Elfelejtettem a jelszót.

gyor

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a gyor.hu domain tárgyában indult eljárásban

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kérelmező által az externIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kérelmezett ellen a gyor.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmét elutasítja.

I. Kérelem

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kérelmező) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 23.) R. rendeletének 1. §-a értelmében az Önkormányzat elnevezése és székhelye: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9021 Győr, Városház tér 1. Győr városnevének használatáról az Ötv. felhatalmazása alapján jogszabály, a "GYŐR" név felvételéről és használatáról szóló és 31/1999. (XI. 1.) Ök rendelet rendelkezik. E szerint a név és annak toldalékos formái domain-névbe csak engedéllyel vehetők fel. Kérelmező a kérelemben kifejtett álláspontja szerint a gyor.hu domain név Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg, tekintettel arra, hogy a domain névhez a 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 9. § (1) alapján településnek joga, illetve jogos érdeke fűződik, valamint arra, hogy mint jogi személyt megilleti a 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 75. § (2) bekezdése, valamint 77. §-a alapján a személyhez fűződő jogok védelme, így a névviseléshez, illetve névkizárólagossághoz való jog. Kérelmező álláspontja szerint mivel a domain név az elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személyt, a domain név használata a Ptk. 77. § (4) bekezdése alkalmazása körében névhasználatnak minősül, ezáltal a névviselési jog sérelmét jelenti más nevének az interneten domain névként való jogtalan használata is. Kérelmező előadta, hogy álláspontja szerint a domain név felhasználása nem olyan használati jog, amely vagyoni értékű jogosultságként a használó „tulajdonába” tartozik, hanem egyfajta névhasználat, mely a személyhez fűződő jogosultságok körébe tartozik, és amely jogot mindenki köteles tiszteletben tartani. Kérelmező előadta, tudomással bír arról, hogy Kérelmezett „Regisztrációs Politikája” alapján, az annak megfelelő személyek részére, a „gyor” nevet is tartalmazó aldomain nevek létrehozását teszi lehetővé: ezt a gyakorlatot azonban Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzájárulása nélkül folytatja. Erre való tekintettel a domain név Kérelmezett által történő használata nem csupán jogszabályt sért, de megtévesztő is, mivel az internet használók alappal feltételezhetik, hogy az általuk látogatott „gyor” nevet is tartalmazó honlapok Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatához kötődnek, mely nem minden esetben valós. Kérelmezőnek a gyor.hu domain név használata is Kérelmezettől hozzájárulásának függvénye, Kérelmezettnek nincs jogszabály által biztosított joga az adott név használatához. Miután Kérelmező ilyen hozzájárulást Kérelmezett részére biztosítani nem kíván, s a név általa történő, megtévesztő és jogellenes használata ellentétes a fent megjelölt hatályos jogszabályok, valamint a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseivel, valamint arra, hogy a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat, Kérelmező a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 és 3.3 pontjaira hivatkozva a domain név használati jogának visszavonását és javára történő átruházását kérte. Kérelmező a kérelemhez csatolta a Kérelmezettel a domain név átadására történő felszólítással kapcsolatos levélváltás másolatát (ahol a név térítés mentes átadását lényegében a Kérelemben megjelöltekkel azonos jogi indokolásra alapozta), a Kérelemben hivatkozott Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Győr név felvételéről és használatáról rendelkező önkormányzati rendelet egy-egy hatályba lépésekor és jelenleg hatályos állapotának megfelelő példányát.

II. Érdemi védekezés

Kérelmezett domain név használatához fűződő jogos érdekét annak előadásával kívánta igazolni, hogy 1996-ban az akkori regisztrációs szabályoknak megfelelően kapott névhasználati jogot a gyor.hu domain névre. Az akkor kialakított regisztrációs politika alapján immár 16 éve végezik a gyor.hu domain regisztrátori feladatait, s álláspontunk szerint a jóhiszeműség, jogszerűség és a rendeltetésszerű felhasználás ezen időszak alatt folytonosan biztosított volt. (Ezzel kapcsolatos álláspontjukat részletesen kifejtve a Kérelmező által becsatolt levélváltásban a Kérelmező felhívására adott válaszukban fejtették ki, melyet a tárgyi ügyben is irányadónak tekintenek. E szerint Kérelmezett a gyor.hu közdomainra úgy tekint, mint a Győrhöz köthető internet használó magánszemélyek és cégek közössége számára, használatára fenntartott (egyébként díjmentesen igényelhető) domain azonosítóra, mely további al-közdomaineket tartalmazhat: e nevek vonatkozásában magát adminisztrátornak illetve regisztrátornak tekinti, melyre nézve önálló regisztrációs politikát alakított ki. Az elmúlt 16 év alatt a Kérelmezett – előadása szerint - mindig jó viszonyra törekedett a mindenkori Önkormányzattal, jelen esetben a Kérelmezővel is. Ennek bizonyítéka a www.gyor.hu oldal, ill. az Önkormányzat számára „regisztrált” aldomain nevek. Kérelmezett szerint az eltelt 16 év alatt egyetlen esetben sem emelt kifogást az Önkormányzat a kiadott domainek használatával kapcsolatban, azaz a Kérelmezett által követett regisztrációs szabályok álláspontja szerint elfogadhatóan/megfelelőn működtek az Önkormányzat számára is. A Kérelmező által hivatkozott 31/1999-es 1999.11.01.-től érvényes Önkormányzati rendeletben Kérelmezett álláspontja szerint nem szerepelt anyagi ellenszolgáltatás, csak egy 2008.02.15.-i módosítással került bele, így az általuk folytatott gyakorlat szellemiségének, miszerint az aldomain név használatához ellenszolgáltatást nem kérnek, az eredeti rendelet megfelel. Mindezek alapján tehát Kérelmezett a névhasználati joghoz fűződő jogos érdekét bizonyítottnak látta.

III. Észrevétel


Kérelmező kérelmét változatlanul fenntartotta. Hivatkozott arra, hogy a kérelmük jogalapját igazolták, míg Kérelmezett nem tudott olyan jogot megjelölni, mely alapján jogosult lenne a gyor.hu használatára. „Úgy gondoljuk”, Kérelmező jogszerűen meghatározhatja ingyenesen vagy ellenérték fejében, hogy a nevét harmadik személyek felvehetik, szerepeltethetik-e. Az a tény, hogy Kérelmezőt a gyor.hu domain név megilleti-e, független attól, hogy Kérelmezett az aldomain nevek használatáért előadása szerint ellenszolgáltatást nem kért.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Kérelmező kétségtelenül bizonyította, hogy a kérelmezett domain név azonos azzal a névvel, amelynek használatára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján kizárólagos névhasználati joggal rendelkezik. Kérelmező javára tehát egyértelműen megállapítható a kérelmezett domain névvel kapcsolatos névhasználati jog.

Ezt követően azt kellett vizsgálni, hogy a 29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállnak-e, vagyis a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja.

A felek előadása alapján megállapítható volt, hogy a domain név használatba vételére ténylegesen 1996. október 8-án, a domain nevek akkori kezelőjével kötött egyedi megállapodás alapján került sor. Kérelmezett ezt követően olyan gyakorlatot vezetett be, mely lényegében a www.gyor.hu felsőszintű közdomainból képzett aldomain nevek használatba vételét tette az általa kialakított feltételek alapján harmadik személyek számára lehetővé. Ezt a gyakorlatot Kérelmező a következő évek során csakugyan nem kifogásolta. Kérelmezett a név fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeinek mindezidáig a mindenkori regisztrációs, ill. nyilvántartó szervezet irányában eleget tett. 1999 szeptemberében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletet alkotott [31/1999. (XI. 1.) Ök. r.], melyben Győr nevének és annak toldalékos formáinak domain névkénti használatát külön engedélyhez kötötte. A hivatkozott rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az, aki a nevet a rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen felvette és folyamatosan használja, utólagos engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett. A rendelet 7. § (2) bekezdése és 5. § (1) bekezdése értelmében a rendelet hatályba lépése előtt felvett név használatát az engedélyező a jövőre nézve megtilthatja, ha annak kiadását arra való hivatkozással, hogy a névhasználat a város, az Önkormányzat jó hírnevét, az Önkormányzat méltányolható gazdasági érdekét vagy a közizlést sérti – kivéve azt az esetet, ha az önkormányzat méltányolható gazdasági érdekének sérelme az engedély kiadása után keletkezett.

Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy bár a regisztrációs feltételek 1996 óta jelentősen változtak, és időközben a regisztrációs általános szerződési feltételek körében explicit módon is megjelent olyan kikötés, mely a település nevének domain névkénti használatára a települési önkormányzatok számára kizárólagos jogot biztosított, a Kérelmezett részére történő használatba adás idején az igényléshez joga illetve jogos érdeke fűződött, a regisztráció rosszhiszeműnek tehát nem tekinthető. A Döntnök álláspontja szerint rosszhiszeműség a használat során sem állapítható meg, amit alá támaszt különösen az a tény is, hogy az aldomainek harmadik személyek részére történő használatba adásáért Kérelmezett külön ellenértéket nem kér, illetőleg, hogy a tárgybeli név alatt ténylegesen használt felső szintű közdomain – a www. gyor.hu – használat jogát 2005. januárja óta kizárólagos joggal Kérelmező számára biztosítja.

A Döntnök egyetért Kérelmezővel abban, hogy az önkormányzat a tárgybeli domain név vonatkozásában a hivatkozott jogszabályhelyek alapján személyiségi jogi jogvédelemben részesül. A Ptk. 77. § (4) bekezdése értelmében a névviselési jog sérelmének azonban előfeltétele, hogy valaki más nevét, vagy máséhoz hasonló nevet jogtalanul használjon. Jelen esetben a névhasználat konkrét feltételeit a Kérelmezetti képviselőtestület által jogkörében alkotott önkormányzati rendelet állapítja meg, mely a hatályba lépése előtt felvett nevek vonatkozásában eltekintett az utólagos engedélyezés követelményének előírásától, a névhasználat jövőre történő megtiltását pedig külön feltételekhez kötötte. Az eljárás során az azonban nem nyert bizonyítást, hogy Kérelmezett magatartása a névhasználati jog jövőbeni megtiltására okot adó körülmény felmerült volna. A rendelkezésre álló iratok alapján az is bizonyítást nyert, hogy a Kérelmezett a domain nevet nem átruházási szándékkal igényelte, azt az általa nyújtott szolgáltatás keretében 16 éve folyamatosan használja, s a domain nevet nem is abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. Épp ellenkezőleg: Kérelmezett névhasználati jog a felső szintű közdomain vonatkozásában jelenleg is biztosított, az alatt a ténylegesen az önkormányzat portálja érhető el.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet elutasította.

Budapest, 2012. május 30.

Dr. Verebics János
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum