Elfelejtettem a jelszót.

nyelvipercek

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a nyelvipercek.hu domain tárgyában indult eljárásban

Az 5 PERC CSOPORT Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 9.) Kérelmező által Fekete Gábor Kérelmezett ellen a nyelvipercek.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi
Döntést

A Regisztrációs Döntnök a nyelvipercek.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

Indokolás

I. A Kérelem

Kérelmező a fenti domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.
Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

A Kérelmező jogi képviselője útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a 2010.11.22-én regisztrált nyelvipercek.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte.

A Kérelemben előadottak szerint Kérelmező, az 5 PERC CSOPORT Kft. jogosultja a 192203 lajstromszámú, 2007. április 5-i elsőbbségű „5 PERC ANGOL NAPI NYELVI PERCEK” megjelölésű színes ábrás védjegynek.

Kérelmező előadta, hogy angol nyelvoktatással foglalkozik. 2003-ban vezette be a Szalai Nóra által kidolgozott angol nyelvoktatási módszert, amely hangsúlyosan az internetes oktatáshoz, az interneten való megjelenéshez kapcsolódik. Az ingyenes online oktató program azóta is nagy sikerrel működik, immár 140.000 regisztrált felhasználója van. Kérelmező szerint az 5 Perc Csoport Kft. szolgáltatását és termékeit az „5 perc”, „5 perc angol”, „nyelvi percek”, és „napi nyelvi percek” hívószavak fémjelzik. A több éves működés alatt a nagyközönség megismerte, és a köztudatban rögzültek ezen megjelölések, amelyek immár elválaszthatatlanul kapcsolódnak a sok éve, Kérelmező által kidolgozott tematikához, üzleti módszerhez.

Kérelmező a kérelmében kifejtette, hogy a domain név használata álláspontjuk szerint sérti a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. és 2.2.2. pontjait. A 2.2.1. pont értelmében a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait ne sértse.

Hivatkozott továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényre, melynek 12. § szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára, amely alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.
Ezzel összefüggésben a BH2005. 145 számú jogesetre hivatkozott, amely kimondja, hogy a védjegyjogosultnak a védjegy kizárólagos használatára való joga a gazdasági tevékenység minden területén, így az internetes használat vonatkozásában is érvényesül, ezért a védjeggyel azonos, vagy azzal összetéveszthető megjelölést domain névként a védjegy jogosultja használhat.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett jogos érdekének hiánya mellett az is megállapítható, hogy Kérelmezett rosszhiszeműen igényelte és használja a hivatkozott domain nevet. Utal a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) pontjára, eszerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben is megállapítható, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja.

Kérelmező ezen túl hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. és 31. pontjára, ezek alapján kérte Fekete Gábor javára regisztrált nyelvipercek.hu domain név 5 Perc Csoport Kft. javára történő átruházását.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett jogi képviselője útján előterjesztett érdemi védekezésében kérte a kérelem elutasítását tekintettel arra, hogy a kérelem alaptalan, mivel a Kérelmező nem felel meg a szabályzat 29. pontjában előírt feltételeknek, a kérelmezett domain név nem védett a Kérelmező javára, továbbá a Kérelmezettnek a domain használathoz jogos érdeke fűződik, és azt nem rosszhiszeműen igényelte.

Kérelmezett előadta, hogy álláspontja szerint Kérelmező névhez fűződő jogából nem keletkezik jogosultság a kérelmezett név használatára, hiszen a cégnévben nem szerepel a „nyelvi percek” kifejezés. A Kérelmező cégneve 2006-ig „MILLENNIUM MISKOLC Idegennyelvi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság” volt, majd utána „5 PERC CSOPORT Kft.” néven folytatta működését.

Kérelmezett álláspontja szerint a Kérelmező a versenytörvényre hivatkozással sem vehet igénybe oltalmat a kérelmezett domain névben szereplő megjelölésre, ehhez ugyanis bizonyítania kellene, hogy a „nyelvipercek” kifejezést a releváns időszakban, a domain igénylésekor oly módon használta volna, hogy erről a fogyasztók Kérelmező személyére asszociálhassanak. Kérelmező ezzel szemben azt sem bizonyította, hogy egyáltalán valaha is használta volna ezt a megjelölést.

Kérelmező hivatkozása a 192203 lajstromszámú bejegyzett védjegyére ugyancsak nem alapozza meg jogosultságát a kérelmezett név használatára, tekintettel arra, hogy magában az ábrás megjelölésben nem szerepel a „nyelvi percek” kifejezés. Az ábrás védjegy oltalma magára a megjelölésre vonatkozik, nem pedig a leírásban közölt kifejezésre. Kizárólag a védjegylajstromban rögzített ábra releváns abban a kérdésben,hogy mire terjed ki az oltalom. Kérelmezett e vonatkozásban utalt az Európai Bíróság releváns ítéleteire.

A Kérelmező védjegyének szövege: „5 perc angol - csak 5 perc naponta - ingyenes online oktató magazin”. A „nyelvi percek” kifejezés tehát nem védett védjegyoltalommal, a hivatkozott védjeggyel pedig nem áll fenn összetéveszthetőség.

Kérelmezett továbbá, mivel Kérelmező elmulasztotta, csatolta a hivatkozott védjegynek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala adatbázisából letöltött lajstromkivonatát.

Kérelmezett a domain használatához fűződő jogos érdekének alátámasztására előadta, hogy a Kérelmezett magánszemély üzleti partnere, a Nyelvipercek.hu Kft. több szoftver kifejlesztése után a kérelmezett domain alatt saját számítógépes program termékeit reklámozza. A Kérelmezett gyakorlatilag reklámozási szolgáltatást nyújt, amely különbözik a Kérelmezők tevékenységi körétől.
Mivel azonban a Kérelmezett magánszemély üzleti partnerének (Nyelvipercek.hu Kft.) cégneve a kérelmezett domain név, így határozott álláspontja szerint a jogi védelem ennél a cégnél áll fenn.
Kérelmezett csatolta továbbá a Nyelvipercek.hu Kft.-vel kötött „domainhasználati szerződését”, amely ténylegesen névhasználathoz való hozzájárulásnak tekinthető.

III. Kérelmező észrevételei

Kérelmező ismételten hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 29. pontjára, mely alapján kérte a domain név átruházását.

Kérelmező véleménye szerint nem releváns az a körülmény, hogy évekkel ezelőtt MILLENNIUM MISKOLC Kft. volt az 5 Perc Csoport Kft. cégneve, illetve az 5 Perc Csoport Kft. cégnevében nem szerepel a „nyelvi percek” kifejezés. Kérelmező ugyanis nem a cégnévvel való hasonlóság miatt terjesztett elő kérelmet.

Állítása szerint nem felel meg a valóságnak Kérelmezett azon előadása sem, hogy határozott különbség áll fenn a Kérelmező és a Kérelmezett szolgáltatása között. Kérelmezett valótlant állít, amikor arra hivatkozik, hogy tulajdonképpen csak reklámozási tevékenységet folytat, egy szoftvert árusít. Egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható, hogy Kérelmező és Kérelmezett mindketten online angol nyelvoktatással foglalkoznak, ezt a szolgáltatást kínálják a felhasználók számára.
Kérelmezett vitatta azt is, hogy a 192203 lajstromszámú 5 Perc Angol Napi Nyelvi Percek megjelölésű védjegy nem jelent valódi védelmet, mivel a védjegy elnevezése és az ábra együttesen, a maguk egységében testesítik meg a védjegy védelmet.
Kérelmezett csatolta a 192203 lajstromszámú védjegy magánszemély jogosultja és közötte létrejött, a védjegy használatára vonatkozó szerződését is.

Kérelmező csatolta továbbá a 190400 lajstromszámú védjegy adatlapját, mely az „5 perc” szóösszetétere biztosít oltalmat Szalai Nóra Judit jogosult javára.

Kérelmező ismételten előadta, miszerint bizonyítható az is, hogy a Kérelmezett tevékenységét évekkel később kezdte meg, mint az 5 Perc Csoport Kft. A Nyelvipercek.hu Kft. a cégjegyzék szerint 2011. november 10. napján került bejegyzésre. Ezzel szemben a Kérelmező működését 2003-ban kezdte meg, és mind a védjegy, mind a domain jóval korábban került bejegyzésre.

Kérelmező álláspontja szerint továbbá a Kérelmezett magánszemély, mint domain használó nem hivatkozhat a Nyelvipercek.hu Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolatára, mivel az eljárást vele szemben indították meg, és az adott cég a Kérelmezett üzleti érdekkörébe tartozik.

Erre tekintettel a domain név használata Kérelmező szerint megtévesztő és rosszhiszemű, egyértelműen arra irányul, hogy a Kérelmező által elért jó üzleti hírnevet felhasználva saját szolgáltatásait népszerűsítse.
A fentiek alapján a Kérelmező kérelmét továbbra is fenntartotta.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a kérelmezett érdemi védekezése, a kérelmező észrevétele, a csatolt dokumentumok, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Kérelmező cégneve a lekért cégadatok alapján 2006-ig „MILLENNIUM MISKOLC Idegennyelvi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság” volt, majd „5 PERC CSOPORT Kft.” névre változott. A regisztrált cégnévből tehát a kérelmezett névhez fűződő jog a „nyelvi percek” kifejezés tekintetében nem volt megállapítható, de ezt maga Kérelmező sem állította.

A Kérelmező kérelmében hivatkozott a 192203 lajstromszámú ábrás védjegyre, mely állítása szerint megalapozza jogosultságát a kérelmezett domain névnek megfelelő név használatára. Utóbb észrevétele keretében pedig csatolta az „5 perc” szóösszetételre vonatkozó 190400 lajstromszámú védjegy adatlapját is.

Egyik védjegyoltalomnak sem a Kérelmező a jogosultja, a 92203 sz. védjegy tekintetében azonban a megjelölés használatára vonatkozó megállapodást utóbb csatolta.

A Regisztrációs Döntnök azonban a védjegyoltalomból eredően nem tudott a Kérelmező javára a kérelmezett névhez fűződő jogot megállapítani a következők miatt:

A Döntnök osztotta a Kérelmezett érdemi védekezését a tekintetben, hogy a védjegyből eredő oltalom magára a megjelölésre és nem a kapcsolódó leírásra vonatkozik. A Kérelmezett által csatolt, és a Kérelmező részéről nem vitatott lajstromkivonatból pedig megállapítható, hogy a „nyelvi percek” kifejezés magában a megjelölésben nem szerepel, továbbá az ábrán található kifejezések („5 PERC Angol”, „Csak 5 perc naponta”, „ingyenes online oktatómagazin”) egyike sem azonos, illetve téveszthető össze a „nyelvi percek” kifejezéssel.

A Kérelmező részéről később csatolt 190400 lajstromszámú védjegy pedig azon túl, hogy az oltalom alatt álló szóösszetétel és a kérelmezett név közötti kapcsolat nem állapítható meg, egy olyan magánszemély javára biztosít oltalmat, akivel a védjegy használatára vonatkozó megállapodását a Kérelmező nem bizonyította, mivel ilyen okiratot nem csatolt.

Kérelmező ugyan nem hivatkozott kérelmében az esetleges kereskedelmi névként megállapítható névhasználati jogára, de e tekintetben is egyetértett a Döntnök a Kérelmezettel, hogy a bizonyítási kötelezettsége Kérelmezőnek van. Kérelmező második beadványában e körben ugyan hivatkozott az általa használt napinyelvipercek.hu domainre, azonban maga is közli, és a Döntnök is megállapította, hogy az adott domain átirányít az 5percangol.hu domain alatti oldalra.

A Google kereső alapján a Döntnök azt tapasztalta, hogy a „nyelvi percek” kifejezésre elsődlegesen a Kérelmezett szolgáltatására jelennek meg a találatok, és a Kérelmező szolgáltatása csak a listában sokadikként lelhető fel.

Ezek alapján a Döntnök tehát a „nyelvi percek” kifejezés tekintetében a Kérelmező számára névhasználati jogot nem tudott megállapítani. Mivel a kérelemnek helyt adó döntés előfeltétele nem áll fenn, a kérelmezett domain név nem azonos, és nm hasonlít megtévesztően a Kérelmező javára védett névhez, a kérelmet el kellett utasítani.

Megjegyzi a Döntnök, hogy még abban az esetben is, ha a Kérelmező javára a kérelmezett névhez fűződő jogot meg lehetne állapítani, a Kérelmezett részéről a domain név használatához fűződő jogos érdek fennállása, és a rosszhiszemű domain használat hiányában ugyanezt a döntést kellene meghoznia. Jogos érdek ugyanis – a Kérelmezett előadásával egyezően – annak alapján is megállapítható, hogy a névhasználatra jogosult engedélye alapján használja a Kérelmezett a domain nevet.

A Regisztrációs Döntnök a döntést megküldi a Kérelmezőnek, és a Kérelmezettnek, valamint a Nyilvántartónak, hogy a nyilvántartásba bejegyzett átruházási korlátozást a kérelmezett domain név vonatkozásában szüntesse meg.

2012. július 25.

Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum