Elfelejtettem a jelszót.

jullichsolar

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a jullichsolar.hu
domain név tárgyában

Dr. Berényi Krisztina ügyvéd (1016 Budapest, Hegyalja út 26. II/6. E-mail cím:drberenyi@drberenyi.com) által képviselt Jüllich Ádám (8000 Székesfehérvár, Sárosi u. 8. gyorgy.adam@jullichglas.hu; Tel: 06306316173), mint Kérelmező által a Jüllich Technology Innovációs Kft. (Cg. 01.09-320240 (hatályos) korábbi: Cg.07-09-026208; székhely: 1011 Budapest, Ponty utca 16. al. 1., képviseli: Jüllich József ügyvezető; adminisztratív kapcsolattaró: Jüllich Technology Innovációs Kft., e-mail cím:jozsef.jullich@gmail.com), mint Kérelmezett ellen a jullichsolar.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egy személyben eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

A Tanács a Kérelmező által a jullichsolar.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja és átruházza Kérelmezőre.

A kérelmezett domain név átruházásához a jelen döntés alapján is a DRSZ 7.1. a) pontjának megfelelően a Kérelmezőnek, mint domain igénylőnek a delegálás Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálási-igénylési és fenntartási szerződést kell kötnie valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást.


Indokolás

I.
1. Kérelmező kérelme és annak indokai

1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte a kérlemezett részére 2015. 08. 26. napján regisztrált jullichsolar.hu domain név visszavonását Kérelmezettől és átruházását a Kérelmezőre.

1.2. Kérelmező névhasználati joga és a védjegyoltalomból eredő jogai sérelme tekintetében előadta, a kérelmezet domain név megtévesztésig hasonlít a Kérelmező Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 219127 lajstromszámon bejegyzett "JGS JÜLLICH SOLAR", illetve 219122 lajstromszámon bejegyzett "JG JÜLLICH GLAS" ábrás védjegyéhez.
A Kérelmező előadta, hogy 2011. 05. 05. napjától egyszemélyes tulajdonosa a JÜLLICH GLAS Holding Zrt-nek, ily módon a Kérelmezett domain név a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez is megtévesztésig hasonlít. Hivatkozott arra is, hogy a kizárólagos tulajdonában álló JÜLLICH GLAS Holding Zrt. üveg- és napelem-, valamint ezek gyártására szolgáló gépek, berendezések gyártásával és kereskedelmével foglalkozik. A Kérelmező tulajdonában álló JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. a Kérelmező fenti két védjegyét az engedélyével használja, hasznosítja kereskedelmi tevékenysége során.
Kérelmező előadta továbbá, hogy a "JÜLLICH" "GLAS" "SOLAR" szóelemeket, és ezek kombinációját a Kérelmező kereskedelmi tevékenysége körében 30 éve használja és hasznosítja.
Kiemelte továbbá, hogy a Kérelmezett domain név a Kérelmező személynevét „Jüllich” is tartalmazza.

1.3. A Kérelmezett rosszhiszeműsége körében előadta, hogy Kérelmezett a jullichsolar.hu domain nevet 2015. 08. 26. napján regisztrálta, 2017. 09. 15. napján módosította, azonban azt nem használja, az oldalon az "ez az oldal fejlesztés alatt van" felirat található, ily módon sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik a használathoz.

Álláspontja szerint a Kérelmezettnek tudomása van arról, hogy a Kérelmező 2012.03.01. napján regisztrálta, és azóta kereskedelmi tevékenysége körében használja folyamatosan a szintén megtévesztésig hasonló jullichglassolar.hu domaint. Kérelmezett tudomással bírt Kérelmező nevéről, tevékenységéről, védjegyeiről. Mindezekre tekintettel álláspontja szerint a Kérelmezett rosszhiszeműen, tisztességtelen szándékkal regisztrálta/módosította a Kérelmezett domaint, úgy, hogy azt valójában nem használja. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett feltehetőleg abból a célból regisztrálta a Kérelmezett domaint, hogy a megakadályozza, annak Kérelmező általi használatát, annak szakmai tevékenységét megzavarja, illetve, hogy a későbbiekben Kérelmezett honlapjára irányítsa a Kérelmező szolgáltatásai, árui iránt érdeklődő ügyfeleket.

Kérelmező hivatkozott a jogellenesség körében a cégnevéhez fűződő jogok megsértésére. Előadta, hogy a „JÜLLICH SOLAR ” megjelölést kereskedelmi brand/kereskedelmi neveként is használja.


2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDSZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

2.1. Kérelmezett érdemi védekezésében a Kérelmezett joga és jogos érdeke körében a jüllichsolar.hu domain név regisztrálási körülményeit és felhasználási okát és célját rögzítette. Ennek keretében előadta, hogy a domain saját cégnevéből azaz Jüllich Technology Innovációs Holding Kft. cégnevéből származik, mely cég 2015-ben alakult, s napelemek gyártásához kapcsolódó berendezések előállításával és forgalmazásával foglalkozik, a domain nevet ebből a célból regisztráltatta. Hivatkozott arra is, hogy a Jüllich a cégnéven kívül egyben családi neve is, azaz a Kérelmezett társaság tulajdonosának és ügyvezetőjének Jüllich Józsefnek a családneve is.

A Kérelmezett védekezésében hivatkozott arra is, hogy éppen Kérelmező 2015. december 9-i, vagyis a „jüllichsolar.hu" domain név regisztrációjához képest későbbi elsőbbségű védjegyei azok, amely – álláspontja szerint - rosszhiszeműen kerültek bejegyzésre.

Kérelmezett hivatkozott arra is, hogy a Kérelmező 219122 lajstromszámon bejegyzett „JG JÜLLICH GLAS” védjegye teljesen különbözik a Kérelmezett domain névtől, egyetlen hasonlósága a „JÜLLICH” családi név, amely mind a Kérelmező mind a Kérelmezett családi neve.
Mindezek alapján Kérelmezett álláspontja szerint a joga és jogos érdeke is fűződik a domain névhez.

2.2. Kérelmezett érdemi védekezésében hivatkozott arra is, hogy JÜLLICH név használatával kapcsolatban védjegyjogi jogvita indult és van folyamatban a bíróság előtt amely a domain használat megkezdése szempontjából releváns 2 éves időtartamon belül megindított védjegyjogi jogvitára hivatkozott annak indokolásaként, hogy a domain szerinti weboldalra tartalmat még nem töltött fel. Jelezte, hogy amennyiben e folyamatban lévő jogvitájuk Kérelmezővel a Kérelmezett számára kedvező eredménnyel zárulását követően fogja a domain névhez tartozó weboldalt tartalommal ellátni.

Védekezésében előadta még, hogy a Kérelmezett nyilvánvaló célja a védjegye és domain neve elleni támadással a Kérelmezett gazdasági tevékenységének és piaci működésének megzavarása illetve megakadályozása.


3. Kérelmező észrevétele a Kérelmezett megjegyzésére

3.1. Kérelmező cáfolta a Kérelmezett által cégneve elsőbbsége tekintetében tett előadásait.. Ismételten hivatkozott arra, hogy míg a Kérelmezett Jüllich Technology Innovációs Holding Kft. csupán 2015-ben alakult, ezzel szemben a Kérelmező tulajdonában, vezetése alatt álló JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. és jogelődje már 1984 óta létezik, és 2005. óta folytatja „JÜLLICH GLAS” néven kereskedelmi tevékenységét, így a Ctv. 3.§ (2) bekezdése alapján éppen a Jüllich Technology Innovációs Kft. cégnevének használata ütközik jogszabályba, ezért az erre való hivatkozást nem áll módjában elfogadni.

3.2. Kérelmező cáfolva Kérelmezett hivatkozását előadta, hogy amellett, hogy az iparági tevékenységét jóval régebben végzi mint Kérelmezett, 2012 óta van jelen a napelem piacon melynek következtében a Jüllich név már országosan ismert brand a napelemek területén is, továbbá a www.jullichglassolar.hu honlapja 2012 óta aktív és országosan látogatott. Következésképpen a Kérelmezett www.jullichsolar.hu domain neve a megtévesztő és összetéveszthető a Kérelmező működő, www.jullichglassolar.hu néven regisztrált honlapjával.

3.3. Kérelmezett cáfolta, és nem tartja relevánsnak, hogy a Kérelmezett domain név regisztrációja időben korábbi, mint a Kérelmező hivatkozott védjegyei. Ugyanis a Kérelmezett által hivatkozott védjegyek a Kérelmező által üzleti tevékenysége körében 2005 óta használt cégnév („JÜLLICH GLAS”) alapján, a márkanév védelmében kerültek lajstromozásra, azok a lajstromozást megelőzően is védelmet élveztek a korábbi használat okán (Tptv.: 6.§; 6/A. §) . 2009 óta a mai napig fennáll egy JG Jüllich ábrás védjegy is.

3.4. Kérelmező ismételten utalt arra, hogy a Kérelmezett javára a cégnév a Ctv. 3. § (2) bekezdésébe ütközően került bejegyzésre mivel a családnév azonosság esetén is Kérelmezett cégnevének egyértelműen különböznie kell a Kérelmező cégnevétől. Ez – álláspontja szerint – teljesen függetlenül attól, hogy Kérelmező 219122 lajstromszámú „JG JÜLLICH GLASS" védjegye teljesen különbözik-e a domain névtől, és mennyiben.

3.5. Kérelmező észrevételezte továbbá hogy a védjegyek bejegyzése során a Kérelmezett nem élt a felszólalás lehetőségével, így az, hogy törlési eljárást kíván indítani, alap nélküli kijelentésnek véli s rögzítette, hogy, a védjegyek oltalom alatt állnak a mai napig.

3.6. Azt nem vitatta, hogy van a két fél között védjegyjogvita, de rögzítette, hogy azt nem a Kérelmezett indította, hanem a Kérelmező. Felszólalási eljárást is Kérelmező indította Kérelmezett Jüllich Technology szóvédjegy bejelentése ellen a Kérelmező két korábbi „JGS Jüllich Napelem és JGS Jüllich Solar” védjegyei alapján. Előadta, hogy a felszólalási eljárás 2016.11.22 -én indult, mely eljárásban a Hivatal a felszólalást jóváhagyta indoklásában a JÜLLICH szót kiemelve, mint megkülönböztető jelzőt. Az eljárás bírósági szakaszban van.

3.7. Kérelmező továbbá cáfolta a felek között korábbi üzleti együttműködést ezzel szemben rögzítette, hogy munkaviszony állt fenn. Cáfolta, hogy tudomásul vette volna a Kérelmezett névhasználatát. Hivatkozott arra is, hogy a Kérelmezett által gyártott és forgalmazott rossz minőségű termékek – amelyeket az összetéveszthető névhasználat és tevékenység miatt Kérelmezővel azonosítanak - miatt jó hírneve mostanra olyannyira veszélybe került, hogy minden lehetséges jogi eszközzel fellép jogai megóvása érdekében.


II.

A Regisztrációs Döntnök általános észrevételei:

- A Döntnök először és az eljárás szempontjából általános éllel hívja fel a jogi képviselővel eljáró feleket arra, hogy kérelmeiket a jövőben – más eljárásokhoz hasonlóan – akként terjesszék elő, hogy az adott eljárás szabályaira így a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) egyes pontjaira konkrét hivatkozásokat tesznek.

- Az Opten Cégtárból 2018. február 27. napján a Döntnök által lekért cégtörténeti adatok tanúsága szerint Kérelmezett cégneve – az érdemi védekezésében előadottakkal ellentétben – 2015. 08. 24. napjától tehát a kérelem beadását megelőzően már a „Holding” a szót nem tartalmazta.
A Kérelmezett cégnyilvántartásban bejegyzett neve 2018. 08. 24. napjától: JÜLLICH TECHNOLOGY INNOVÁCIÓS Korlátolt Felelősségű Társaság.
Rövidített elnevezése ugyanezen naptól kezdődően: JÜLLICH TECHNOLOGY INNOVÁCIÓS KFT. A cég székhelye: 2018. 01. 18-i hatállyal: 1011 Budapest, Ponty utca 16. al. 1.
A Kérelmezett főtevékenysége a korábbi Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása helyett 2017. 12. 06. napjától kezdődően: az 5210’08 TEAOR számmal bejegyzett Raktározás, tárolás.


III.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és a Kérelmezett írásbeli előterjesztései valamint weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) szabályai alapján az alábbi indokokra figyelemmel hozta meg döntését.

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.


A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a Kérelmezett név használatára.

A Kérelmezett a www. doman.hu whois rekord tanúsága szerint 2015. augusztus 26-án regisztráltatta a jullichsolar.hu nevet.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a JÜLLICH név egyrészről a Kérelmező Jüllich Ádám családi neve, továbbá cégnevének a Jüllich Glas Holding Zrt-nek (Cg. 07-10-001233) vezérszava, amelyet 2005 óta cégnévként használt továbbá a cég „Jüllich Glas” néven folytatja kereskedelmi tevékenységét a magyarországi napelem piacon országosan ismert kereskedelmi neve és egyben a JGS JÜLLICH SOLAR ábrás megjelölés Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál Jüllich Ádám jogtulajdonos javára 219127 lajstromszámon bejegyzett védjegy 2015.12.09-i elismert bejelentési nappal.
A védjegyjogosult javára 2015.12.09-i elismert bejelentési nappal bejegyzésre került a JG Jüllich Glas színes ábrás védjegy is 219122 lajstromszám alatt, amely megegyezik a tulajdonában álló társaság cégnevének két vezérszavával „Jüllich Glas” Kérelmező csatolta a hivatkozott védjegyek adatlapját.

A Döntnök álláspontja szerint a tárgyi domain név a Kérelmező ábrás védjegyével – tehát a DRSZ 10.3. pontja értelmében - a Kérelmező javára védett névvel azonos vagy megtévesztően hasonlít.
A Döntök a Kérelmezőnek a Kérelmezett domain névhez fűződő névhasználati jogosultságát ez alapján igazoltnak tekinti.


Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Az RDSZ 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
(a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett.
(b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
(c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezett maga hivatkozott érdemi védekezésében arra, hogy a Kérelmezett domaint csupán a későbbiekben kívánta felhasználni, tartalommal ellátni. A későbbi felhasználás jövőbeli időpontját egy jogvita végéhez kötötte. Immár a regisztrálásától számított 3 éve nem használja a Kérelmezett domaint. Ugyanakkor a Döntnök álláspontja szerint irreleváns, hogy a regisztráltatott domaint a Kérelmezett milyen megfontolásból nem vette használatba.
A Kérelmezett alappal nem hivatkozhat a cégnév regisztrációjából faladó későbbi jogaira függetlenül attól, hogy családi neve cégének vezérszava vagy sem, amely családi név önmagában megegyezik a Kérelmező 2005 óta használt cégnevében szereplő Kérelmezői családi névvel.

A Döntnök elfogadta a Kérelmező kereskedelmi és márkanévre történő hivatkozásait, megállapította, hogy a kereskedelmi név vagy márkanév ténylegesen igen gyakran különválik a cégnévtől. A kereskedelmi név a piaci szereplő, azon sajátos egyedi megnevezését jelenti, amellyel részt vesz a kereskedelmi viszonyokban. A kereskedelmi név hivatott megjeleníteni a tulajdonos gazdálkodó szervezet által forgalmazott (gyártott) termékek és szolgáltatások jó hírnevét. Megállapította, hogy egy gazdálkodó szervezetnek lehet napjainkban lehet akár több kereskedelmi neve is - többnyire különböző területeken-, de cégneve csak egy lehet. Éppen ezért elfogadta a Kérelmező azon hivatkozását, hogy a védjegyek bejegyzésére márkavédelme szempontjából volt szüksége, mely védjegyek közül az egyik megegyezik a Kérelmezett domain névvel.

A Döntnök megállapította továbbá, hogy a Kérelmezett érdemi védekezésében nem hivatkozott rá és közvetetten sem bizonyította, hogy a Kérelmezett domain név a Kérelmezett személy közismert elnevezése lenne. Ezt a Döntnök sem tudta megállapítani.

A Döntnök nem látta megalapozottnak Kérelmezett családi nevére hivatkozását sem a Kérelmezett domain regisztrációjához.

Nem a Döntnök feladata elbírálni jelen eljárásban azt, hogy a Kérelmezett cégnév választása és annak cégbíróság általi bejegyzése a jogszabályba (Ctv.) ütköző volt-e 2015. évben a „Jüllich” családi név tekintetében Kérelmezett javára vagy sem. Erre figyelemmel a Regisztrációs Döntnök Kérelmezett cégnevére hivatkozást, mint úgyis, mint a Kérelmezett domén név regisztrációjának indokát nem vette figyelembe.

Döntnök a fentiekre figyelemmel megállapítja, hogy a Kérelmezett a „jullichsolar.hu” domain használatához fűződő jogos érdekét nem bizonyította.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség bizonyítható-e.

A Döntnök a felek előadásai és a feltárt tények alapján megállapította, hogy RDSZ 29.b) ii) pontja értelmében a Kérelmezett a domain nevet abból a célból igényelte, hogy megakadályozza, hogy a név használatára jogosult Kérelmező és védjegyjogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. Ezt támasztja alá az a Kérelmezett által sem cáfolt tény, hogy a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használta megfelelő módon.

A Döntnök vizsgálta az RDSZ 31. e) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot. E vonatkozásban megállapítást nem kíván azonban tenni figyelemmel arra, hogy felek hivatkozása szerint a „Jüllich” név elsőbbsége tekintetében bírósági eljárás van folyamatban, azonban más irat e körben nem került csatolásra. Azt azonban rögzíti, hogy a bejegyzett domain név olyan családi név tartalommal is bír a „Jüllich” tekintetében, amelyre a domain név használója és a bejegyzett domain név között bizonyítható kapcsolat fennáll.

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és a DRSZ 10.3 pontjára figyelemmel az RDSZ 29. b) ii) pontja valamint a 30. a) pontja alapján elrendeli a jullichsolar.hu domain név visszavonását és átruházását Kérelmezőre.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Dr. Bozzay Gyöngyi
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum