Elfelejtettem a jelszót.

samsungszervizoktogon

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a samsungszervizoktogon.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Samsung Zrt. (5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.) Kérelmező által a Bagiraphone Kft. Kérelmezett ellen a samsungszervizoktogon.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyben eljáró Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök eljáró tanácsa a Kérelmező által a samsungszervizoktogon.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találta, ezért a kérelemnek megfelelően elrendeli a domain név visszavonását a Kérelmezettől.

Indokolás:

I. A Kérelem

A samsungszervizoktogon.hu domain név ügyében a Magyarországon cégnyilvántartásba vett Kérelmező jogi képviselője elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a samsungszervizoktogon.hu domain névnek a visszavonását kérte a Kérelmezettől, a domain Kérelmezőre való átruházása nélkül.

A Kérelmező a Védjegytörvény 12. § alapján Magyarországra is kiterjedő védjegyjogi oltalomra, illetve a Samsung védjegyek jó hírnevére hivatkozva kifejtette, hogy a kifogásolt domain név, mivel tartalmazza a Kérelmező lajstromozott védjegyeit, sérti a védjegyoltalomból eredő jogait és így jogellenes. A Kérelmező álláspontja szerint a domain névben szereplő "szervizoktogon" toldat nem teszi a domain nevet megkülönböztetővé a Samsung védjegyeihez képest, továbbá a toldat megtévesztheti a fogyasztókat és hamis összefüggés fennállását sugallja a Kérelmezettnek delegált domain név és a Kérelmező között. A Kérelmező nem jelölte meg azokat a konkrét védjegye(ke)t, amelyre védjegyoltalmi igényét alapítani kívánta, saját és a Samsung vállaltcsoport védjegyeire és azok közismertségére általánosságban hivatkozott.

A Kérelmező hivatkozott továbbá a Samsung márkanév közismertségére is. Kifejtette, hogy a kifogásolt domain név a Kérelmező nevéhez és termékeihez köthető, így más általi használata megtévesztő és jogellenes.

Kérelmező szerint a kifogásolt domain név az összetéveszthetőségig hasonló a Kérelmező és kapcsolt vállalkozásai által használt domain nevekkel is, mint pl. a samsung-klub.hu, samsungsuto.hu, samsung.com.

Kérelmező a védjegyoltalomból eredő jogok sérelmén túl hivatkozott a cégnévhez fűződő jogai megsértésére is. E körben utalt a Domain Regisztrációs Szabályzat azon rendelkezésére, amely a domain igénylő felelősségét határozza meg a választott domain név által más személy vagy szervezet felé okozott jogsérelem (névkizárólagossághoz fűződő jogok sérelme) esetére. Hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület 4/2000. (V.10.) elvi állásfoglalására is, amelyben rögzítésre került, hogy az üzleti tisztesség követelménye megkívánja a vállalkozásoktól, hogy tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek (így a cégnevek, vállalatnevek, cégjelzők kereskedelmi feliratok, illetve jelszavak) szándékos és tudatos használatától, amelyek a versenytársaikat illetik.

Harmadrészt a domain név megtévesztő voltára is alapította kérelmét a Kérelmező. Szerinte a domain Név (a „Samsung” védjegy összekapcsolva a csupán termékinformációt szolgáltató „szervizoktogon” toldattal) azt a látszatot kelti, hogy a mögött a Kérelmező, illetve kapcsolt vállalkozásai tevékenysége áll és azt a látszatot kelti, hogy egy hivatalos Samsung honlapról van szó, amelyen a Samsung által gyártott és forgalmazott termékkörről lehet információkat gyűjteni. E körben hivatkozott a Tanácsadó Testület 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalására.

Hivatkozott továbbá a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.1 és 2.3.2. pontjaira, amelyben a domain-igénylő cégjegyzék és védjegy adatbázisra vonatozó ellenőrzési kötelezettsége van lefektetve a domain név megválasztása előtt és hangsúlyozta, hogy a cégjegyzékben jelenleg 5 olyan társaság is szerepel, amelynek a nevében feltüntetésre került a "samsung" megjelölés, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala védjegy adatbázisában pedig a "samsung" megjelölésre rákeresve több mint 200 érvényes védjegy található. Valószínűsíti továbbá Kérelmező, hogy Kérelmezett nem tett eleget ellenőrzési kötelezettségének, vagy annak eleget téve mégis benyújtotta domain igénylését.

Kérelmező a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjában foglaltak fennállása miatt kéri lefolytatni a Döntnöki eljárást.

Kérelmező nem hivatkozik kérelmében a Kérelmezetti oldalon a jogos érdek hiányára, és a Kérelmezett rosszhiszeműségére sem.

A Kérelmező a domain név átruházását nem kérte.

Kérelmező iratokat kérelméhez nem csatolt.

A Kérelmezett a kérelemre nem nyújtott be érdemi védekezést, az ügyben további iratok nem kerültek benyújtásra.

IV. A Regisztrációs Döntnöki Tanács döntése

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29.pontja alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő nyilvános adatok alapján hozza meg a döntését.

A Kérelmezett a www.samsungszervizoktogon.hu domain WHOIS rekordjának tanúsága szerint 2017.08.07. napján regisztráltatta a domain nevet. Kérelmezetti gazdasági társaságot 2016.01.21-én alapították, főtevékenysége Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme, székhelye: 1214 Budapest, Szabadság utca 48., egyéb fióktelep, telephely, ügyintézési hely nincs megjelölve az Igazságügyi Minisztérium adatbázisából lekérhető cégadatokban.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács megállapítja, hogy a döntés időpontjában az érintett domain nem elérhető, így annak tartalmát nem tudta megismerni.

A Kérelmező gazdasági társaságot 1989-ben alapították, jelenlegi cégnevét 2006. óta használja.

A Kérelmező cégkivonatából megállapítható, hogy a Kérelmező a „Samsung” cégnév használatára jogosult, egyedüli részvényese a közismertnek tekinthető Samsung Electronics Co., Ltd. koreai társaság, amely anyavállalat számos, Magyarország területén is védett Samsung védjegy jogosultja, míg a Kérelmező maga a „Samsung Health Care TV” szóösszetétel védjegy jogosultja. A Kérelmező védjegyokiratokat a „Samsung” védjegyek oltalma tekintetében nem csatolt és a védjegyoltalmi igénye alapjául szolgáló konkrét védjegyeket sem jelölte meg, védjegyinformációit a Regisztrációs Döntnöki Tanács a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala védjegyadatbázisából szerezte.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács álláspontja szerint köztudomású tény, hogy a Kérelmező vállalatcsoportja világszerte, így Európában is ismert vállalat, amely termékeivel az Európai Unió piacán, így Magyarországon is jelen van. A Kérelmező által képviselt márka és a Samsung mint kereskedelmi név és védjegy jóhírű Európa szerte, így Magyarországon is.
Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának („RDSZ”) 31. pontja alapján Regisztrációs Döntnöki Tanács a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a. a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b. Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A Regisztrációs Döntnöki Tanács az RDSZ 31. pontjában foglaltak alapján tehát valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

A jogvédelem szempontjából egyértelműen, a Kérelmezett által sem vitatottan megállapítható volt, hogy a Samsung kifejezés kizárólagos használatára, a védett cégnév illetve védjegy használatára a felek közül csak a Kérelmező jogosult – már azt megelőzően is, hogy a Kérelmezett a domain nevet regisztrálta.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács kifejti, hogy a vitatott domain névben szereplő kifejezések szempontjából a védjegyjogi, illetve nyelvtani elemzés szempontjából is meghatározó a szó eleji „Samsung” kifejezés, amelyhez a leíró jellegű „szerviz” és a szintén leíró jellegű „oktogon” kifejezések kapcsolódnak.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács azonban felhívja a figyelmet a Védjegytörvény 15. § (1) szakaszára, amely szerint „A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja
a) saját nevét vagy címét;
b) az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést;
c) a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében.”

E kivételen alapul pl. az Európai Bíróság C-63/97 („BMW ügy”) jogesetében foglalt döntése. Regisztrációs Döntnöki Tanács felhívja a figyelmet, hogy e kivételszabály a jelen ügyben több szempontból is releváns lehetne, azonban jelen ügyben nem áll rendelkezésére sem felek általi hivatkozás, sem adat e relevancia megítélésére.

Regisztrációs Döntnöki Tanács megállapítja, hogy a „szerviz” kifejezés a szolgáltatás fajtájára utal. Az „oktogon” kifejezéssel kapcsolatban megállapítja, hogy a szónak több jelentése van, jelenthet nyolcszögletű teret vagy épületet; nyolcszöget, illetve budapesti földrajzi hely értelemben is használható. Kérelmezetti előadás hiányában a Regisztrációs Döntnöki Tanács nem tudta megállapítani, hogy jelen domain kapcsán melyik jelentésben, vagy esetlegesen egyéb jelentésben használja Kérelmezett a kifejezést a domain név részeként. A Regisztrációs Döntnöki Tanács megállapította továbbá, hogy Kérelmezettnek a cégkivonata és az interneten fellelhető adatok szerint sem a székhelye, sem telephelye, fióktelepe, ügyintézési helye nem található Budapesten az Oktogon téren.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a fentiek alapján arra az álláspontra jutott, hogy a domain névben szereplő hangsúlyos Samsung kifejezés megtévesztően hasonlít a Kérelmező cégnevéhez, illetve Kérelmező „Samsung Health Care TV” szóösszetételének domináns eleméhez, amelyeknek a Kérelmező a közhiteles cégnyilvántartásba, illetve védjegylajstromba bejegyzett jogosultja.

Az ügyben nem merült fel arra vonatkozóan adat, hogy a Kérelmezett a Samsung cégnév illetve védjegy(ek) használatára a jogosult engedélyével rendelkezne.

Kérelmezetti oldalon viszont Kérelmező kizárólagos jogaival ellentétben mind a vonatkozó cégnév, mind pedig a védjegy használatához fűződő jogosultság hiánya volt megállapítható.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a fentiek alapos mérlegelése alapján azt állapította meg, hogy az RDSZ 31. szerinti domain visszavonási feltételek közül fennáll azon körülmény, hogy a www.samsungszervizoktogon.hu domain név azonos illetve megtévesztően hasonlít egy olyan névhez (Samsung), amely a Kérelmező javára a hatályos magyar illetve közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács ezután azt vizsgálta, hogy az RDSZ 31. pontja szerinti konjunktív feltételek közül a 31. a) pontja szerinti jog vagy jogos érdek hiánya a Kérelmezetti oldalon fennáll-e.
A DRSZ 32. pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a. a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b. a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c. a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A domain a jelen döntés meghozatalakor nem volt elérhető, a Kérelmezett pedig egyáltalán nem tett nyilatkozatot az eljárásban. A rendelkezésre álló adatok alapján és Kérelmezetti előadás hiányában nem bizonyított, hogy a DRSZ 32. a pontja szerint Kérelmezett a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett, illetve az sem, hogy a Kérelmezettnek a domain név közismert elnevezése lenne, ahogy az sem, hogy a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse a Samsung név jó hírét.

Mindezek alapján a Kérelmezett javára a domain használatára vonatkozó jogot vagy jogos érdeket a Döntnöki Tanács az RDSZ 32. pontja alapján nem tudott megállapítani.

A fentiekre tekintettel a domain visszavonásának az RDSZ 31. a) pontja szerinti második, konjunktív feltétele, azaz jogos érdek hiánya is megállapítható a jelen ügyben a Kérelmezett terhére.

Az RDSZ 31. b) pontja szerinti konjunktív feltételre, azaz a Kérelmezett rosszhiszeműségére a Kérelmező előadást nem tett, de a Regisztrációs Döntnöki Tanács álláspontja szerint ennek részletes vizsgálata az RDSZ 31. a) pontja szerinti jogos érdek hiányának megállapítása miatt már szükségtelen.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és a DRSZ 10.3 pontjára figyelemmel az RDSZ 31. a) pontja alapján elrendeli a samsungszervizoktogon.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a jelen döntést a Szabályzat 35. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2017. november 18.

Dr. Jambrik Gergely döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum