Elfelejtettem a jelszót.

bobcathungary

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a bobcathungary.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Clark Equipment Company (250 East Beaton Drive, West Fargo, North Dakota 58078, USA) Kérelmező által a Novis Trade Kft. (4700 Mátészalka, Alkotmány utca 12.) Kérelmezett ellen a bobcathungary.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi
Döntést

A Regisztrációs Döntnök a bobcathungary.hu domain nevet a Novis Trade Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, a Clark Equipment Company javára átruházza.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. A Kérelem

Kérelmező a fenti domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.
Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.
A Kérelmező képviselője útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a 2009.02.10-én regisztrált bobcathungary.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. A Kérelemben előadottak szerint Kérelmező, a Clark Equipment Company jogosultja a 006782015 lajstromszámú, 2008. március 26-i elsőbbségű „BOBCAT” közösségi és a 000029371 lajstromszámú, 1996. április 1-jei elsőbbségű „BOBCAT” közösségi szóvédjegyeknek, továbbá a Kérelmező a kizárólagos jogosultja a 119912 lajstromszámú, 1977. július 22-i elsőbbségű nemzeti szóvédjegynek is. Kérelmező a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolta védjegy jogosultságát.
Kérelmező ezzel kapcsolatban előadta, hogy álláspontja szerint megállapítható az, hogy a Kérelmezett által igényelt és használt domain név elején található szóelem teljes mértékben azonos a kérelmező hivatkozott védjegyeivel, illetve az ahhoz csatolt, megkülönböztető képességgel nem rendelkező, leíró jellegű utótag (-hungary) szintén nemhogy csökkenti, hanem kifejezetten elősegíti az összetéveszthetőséget. A kérdéses oldalon elérhető tartalom pedig olyan színben tünteti fel a Kérelmezetti társaságot (a domain utolsó szóelemére utalva), mintha az a Kérelmező kizárólagos magyarországi forgalmazója lenne.
Kérelmező hivatkozott továbbá a hatályos magyar Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjára, mely szerint a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.
Kérelmező a „BOBCAT” megjelölés után található „hungary” toldattal kapcsolatban előadta, hogy az ICANN által elfogadott Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) egyik szolgáltatója, a Szellemi Tulajdonvédelmi Szervezet (WIPO) Arbitrációs és Mediációs Központjának gyakorlata szerint a pusztán termékfajtára, illetve jellegre vagy más hasonló kiegészítő információra (pl. földrajzi hely) utaló utótag csekély, de inkább semmiféle megkülönböztető szerepet nem tölt be az összetéveszthetőség vizsgálata során. Kérelmező szerint a jelen esetben szintén kizárható az „hungary” toldat megkülönböztető képessége, és megvalósul az összetéveszthetőség az érintett domain név és a kérelmező védjegyei között.
Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett jogos érdekének hiánya mellett az is megállapítható, hogy a Kérelmezett rosszhiszeműen igényelte és használja a hivatkozott domain nevet. Utal a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) pontjára, eszerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben is megállapítható, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja.
Kérelmező ezen túl hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. d) pontjára, melynek értelmében ugyanis abban az esetben is bizonyítható a kérelmezett rosszhiszeműsége, ha a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a kérelmezett honlapján található termék alapozza meg.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.
Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

III. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.
A Kérelmezőnek a „BOBCAT” név használatához fűződő joga a 119912 lajstromszámú védjegy alapján megállapítható. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név tartalmazza a Kérelmező javára védett nevet. A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint ugyanis a védett névhez csatolt köznév toldalék nem bír olyan megkülönböztető jelzővel, amely a védett névhez fűződő névhasználati joggal szemben a domain használó számára külön jogot alapozna meg.
Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.
Mivel Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a rendelkezésre álló anyagokból nem volt megállapítható, hogy joga, vagy jogos érdeke fűződne a használathoz. Ugyancsak megállapításra került, hogy az igényelt domain átirányít egy másik domain címre (www.munkagepkereskedelem.com), melyen a Novis Trade Kft. honlapja található, amely cég a honlap tartalma alapján leginkább munka- és kotrógépek kereskedelmével foglalkozik.
Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta. A Kérelmező által becsatolt, a domain névről átirányítással elérhető oldal tartalmát rögzítő közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány, valamint az interneten elérhető domain alatti tartalom alapján megállapítható, hogy a Kérelmezett által történő használata alkalmas volt az internet felhasználók megtévesztésére. Továbbá megállapítható volt, hogy a Kérelmezett a domain regisztráltatásával elzárta a védjegyjogosultat attól a jogától, hogy saját védjegyéből képzett domain nevet regisztráltathasson. Ezek alapján a Döntnök az RDSZ 31. b.) (ii) alpontja és d.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.
A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli a bobcathungary.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

2012. június 5.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum