Elfelejtettem a jelszót.

shure

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a shure.hu domain tárgyában indult eljárásban

Az S.B.G.&K. Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt SHURE Europe GmbH (Jakob-Dieffenbacher Str. 12., 75031 Eppingen, Németország) mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által a Menthol Multimédia Kft., (Cg.: 01-09-688647; 1116 Budapest, Hunyadi János út 2.) mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a shure.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a shure.hu domain nevek tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azokat a Menthol Multimédia Kft. Kérelmezettől visszavonja, és elrendeli azok átruházását a SHURE Europe GmbH Kérelmezőre.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1.a)-c) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

1. Kérelmező kérelme és annak indokai

1.1. Kérelmező képviseletében eljárva az S.B.G.&K. Ügyvédi Iroda elektronikus úton terjesztette elő kérelmét a Regisztrációs Döntnök eljárásának megindítására, és kérte a shure.hu domain név átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.

1.2. A kérelem indokaként Kérelmező előadta, hogy Kérelmező illetve 100%-os tulajdonosa, a SHURE Aquisition Holdings Incorporated mint Kérelmező anyacége a világszerte ismert mikrofonok és más audio eszközöket gyártó vállalkozás, amely termékeivel az Európai Unió piacán, így Magyarországon is jelen van.

1.3. Kérelmező előadása szerint a jelen eljárás tárgyát képező shure.hu domain név a jogi személy Kérelmező és anyacége cégnevének vezérszava és megkülönböztető eleme, azaz a bejegyzett domain név egy olyan személynév is, amelynek tekintetében Kérelmezett, mint a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn semmiféle bizonyítható kapcsolat.

1.4. A SHURE Europe GmbH mint Kérelmező Európára kizárólagos licence jogosultsággal rendelkezik a Shure Acquisition Holdings Inc.-től, amely a SHURE védjegyek jogosultja, többek között a 2003. július 9-ei elsőbbséggel regisztrált 003261369 lajstromszámú "SHURE" közösségi szó védjegy használatára illetve a védjeggyel kapcsolatos jogérvényesítésre. A hivatkozott védjegy oltalmának hatálya Magyarországra is kiterjed, ezért megállapítható, hogy a „SHURE” név a Kérelmező javára a hatályos magyar jog által védett név. Kérelmező hivatkozása szerint ezen védjegyoltalom alatt álló megjelölés és a jelen eljárás tárgyát képező shure.hu domain név közötti azonosság illetve megtévesztő hasonlóság vizsgálata tekintetében a .hu felső szintű közdomain nem vehető figyelembe, ezért megállapítható, hogy a jelen eljárás tárgyát képező domain azonos a Kérelmező javára a hatályos magyar jog által védett „SHURE” névvel. Kérelmező a SHURE védjegyek lajstromkivonatát, valamint a védjegyek használatára és azokkal kapcsolatos jogérvényesítésre vonatkozó nyilatkozatot elektronikus változatban a kérelemhez csatolta.

1.5. A Kérelmezett 2006. december 29-én regisztráltatta a "SHURE" domain nevet a weboldalon található hivatalos whois record információk alapján. Kérelmező kiemelte, hogy a domain név alatt nem található weboldal, helyette a látogatót a Kérelmezett cég weboldalára irányítja át. Kérelmező a whois record mentett változatát elektronikus formában a kérelemhez csatolta.

1.6. Kérelmező előadta, hogy az eljárás tárgyát képező shure.hu domain név a Kérelmezettnek nem közismert elnevezése, ezért és a fentiek miatt Kérelmezettnek nem fűzödik joga a domain-hez.

1.7. A Kérelmező fő tevékenysége hangtechnikai berendezések és mikrofonok gyártása és értékesítése valamint ezek javítása, karbantartása és kialakítása. A Kérelmezett fő tevékenysége a hangtechnikai berendezések kialakítása, bérbeadása és eladása, amely szolgáltatásait a weblapon hirdeti és kínálja eladásra. A Kérelmezett által a jelen eljárás tárgyát képező domain név útján elérhető weblapon kínált szolgáltatások és termékek azonosak a Kérelmező által kínált szolgáltatásokkal és termékekkel, tehát Kérelmező és Kérelmezett ugyanazon gazdasági szektorban, azonos piacon tevékenykednek, közelebbről a hangtechnikai eszközök piacán, így versenytársai egymásnak. Továbbá, Kérelmezett arra használja a domain nevet, hogy a saját honlapjára irányítsa az internet használókat, ahol a felhasználók nem kapnak információt a Kérelmező termékeiről, viszont a versenytársak termékeiről részletes tájékoztatást kapnak. Kérelmezett nem kapott Kérelmezőtől termékforgalmazási jogot illetve a hivatkozott védjegy használatára vonatkozó használati engedélyt; Kérelmezett nem forgalmazza a Kérelmező termékeit, azonban ha forgalmazná, az a kizárólagos forgalmazás szempontjából megtévesztené a fogyasztókat. Erre figyelemmel Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett tisztességtelenül használja a domain nevet és a felhasználók megtévesztésére törekszik. Mindennek bizonyítására Kérelmező a Kérelmező anyacégének cégtörténetét, valamint a Kérelmezett honlapjának egy oldalát elektronikus változatban a kérelemhez csatolta.

1.8. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte és rosszhiszeműen használja fel. E körben Kérelmező a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: „DRSZ”) 10.1.7. pontja, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (a továbbiakban: „RDESZ”) 33. pontja alapján, a fentiekre hivatkozással megállapíthatónak tartja, hogy a Kérelmezett a domain nevet abból a célból igényelte, hogy a versenytársának szakmai tevékenységét megzavarja, és azt szándékosan arra használta fel, hogy a Kérelmező termékeit kereső Internet-felhasználókat a kereskedelmi forgalom növelése, így haszonszerzés végett a Kérelmezett honlapjára irányítsa, ahol a Kérelmező által gyártott és forgalmazott termékekkel azonos vagy azokhoz hasonló termékek hirdetése található.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

2.1. Kérelmezett álláspontja szerint a kérelem a pontatlan tényfeltáráson és téves feltételezéseken alapul. E körben hivatkozik arra, hogy a jelen eljárás tárgyát képező shure.hu domain nevet Kérelmezett 2001. május 30-án (18:14:30) regisztrálta, vagyis a regisztrációra a Kérelmező által a SHURE védjegyre vonatkozó elsőségi dátumot – 2003. július 9-ét – megelőzően került sor. Ezen korábbi regisztrációra figyelemmel a Kérelmező számára nem élvezett védettséget a shure.hu domain név, így annak korábbi regisztrációja kizárja a rosszhiszeműséget. Kérelmező járt el tisztességtelenül, amikor olyan kifejezést lajstromoztatott védjegyként amely domain névként már regisztrálva volt. E körben csatolásra került az eljárásban az Externet Nyrt., mint Regisztrátor 2012. június 20-án kelt igazolása arról, hogy a shure.hu domain nevet a Kérelmezett részére hostolta 2001 – 2012 intervallumban. Az igazolás szerint a szolgáltatás regisztrátorváltással más domain szolgáltatóhoz került 2012. 02. 27. nappal. Az Externetnél a hostolt időszakban a domain tulajdonos mindvégig a Kérelmezett volt.

2.2. Téves a Kérelmező azon állítása, hogy Kérelmezettel versenytársak lennének a hangtechnikai eszközök piacán. Kérelmező fő tevékenysége a beadványában foglaltak szerint: hangtechnikai berendezések és mikrofonok gyártása és értékesítése, ezek javítása, karbantartása, kialakítása. A Kérelmezett kizárólag a saját tulajdonát képező, vagy általa bérelt eszközök, vagy általa összeállított rendszerek bérbeadását végzi tevékenységként, sem kereskedelmi, sem gyártási, sem javítási, karbantartási tevékenységet nem folytat és nem is folytatott. Kérelmezett eszközei között megtalálhatók a kérelmező termékei is, és más piaci szereplők termékei is.

2.3. Téves Kérelmező azon állítása is, mely szerint Kérelmezett honlapján részletes tájékoztatás található a versenytársai termékeiről. A Kérelmezett honlapján egyetlen termékről sincs részletes tájékoztatás, kizárólag a saját szolgáltatását mutatja be és hirdeti. Fentiekre tekintettel téves a Kérelmező azon álláspontja is, hogy a shure.hu domain igénylésére a versenytárs szakmai tevékenységének megzavarása céljából került volna sor.

2.4. Kérelmezett soha nem törekedett arra, hogy rosszhiszeműen vagy tisztességtelen módon jusson üzleti előnyökhöz, illetve hogy a fogyasztókat megtévessze; a domain nevet 11 éve használja tisztességesen és törvényszerűen, a továbbértékesítés célja nélkül. A shure.hu domain alatt 11 éve Kérelmezett honlapja érhető el anélkül, hogy másnak kárt okozott volna; Kérelmezett egyebekben jó kapcsolatot tart fenn Shure cég magyarországi képviseletével, akinek vásárlója is.

2.5. Álláspontja szerint fentiek alapján a domain név használata nem jogsértő, és a kérelem elutasításának van helye. Egyebekben, a kérelem megalapozatlanságának és jogszerűtlenségének fenntartása mellett Kérelmezett hajlandó a domain név átadásáról és annak feltételeiről, időpontjáról egyeztetni a Kérelmezővel. Kérelmezett álláspontja szerint az előzetes megkeresés elvárható lett volna, és a tárgyalások eredménytelensége esetén lett volna csak szükség az eljárás megindítására.

3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére

3.1. Hivatkozott arra, hogy az oldalon elérhető információk szerint a Kérelmezett a shure.hu domain nevet 2006. december hó 19-én regisztráltatta. Az erre vonatkozó dokumentumot csatolta. Álláspontja szerint a dokumentum nem támasztja alá a Kérelmezett azon állítását, mely szerint a domain nevet Kérelmezett 2001. május 30-éán regisztrálta, az csak arra utal (de nem igazolja), hogy a domain nevet hostolták a Kérelmezett részére.

3.2. Kérelmező anyavállalata 1925 óta forgalmaz termékeket a SHURE márkanév alatt, továbbá a SHURE megjelölésre vonatkozó első közösségi védjegyoltalom alapján Kérelmező már 1996-ban (tehát a Kérelmezett által hivatkozott, de nem bizonyított domain regisztrációs dátumot megelőzően) – kizárólagos joggal rendelkezett a SHURE szó vonatkozásában.

3.3. Kérelmezett honlapján a L'ACOUSTICS hangtechnikai cég termékei kerülnek bemutatásra, amelyet Kérelmező korábbi bizonyítékai igazolnak. A L'ACOUSTICS által gyártott termékek, illetve a L'ACOUSTICS vállalat versenytársa a Kérelmezőnek. Kérelmező álláspontja szerint azzal, hogy a Kérelmezett arra használja a domain nevet, hogy a saját weboldalra irányítsa az internet használókat, ahol felhasználók nem kapnak információt a SHURE termékekről, viszont a versenytársak termékeiről tájékoztatást kapnak ezen az oldalon, tisztességtelenül használja a domain nevet.

3.4. Kérelmezettnek a megelőző tárgyalásos eljárásra vonatkozó észrevétele irreleváns, mivel az ilyen tárgyalás nem feltétele az eljárás megindításának.

4. A döntés szempontjából releváns szabályozási háttér

4.1. A DRSZ 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”

4.2. A DRSZ 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles

a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,

b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,

c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,

d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”

4.3. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott eljárási szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”

4.4. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök 30 munkanapon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

4.5. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”

4.6. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

4.7. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

4.8. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
(i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

4.9. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”

A Regisztrációs Döntnök az eljárás során az alábbiakat állapította meg:

5. Előzetes megállapítások

5.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain-név közvetlenül a .hu felső szintű közdomain alá delegált domain, a Regisztrációs Döntnök az RDESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmező ill. a Kérelmezett a domain-regisztrációra vonatokozó kérelme benyújtásával illetve fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök eljárásának. Az RDESZ IV. 18. és 20. pontja értelmében a kérelem hiánytalanul érkezett be, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök egy személyben jár el.

5.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a felek nyilatkozatai határidőn belül beérkeztek, valamint a az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.

6. Érdemi megállapítások

6.1. Regisztrációs Döntnök a kérelmezett domain név regisztrálására vonatkozóan megkereste a Nyilvántartót. A kapott tájékoztatás szerint a shure.hu domain névre vonatkozó igénylési kérelmet Kérelmezett 2001. május 30-án nyújtotta be, melynek alapján a domain név 2001. június 16-án került Kérelmezett részére delegálásra. Ezt követően a domain név delegálás 2006. november 9-én felmondásra került; a felmondás azonban nem szüntette meg a Kérelmezett jogosultságát a shure.hu domain név tekintetében, mivel a jogviszony a delegálás törlésének vagy visszavonásának bekövetkeztéig fennmarad. A domain név törlése előtti „parkolás” 2006. december 25-én történt; ezt követően a Kérelmezett által 2006. december 29-én benyújtott módosítás iránti kérelemmel a shure.hu domain még ugyanaznap, 2006. december 29-én ismételten delegálásra került Kérelmezett javára. Ez technikailag új kérelemként kerül a Nyilvántartó rendszerében feltüntetésre, azonban a korábbi delegálásra figyelemmel azzal folytonosnak tekintendő. A Nyilvántartótól kapott információk tehát azt támasztják alá, hogy a domain név a 2001. május 30-án benyújtott igénylési kérelem benyújtását követően, 2001. június 16-án Kérelmezett részére került delegálásra illetve regisztrálásra, a domain név használója ezen időponttól kezdődően a Kérelmezett volt. Így tehát annak ellenére, hogy a Kérelmező által csatolt honlapon szereplő információk alapján Kérelmezett részére a domain név 2006. december 29-én került regisztrálásra, de Kérelmezett megalapozottan hivatkozott arra, hogy a shure.hu domain nevet 2001. május 30-án igényelte.

6.2. Kérelmező okiratokkal bizonyította, hogy Kérelmezett anyacége, a Kérelmező 100 százalékos tulajdonosának minősülő Shure Aquisition Holdings Incorporated nevű vállalat a jogosultja a „SHURE” közösségi védjegyoltalommal védett megjelöléseknek, mely oltalmak közül a 000110833 lajstromszámú védjegy elismert bejelentésének napja, 1996. április 1-e mint elsőbbségi időpont korábbi a kérelmezett domain név Kérelmezett általi igénylésének napjánál. Szintén okiratot csatolt a Kérelmező annak bizonyítására, hogy a Kérelmező anyacége a Kérelmező számára földrajzi korlátozás nélkül jogosultságot biztosított a – többek között az EM 003261369 lajstromszámú – „SHURE” közösségi védjegyek használatára és az azzal kapcsolatos jogérvényesítésre, a védjegyek harmadik személyek általi jogellenes használatának – így a bármely szintű domain névként való regisztrálásának –megakadályozására irányuló lépések megtételére és az ilyen jellegű jogsértések orvoslására szolgáló eljárások kezdeményezésére is kiterjedően. A nyilatkozat alapján megállapítható, hogy a Kérelmező a „SHURE” megjelölés használatára a védjegyek és földrajzi árujelzők mintaoltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: „Vtv.”) 23.§ szerinti használati (védjegylicencia) szerződés alapján jogosult. Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy kérelmezett domain név azonos a Kérelmező jogszerű használatában álló szóvédjeggyel, mint olyan, a közösségi jog által védett névvel, amelynek használatára Kérelmező a DRSZ 10.3.aa) pontja, valamint a RDESZ VI.29.a) pontja alapján magyar illetve közösségi jogszabály alapján jogosult. Regisztrációs Döntnök e körben rögzíti, hogy a hivatkozott védjegy lajstromozásának jogszerűségének, jó-, vagy rosszhiszeműségének vizsgálata nem tartozik Regisztrációs Döntnök hatáskörébe.

6.3. Helytálló Kérelmező azon hivatkozása is, mely szerint a kérelmezett domain névvel érintett SHURE kifejezés megegyezik Kérelmező, illetve Kérelmező anyacége nevének vezérszavával. Mindezekből megállapítható, hogy teljesül a RDESZ VI.29. pontjának a kérelmezett domain név visszavonására illetve átruházására vonatkozó azon feltétele, hogy a shure.hu kérelmezett domain név azonos egy olyan névvel, amelynek használatára a Kérelmező magyar illetve közösségi jogszabály alapján jogosult.

6.4. A kérelem tekintetében vizsgálandó, hogy a RDESZ VI.29. pontjában írt fenti feltétel mellett teljesülnek-e a további kumulatív feltételek, vagyis, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna, illetve, hogy a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

6.5. A fenti pontokból megállapíthatóan Kérelmezett a shure.hu domain név használatához fűződő joggal (így személyiségi illetőleg szellemi tulajdoni joggal) nem rendelkezik. Regisztrációs Döntnök ezért a RDESZ VI.30. pont tekintetében arra vonatkozóan folytatott le vizsgálatot, hogy áll-e fenn Kérelmezett oldalán a kérelmezett domain név használatához fűződő jogos érdek, vagyis, hogy megállapítható-e a Kérelmezett tekintetében a RDESZ VI.30. pont bármely tényállás teljesülése.

a) Az eljárás során nem volt megállapítható, hogy Kérelmezett az általa regisztrált shure.hu domain nevet a kérelemről szóló értesítést megelőzően ténylegesen használta volna áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban, illetve hogy arra bizonyíthatóan előkészületeket tett volna. Az eljárást megelőzően az archive.org alapján is azt lehetett megállapítani, hogy a domain átirányításra került a Menthol Rendezvénytechnika web oldalra, a www.mentholmultimedia.hu oldalra. Az eljárás ideje alatt a Regisztrációs Döntnök ugyanezt tapasztalta, a kérelmezett domain névről a felhasználók a Kérelmezett honlapjára illetve egyéb on-line címére kerültek átirányításra, vagyis a kérelmezett domain név alatt áruk és szolgáltatások felkínálása ténylegesen nem történt, továbbá a shure.hu domain név használata a RDESZ I.10. pont alapján – az ott írt feltételek megállapíthatósága hiányában – nem minősíthető érdemi használatnak. Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy Kérelmezett azon nyilatkozata, mely szerint a shure.hu domain alatt 11 éve a Kérelmezett honlapja lenne elérhető, nem volt alkalmas ilyen szolgáltatás felkínálás tényének bizonyítására, mivel Kérelmezett részéről az eljárásban nem került csatolásra olyan okirati bizonyítékot, ami hitelt érdemlően tanúsítaná a shure.hu domain névnek – az átirányítási funkción túlmutató– tényleges és közvetlen (érdemi) felhasználását a szolgáltatások felkínálására. Kérelmezett nyilatkozata nem arra vonatkozott, hogy a shure.hu domain alatt ténylegesen szolgáltatásokat kínált fel, hanem arra, hogy azon domain alatt érhető el Kérelmezett honlapja, amely azonban nyelvtani értelmezés szerint az átirányítás tényére is utalhat; egyértelmű bizonyító erő hiányában ezért ezen nyilatkozat önmagában nem volt figyelembe vehető. A tényállás feltárása körében a RDESZ VI.27. pont alapján Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett javára regisztrált mentholmultimedia.hu domain alatt található honlap Kapcsolat menüpontja alatt Kérelmezett az elektronikus kapcsolattartásra az info@mmkft.hu e-mail címet adta meg, vagyis nem bizonyítható a shure.hu domain névnek a használata az elektronikus levelezés során sem; ilyenre Kérelmezett az eljárás alatt egyébként sem hivatkozott. Regisztrációs Döntnök megjegyzi, hogy – a mentholmultimedia.hu domain névhez hasonlóan minden valószínűség szerint szintén a Kérelmezett saját cégnevéből képezett – mmkft.hu domain is Kérelmezett javára került regisztrálásra. Ennélfogva Kérelmezett oldalán a shure.hu használatához fűződő jogos érdek a RDESZ VI.30.a) pont alapján nem volt megállapítható.

b) Az eljárás során megállapítást nyert, hogy Kérelmezett nem olyan személy, amelynek a kérelmezett domain név a közismert elnevezése lenne. Következésképpen a RDESZ VI.30.b) pontja alapján jogos gazdasági érdek fennállása nem volt megállapítható.

c) Az eljárás során nem volt kétségtelenül megállapítható, hogy Kérelmezett a shure.hu domain nevet a továbbértékesítés céljából, tisztességtelenül használta volna, vagy hogy a felhasználók megtévesztésére, illetve a „SHURE” név jó hírének sértésére törekedett volna. Azonban a shure.hu domain név Kérelmezett általi használata nem tekinthető jogszerűnek, mivel a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a Kérelmezőnek és Kérelmező anyacégének a „SHURE” megjelölésre vonatkozó közösségi védjegyoltalmából eredően van névhasználati joga. Következésképpen a RDESZ IV.30.c) pont alapján sem állapítható meg Kérelmezett jogos érdeke a kérelmezett domain név használatával kapcsolatban.

6.6. A fenti megállapításokat figyelembe véve nem állapítható meg olyan körülmény, amely a RDESZ VI.30. pont alapján Kérelmezett jogos érdekét alátámasztaná a kérelmezett domain név használatára vonatkozóan. Regisztrációs Döntnök azonban rögzíti, hogy a RDESZ VI.29.a) pont a névhez való jog vagy jogos érdeknek fennállását a domain név igénylésével összefüggésben rendeli vizsgálni. Következésképpen a fenti megállapításokon túlmenően a kumulatív feltételek közé tartozó igénylés kérdésének vizsgálata körében le kell vonnia a kérelmezett domain név Kérelmezett általi igénylésének idejéből fakadó következtetéseket.

a) Elsősorban megjegyzendő, hogy bár Kérelmezőnek 1996. április 1-i elsőbbséggel közösségi védjegyoltalma állt fenn a „SHURE” megjelölésen, azonban ennek hatálya a shure.hu domain 2001. május 30-i igénylésekor Magyarországra még nem terjedt ki, mivel Magyarország csak 2004. május 1-vel csatlakozott az Európai Közösséghez. Következésképpen a shure.hu kérelmezett domain név igénylésének időpontjában a „SHURE” megjelölésre vonatkozó közösségi védjegyoltalom – Magyarországra kiterjedő hatály hiányában – még nem érinthette a domain igénylését.

b) Másodsorban azonban a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain névhez a Kérelmezettnek annak igénylésének időpontjában sem fűződött közösségi vagy hazai jogszabály által biztosított joga vagy jogos érdeke a fentebb kifejtettekből következően.


6.7. Kérelmező a kérelemben az RDESZ VI.31.c)-e) pontjaiban írt magatartásokra hivatkozott a rosszhiszemű igénylés illetve felhasználás tekintetében, ezért Regisztrációs Döntnök is ezen tényállások megvalósulását vizsgálja.

a) E körben először is tisztázandó kérdés, hogy Kérelmező és Kérelmezett egymás piaci versenytársának minősül-e. Kérelmező és Kérelmezett nyilatkozataiból, valamint az Interneten fellelhető honlapjaikból az volt megállapítható, hogy bár mindketten a hangtechnikai eszközök piacán folytatnak gazdasági tevékenységet, azonban Kérelmező jellemzően gyártási és termék-értékesítési tevékenységet fejt ki, addig Kérelmezett döntően fény-, és hangtechnikai szolgáltatási és eszköz-bérbeadási tevékenységet folytat. Mindezek alapján nem volt aggálytalanul megállapítható, hogy Kérelmező és Kérelmezett főtevékenysége a felhasználók tekintetében egymást helyettesítő szolgáltatásnak minősülne, így megtévesztést eredményezne, következésképpen a kérelmezett domain név tekintetében Kérelmező és Kérelmezett nem tekintendők versenytársaknak. A versenytársi minőség hiányából, valamint a Kérelmező és Kérelmezett tevékenység eltérő jellegéből fakadóan fogalmilag nem állapítható meg a RDESZ VI.31.c)-d) pontjaiban írt tényállás megvalósítása. E körben Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy a RDESZ VI.31.d) pont szerinti tényállás vizsgálata tekintetében a haszonszerzési célzat fennállása vizsgálandó tényállási elem, azonban az esetleges átirányítással szerzett tisztességtelen előny bekövetkezésének vizsgálata nem tartozik a Regisztrációs Döntnök hatáskörébe, így Kérelmező erre történő hivatkozását Regisztrációs Döntnök figyelmen kívül hagyta. Ugyancsak nem vizsgálta Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által csatolt védjegyoltalmi dokumentumokban megjelölt áruosztályok megjelölését és tartalmát a Kérelmező és Kérelmezett tevékenységének viszonylatában. Regisztrációs Döntnöknek ugyanis nem rendelkezik hatáskörrel az esetleges versenyjogi, illetve szellemi tulajdonjoggal vagy védjeggyel kapcsolatos kérdések érdemi vizsgálatára.

b) A RDESZ VI.31.e) pont szerinti tényállás szerinti kérelmezetti magatartás azonban az eljárásban előterjesztett nyilatkozatok és bizonyítékok alapján megállapítható. A kérelmezett shure.hu domain névnek a jogvita tekintetében releváns része, vagyis a .hu felső szintű közdomain alá delegált „shure” megjelölés ugyanis kétséget kizáróan a Kérelmező, illetve annak anyacége cégnevével azonos olyan személynév, amely tekintetében a Kérelmezett és a domain név közötti kapcsolat az eljárás során nem volt bizonyítható; ilyen kapcsolatra Kérelmezett sem hivatkozott. E körben a Regisztrációs Döntnök figyelembe vette azt a tényt, hogy a Kérelmező, illetve annak anyacége a kérelmezett domain névvel egyező megjelölésre a domain név regisztrációjának időpontjában már érvényes közösségi védjegyoltalommal rendelkezett, bár ezen oltalom hatálya akkor még nem terjedt ki Magyarországra. Mivel azonban a RDESZ VI.31.e) pontban írt tényállás megvalósulása nem kizárólag a domain név igénylése, hanem a domain használata tekintetében is vizsgálandó, ezért a shure.hu domain használatával kapcsolatos rosszhiszeműség Kérelmezett oldalán bizonyítható.

6.8. Regisztrációs Döntnök megjegyzi, hogy a Kérelmező anyacége fennállásának időtartama, valamint a Kérelmező piaci versenytársának a kérelmezett domain névről átirányított egyéb honlapon való feltüntetése a jelen jogvita szempontjából nem releváns, annak vizsgálatára Regisztrációs Döntnök nem rendelkezik hatáskörrel, így a vonatkozó előadásokat a döntés meghozatalánál figyelmen kívül hagyta.

7. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések

7.1. Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy a DRSZ 10.3. pontja, illetve az ezzel megegyező RDESZ VI.29.b) pontja alapján Kérelmezett arra vonatkozó jog vagy jogos érdek nélkül, rosszhiszeműen használta a kérelmezett shure.hu domain nevet, amely azonos egy olyan névvel, melynek használatára a Kérelmező magyar illetve közösségi jogszabály alapján jogosult, és amely név és Kérelmezett között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

7.2. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, ezért a DRSZ 10.3.bb) pontja, illetve az ezzel megegyező RDESZ 29.VI.b) pontja alapján ezennel elrendeli a kérelmezett shure.hu domain név visszavonását Kérelmező részére történő átruházását.

7.3. A RDESZ VI.33-34. pontjai alapján a Regisztrációs Döntnök jelen döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.Budapest, 2012. július 12.


Dr. Bozzay Gyöngyi
Regisztrációs Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum