Elfelejtettem a jelszót.

wirecard

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a wirecard.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Wirecard AG (Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Németország) Kérelmező által a LAD-Alk Center Kft. (2151 Fót, Sallai I. u. 73.) Kérelmezett ellen a wirecard.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi
Döntést

A Regisztrációs Döntnök a wirecard.hu domain nevet a LAD-Alk Center Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, a Wirecard AG javára átruházza.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. A Kérelem

Kérelmező a fenti domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

A Kérelmező képviselője útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a 2007.11.27-én regisztrált wirecard.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. A Kérelemben előadottak szerint Kérelmező, a Wirecard AG jogosultja a 004825998 lajstromszámú, 2005. december 26-i elsőbbségű „WIRECARD” közösségi szóvédjegynek. Kérelmező a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolta védjegy jogosultságát.

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga, vagy jogos érdeke fűződött. A Kérelmező nem jogosította fel a Kérelmezettet a „WIRECARD” megjelölés bárminemű felhasználására, másrészről a LAD-Alk Center Kft. nem rendelkezik semmilyen védjegyjogi jogosultsággal a „WIRECARD” megjelölés vonatkozásában.

Kérelmező hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.3. szakaszára, mely szerint az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet ("Közösségi védjegyrendelet") 9. cikk (1) bekezdés értelmében a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban Kérelmező kijelentette, hogy Kérelmezett korábban megkereste a Kérelmezőt abból a célból, hogy a "wirecard.hu" domain nevet eladásra felkínálja.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett álláspontja szerint törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

Kérelmezett azonban a Kérelmező védjegyre alapított igényének a teljesítését - figyelemmel a domain szabályzatra is - nem ellenzi. Viszont a Kérelmező részéről tett rosszhiszemű eljárásra vonatkozó nyilatkozatot Kérelmezett határozottan visszautasítja, mert a Kérelmezettet egy harmadik személy kereste meg a vásárlásra vonatkozó igényével. Kérelmezett anélkül válaszolt erre a megkeresésére, hogy tudomással bírt volna a védjegyről.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.
A Kérelmezőnek a „WIRECARD” név használatához fűződő joga a 004825998 lajstromszámú közösségi védjegy alapján megállapítható. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név megegyezik a Kérelmező javára védett névvel.

A Döntnök megvizsgálta a www.wirecard.hu web oldalt, és azon sem a döntés időpontjában, sem az archive.org tanúsága szerint annak delegálásától kezdve semmiféle tartalomszolgáltatást nem talált.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti névhasználati jog megállapítható. Jogos érdeket az a körülmény, hogy a kérelmezett domain név alatt tartalom nem volt elérhető, szintén nem tett megállapíthatóvá Kérelmezett javára.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta. A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontja szerint a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Ezek alapján megállapítható volt, hogy a Kérelmezett a domain regisztráltatásával elzárta a védjegyjogosultat attól a jogától, hogy saját védjegyéből képzett domain nevet regisztráltathasson. Ezért a Döntnök az RDSZ 31. b.) (ii) alpontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és elrendeli a wildcard.hu domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

2012. július 31.

Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum