezett továbbá cégjegyzékbe bejegyzett gazdálkodó szervezet, így az általa regisztrált domain név gazdasági célú használatát vélelmezni kell.

Továbbá a Veszprém névhez csatolt 2023 megjelölés a Döntnök álláspontja szerint az önkormányzati rendelet értelmezésében toldaléknak minősül. A toldalék a szóhoz kapcsolt néhány betűs pontosító, amely megváltoztathatja, pontosíthatja annak a szónak a jelentését, amelyhez kapcsolódik. A Döntnök a tényállás kiegészítésére figyelemmel megállapítja, hogy jelen esetben a 2023 egyértelműen arra utal, hogy Veszprém város 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa címet viselheti, így mivel egy konkrét pályázat alapján választotta Kérelmezett a 2023 megjelölést Veszprém város neve mögé a domain névben fantázianévnek sem lehet tekinteni.

A Ptk. 3:1. § (1) bekezdése a jogi személyek jogképességét rögzíti, ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek értelmében a jogi személyeket is megilleti a Ptk. 2:43. § f) pontja alapján védett névviseléshez való jog azáltal, hogy a személyiségi jogok sértése körében külön nevesíti a névviseléshez való jog megsértését. A jogi személy névviselési jogának sérelmét jelenti például a Ptk. 3:6. § (1) bekezdése által megfogalmazott névegyediség, névkülönbözőség elvének sérelme („A jogi személy nevének olyan mértékben kell különböznie a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető.”).

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kérelmezett által regisztrált domain név összetéveszthető a Kérelmező elnevezésével és tevékenységével, valamint a Kérelmező által használt domain névvel.

Döntnök megvizsgálta a nyilvánosan elérhető e-cegjegyzek.hu adatbázisát, melyből megállapítható, hogy sem a Kérelmezett neve, sem tevékenysége nem támasztja alá a névhasználati jogosultságát.

Fentiek szerint tehát a Döntnök Kérelmezett javára sem névhasználati jogosultságot, sem jogos érdeket megállapítani nem tudott.

Az esetleges rosszhiszemű felhasználás kereteit az RDSZ 31. cikk adja meg az alábbiak szerint:
31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban a Döntnök a következő megállapításokra jutott:

Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségi okaként a RDSZ 31. e) pontját jelölte meg, amely a korábban kifejtettek alapján egyértelműen helytálló. A Döntnök azonban szükségesnek tartja, hogy rámutasson az RDSZ 31.d) pontjában foglaltakra is, mivel a Kérelmezett a veszprem2023.hu domain mellett a szekesfehervar2023.hu domain nevet is regisztráltatta, továbbá gazdálkodó szervezetként tevékenykedik, így következtethető, hogy regisztráció során a jövőbeni haszonszerzés vezérelte.

Fentiek értelmében, és tekintettel arra, hogy a RDSZ 29-31. pontjainak együttes feltételei fennállnak, valamint a Kérelmező által a kérelemben foglaltakat elfogadva, Döntnök a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezettől történő visszavonását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Dr. Mayer Erika
Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum