Elfelejtettem a jelszót.

monster-energy

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a monsterenergy.hu és a monster-energy.hu domainek tárgyában indult eljárásban

A Monster Energy Company (550 Monica Circle, Suite 201, Corona, CA-99880, USA)
Kérelmező által a Kovács Béla magánszemély Kérelmezett ellen a monsterenergy.hu és
monster-energy.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a
Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök a monsterenergy.hu és a monster-energy.hu domain neveket
Kovács Béla Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, a Monster Energy Company
javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név
átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs
Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

I. Kérelem

Kérelmező a fenti domain neveknek a Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.
Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.
A Kérelmező képviselője útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a 2008.01.08 - án regisztrált monsterenergy.hu és monster-energy.hu domain nevek Kérelmezettől való átruházását kérte.

A kérelmezett domain nevek a Kérelmező állítása szerint azonosak a Kérelmező javára
lajstromozott „MONSTER ENERGY” szóvédjegyek sorozatához, illetőleg az általa használt MONSTER ENERGY kereskedelmi névhez.

Kérelmező jogosultja, többek között a következő, Magyarországra is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegyeknek:

- CTM 004823563 – „MONSTER ENERGY” szóvédjegy, melynek bejelentési napja
2005. december 22. és amelynek oltalma 5. és 32. nizzai osztályozás szerinti árukra tejed ki,
- CTM 004930491 - „ASSAULT M MONSTER ENERGY” szóvédjegy, melynek
bejelentési napja 2005. február 28. és amelynek oltalma 5. és 32. nizzai osztályozás szerinti
árukra tejed ki.
- CTM 006231401 – „LO CARB MONSTER ENERGY” szóvédjegy, melynek
bejelentési napja 2007. augusztus 27. és amelynek oltalma 5. és 32. nizzai osztályozás szerinti
árukra tejed ki.
- CTM 006368005 – „MONSTER ENERGY” szóvédjegy, melynek bejelentési napja
2007. november 5. és amelynek oltalma 16. és 25. nizzai osztályozás szerinti árukra tejed ki.

A Kérelmező ezt meghaladóan jogosultja és használója a " monsterenergy.com " domainnek is. A Kérelmező fent megjelölt védjegyeinek és domainjének (2002. feburár 22.) elsőbbsége minden esetben korábbi az Kérelmezett támadott domainjeinek igénylési napjánál, melynek regisztrálásának napja 2008. január 8. napja.

A Kérelmező előadta továbbá, hogy a "monsterenergy" és „monster-energy” megjelölések
azonosak a fent hivatkozott Kérelmezői szóvédjegyekkel, illetőleg megtévesztően hasonlóak a CTM 004930491 és CTM 006231401 szóvédjegyek distinktív MONSTER ENERGY szóbeli eleméhez.

A Kérelmező előadta továbbá, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § és 27. §-ai értelmében egyedül a Kérelmező jogosult a fenti védjegy használatára, és hivatkozott rá, hogy a Legfelsőbb Bíróság BH 2005.145. sz. határozata szintén ezen álláspontot támasztja alá, és kimondja, hogy kizárólag a védjegy jogosultja – a védjegy használatára vonatkozó kizárólagos jogánál fogva – jogosult védjegyét az interneten domain névként használni.

A Kérelmező előadta továbbá, hogy az Európai Unió területén és Magyarországon is
közismertséggel rendelkező „MONSTER ENERGY” megnevezésű energiaital gyártója
és forgalmazója. A Kérelmező előadta továbbá, hogy az Európai Unió és különösen
Magyarország területén jelentős mértékben hasznosította a fent hivatkozott védjegyeit és komoly befektetéseket eszközölt a „MONSTER ENERGY” promóciós kampányaiba, média-megjelenéseibe, illetőleg sportesemények támogatásába. A „MONSTER ENERGY” megjelölés a védjegyekből eredő jogosultságok mellett a Kérelmezőt mint névhasználati jog is megilleti, hiszen a Kérelmező cégnevében azonos formában megtalálható a hivatkozott megjelölés. A „MONSTER ENERGY” név védjegyoltalom és a cégnévhez fűződő névjog mellett kereskedelmi névoltalom alatt is áll, melyet a Polgári Törvénykönyv és a tisztességtelen verseny elleni jog jellegbitorlás tilalmára vonatkozó szabályai is védelemben részesítenek.
A Kérelmező előadta, hogy a „MONSTER ENERGY” megjelölés használatára a
Kérelmezettet nem jogosította fel, illetve a Kérelmezettel nincs és nem is volt szerződéses kapcsolatban.

A Kérelmező előadta, hogy álláspontja szerint a Kérelmezett által regisztrált "MONSTERENERGY" és "MONSTER-ENERGY" megjelölés nyilvánvalóan azonos, illetőleg megtévesztően hasonló a fent hivatkozott MONSTER ENERGY védjegyekkel. Álláspontja szerint a Kérelmezett részére delegált domain nevek tényleges használatuk esetén alkalmasak a fogyasztók és az Internet-használók megtévesztésére e domainek tényleges jogosultja vonatkozásában.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Kérelmezett előadta, hogy 2008. 01.08-án egy jövőbeni projekt ötletével kapcsolatban jegyezte be a két domain nevet, a projekt azóta is folyamatos tervezés alatt áll, a piacra lépés időpontja még nem tisztázott, és annak sem témájával sem várható befejezésével kapcsolatosan információt nem akar szolgáltatni harmadik személyek részére.

A Kérelmezett álláspontja szerint a domain nevek bejegyzésekor a Kérelmező termékei
nem voltak még ismertek sem Európában, sem Magyarországon, az akkori keresőmotorok
semmilyen kapcsolatot nem mutattak a Kérelmező termékei és a bejegyezni kívánt domain nevekkel.

A Kérelmezett álláspontja szerint a monster és az energy szavak nincsenek szoros
összefüggésben az energiaitalokkal mint termékkel, ezeket a szavakat akár egyenként akár összeolvasva nem birtokolhatja semmilyen jogi személy.

A Kérelmezett előadta továbbá, hogy a www.monster-energy.com domain alatt nincs
bejegyezve a Kérelmező.

A Kérelmezett előadta továbbá, hogy nem ért egyet a Kérelmező által a Kérelemben
leírtakkal. A Kérelmezett kiemelte, hogy a Kérelmező nem ismeri a céljaikat, jogaikat, terveiket a domain használatával kapcsolatosan, ezért tévesnek tartja a Kérelmező azon állítását, hogy a domain használat esetén alkalmas lenne a fogyasztók megtévesztésére.

A Kérelmezett előadta továbbá, hogy elutasítja a Kérelmező azon állítását, hogy a domain nevek használata illetve tervezett használata rosszhiszemű, a Kérelmezett álláspontja szerint ennek feltételezését semmi sem indokolja.

III. Kérelmező észrevétele

Kérelmező kérelmének változatlan fenntartása mellett rámutatott, hogy a Kérelmezett domain nevek használatához fűződő joggal, illetve jogos érdek fennállásával kapcsolatos bizonyítási kötelezettség kizárólag a Kérelmezettet terheli. Kérelmező szerint megállapítható, hogy a Kérelmezett a névhasználathoz fűződő jogát, illetve a névhasználathoz kapcsolódó jogos érdekét a Regisztrációs Döntnök részére nem igazolta, mivel bizonyítási kötelezettségének ebben a körben nem tett eleget. Álláspontja szerint a Kérelmezett az Eljárási Szabályzat 30. pontja szerinti bizonyítási kötelezettségét – így komoly és meggyőző használattal kapcsolatos bizonyítékok előterjesztését – nem kerülheti meg azzal, hogy általánosan üzleti titkainak védelmére hivatkozik. Erre való tekintettel az Eljárási Szabályzat 30. pont a)-c) pontja szerinti egyik feltétel fennállása sem állapítható meg a Kérelmezett javára. A Kérelmezett ennek megfelelően a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez igazoltan joga vagy jogos érdeke fűződne.

A rosszhiszeműséggel kapcsolatosan előadta, hogy a Kérelmezett beadványában elismerte, miszerint a támadott domaineket – bejegyzésük óta, egy 4 évet meghaladó periódus alatt – a mai napig sem használta tisztességes és megfelelő módon. A fentiek alapján kétségtelenül megállapítható az Eljárási Szabályzat 31. pont b) ii. szerinti feltétel teljesülése, miszerint Kérelmezett a domain neveket a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használta megfelelő módon. Ennek megfelelően alaposan feltételezhető, hogy a Kérelmezett a támadott domain neveket abból a célból igényelte, hogy megakadályozza, hogy a név használatára jogosult Kérelmezett az érintett nevet annak megfelelő domain nevekben felhasználja. Ezt alátámasztják a Kérelmező jogainak (védjegyek, domain) léte és regisztráció időpontjában fennálló ismertsége. A Kérelmező jogai ugyanis igazoltan korábbiak, mint támadott domainek regisztrációjának napja.

A Kérelmezett szintén nem cáfolta annak tényét, hogy a kérelmezett domain nevek a Kérelmező közismert elnevezéseivel (Monster Energy Company) azonosak, azt foglalják magukban. Mivel a bejegyzett domain nevek igazoltan a Kérelmező közismert elnevezései, tehát olyan személynévvel azonosak, amely tekintetében a domain nevek használója (Kovács Béla) és a bejegyzett domain név között (MONSTER ENERGY) nem áll fenn bizonyítható kapcsolat, a Kérelmezett rosszhiszeműsége az Eljárási Szabályzat 31. e) pontja alapján is egyértelműen megállapítható.

Kérte, hogy a Regisztrációs döntnök a „Monster Energy” névvel kapcsolatosan hivatalból vegye figyelembe a legnépszerűbb online keresők (így Google Magyarország, Bing) „MONSTER ENERGY” keresőszóval kapcsolatos találati eredményeit, ami azt igazolja, hogy Kérelmező – a támadott domainek regisztrációját időben megelőzően – már tág körben hasznosította ezt a megjelölést az Európai Unióban (és Magyarország) területén, amely ezáltal a fogyasztók előtt jó hírnevet és közismert státuszt élvez és e megjelölés alapos ok nélkül való használata a Kérelmezett részéről szükségszerűen az internet-felhasználók megtévesztését valósítja meg.

IV. Döntés


A Regisztrációs Döntnök a kérelemben, az érdemi védekezésben és az észrevételben foglaltak, valamint az interneten található és nyilvánosan elérhető adatok, és a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) alapján hozta meg döntését.

Az RDSZ 29. pontja szerint

„a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára
történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy
megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos
magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező
valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke
fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen
történik.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és a Kérelmezett által megküldött iratok vizsgálatát követően megvizsgálta az abban foglaltak valóságtartalmát, valamint hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Kérelmezőnek a „MONSTER ENGERGY” név használatához fűződő joga a 006368005
lajstromszámú szóvédjegy alapján megállapítható, és az is egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név tartalmazza a Kérelmező javára védett nevet.

A Döntnök álláspontja szerint továbbá megállapítható a Kérelmezettnek a domain-ek regisztrálásával kapcsolatos rosszhiszeműsége, mivel teljesül az RDSZ 31.b) ii.) pontjában rögzített, a rosszhiszeműségre meghatározott feltétel, azaz a rosszhiszeműség megállapítható, ha:

„a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem
használták megfelelő módon”

Tekintettel arra, hogy a domain nevek regisztrálásának időpontja óta közel négy év telt el, és az oldalra tartalom feltöltése nem történt meg, teljesült a szabályzat 31. b) ii) pontjában foglalt kritérium, és a domain nevek használata rosszhiszeműnek tekinthető.

A domain név az internetes szolgáltatások körében olyan névhasználatot jelent, amely az elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személyt.

Ebből kiindulva a jogos érdek nélkül más kereskedelmi nevével azonos domain választása sérti a névviselés jogát. Jelen esetben a Kérelmező kereskedelmi nevével és a védjegy oltalom alatt álló, szintén a Kérelmező tulajdonában lévő, szóvédjegyben foglalt szóösszetételek és a a kérelemben meghatározott domain nevek között az egyezőség és a közöttük lévő összefüggés nem kérdőjelezhető meg.

A Kérelmezett által érdemi védekezés keretében előadottak nem relevánsak, miszerint csupán egy kötőjel használata a szóvédjegy által védettséget élvező szóösszetétel kapcsán nem eredményez olyan mértékű különbséget, ami biztosítaná azok össze nem téveszthetőségét, így alkalmas a felhasználók megtévesztésére.

A Kérelmezett által, a Kérelmező tulajdonában lévő szóvédjegyek jogi oltalmával, és
használatával kapcsolatosan előadott kételyek, a védjegyekre vonatkozó oltalom el nem fogadása nem tartozik jelen eljárásban vizsgálandó kérdések közé, így a Kérelmezett ezzel kapcsolatosan előadott érdemi védekezését a Regisztrációs Döntnök nem tudta a jelen eljárásban értékelni.

Továbbá a Kérelmezett által előadottak alapján nem állapítható meg a domain regisztrációja okaként megjelölt jogos érdek, mivel azt a Kérelmezett üzleti titokra hivatkozva nem hozta a Regisztrációs Döntökök tudomására, így viszont annak jogossága, a jogos érdek alapját szolgáló tények ismeretének hiányában, nem értékelhető.

A fentiekben kifejtettek alapján teljesülnek az RDSZ 29. pontjában meghatározott, a domain név visszavonását és a Kérelmező javára történő átruházására meghatározott feltételek, mivel a Kérelmezett a domain neveket anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint az RDSZ 31.pontjának b) ii) teljesülése alapján kijelenthető, hogy a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte és annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsának Tanácsadó Testülete 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalása, valamint a Regisztrációs Döntnök 2010. május 18. napján, saxobank.hu ügyben hozott korábbi döntése is ugyanezt az álláspontot támasztja alá.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a monsterengergy.hu és a monster-engergy.hu domain név visszavonását és a Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

2012. július 12.

Dr. Suba Ferenc döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum