Elfelejtettem a jelszót.

bluenature

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a bluenature.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Blue Nature Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Bp., Podmaniczky utca 69., továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által EURODNS SA (székhely: Rue Leon Laval 21, 3372 Luxembourg, továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a bluenature.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök elrendeli a bluenature.hu domain név EURODNS SA Kérelmezettől történő visszavonását, és annak a Blue Nature KFt. Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a bluenature.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező a névhasználati jogosultságával kapcsolatban előadta, hogy a kérelmezett domain név azonos a Kérelmező javára lajstromozott védjeggyel, melyet 2013. évben 210388 lajtstromszámon, M1300186 ügyszámmal jegyeztek be Kérelmező javára.

Kérelmező hivatkozott arra, hogy korábban a saját használatában volt a kérelmezett domain név.
Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől történő átruházását kérte.
Kérelmező a kérelem elbírálását egyszemélyes döntnöki eljárásban kérte.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet és annak mellékleteit azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezettnek, hogy az RDSZ 22. pontja szerint amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

3. A Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDSZ) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztései, az Interneten található és nyilvánosan elérhető, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok és a RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Döntnök elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelem és az érdemi védekezés alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság.

Döntnök megjegyzi, hogy a Kérelmező a Döntéshez szükséges kérelmet hiányosan töltötte ki és adta be, rosszhiszeműségi okot nem jelölt meg, valamint nem adta meg, hogy a Kérelmezettnek a kérelmezett domain névhez milyen okból nem fűződik joga.

Kérelmező névhasználati jogosultsága tekintetében a Döntnök az alábbi megállapításokra jutott:

Döntnök megvizsgálta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának védjegyadatbázisát a nyilvánosan elérhető sztnh.gov.hu oldalon, mely alapján megállapította, hogy a Kérelmező javára – a kérelemben is megjelölt - 210388 számon lajstromozták a „Blue Nature” nemzeti oltalom alatt álló védjegyet szóösszetételként 2013. 01. 24. napján, valamint színes ábrás védjegyként 157576 lajstromszámon 1998. 11. 19. napján lajstromoztak.

A www.e-cegjegyzek.hu oldalon nyilvánosan elérhető cégjegyzék alapján Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező Blue Nature Kft. cégnévként 2009. április 08. napján került bejegyzésre.

Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező javára lajstromozott védjegy, valamint a cégnév megalapozza Kérelmező névhasználati jogosultságát.

Kérelmezett névhasználati jogával kapcsolatban Döntnök az alábbi megállapításokra jutott:
Kérelmezett érdemi védekezése hiányában a Döntnök a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálta Kérelmezett esetleges névhasználati jogát, azonban névhasználati jogosultságot nem tudott megállapítani.

Döntnök a névhasználati jogosultságon kívül megvizsgálta Kérelmezett domain névhez fűződő jogos érdekét. Döntnök megjegyzi, hogy a nyilvánosan elérhető web.archive.org oldalon található „Wayback Machine” alkalmazás archívuma alapján megállapítható, hogy Kérelmezett a domain nevet a regisztrálása óta eltelt két évben nem használta érdemben, azon tartalom nem volt fellelhető. Ennek alapján Döntnök megállapítja, hogy domain név használata tekintetében jogos érdeket megállapítani nem tudott.

Az esetleges rosszhiszemű felhasználás kereteit a 31. cikk adja meg az alábbiak szerint:
31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Döntnök megállapította a Kérelmezett domain név használatával kapcsolatban, hogy az RDSZ 31. pontjának b) pont ii. alpontja szerint a Kérelmezett nem használta megfelelő módon a kérelmezett domain nevet, melyet a már említett „Wayback Machine” alkalmazás archívuma is alátámaszt. Emellett a kérelmezett domain név egy olyan cégnév, mely más javára került bejegyzésre 2009-ben.

A Kérelmezett EURODNS SA, egy ún. „Privacy Protection” szolgáltatást nyújtó cég, mely szolgáltatás arra irányul, hogy a domain nevek hátterében álló valódi domain használókat elfedje.

Fentiek értelmében, és tekintettel arra, hogy a RDSZ 29-30. pontjai, valamint a 31. b) ii) pontja együttes feltételei fennállnak, valamint a kérelemben foglaltakat elfogadva, Döntnök a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezettől történő visszavonását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Dr. Mayer Erika
Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum