Elfelejtettem a jelszót.

samsungsales

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a samsung-outlet.hu és a samsungsales.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

A Samsung Zrt. (5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.) Kérelmező által Szikora Róbert Kérelmezett ellen a samsung-outlet.hu és a samsungsales.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

DÖNTÉST:

A Regisztrációs Döntnök a Samsung Zrt.által a samsung-outlet.hu és a samsungsales.hu domain nevek tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találta, ezért a domain nevek Kérelmezettől való visszavonását rendeli el.


Indokolás

I. Kérelem

A samsung-outlet.hu és a samsungsales.hu domain nevek ügyében a Magyarországon cégnyilvántartásba vett Kérelmező elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a samsung-outlet.hu és a samsungsales.hu domain névnek visszavonását kérte a Kérelmezettől, a domain Kérelmezőre való átruházása nélkül.

A Kérelmező kérelmében előadta, hogy a kifogásolt domain nevek sértik a Kérelmező védjegyoltalomból eredő jogait. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 12. § értelmében a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt. A Kérelmező, illetve a cégcsoporthoz tartozó társaságok a "samsung" megjelölésre vonatkozóan számos szó, illetve ábrás védjegyoltalommal rendelkeznek, amely alapján a Kérelmező Magyarországra is kiterjedően kizárólagos védjegyoltalomban részesül. A Kérelmezett által igényelt domain nevek tartalmazzák a Samsung lajstromozott védjegyeit. A Kérelmező kifejtette, hogy a Domain Névben szereplő "-outlet", valamint a „sales” toldat nem különbözteti meg kellő mértékben a domain neveket a Samsung védjegyekhez képest. A domain nevek a toldatok alkalmazásával is megtéveszthetik a fogyasztókat a honlap jogosultját illetően. A domain név használata a Kérelmező szerint védjegybitorlás.

A Kérelmező hivatkozott még arra, hogy Magyarországon régóta és széleskörűen ismert a védjegye, amely jó hírnevet szerzett. Továbbá előadta, hogy nem csak a „samsung” megjelölés áll jogi oltalom alatt, hanem több, toldattal ellátott változata is, melyekkel szintén összetéveszthetőek a domain nevek. Mindezekre tekintettel a Kérelmező megítélése szerint a domain nevek megtévesztőek, azok azt látszatot kelthetik a fogyasztókban, hogy az eljárás tárgyát képező honlapok mögött a Kérelmező és/vagy annak kapcsolt vállalkozásai állnak vagy, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett között üzleti kapcsolat áll fenn. A Kérelmező hivatkozott a Tanácsadó Testület 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalására e körben.

Hivatkozott a Kérelmező a cégnévhez fűződő jogára is, mely alapján ugyancsak felléphet a Kérelmezett ellen. A Kérelmező érvelése szerint a domain nevek a névkizárólagosság elvét is sértik, mivel a Kérelmező kereskedelmi nevét tartalmazzák engedély nélkül. Itt hivatkozott a Tanácsadó Testület 4/2000. (V. 10.) elvi állásfoglalására.

A fentiek alapján a domain névnek a visszavonását kérte.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett védekezését az alábbiak szerint terjesztette elő.

A Kérelmezett előadta, hogy a domain nevek kiválasztásának fő szempontja az általa értékesíteni kívánt termékek márkaneve, illetve az arra történő utalás volt. A Kérelmezett leendő weboldalán szépséghibás, új és használt termékek kerülnének értékesítésre. Mivel a tárgyalások állítólag még folyamatban vannak Kérelmező és a beszállító között, a weboldal üzemeltetése még nem kezdődött meg.

III. Kérelmező észrevétele a Kérelmezett megjegyzésére

A Kérelmező a Kérelmezett érdemi ellenkérelmére megerősítette a korábbi kérelmében leírtakat és változatlanul fenntartotta azt.

IV. A döntés indoklása

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A döntés alapja minden esetben a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja, mely utal a 30. és a 31. pontokra. A Kérelmező sajnálatos módon nem jelölte meg pontosan, a fentiek közül mely szabály alapján tartja elrendelhetőnek a visszavonást, így a Döntnök igyekezett a kérelmet a tartalma alapján elbírálni.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök előtt továbbá a Szabályzat 30. pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Szabályzat 31. pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg;
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

1. A kérelmező jogai

1.1. Cégnév

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

Kérelmező a névhez fűződő joga körében nem csak a védjegyeire hivatkozott, hanem a cégnevére is, melynek vezérszavát kereskedelmi névként is használja. Kérelmező vezérszava a „SAMSUNG”, melyet a kérelmezett domain név teljes egészében tartalmaz. A Döntnök ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a kérelmezett domain névben található „sales” és „outlet” toldat a Kérelmező cégnevéhez képest nem minősül megkülönböztető jellegű eltérésnek, csupán a szolgáltatás fajtájára utal. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:1. § (1) bekezdése a jogi személyek jogképességét rögzíti, ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek értelmében a jogi személyeket is megilleti a Ptk. 2:43. § f) pontja alapján védett névviseléshez való jog. Minden személyt a saját nevéhez való kizárólagos jog illeti meg, ezért másokat annak jogtalan használatából kirekeszthet. A Döntnök fenti tényállás ismeretében elfogadta, hogy a Kérelmező névhasználati jogosultsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján jelenleg is fennáll, védelmet biztosít.

1.2. Védjegy

A Kérelmező cégkivonatából megállapítható volt, hogy a Kérelmező egyedüli részvényese a közismertnek tekinthető Samsung Electronics Co. Ltd. koreai társaság, amely anyavállalat számos, Magyarország területén is védett Samsung védjegy jogosultja, míg a Kérelmező maga is rendelkezik egy védjeggyel („Samsung Health Care TV”).

A Kérelmező védjegyokiratokat a „Samsung” védjegyek oltalma tekintetében nem csatolt és a védjegyoltalmi igénye alapjául szolgáló konkrét védjegyeket sem jelölte meg. A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint azonban köztudomású tény, hogy a Kérelmező világszerte, így Európában is ismert vállalat, amely termékeivel az Európai Unió piacán, így Magyarországon is jelen van. A Kérelmező, valamint a Kérelmező által képviselt márka és a Samsung mint kereskedelmi név és védjegy jóhírű Európa szerte, így Magyarországon is. Köztudomású tény, hogy a Kérelmező és annak cégcsoportja rendelkezik a Samsung és ehhez a megjelöléshez kapcsolódó védjegyekkel, továbbá közhiteles nyilvántartás is tanúsítja ezen védjegyek meglétét, mely online elérhető.

Megállapítható volt tehát, hogy a Samsung kifejezés jogilag védett, a Kérelmezett a Samsung cégnév illetve védjegyek használatára a jogosult engedélyével pedig nem rendelkezik.

2. A Kérelmezett jogos érdekének hiánya és rosszhiszeműsége

Bár a felek kifejezetten nem nyilatkoztak a Szabályzat 29. pontjának alkalmazhatósága tekintetében, a Regisztrációs Döntnök mindkét bekezdés teljesültének fennállását vizsgálta.

A Kérelmezett nem bizonyította, hogy a domain neveket használná, illetve azt sem, hogy előkészületeket tett volna annak érdekében. Érdemi ellenkérelmében előadta, hogy jelenleg még nincs szerződése a honlapon jövőben felkínálásra szánt termékek beszállítójával. Továbbá maguk a domain nevek használatát sem kezdte meg. A Kérelmező előadta, hogy semmilyen üzleti kapcsolat nem áll fenn közte és a Kérelmezett között és, hogy a jövőben sem kívánnak ilyen együttműködést kialakítani. Mivel a domain nevek használatát a termékek felkínálásával kapcsolatban még nem kezdte meg, illetve nem bizonyította, hogy előkészületet tett, a Szabályzat 30. pont a) bekezdésében foglalt feltételek nem teljesülnek. Ennek megfelelően a Szabályzat 29. pont. a) pontja szerint nem merül fel jogos érdeke a Kérelmezettnek.

Ha a Kérelmezett weboldalán szépséghibás, új és használt termékek kerülnének értékesítésre, a domain neveket lényegében arra használnák fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára irányítsák, továbbá az igényelt domain nevek a Szabályzat értelmében összetéveszthetők lennének a Kérelmező márkanevével, és az összetévesztést többek közt épp a Kérelmezett domain neve tenné valószínűvé.

A Kérelmezett tévesen keltené azt a látszatot, hogy a védjegy jogosultjával hivatalos üzleti kapcsolatban áll, ily módon a domain felhasználása rosszhiszeműen történne, védjegyjogi szempontból pedig nem összeegyeztethető az üzleti tisztességgel (ld. e körben: Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.493/2011/4. a birosag.hu oldalon a védjegyoltalom terjedelmét illetően). A kérelmezői termékek ajánlása során a Kérelmezett a más domain nevek alatt elérhető honlapjain jogosult feltünteti a kínált berendezések mellett a védjegyet a jogkimerülés szabályainak megfelelően. Az üzleti tevékenység során a védjegynek üzletnévként, domain névként feltüntetése nem jogszerű, ha azt a látszatot kelti, hogy a kereskedelmi név alatt folytatott tevékenység a védjegyjogosulthoz kötődik. Az ilyen jellegű használat nem vezet jogkimerüléshez. (Ld. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.062/2008/4.; birosag.hu oldal.) A védjegyoltalom kimerülésének szabálya csak a védjeggyel ellátott áruk forgalomba hozatala esetén alkalmazható. A domain névben történő használat ezt az árukkal kapcsolatos megjelölés használatot meghaladja, az ilyen használat nem vezethet a védjegyoltalom kimerüléséhez. (Ld. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.229/2011/4. és Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.493/2011/4. a birosag.hu oldalon elérhető Bírósági Határozatok Gyűjteménye adatbázisban.)

A fentiekben előadottakra, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Regisztrációs Döntnök a jelen ügyben megállapította a Kérelmezettnek az RDSZ 29. b) pontja szerinti rosszhiszemű magatartását is, az RDSZ 31. d) és e) pontjára is figyelemmel.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött: a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a domain nevek visszavonását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2017. november 30.

Pintz György
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum