Elfelejtettem a jelszót.

metin4

metin4

metin4.hu
REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a metin4.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Gameforge 4D GmbH (Albert-Nestler-Str. 8, D-76131 Karlsruhe, Németország) Kérelmező által a Cetinje s.r.o. (94618 Trávnik 328, Szlovákia) Kérelmezett ellen a metin4.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a metin4.hu domain nevet a Cetinje s.r.o. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, a Gameforge 4D GmbH javára átruházza. A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. A kérelem

Kérelmező képviselője útján elektronikusan benyújtott Kérelmében a metin4.hu domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

A Kérelemben előadottak szerint Kérelmező, a Gameforge 4D GmbH jogosultja a „METIN2” CTM 007153943 lajstromszámú közösségi szóvédjegynek, amelynek oltalma különösen a következő nizzai osztályozás szerinti árukra és szolgáltatásokra terjed ki:

„9 Számítógépek, számítógépes és videojátékok, számítógépes programok, számítógépes szoftverek; számítógépes programok és számítógépes szoftverek video-, számítógépes és internetes játékokhoz, valamint más elektronikus és/vagy vizuális játékokhoz; számítógépes programok és számítógépes szoftverek interaktív játékokhoz és játékprogramokhoz mobiltelefonokra és vezeték nélküli kommunikációs készülékekre; audio és video felvételek.
28 Játékok.
41 Szórakoztatás; interaktív szórakozás; szolgáltatások játékok, a szórakozás és szórakozás területén; az interneten vagy egy globális hálózaton keresztül biztosított video- és számítógépes játékok és játékprogramok mobiltelefonokra és vezeték nélküli kommunikációs készülékekre; interaktív játékok, video- és számítógépes játékok biztosítása az interneten vagy globális hálózat által; információnyújtás a szórakoztatással kapcsolatosan - különösen az internet vagy egy globális hálózat által, valamint elektronikus vagy számítógéppel támogatott formában.”

Kérelmező a Kérelemhez csatolt dokumentummal igazolta védjegy jogosultságát.
Kérelmező ezzel kapcsolatban előadta, hogy védjegyének és domainjének elsőbbsége (2008. augusztus 12. és 2008. február 13.) minden esetben korábbi a Kérelmezett támadott domainjének igénylési napjánál, melynek elsőbbsége 2012. február 6. napja. Továbbá hivatkozott arra, hogy a "metin4" megjelölés „METIN” kezdő szóeleme azonos a fent hivatkozott Kérelmezői szóvédjeggyel. A kérelmezett „metin4.hu” domain név megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott „METIN2” szóvédjegyhez, illetőleg kereskedelmi névhez.
Kérelmező ezen túl hivatkozott arra, hogy használója a „metin2.hu” domainnek. Kérelmező az Európában és Magyarországon is közismertséggel rendelkező „METIN2” megnevezésű fantasy számítógépes online-játék európai forgalmazója, és komoly befektetéseket eszközölt a „METIN2” játékába. A játék magyar nyelven is elérhető a www.metin2.hu weboldalon.

Kérelmező álláspontja szerint a „METIN2” név védjegyoltalom mellett kereskedelmi névoltalom alatt is áll, melyet a Polgári Törvénykönyv és a tisztességtelen verseny elleni jog jellegbitorlás tilalmára vonatkozó szabályai is védelemben részesítenek.

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett által regisztrált "METIN4" megjelölés nyilvánvalóan az összetévesztésig hasonló a fent hivatkozott "METIN2" védjeggyel, illetőleg megtéveszti a fogyasztót és az internet-használókat e domain tényleges jogosultja vonatkozásában. A „METIN2” és a „METIN4” megjelölés között ugyanis csak az utolsó szám-karakter vonatkozásában van eltérés. Mint azt a WIPO ADR Centrum gyakorlata is megerősíti, egy karakter különbség esetén a két domain összetéveszthetőségére vonatkozó feltétel teljesül (Lásd Columbia Pictures Industries, Inc. v. Caribbean Online International Ltd., WIPO Case No. D2008-0090). Az átlagfogyasztó / internet-felhasználó a „METIN2” megjelölést vizuális és fonetikus erős hasonlóság mellett konceptuálisan is köti a Kérelmezett által regisztrált „METIN4” megjelöléshez, mivel a felhasználó a METIN2 játék folytatását feltételezi e domain mögött.

Kérelmező hivatkozott továbbá arra is, hogy Kérelmezett az internet-felhasználók szándékolt megtévesztésére törekszik. Ezt meghaladóan a METIN4.hu domain név használata a Tpvt. 6. § szerinti jellegbitorlást is megvalósít Kérelmező jogai vonatkozásában, mivel ezen megjelölés distinktív „METIN” szóeleméről a kereskedelmi forgalomban Kérelmezőt ismerik fel.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain névhez, mivel azt nem használja tisztességesen, illetőleg a fogyasztókat is megtéveszti.

Kérelmező előadta, hogy a „metin4.hu” domain névhez tartozó weboldal számos olyan hirdetést és bannert tüntet föl, ami Kérelmező védjegyének árujegyzékében található árukkal és szolgáltatásokkal azonos vagy azokkal nagyon hasonló szolgáltatásokat hirdet, tehát a vonatkozó weboldalon a Kérelmező közvetlen versenytársainak hirdetéseit jelenteti meg. A fentiek alapján a Kérelmezett védjegybitorlást és jellegbitorlást is elkövet a weboldal felhasználásával.

A rosszhiszeműség alátámasztására Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett a domain nevet abból a célból igényelte, hogy megakadályozza, hogy a Kérelmező mint a METIN2 név használatára jogosult a METIN4 nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja (Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) pontja).

Ezen túlmenően Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. d) pontjára, melynek értelmében a rosszhiszeműség arra tekintettel is megállapítható, hogy a Kérelmezett a metin4.hu domain nevet szándékosan arra használja fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsa azzal, hogy az igényelt „metin4.hu” domain összetéveszthető Kérelmező „METIN2” védjegyével, és az összetévesztést Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért, és az eljárási díjat befizette.


II. Érdemi védekezés

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.
Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

III. Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök a Kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatában (RDSZ) foglaltak alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek a „METIN2” név használatához fűződő joga a CTM 007153943 lajstromszámú védjegy alapján megállapítható.

Tekintettel arra a körülményre, hogy Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő az RDSZ 22. pontja alapján Döntnök vélelmezte a Kérelemben foglaltak elismerését és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján döntött.

A rendelkezésre álló anyagok alapján nem volt megállapítható, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződne a metin4.hu domain név használatához.

A domain név Kérelmezett általi használata alkalmas az internet-felhasználók megtévesztésére. A számítógépes játékok esetében gyakori a játék új verziójának növekvő sorszámmal való ellátása, így a felhasználó a „metin4” domain mögött a metin2 játék folytatását feltételezheti. Mindezek alapján az RDSZ 31. b) i és d) pontja alapján Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használat is megállapítható.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és az RDSZ 29. pontja alapján elrendeli a metin4.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak , hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. június 11.

Dr. Bozzay Gyöngyi
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum