Elfelejtettem a jelszót.

artisticnaildesign

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az artisticnaildesign.hu domain tárgyában indult eljárásban

Az Oppenheim Ügyvédi Iroda (székhely: 1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt Nail Alliance LLC és Nail Alliance - Artistic, Inc. (székhelyük: 6840 North Oak Trafficway, Gladstone MO 64118 USA) Kérelmezők által Kopácsy Vilmos (lakcím: Tigris u. 54. 1016 Budapest) Kérelmezett ellen az artisticnaildesign.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyben eljáró Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmezők által az artisticnaildesign.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találta, ezért azt elutasította.

INDOKOLÁS

I. KÉRELEM

Az artisticnaildesign.hu domain név ügyében a Nail Alliance LLC és Nail Alliance - Artistic, Inc. Kérelmezők meghatalmazással igazolt jogi képviselőjük útján elektronikus úton kérelmet nyújtottak be, melyben a domain név Kérelmezettől számukra történő átruházását kérték. Kérelmezettként (domain használóként) Kopácsy Vilmos természetes személyt jelölték meg.

Kérelmezők előadták, hogy a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmezők 1321867 nemzetközi lajstromszámú „ARTISTIC COLOUR REVOLUTION” és a 1060442 lajstromszámú Európai Uniót megjelölő „Artistic COLOUR GLOSS” nemzetközi védjegyeihez. Az oltalmak mindkét esetben a Nizzai Megállapodás szerinti 3. osztályba tartozó egyes árukra terjednek ki. A védjegyek lajstromkivonatait Kérelmezők csatolták.

Kérelmezők hangsúlyozták továbbá, hogy Kérelmezettnek nem fűződik joga a domain használathoz, mert a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban nem használta, erre bizonyíthatóan előkészületeket nem tett, illetve Kérelmezett nem olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése. Álláspontjuk szerint a Kérelmezett nem törvényesen és nem tisztességesen használja a domain nevet, törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaként kifejtették, hogy Kérelmezett a domain nevet abból a célból igényelte, hogy megakadályozza, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, tekintettel arra is, hogy a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használta megfelelő módon, rajta saját tartalmat nem helyezett el. Kifejtették, hogy a domain név Kérelmezők szakmai tevékenységét zavarja, elzárja Kérelmezőket a domain név használatától és a magyarországi forgalmazójának történő használatba adástól.

A fentiekre tekintettel Kérelmezők kérték a kérelmezett domain névnek Kérelmezettől történő átruházását, nem jelölve meg azt, hogy melyik Kérelmező javára.

Kérelmezők csatolták továbbá az artisticnaildesign.hu domain whois rekordját is a kérelemhez.

II. KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

Kérelmezett védekezést nem terjesztett elő.

III. DÖNTÉS INDOKOLÁSA

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban a Szabályzat) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A Regisztrációs Döntnöki Tanács előtt továbbá a Szabályzat 30. pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.
A Szabályzat 31. a) pontja alapján a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák;
A Szabályzat 31. b) pontja alapján a rosszhiszeműség abban az esetben is bizonyítható, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
A Szabályzat 31. c) pontja alapján továbbá a rosszhiszeműség abban az esetben is bizonyítható, ha a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják.
A Szabályzat 31. d) pontja alapján a rosszhiszeműség abban az esetben is bizonyítható, ha a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.
Végül a Szabályzat 31. e) pontja alapján a rosszhiszeműség abban az esetben is bizonyítható, ha a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A Kérelmezők jogai

A Regisztrációs Döntnöki Tanács első lépésben mindig azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmezők javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmezők jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

A Regisztrációs Döntnöki Tanács megállapította, hogy a Nail Alliance, LLC Kérelmező valóban jogosultja a hivatkozott 1321867 lajstromszámú „ARTISTIC COLOUR REVOLUTION”, illetve a Nail Alliance - Artistic, Inc. Kérelmező a 1060442 lajstromszámú „Artistic COLOUR GLOSS” védjegynek. Az oltalom mindkét védjegy esetében a 3. osztályba sorolt egyes árukra terjed ki az EU és így Magyarország területére. Az „ARTISTIC COLOUR REVOLUTION” nemzetközi szóvédjegy 2016. december 12. napi elsőbbségű, így eleve kiemelendő, hogy oltalmának kezdete évekkel a Kérelmezetti domain regisztráció (2011.) utáni. Az „Artistic COLOUR GLOSS” nemzetközi ábrás védjegy 2010. december 30. napi elsőbbségű és azzal a korlátozással került lajstromozásra, hogy a semmilyen kizárólagos jogot nem keletkeztet az ’artistic’ szóelemen kívüli megjelölésben szereplő megnevezésekre.

Ezt követően a Regisztrációs Döntnöki Tanács azt vizsgálta meg, hogy a Kérelmezők hivatkozott védjegyei és a vitatott domain név tekintetében megállapítható-e az azonosság vagy a megnevezések megtévesztő hasonlósága.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács megállapította, hogy a hivatkozott megjelölések és a vitatott domain név nem azonosak. A Regisztrációs Döntnöki Tanács a megjelölések és a vitatott domain név megtévesztő hasonlóságánál elsősorban a hangzás és a jelentés megtévesztő hasonlóságának lehetőségét vizsgálta. Az artisticnaildesign.hu domain név .hu nélküli karaktersora és a hivatkozott megjelölések hangzásban jelentősen eltérnek, azok első – magyar nyelv szabályai szerint ugyan hangsúlyos – azonban önállóan csekély megkülönböztető képességgel bíró ’artistic’ szóeleme egyezik meg. A többi szóelem nagy fokú eltérést mutat a vitatott domain név és a megjelölések összehasonlításában. Az adott védjegyek angol szóelemeinek általános jelentését alapul véve jelentésben sem állapítható meg a megtévesztésre okot adó hasonlóság a vitatott domain és a Kérelmezői védjegyek tekintetében a Regisztrációs Döntnöki Tanács szerint.

A Regisztrációs Döntnöki Tanácsnak továbbá nem állt rendelkezésére adat annak elbírálásához, hogy a domain névvel megegyező elnevezés szerzett-e olyan mértékű megkülönböztető képességet, mely alapján olyan megjelölésnek minősül, melyről a versenytársat, illetve annak termékét szokták felismerni (kereskedelmi név), így a névhasználat a versenyjog szabályai alapján kifogásolható-e.

A fentiekben már kifejtett körülmények alapos vizsgálata alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács arra az álláspontra jutott, hogy a vitatott artisticnaildesign.hu domain név és a hivatkozott vagy a Kérelmezőkhöz tartozó egyéb publikált védjegyek tekintetében az azonosság, vagy a megtévesztő hasonlóság a Regisztrációs Döntnöki Tanács rendelkezésére álló adatok alapján nem áll fenn bizonyíthatóan.

Ugyanakkor a Regisztrációs Döntnöki Tanács azt is észlelte, hogy a vitatott domain név országkód toldat nélküli karaktersorával lényegében megegyező ábrás megjelölés megtalálható a vonatkozó védjegynyilvántartásban, azonban annak jogosultja a Kérelmezőktől eltérő harmadik személy: Nail Tech Supply, Inc.. A Regisztrációs Döntnöki Tanács erre vonatkozó kérelem hiányában tehát az említett megjelölés és a vitatott domain név egyezőségét vagy megtévesztő hasonlóságát nem vizsgálta.

A Kérelmezett jogos érdekének hiánya és rosszhiszeműsége
Tekintettel a Szabályzat 29. pontjában foglalt fenti feltételek hiányára, a Regisztrációs Döntnöki Tanács röviden tér ki a Kérelmezett jogos érdekére és rosszhiszeműségére.
A Regisztrációs Döntnöki Tanács megállapította, hogy a jelen döntés meghozatalának idején a kérelmezett domainről a Kérelmezők nevével is ellátott artisticnaildesign.com domainre (feltételezhetően Kérelmezők honlapjára) lehet eljutni közvetlen automatikus átirányítással.

Kérelmezett nem nyilatkozott a jelen eljárásban, adat a domain igénylésére vagy használatára vonatkozó jogos érdek Kérelmezetti oldalon történő fennállására nem állt a Regisztrációs Döntnöki Tanács rendelkezésére.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács megállapította, hogy a fentiek következtében a Kérelmezetti oldal jogos érdeke a domain igénylésére, használatára jelen eljárásban a rendelkezésre álló adatok alapján nem nyert bizonyítást.

Regisztrációs Döntnöki Tanács hangsúlyozza, hogy a domain névhez való jog vagy jogos érdek hiánya elegendő konjunktív feltétel lenne önmagában is, de a Szabályzat 29. pontjában foglalt feltétel fennállása esetén.

A Kérelmezett rosszhiszeműségének körében a Regisztrációs Döntnöki Tanács megállapította, hogy a Kérelmezetti oldal rosszhiszeműségére Kérelmezők a Szabályzat több pontja alapján is hivatkoztak, azonban azokra bizonyítékot nem csatoltak. A domain alatt elhelyezett önálló tartalom a döntéskor nem volt elérhető a Regisztrációs Döntnöki Tanács számára, csupán a fenti átirányítás volt észlelhető. Ezek alapján Kérelmezett rosszhiszeműségének megítélésére a jelen eljárásban nem állt a Regisztrációs Döntnöki Tanácsnak rendelkezésére adat.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és az adott Kérelmezők kérelmét mint alaptalant elutasította.


Budapest, 2018. február 14.


Dr. Jambrik Gergely döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum