Elfelejtettem a jelszót.

eventbrite

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

az eventbrite.hu domain név tárgyában indult eljárásban

Az Eventbrite Inc. (székhely: 155 5th Street, 7th Floor, San Francisco, California, 94103, USA, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Webenlét Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest, Csörsz utca 49-51., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen, az eventbrite.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az eventbrite.hu domain nevet Webenlét Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt Eventbrite Inc. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy az eventbrite.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és b.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező előadta, hogy az Eventbrite Inc. gazdasági társaság nevet jogszerűen viseli, melyet az Amerikai Egyesült Államokban jegyeztek be.
Kérelmező hivatkozott arra, hogy gazdasági tevékenysége körében rendezvényekre szóló belépőjegyeket közvetít, melyek magyarországi rendezvényekre, így magyar fogyasztók részére is elérhetőek.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a
• 2008. november 07-i elsőbbségű 982874 lajstromszámú nemzetközi „eventbrite” szóvédjegy;
• 2013. február 04-i elsőbbségű 011543535 lajstromszámú „eventbrite” európai uniós szóvédjegy;
• 2013. február 04-i elsőbbségű 011543543 lajstromszámú „eventbrite” európai uniós ábrás védjegyvédjegy kizárólagos jogosultja.

Kérelmező csatolta az említett védjegyek lajstromkivonatait, továbbá kiemelte, hogy valamennyi fent említett védjegy oltalma kiterjed Magyarország területére. Kérelmező álláspontja szerint a 982874 és 011543535 lajstromszámú „eventbrite” szóvédjegyek teljesen azonosak a kérelmezett eventbrite.hu domain névvel, a 011543543 számú ábrás védjegy domináns eleme pedig úgyszintén az „eventbrite” szóelem.

Kérelmező hivatkozott továbbá arra, hogy valamennyi kérelmezői védjegy áruosztálya kiterjed a 35. áruosztályba tartozó „jegyfoglalások szervezése üzleti eseményekre, oktatási rendezvényekre, társadalmi eseményekre és élő szórakoztató eseményekre és előadásokra” szolgáltatásra. Kérelmező a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban: Vt.) 12. § (1) bekezdéseire hivatkozva kijelenti, hogy a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.
Kérelmező előadta, hogy a Vt. 12. § (2) bekezdés a) pontja alapján kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel. Kérelmező hivatkozik továbbá a Vt. 12. § (2) bekezdés b) pontjára, amely alapján Kérelmező az alábbiakat állítja: a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett által működtetett honlap a Vt. hivatkozott rendelkezései alapján Kérelmező kizárólagos védjegyjogait sérti, tekintve, hogy a kérelmezett domain név alatti weboldalon az alábbi szöveg található: „Szervezünk eseményeket. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: contact@eventbrite.hu” amely azt a megtévesztő benyomást kelti, hogy a Kérelmezett szintén a 35. áruosztályba tartozó eseményszervezési szolgáltatásokat nyújt.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain név alatt megjelenített információval ellentétben a kérelemhez csatolt cégkivonat szerint a Kérelmezett Webenlét Kft. fő tevékenysége „egyéb információ-technológiai szolgáltatás”, és más tevékenységei sem kapcsolódnak az eseményszervezéshez, továbbá a Kérelmezett weboldalán (www.webenlet.hu) is az az információ található, hogy a Kérelmezett 2004 elején azért alakult, hogy a kis vállalkozások, alapítványok, magánszemélyek számára a webes megjelenést kedvező áron lehetővé tegye.

Kérelmező hivatkozott arra, hogy Kérelmező az eventbrite.com domain használója és a nemzetközi „eventbrite” kereskedelmi név jogosultja. Kérelmező kiemeli, hogy kizárólagos jogosultsági körébe tartozó „eventbrite” kereskedelmi név alatt nyújtja szolgáltatásait, amelyek Magyarországról, magyarországi rendezvények kapcsán is elérhetőek, így azokat magyar fogyasztók is igénybe vehetik.

Kérelmező előadta, hogy az Eventbrite Inc. cégnév jogosultja.

Kérelmező a fentieken túlmenően hivatkozik az Eventbrite, Inc. cégnevére is, melynek vezérszava teljes mértékben megegyezik a kérelmezett domain névvel. Kérelmező a fentiek alapján hangsúlyozta, hogy az eventbrite.hu domain név védjegyeivel, kereskedelmi nevével és cégnevével azonos, illetve azokra megtévesztően hasonlít. Kérelmező álláspontja szerint ezért az eventbrite.hu domain használatához megalapozott joga fűződik, és jogosult az eventbrite.hu domain név jelenlegi használata elleni fellépésre.

Kérelmező szerint a Kérelmezettnek nem fűződik az eventbrite.hu domain név használatához joga, vagy jogos érdeke a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 30. pontja szerint, mivel a kérelmezett domain név alatti weboldalon a mai napig nincs érdemi tartalom és Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban nem használta, és erre előkészületeket sem tett.

Kérelmező álláspontja szerint a csatolt internetes archívumban végzett kutatás alapján megállapítható, hogy a kérelmezett domain név alatti weboldalon nem volt elérhető semmilyen tartalom a 2011.05.26-i regisztrációt követő években. A jelenleg is elérhető „Szervezünk eseményeket. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: contact@eventbrite.hu” kiírás 2015 augusztusa és 2016 januárja között jelent meg a honlapon, ez a minimális tartalom azonban a Kérelmezett korábban bemutatott tevékenységi körére való tekintettel nem a tényleges használatot, hanem a Kérelmezett rosszhiszemű és megtévesztő szándékát bizonyítja.
Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett Webenlét Kft.-nek az „eventbrite” név nem a közismert elnevezése. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a továbbértékesítés céljával, tisztességtelenül használja a kérelmezett domain nevet. Kérelmező szerint a Kérelmezettnek a Regisztrációs döntnök eljárási szabályzatának 30. pontja iii) alpontjára való hivatkozása kizárt, tekintettel arra, hogy az érintett domain név használatával védjegybitorlást valósít meg, megtéveszti a fogyasztókat, és egyedüli célja a domain név értékesítése.

Kérelmező csatolta a Kérelmezett e-mail üzenetéről készült képernyőfelvételt, valamint annak fordítását, melyben Kérelmezett felajánlotta megvételre az eventbrite.hu domain nevet Kérelmezőnek. Kérelmező szerint tisztességes és törvényes domain használata ezzel kizárt, hiszen a regisztrációs döntnöki szabályzat 31. pontja szerint a rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák.

A kifejtettekre tekintettel Kérelmező hangsúlyozza, hogy Kérelmezettnek az eventbrite.hu domain név használatához semmilyen joga, vagy jogos érdeke nem fűződik, és a Kérelmezett a domain nevet anélkül regisztráltatta, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2 a) pontjában foglalt megfelelő gondossági és ellenőrzési kötelezettségének eleget tett volna. E körben Kérelmező hivatkozik arra is, hogy a kérelmezett domain név regisztráltatásakor, 2011 májusában, már létezett és működött a Kérelmező eventbrite.com oldala.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett rosszhiszeműsége a regisztrációs döntnök eljárási szabályzatának 31. pont a), b) (ii), d) és e) alpontjaiban foglalt esetek szerint is fennáll.

Kérelmező ismételten előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet felajánlotta megvételre Kérelmező részére. Kérelmező álláspontja szerint ez a kérelmezetti magatartás önmagában is elegendő a rosszhiszeműség bizonyítására.

Kérelmező hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett a kérelmezett domain nevet a delegálás időpontjától számított több mint két éven keresztül egyáltalán nem használta, és azon a mai napig nem helyezett el érdemi tartalmat. Az eventbrite.hu honlapon minimálisan elérhető jelenlegi tartalom pedig egyértelműen Kérelmezett rosszhiszemű és megtévesztő szándékát demonstrálja, amely semmilyen esetben sem tekinthető a használat megfelelő módjának.
Kérelmező szerint ezzel Kérelmezett megakadályozta, hogy Kérelmező, mint az eventbrite név jogosultja az érintett nevet egy magyarországi domain névben felhasználja.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett megtévesztően tünteti fel az eventbrite.hu oldalon, hogy események szervezésével foglalkozik, és megtévesztően tünteti fel a contact@eventbrite.hu e-mail címet is. Kérelmezőnek hivatkozik arra, hogy számára alapvető érdek, hogy a szolgáltatásait igénybe vevők ne legyenek kitéve megtévesztő magatartásnak, és az eventbrite.com weboldal használata során kizárólag a Kérelmezővel legyenek kapcsolatban.
Kérelmező előadta, hogy az eseményszervezésre való utalás és a contact@eventbrite.hu e-mail cím (amelyre Kérelmezett saját állítása szerint magyarországi fogyasztók tévedésből eseményekkel és jegyekkel kapcsolatos e-maileket küldenek) megtévesztő feltüntetése és Kérelmező álláspontja szerint egyedül azt a célt szolgálja, hogy Kérelmezett rosszhiszemű haszonszerzési szándékát elősegítse. A Kérelmezett által előidézett megtévesztő helyzetre ugyanis – Kérelmezett elképzelése és ajánlata alapján – az eventbrite.hu domain megvétele nyújthatna megoldást.

Kérelmező hivatkozott arra, hogy a kérelmezett „eventbrite” domain név Kérelmező cégnevével azonos. A Kérelmezett nem ismert a kérelmezett domain név alapján és nincsen olyan jogilag releváns magyarázat, ami indokolttá tenné, hogy Kérelmezett olyan domain nevet regisztráltat, amely azonos a Kérelmező cégnevével, kereskedelmi neveivel és védjegyeivel.
Kérelmező a kérelmét összefoglalva előadta, hogy Kérelmezett –az „eventbrite” névhez semmilyen jog, vagy jogos érdek nem fűzi – az eventbrite.hu domain regisztráltatásával elzárta a Kérelmező védjegyjogosultat attól a jogától, hogy saját védjegyeiből, cégnevéből és kereskedelmi nevéből képzett eventbrite.hu domain nevet regisztráltathasson, illetve használhasson. Ezen túlmenően Kérelmezett ugyan soha nem használta ténylegesen az érintett domain nevet, azonban az ott található weboldalon olyan tartalmat tett közzé, melynek egyedüli célja olyan megtévesztő helyzet kialakítása, amely Kérelmezett domain értékesítési szándékát elősegítheti.

Ezen körülmények figyelembevételével Kérelmező szerint egyértelműen megállapítható, hogy az érintett domain név visszavonásának és a Kérelmező javára történő átruházásának jogi és ténybeli feltételei fennállnak.

Az előadottakra tekintettel Kérelmező a kérelmezett domain névnek a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzat 29. pont a) és b) bekezdései, illetve a 30. és 31. pontjai alapján Kérelmező javára történő átruházását kérte.

Kérelmező csatolta az ügyvédi meghatalmazását, az eventbite.com oldalon szereplő magyarországi rendezvényekre szóló belépőjegyek vásárlásának lehetőségét, védjegyeinek lajstromkivonatait, az eventbrite.hu oldalon található rövid szöveges üzenetet, az Eventbrite Inc. 2017. év december hó 18. napjai cégkivonatát, a macaria.com oldalon található információt arra vonatkozóan, hogy az eventbrite.hu domain regisztrálása Európában megtörtént, a „whois record” 2015. év augusztus hó 01. valamint 2016. év január hó 11. napja szerinti kimutatást a vitatott domain név használatára vonatkozóan, az elektronikus levél útján történő megkeresést az eventbrite.hu domain eladásával kapcsolatban eredeti angol nyelven, ezen levél egyszerű magyar fordítása, valamint a „whois record” 2011. év május hó 15. napja szerinti kimutatás az eventbrite.com domain név használatára vonatkozóan.
Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett előadta, hogy a kérelmezett domain név Webenlét Kft. Kérelmezett egyik viszonteladójának megbízásából került regisztrálásra, Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a domain nevet sosem kínálta fel eladásra a Kérelmezőnek. A Kérelmező által említett levélben a Kérelmezett vagy bármely kapcsolattartója semmilyen formában nem szerepel.

Kérelmezett előadta továbbá, hogy Webenlét Kft. a döntnöki eljárásról történt értülést követően, a tényállást megvizsgálva, a vitatott domain nevet 21 perc múlva felfüggesztette.

3. Kérelmező észrevétele Kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett megbízottként való esetleges eljárása nem mentesíti Kérelmezettet a domain használóra irányadó felelősség alól. E körben Kérelmező hivatkozott a DRSZ 2.2.1. pontjára, amely a domain név igénylése előtti azon vizsgálatra terjed ki, hogy a domain név választása ne sértse más jogát vagy jogos érdekét.

Kérelmező hivatkozott továbbá a DRSZ 2.2.2. pontjára, mely szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, vagy megtévesztő.

A Kérelmező hivatkozik továbbá a DRSZ 2.3.1. pontjára, amely kimondja, hogy a domain igénylő, illetve használó felelős a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért, a domain név választás és használat jogszerűségéért, a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

Kérelmező hivatkozik továbbá a DRSZ 2.3.2 pontjára, amely szerint a domain-igénylő, illetve domain-használó köteles a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását annak jogszerűsége szempontjából az igénylést megelőzően ellenőrizni.

A kifejtett okok alapján Kérelmezőnek az az álláspontja, hogy Kérelmezett, mint domain igénylő és használó, felel a kérelmezett domain név megválasztásáért és használatért. E körben megállapítható, hogy Kérelmezett nyilvánvalóan nem tanúsította a Szabályzat által megkívánt gondosságot az eventbrite.hu domain igénylésekor.

Kérelmező továbbá hivatkozott arra, hogy Kérelmezett állítólagos megbízója, a marcaria.com honlapján, a .hu domainek regisztrációja kapcsán utalás történik a Szabályzat 1.1.1 pontjában lévő feltételekre, azzal, hogy amennyiben ezek nem teljesülnek, úgy marcaria a helyi képviselőjén keresztül biztosítja a domain regisztrációját. Kérelmező álláspontja szerint feltételezhető, hogy a kérelmezett domain regisztrációjára ebben a konstrukcióban került sor. Ez szintén olyan körülmény, amely egyértelműen azt bizonyítja, hogy Kérelmezett az érintett domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne.
Kérelmező szerint a Kérelmezett az eventbrite.hu domain rosszhiszemű használatát nem cáfolta érdemi védekezésében.

Kérelmező hivatkozik arra, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata („Eljárási Szabályzat”) 31. pontja a rosszhiszeműség kapcsán általánosságban, többes szám harmadik személyben fogalmaz, azaz nem kizárólag a domain használó cselekményeihez köti a rosszhiszeműség megállapíthatóságát:

Az Eljárási Szabályzat 31/a) pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák.


Kérelmező álláspontja szerint akár Kérelmezett, akár annak tényleges megbízója ajánlotta fel megvételre az eventbrite.hu domaint, ez mindenképpen olyan körülménynek minősül, amely a domain használatának rosszhiszeműségét bizonyítja.

Kérelmező szerint az eventbrite.hu domain önkéntes felfüggesztése egyértelműen arra utal, hogy Kérelmezett nem vitatja Kérelmező kérelmét.

Kérelmező álláspontja szerint azzal, hogy Kérelmezett a tényállás megismerését követően önként felfüggesztette az érintett domaint, Kérelmezett maga is elismeri, de legalábbis nem vitatja, hogy a domaint anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint, hogy a kérelmezett domain jelenlegi használata rosszhiszeműen történik.
Egyebekben Kérelmező mindenben fenntartotta kérelmét, és a kérelmezett domain névnek az Eljárási Szabályzat 29. pont a) és b) bekezdései, illetve a 30. és 31. pontjai alapján Kérelmező javára történő átruházását kérte.

4. A Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDSZ) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztései, az Interneten található és nyilvánosan elérhető, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok és a RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Döntnök elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság.

Döntnök megállapítja, hogy Kérelmező esetében a domain névvel azonos „eventbrite” szóvédjegyek egyértelműen megalapozzák Kérelmező névhasználati jogát, amely a védjegyoltalom mellett az Eventbrite Inc. mint cégnév, kereskedelmi név alapján is megilletik a Kérelmezőt.
Emellett Döntnök az interneten nyilvánosan elérhető .com whois record adatbázisa alapján megállapította, hogy Kérelmező 2006. január 25. napja óta használója az eventbrite.com domain névnek, mely teljes mértékben megegyezik a kérelmezett domain névvel.

Kérelmezett esetleges névhasználati jogát vagy jogos érdekét a Döntnök a rendelkezésre álló adatok, valamint Kérelmezett érdemi védekezése alapján vizsgálta, melyek szerint sem névhasználati jogot sem a domain név használata tekintetében jogos érdeket megállapítani nem tudott.

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a kérelmezett domain név a Webenlét Kft. viszonteladójának megbízásából került regisztrálásra, állítása szerint a kérelmezett domain név eladásra kínálásának elektronikus levelében a Webenlét Kft. kapcsolattartója nem szerepel, valamint, a Kérelmezett a döntnöki eljárásról történt értesülés után 21 perccel a Nyilvántartónál a kérelmezett domain név fenntartását felmondta. Döntnök azonban megállapítja, hogy a domain név használójaként Kérelmezett van megjelölve a nyilvánosan is elérhető www.domain.hu weboldal adatbázisában, így Kérelmezett tartozik felelősséggel a domain nevek igénylésére és használatára vonatkozó szabályzatok betartására.

Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain nevet, melyen jelenleg semmilyen tartalom nem található, azonban a web.archive.org oldalon található „Wayback Machine” alkalmazással elérhetőek a korábbi tartalmak. A „Wayback Machine” alkalmazás archívumából kinyerhető adatok alapján 2018. év január hó 07. napján a kérelmezett domain névre kattintva az alábbi szöveges bejegyzés volt található: „Szervezünk eseményeket. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: contact@eventbrite.hu”. Jelenleg az eventbrite.hu domain névre való kattintást követően tartalom nélküli oldal jelenik meg, melynek oka, hogy a Kérelmezett felfüggesztette az oldal működését a Regisztrációs Döntnöki eljárásról való értesülést követően.

Az esetleges rosszhiszemű felhasználás kereteit a 31. cikk adja meg az alábbiak szerint:
31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Döntnök Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban a következő megállapításokra jutott:

Döntnök megvizsgálta a Kérelmezett nevével megegyező domain név tartalmát, melyen a következő idézett szöveg is olvasható: „Kedvező áron vállaljuk weboldalak készítését, karbantartását, felújítását. Honlapjához biztosítjuk a szükséges tárhelyet és bejegyezzük hozzá a kért domain nevet.” Döntnök a Kérelmezett tevékenységével kapcsolatban arra a következtetésre jutott, hogy a Kérelmezett szolgáltatása részeként domain neveket regisztrál ügyfelei részére, így a tényleges domain név használója rejtve marad. A csatolt e-mail levelezésből nem derül ki, hogy a domain név tényleges használója vagy a Kérelmezett küldte a domain névre vonatkozó adásvételi ajánlatot. Döntnök ezek alapján megállapítja, hogy 31. a) pontja szerint a domain név ellenérték fejében történő átruházására irányuló magatartás Kérelmezett által tanúsítást nyert, melynek folyamán Kérelmezett a Kérelmező részére küldött elektronikus levélben kívánja értékesíteni az eventbrite.hu domain nevet.

A 31. pont b) i. és ii. pontjai alapján a rosszhiszemű domain név használata megállapítható, tekintettel arra, hogy a bejegyzett domain név azonos Kérelmező védjegyével és cégnevével, melynek használatára Kérelmezett nem jogosult, valamint eventbrite.hu domain név alatt érdemi tartalom semmilyen formában sem volt elérhető, az kizárólag kapcsolatfelvételre (elektronikus levelezési cím szerepeltetése az oldalon) szolgált.


Fentiek értelmében, és tekintettel arra, hogy a RDSZ 29-30. pontjainak, valamint a 31.a) és 31. b) i., ii. pontjainak feltételei fennállnak, valamint a Kérelmező által a kérelemben foglaltakkal egyetértve, Döntnök a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

A kérelmezett domain név átruházásához a jelen döntés alapján is a DRSZ 7.1. a) pontjának megfelelően a Kérelmezőnek, mint domain igénylőnek a delegálás Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálási-igénylési és fenntartási szerződést kell kötnie valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást.

Dr. Mayer Erika
Döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum